Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Chạy chức, chạy quyền: ai chạy, chạy ai, hạn chế bằng c&aacute;ch n&agrave;o? Kiểm so&aacute;t quyền lực như thế n&agrave;o trước những vi&ecirc;n đạn bọc đường nhiều kiểu kh&aacute;c nhau?</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/cb-tre-tin-nguyen-1569461631303107355820.jpg" style="height:378px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px">C&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ TP.HCM hỗ trợ giải quyết hồ sơ, thủ tục ph&aacute;p l&yacute; cho người d&acirc;n, doanh nghiệp trong &ldquo;Ng&agrave;y thứ bảy t&igrave;nh nguyện&rdquo; tại TP.HCM - Ảnh: K.ANH</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em> xin dẫn lại b&agrave;i viết tr&ecirc;n <em>B&aacute;o Tuổi Trẻ </em>v&agrave; tr&acirc;n trọng giới thiệu &yacute; kiến bạn đọc đ&atilde; chia sẻ sự ủng hộ v&agrave; mong quy định mới về&nbsp;<a href="https://tuoitre.vn/chay-chuc-chay-quyen.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="chạy chức, chạy quyền">chạy chức, chạy quyền</a>&nbsp;sớm được đi v&agrave;o thực tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Hương (nguy&ecirc;n ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức trung ương):&nbsp;Ai chạy? Chạy ai?</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignLeft" style="margin: 0.6em 1.4em 1.28em auto; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; float: left; width: 263.681px; z-index: 101; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/ong-nguyen-dinh-huong-15694616538051858116957.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Ông Nguyễn Đình Hương"><img alt="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_d0fb2270-dffd-11e9-904c-83998cce49a2" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/ong-nguyen-dinh-huong-15694616538051858116957.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:221.111px" title="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Hương</span></p> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) kh&oacute;a VIII đ&atilde; chỉ ra 5 loại &quot;chạy&quot;. Đ&oacute; l&agrave; chạy chức trước khi bầu cử; chạy quyền trước khi ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c; chạy lợi &iacute;ch trước khi ph&acirc;n bổ ng&acirc;n s&aacute;ch, đấu thầu, cấp quota; chạy chỗ trước khi bổ nhiệm; chạy tội trước khi điều tra, x&eacute;t xử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i cũng tham gia cho &yacute; kiến v&agrave;o quy định n&agrave;y, t&ocirc;i thấy cần phải l&agrave;m r&otilde; ai chạy, chạy ai? Người yếu k&eacute;m sẽ chạy. Phe c&aacute;nh, địa phương chủ nghĩa cũng chạy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Họ chạy đến thủ trưởng cấp tr&ecirc;n, chạy đến người th&acirc;n l&agrave;m quan to, chạy đến quan chức đồng hương v&agrave; chạy ở c&aacute;c cơ quan tham mưu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thời t&ocirc;i l&agrave;m cũng xuất hiện việc chạy, nhưng khi đ&oacute; l&agrave; chạy bằng chai nước mắm, yến gạo ngon. C&ograve;n sau n&agrave;y, c&oacute; vụ chạy bằng &quot;n&uacute;i tiền&quot; đến nhiều cơ quan.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chạy chức, chạy quyền thực chất l&agrave; sự tha h&oacute;a, tham nhũng quyền lực, l&agrave; h&agrave;nh vi d&ugrave;ng mọi thủ đoạn, m&aacute;nh lới, đ&aacute;nh đổi lợi &iacute;ch vật chất v&agrave; phi vật chất để gi&agrave;nh được vị tr&iacute;, quyền lợi như mong muốn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo t&ocirc;i, quy định n&agrave;y rất tốt, lần đầu ti&ecirc;n vấn đề kiểm so&aacute;t quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền ch&iacute;nh thức được Bộ Ch&iacute;nh trị ban h&agrave;nh trong một quy định do Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước k&yacute;. Lần đầu ti&ecirc;n một quy định đ&atilde; chỉ r&otilde;, cụ thể c&aacute;c h&agrave;nh vi chạy chức, chạy quyền v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi bao che, dung t&uacute;ng, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quy định n&agrave;y rất hay, rất cụ thể v&agrave; chi tiết, nhưng hơi d&agrave;i n&ecirc;n kh&oacute; nhớ. Tổng b&iacute; thư nhiều lần nhắc đến cơ chế kiểm so&aacute;t quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền bằng h&igrave;nh ảnh &quot;nhốt quyền lực v&agrave;o trong lồng quy chế lập ph&aacute;p&quot;, v&agrave; để c&ugrave;ng với Hiến ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p luật, nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ trong Đảng, sức mạnh của kỷ luật Đảng, vai tr&ograve; gi&aacute;m s&aacute;t của nh&acirc;n d&acirc;n sẽ tạo ra &quot;chiếc phanh&quot; cơ chế, &quot;c&aacute;i lồng&quot; kiểm so&aacute;t hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i đồng t&igrave;nh v&agrave; thấy rằng để chống chạy chức, chạy quyền, b&ecirc;n cạnh những điều như quy định của Đảng th&igrave; phải thực hiện nghi&ecirc;m nguy&ecirc;n tắc: d&acirc;n chủ - c&ocirc;ng khai - minh bạch. Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n m&agrave; người d&acirc;n cũng cần được biết về&nbsp;<a href="https://tuoitre.vn/cong-tac-can-bo.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="công tác cán bộ">c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự c&oacute; cần phải giấu đến s&aacute;t đại hội kh&ocirc;ng? C&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ cần phải c&ocirc;ng khai để d&acirc;n c&ugrave;ng biết, c&ugrave;ng b&agrave;n, c&ugrave;ng gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm tra...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Anh Thạch Kim Hiếu&nbsp;(b&iacute; thư Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP.HCM):&nbsp;Thi để tuyển l&atilde;nh đạo trẻ</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight active" style="margin: 0.6em 0px 1.28em 1.4em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; float: right; width: 263.681px; z-index: 101; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/anh-thach-kim-hieu-1569461673194727786964.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Anh Thạch Kim Hiếu"><img alt="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_e2085e70-dffd-11e9-9f94-8350793f52d1" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/anh-thach-kim-hieu-1569461673194727786964.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:221.111px" title="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 3." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Thạch Kim Hiếu</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo t&ocirc;i, việc ban h&agrave;nh quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về việc kiểm so&aacute;t quyền lực trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ v&agrave; chống chạy chức, chạy quyền l&agrave; một việc đặc biệt quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ hiện nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc n&agrave;y kh&ocirc;ng những ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ đủ uy t&iacute;n, năng lực, phẩm chất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ cần c&oacute; được niềm tin, động lực v&agrave; động cơ trong s&aacute;ng phấn đấu, đồng thời cũng cần một m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh v&agrave; d&acirc;n chủ để người trẻ c&oacute; cơ hội cạnh tranh c&ocirc;ng bằng bằng ch&iacute;nh năng lực v&agrave; phẩm chất của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để quy định tr&ecirc;n đi v&agrave;o thực tế, người đứng đầu cơ quan phải l&agrave; người thực sự mẫu mực, c&ocirc;ng t&acirc;m, n&ecirc;u gương về tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; chấp h&agrave;nh kỷ luật nghi&ecirc;m. Lựa chọn được những c&aacute;n bộ xứng tầm với nhiệm vụ đơn vị cũng l&agrave; c&aacute;ch loại trừ những c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng đủ năng lực, phẩm chất, chạy chức, chạy quyền m&agrave; th&agrave;nh c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; quy hoạch c&aacute;n bộ, nhất l&agrave; c&aacute;n bộ trẻ, cần phải l&agrave;m chặt chẽ nhằm ph&aacute;t hiện v&agrave; ngăn chặn những vụ chạy chức, chạy quyền c&aacute;n bộ, ngăn chặn t&igrave;nh trạng c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng đủ năng lực, phẩm chất nắm giữ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cần c&oacute; cơ chế mở trong việc lựa chọn c&aacute;n bộ, nhất l&agrave; việc thi tuyển c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp để vừa l&agrave;m cho người trẻ c&oacute; cơ hội phấn đấu vươn l&ecirc;n vừa g&oacute;p phần lựa chọn được những c&aacute;n bộ xứng tầm, đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;ch giảm chuyện chạy chức, chạy quyền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (b&iacute; thư Đo&agrave;n phường 1, Q.6, TP.HCM):&nbsp;C&ograve;n &iacute;t người trẻ l&agrave;m l&atilde;nh đạo</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight active" style="margin: 0.6em 0px 1.28em 1.4em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; float: right; width: 263.681px; z-index: 101; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/chi-nguyen-thi-ngoc-tuyet-15694616962171296473935.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết"><img alt="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_ea480860-dffd-11e9-b906-4138c0b9faa3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/chi-nguyen-thi-ngoc-tuyet-15694616962171296473935.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:221.111px" title="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 4." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chạy chức, chạy quyền dẫn theo h&agrave;ng loạt ti&ecirc;u cực kh&aacute;c, dễ thấy nhất l&agrave; tham &ocirc; tham nhũng. Khi dẹp được nạn chạy chức, chạy quyền, cơ hội cho đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ giỏi cũng nhiều hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực tế hiện nay vẫn c&ograve;n &iacute;t người trẻ c&oacute; đủ t&agrave;i v&agrave; đức l&agrave;m l&atilde;nh đạo. C&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch v&agrave; đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ c&oacute; nơi l&agrave;m tốt, nơi chưa tốt. Do vậy việc bố tr&iacute;, bổ nhiệm c&aacute;n bộ trẻ cũng c&ograve;n nhiều hạn chế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nếu ch&uacute;ng ta quan t&acirc;m đ&agrave;o tạo họ th&igrave; khi c&oacute; cơ hội hoặc khi tổ chức cần th&igrave; đ&atilde; c&oacute; sẵn đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ kế cận. Trao cơ hội cho người trẻ nếu họ c&oacute; đủ t&agrave;i v&agrave; đức, theo t&ocirc;i, cần mạnh dạn hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Anh Phạm Văn Linh&nbsp;(b&iacute; thư Đo&agrave;n khối D&acirc;n Ch&iacute;nh Đảng TP.HCM):&nbsp;Cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight active" style="margin: 0.6em 0px 1.28em 1.4em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; float: right; width: 263.681px; z-index: 101; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/anh-pham-van-linh-15694617160471929779161.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Anh Phạm Văn Linh"><img alt="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_f6069fe0-dffd-11e9-ae6e-8d8dfd7ae0d1" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/9/26/anh-pham-van-linh-15694617160471929779161.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:221.111px" title="Ngăn chạy chức, chạy quyền: Thách thức với công tác cán bộ - Ảnh 5." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Phạm Văn Linh</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội XII của Đảng đ&atilde; x&aacute;c định &quot;Con người l&agrave; mục ti&ecirc;u v&agrave; động lực của sự ph&aacute;t triển&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc mạnh tay với chạy chức, chạy quyền sẽ l&agrave; một &quot;động lực&quot; để khuyến kh&iacute;ch người trẻ cống hiến, phấn đấu, do vậy cần quan t&acirc;m đến việc tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;n bộ trẻ được ph&aacute;t huy, trọng dụng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội, đồng thời cũng l&agrave; th&aacute;ch thức lớn đối với đội ngũ c&aacute;n bộ trẻ. Khi c&oacute; m&ocirc;i trường tốt, người trẻ phải nỗ lực phấn đấu, r&egrave;n luyện, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc. C&oacute; vậy mới c&oacute; đủ uy t&iacute;n, năng lực để đảm nhiệm c&ocirc;ng việc d&agrave;i l&acirc;u.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><strong>Những vi&ecirc;n đạn bọc đường</strong></p> <p>Vi&ecirc;n đạn bọc đường l&agrave; những m&oacute;n qu&agrave; lớn nhỏ, chuyện đ&agrave;i thọ đi du lịch miễn ph&iacute;... Khi sự việc được phanh phui những chi&ecirc;u l&agrave;m tr&aacute;i quy định n&agrave;y mới phơi b&agrave;y c&acirc;u chuyện kh&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; t&iacute;nh tham của một số người trong bộ m&aacute;y c&ocirc;ng quyền. Một khi đ&atilde; &quot;chịu ơn&quot; rồi th&igrave; liệu c&oacute; thể mạnh tay với những sai phạm được kh&ocirc;ng?</p> <p>C&aacute;n bộ kh&ocirc;ng c&oacute; bản lĩnh vững v&agrave;ng th&igrave; rất dễ sa ng&atilde; với những kiểu vi&ecirc;n đạn bọc đường. Lắm trường hợp những kiểu qu&agrave; c&aacute;p, biếu x&eacute;n n&agrave;y được gửi đến những người th&acirc;n cận như vợ, con, họ h&agrave;ng của l&atilde;nh đạo.</p> <p>Những kiểu qu&agrave; lễ nghĩa dịp sinh nhật, mừng tuổi, cưới hỏi đều được đặt l&ecirc;n b&agrave;n c&acirc;n kinh doanh, gi&aacute; trị vật chất trao đổi t&ugrave;y v&agrave;o chức quyền v&agrave; điều m&agrave; &quot;b&ecirc;n mua&quot; mong muốn. Vi&ecirc;n đạn bọc đường c&oacute; khi c&ograve;n c&oacute; trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh nh&acirc;n đạo, từ thiện để đ&aacute;nh b&oacute;ng t&ecirc;n tuổi ai đ&oacute;, đơn vị n&agrave;o đ&oacute;, theo sau l&agrave; những lợi &iacute;ch vật chất lớn nhỏ c&aacute;c kiểu.</p> <p>Những vi&ecirc;n đạn bọc đường c&ograve;n nhiều vỏ bọc m&agrave;u sắc kiểu d&aacute;ng kh&aacute;c nhau đang ng&agrave;y c&agrave;ng nguy hiểm hơn. Những b&agrave;i học đau x&oacute;t trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ trong thời gian gần đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những kinh nghiệm xương m&aacute;u để học hỏi v&agrave; thẩm thấu.</p> <p>L&agrave;m thế n&agrave;o để c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng rơi v&agrave;o v&ograve;ng xo&aacute;y của những thủ đoạn tinh vi c&oacute; thể l&agrave;m hỏng đi gi&aacute; trị thực sự của c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;n bộ.</p> <p>Bạn đọc L&Ecirc; TẤN THỜI (An Giang)</p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TUỔI TRẺ</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;