'Mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#696969"><strong><em>Tại Lễ ph&aacute;t động Đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020) tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện cho tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu khẳng định quyết t&acirc;m của tuổi trẻ, khẳng định niềm tin son sắt v&agrave;o l&yacute; tưởng của Đảng, của B&aacute;c Hồ, quyết t&acirc;m đi theo con đường m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; chọn.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32844/IMG_2552%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>PGS,TS Huỳnh Th&agrave;nh Đạt - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng vi&ecirc;n mới trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM&nbsp;tại &ldquo;Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o Học sinh, Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; vừa mới được kh&aacute;nh th&agrave;nh tại trường.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Ban bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin tr&iacute;ch đăng b&agrave;i ph&aacute;t biểu của đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n:</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại s&aacute;ng lập v&agrave; r&egrave;n luyện. Đảng l&agrave; ngọn đuốc soi đường cho Nh&acirc;n d&acirc;n ta v&ugrave;ng l&ecirc;n đấu tranh chống lại &aacute;ch n&ocirc; lệ qua hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, chống Mỹ v&agrave; tiến l&ecirc;n x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. Dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Nh&acirc;n d&acirc;n ta đo&agrave;n kết một l&ograve;ng, vượt mọi gian khổ, hy sinh, đưa c&aacute;c phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở mỗi thời điểm đấu tranh c&aacute;ch mạng, mỗi sự kiện phong tr&agrave;o do Đảng ta ph&aacute;t động đều ghi dấu vai tr&ograve; của lớp lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hăng h&aacute;i, xung phong kh&ocirc;ng sợ hy sinh, gian khổ, mưu tr&iacute;, dũng cảm, đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n, to&agrave;n d&acirc;n ta gi&agrave;nh được độc lập, tự do, thống nhất đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>1. </strong>Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh 90 năm vẻ vang đ&oacute;, từ ng&agrave;y c&oacute; Đảng c&aacute;ch mạng dẫn đường, Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng chung ch&iacute; hướng, sắt son niềm tin với Đảng. Bằng những phương thức s&aacute;ng tạo, kết hợp thực tiễn đấu tranh c&aacute;ch mạng phong ph&uacute; tại miền Nam, nhiều phong tr&agrave;o đấu tranh c&aacute;ch mạng đ&atilde; gi&agrave;nh thắng lợi, thể hiện tr&iacute; tuệ, sự bản lĩnh, sự ki&ecirc;n cường, bất khuất của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố; g&oacute;p phần v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng v&agrave;o chiến thắng lịch sử ng&agrave;y 30/4/1975, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 44 năm qua, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng bộ v&agrave; Ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, to&agrave;n diện tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực, mang lại nhiều lợi &iacute;ch thiết thực cho nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n tự h&agrave;o về truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng, vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự h&agrave;o về những trang sử viết bằng m&aacute;u của biết bao thế hệ đảng vi&ecirc;n th&agrave;nh phố; lu&ocirc;n vinh dự khi được Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố c&aacute;c thời kỳ đặt niềm tin y&ecirc;u, sự kỳ vọng lớn lao. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay lu&ocirc;n khẳng định niềm tin son sắt v&agrave;o l&yacute; tưởng của Đảng, của B&aacute;c Hồ, quyết t&acirc;m đi theo con đường m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; chọn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32844/Hinh%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;Kỳ nghỉ hồng tham gia hoạt động &quot;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot;&nbsp;- Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>2.</strong> Nối tiếp sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), h&ocirc;m nay, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động Đợt hoạt động cao điểm &ldquo;<strong><em>Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng</em></strong>&rdquo; từ th&aacute;ng 9/2019 đến th&aacute;ng 02/2020, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020), sự kiện c&oacute; nghĩa v&ocirc; c&ugrave;ng trọng đại đối với Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bằng t&igrave;nh cảm, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối Đảng, đối với sự kỳ vọng, sự tin y&ecirc;u to lớn của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố, trong đợt hoạt động n&agrave;y, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ ra sức ph&aacute;t huy, thực hiện tốt c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp th&agrave;nh. Đ&oacute; l&agrave;: X&acirc;y dựng mới 05 căn nh&agrave; cho Đảng vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, Phối hợp thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo, l&agrave;m mới tuyến h&agrave;nh lang k&ecirc;nh rạch tại quận 12, X&acirc;y dựng mới 01 s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, X&acirc;y dựng 02 c&acirc;y cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại Huyện ngoại th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ t&iacute;ch cực tham gia đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo; với c&aacute;c h&igrave;nh thức sinh hoạt đa dạng, phong ph&uacute; như: Chương tr&igrave;nh giao lưu truyền lửa &ldquo;Ba thế hệ chung một ngọn cờ hồng&rdquo;, c&aacute;c diễn đ&agrave;n với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với Đảng - Đảng với thanh ni&ecirc;n&rdquo; phản &aacute;nh những t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh thiếu nhi đối với c&aacute;c cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền địa phương, c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật ch&agrave;o mừng th&agrave;nh lập Đảng v&agrave; tuy&ecirc;n dương đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở, tham gia thực hiện &ldquo;Ng&agrave;y lao động Cộng sản&rdquo; tại từng địa phương, đơn vị&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tin rằng những hoạt động s&ocirc;i nổi, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh được thực hiện của c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ l&agrave; những m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố k&iacute;nh d&acirc;ng l&ecirc;n Đảng trong dịp kỷ niệm đặc biệt n&agrave;y.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>3.</strong> Với niềm tin son sắt hướng về Đảng, trong đợt hoạt động n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố ra sức phấn đấu, học tập, r&egrave;n luyện nhiều hơn nữa. Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần trau dồi t&igrave;m hiểu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, những cột mốc, những th&agrave;nh tựu vĩ đại của Đảng trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam để từ đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m t&igrave;nh cảm, niềm tin v&agrave; nhận thức đ&uacute;ng đắn về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n k&ecirc;u gọi c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trẻ n&ecirc;u cao vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, gương mẫu cả trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, cả trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, với tinh thần v&agrave; kh&iacute; ph&aacute;ch của những người cộng sản trẻ, sẵn s&agrave;ng đi đầu v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất săc mọi nhiệm vụ được giao. Cần n&acirc;ng cao vai tr&ograve; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt của m&igrave;nh, vừa ti&ecirc;n phong, gương mẫu, vừa t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo ra c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p tốt cho Đo&agrave;n - Hội - Đội, cho địa phương, đơn vị nơi m&igrave;nh học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c. Đảng vi&ecirc;n trẻ cũng l&agrave; những chiến sĩ ti&ecirc;n phong tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng, t&iacute;ch cực học tập trau dồi n&acirc;ng cao nhận thức, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đề nghị c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tập trung tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Th&agrave;nh lập Đảng đến to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của từng địa phương, đơn vị trong thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hoạt động phong tr&agrave;o thiết thực lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tin tưởng rằng c&aacute;c đơn vị cơ sở, c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội - Đội sẽ chủ động triển khai thực hi&ecirc;n c&oacute; hiệu qua đợt hoạt động, qua đ&oacute; ph&aacute;t hiện v&agrave; bồi dưỡng những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực, tạo nguồn ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n mới, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n mới. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cần chủ động r&agrave; so&aacute;t, củng cố đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n c&aacute;c cấp, tham mưu tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị nguồn c&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt, nguồn c&aacute;n bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực để giới thiệu cho c&aacute;c cấp ủy đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị, xứng đ&aacute;ng l&agrave; c&aacute;nh tay đắc lực, l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u v&agrave; sự kỳ vọng của Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố đối với thế hệ trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuổi trẻ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c đ&atilde; sẵn s&agrave;ng chuẩn bị cho đợt hoạt động với t&acirc;m thế mạnh mẽ, l&ograve;ng quyết t&acirc;m thực hiện hiệu quả những hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lập th&agrave;nh t&iacute;ch đột ph&aacute;, tự h&agrave;o đ&oacute;n mừng một chặng đường mới của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, g&oacute;p sức v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, t&ocirc;i tuy&ecirc;n bố ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng cảm ơn c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, chỉ đạo v&agrave; d&agrave;nh t&igrave;nh cảm tin y&ecirc;u đối với thế hệ trẻ th&agrave;nh phố. Xin tr&acirc;n trọng c&aacute;m ơn c&aacute;c cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban, ng&agrave;nh đ&atilde; lu&ocirc;n hỗ trợ tổ chức Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong suốt thời gian qua. K&iacute;nh ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo mạnh khỏe, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; một h&agrave;nh tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đầy cảm x&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>PHẠM HỒNG SƠN</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>* Tựa đề do Ban bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n đặt.</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;