Khởi động hội thi "Người truyền cảm hứng" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Bạn l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n?</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Bạn th&iacute;ch chia sẻ v&agrave; muốn được lắng nghe?</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Bạn khao kh&aacute;t được thử sức tranh t&agrave;i ở s&acirc;n chơi tr&iacute; tuệ để thể hiện bản lĩnh v&agrave; khẳng định bản th&acirc;n? </em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/H%C3%ACnh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một lớp học tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><em><strong>H&atilde;y đăng k&yacute; tham gia Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền giỏi của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019.</strong></em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Từ chủ đề <strong>&ldquo;NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG&rdquo;</strong>, h</span>ội thi&nbsp;l&agrave; dịp để b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n hội ngộ, tranh t&agrave;i, kỹ năng diễn thuyết trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng, thanh vận kh&eacute;o, tr&igrave;nh b&agrave;y quan điểm trước những vấn đề l&yacute; luận đặt ra từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; sự&nbsp;chia sẻ những c&acirc;u chuyện đẹp,&nbsp;những h&igrave;nh ảnh, thước phim đắt gi&aacute;, những suy nghĩ&nbsp;chứa chan t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương&nbsp;về Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n - Hội - Đội, ...</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#990000"><strong>C&aacute;c bước để c&oacute; một b&agrave;i thi ho&agrave;n hảo</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:#000000">Để bắt đầu tham gia hội thi, b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n c&oacute; thể bắt tay v&agrave;o thực hiện:</span></em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/10655.png" style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); float:left; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:50px; letter-spacing:-0.2px; margin-left:5px; margin-right:5px; text-align:justify; width:50px" />&nbsp;<strong>Đề cương b&aacute;o c&aacute;o</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">&nbsp;Đầu ti&ecirc;n, bạn c&oacute;&nbsp;một đề cương b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;chuy&ecirc;n đề về c&aacute;c chủ đề được Ban tổ chức Hội thi định hướng theo Kế hoạch. <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/12/ICON-WORD_1.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;Tải về&nbsp;</span><strong><u><a href="https://drive.google.com/file/d/1-J8eZfdlbaZ2PQOJj6Uw6Dq9ZoFDYr_i/view"><span style="color:#000000">TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></u></strong><span style="color:#000000"><strong><u>&nbsp;</u></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/gv.png" style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); float:left; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:50px; letter-spacing:-0.2px; margin-left:5px; margin-right:5px; text-align:justify; width:50px" />&nbsp;<strong>Đoạn phim ngắn</strong><span style="background-color:rgb(249, 203, 156)">&nbsp;</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Sau đ&oacute;, bạn thực hiện một&nbsp;đoạn phim ngắn&nbsp;từ 3 &ndash; 5 ph&uacute;t. </span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Trong đoạn phim, bạn giới thiệu về bản th&acirc;n m&igrave;nh những nội dung cơ bản trong b&agrave;i giảng m&agrave; th&iacute; sinh đ&atilde; chọn. </span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Y&ecirc;u cầu đoạn phim đảm bảo r&otilde; h&igrave;nh ảnh, &acirc;m thanh, thể hiện được t&aacute;c phong của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/presentation-board-with-stats.png" style="background-color:rgb(249, 203, 156); color:rgb(35, 31, 32); float:left; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; font-size:16px; height:50px; letter-spacing:-0.2px; margin-left:5px; margin-right:5px; text-align:justify; width:50px" />Gi&aacute;o cụ</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>Khuyến kh&iacute;ch</em><strong> </strong>gửi th&ecirc;m b&agrave;i giảng điện tử, phim, &acirc;m thanh, bản đồ tư duy, gi&aacute;o cụ trực quan&hellip; nếu c&oacute; chuẩn bị.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32818/dt.png" style="float:left; height:50px; margin-left:5px; margin-right:5px; width:50px" /></strong></span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong>&nbsp;Phương thức gửi b&agrave;i thi</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>- C&aacute;ch 1: </em>Th&iacute; sinh gửi qua email&nbsp;</span><a href="mailto:baocaovienthanhdoantphcm@gmail.com"><span style="color:#000000"><strong><em>baocaovienthanhdoantphcm@gmail.com</em></strong></span></a><span style="color:#000000">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>- C&aacute;ch 2: </em>Gửi trực tiếp tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;<em>(Ph&ograve;ng C4, lầu 2, số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;,&nbsp;Quận 1).</em></span></span></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Để hỗ trợ, bồi dưỡng th&ecirc;m cho đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n chuẩn bị tham&nbsp;v&ograve;ng thi sơ khảo với c&aacute;c b&agrave;i dự thi chất lượng,&nbsp;Ban tổ chức Hội thi tổ chức chương tr&igrave;nh Tập huấn d&agrave;nh cho c&aacute;c th&iacute; sinh dự định tham gia Hội thi.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quan t&acirc;m c&oacute; thể đăng k&yacute; tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn v&agrave;o l&uacute;c <strong>14g00 &ndash;</strong> <strong>17g00, ng&agrave;y 02.10.2019 (thứ Tư)</strong> tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n (<em>Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">C&aacute;c đồng ch&iacute; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n tại cơ sở dự kiến tham gia hội thi; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; nhu cầu tham gia lớp tập huấn. <em>Đăng k&yacute; tại đường link:</em> </span><a href="https://bitlylink.com/KKFBI" style="font-size: 16px;"><span style="color:#000000"><strong><em>https://bitlylink.com/KKFBI</em></strong></span></a><span style="color:#000000">, <em>hạn ch&oacute;t đăng k&yacute; l&agrave; 17g00 ng&agrave;y 01.10.2019.</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><em>-------</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lịch tr&igrave;nh c&aacute;c v&ograve;ng thi&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>- V&ograve;ng sơ khảo: </em>Hạn ch&oacute;t nhận b&agrave;i thi l&uacute;c 17g00 ng&agrave;y 10.10.2019.<br /> <em>- V&ograve;ng b&aacute;n kết:</em> Dự kiến ng&agrave;y 25, 26.10.2019.<br /> <em>- V&ograve;ng chung kết: </em>Dự kiến ng&agrave;y 16.11.2019.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong>BAN TỔ CHỨC HỘI THI</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;