Thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN trên VCNET

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="story_teaser" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: 700; text-align: justify; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"> <p>(TG)-Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương sẽ tổ chức hai cuộc thi trắc nghiệm t&igrave;m hiểu &ldquo;90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo; v&agrave; &ldquo;90 năm truyền thống ng&agrave;nh Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&rdquo; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội VCNET (vcnet.vn).&nbsp;</p> </div> <div class="story_avatar_b" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; clear: both; text-align: center; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.tuyengiao.vn/Uploads/2019/8/16/25/8eff3617002e9a854b9704717f35f7aa.png" style="background:transparent; border:0px; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:auto" /></div> <div class="story_body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 1.5; text-align: justify; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"> <p>Cuộc thi nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng cho to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n, nhất l&agrave; thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 &ndash; 3/2/2020), lịch sử 90 năm ng&agrave;nh Tuy&ecirc;n gi&aacute;o (1/8/1930 &ndash; 1/8/2020) trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng đất nước v&agrave; trong sự nghiệp đổi mới.</p> <p>Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần khẳng định sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng suốt của Đảng ta l&agrave; nh&acirc;n tố h&agrave;ng đầu quyết định mọi thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam; đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n tạc, chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống lịch sử v&agrave; những b&agrave;i học kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u của Đảng ta v&agrave; của ng&agrave;nh Tuy&ecirc;n gi&aacute;o; vận dụng linh hoạt, s&aacute;ng tạo, hiệu quả v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.&nbsp;</p> <p>Cuộc thi tiếp tục tuy&ecirc;n truyền, đẩy mạnh học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh s&acirc;u rộng trong to&agrave;n x&atilde; hội, g&oacute;p phần đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống v&agrave; những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;.</p> <p>Theo kế hoạch, Cuộc thi trắc nghiệm t&igrave;m hiểu &ldquo;90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam&rdquo; sẽ được ph&aacute;t động v&agrave;o ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 8/2019. Dự kiến, tuần thi đầu ti&ecirc;n sẽ bắt đầu từ10h, thứ hai, ng&agrave;y 26/8/2019. Cuộc thi được tổ chức hằng tuần, bắt đầu từ 10h s&aacute;ng thứ 2 tuần n&agrave;y v&agrave; mở kết quả thi v&agrave;o 9h30 s&aacute;ng thứ hai tuần kế tiếp. Kết quả cuộc hằng tuần sẽ được th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng.Tổng kết cuộc thi được tổ chức v&agrave;o th&aacute;ng 1/2020, nh&acirc;n dịp kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2020).</p> <p>Cuộc thi trắc nghiệm t&igrave;m hiểu &ldquo;90 năm truyền thống ng&agrave;nh Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&rdquo; sẽ được ph&aacute;t động v&agrave;o th&aacute;ng 2/2020; tiến h&agrave;nh cuộc thi v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả hằng tuần; dự kiến tổng kết cuộc thi v&agrave;o th&aacute;ng 7/2020 nh&acirc;n dịp kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Ng&agrave;nh Tuy&ecirc;n gi&aacute;o (1/8/1930- 1/8/2020).<br /> <br /> Về phương thức thi: Tổ chức thi trực tuyến tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội VCNET (vcnet.vn).&nbsp;<br /> <br /> C&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; phối hợp tổ chức cuộc thi đặt banner tr&ecirc;n trang chủ ấn phẩm điện tử v&agrave; hằng tuần c&ocirc;ng bố kết quả cuộc thi tr&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o in, b&aacute;o điện tử.<br /> <br /> Để chuẩn bị cho cuộc thi, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; th&agrave;nh lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung, Ban Thư k&yacute; cuộc thi.</p> <p>Về bộ c&acirc;u hỏi thi trắc nghiệm, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; mời nhiều nh&agrave; khoa học từ Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh, Học viện Ch&iacute;nh trị, Bộ C&ocirc;ng an, Học viện Ch&iacute;nh trị Bộ Quốc ph&ograve;ng, Học viện B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền... tham gia soạn thảo &quot;ng&acirc;n h&agrave;ng&quot; c&acirc;u hỏi, đ&aacute;p &aacute;n v&agrave; t&agrave;i liệu tham khảo phục vụ cho cuộc thi. Trong đ&oacute;, nội dung c&acirc;u hỏi thi về những th&agrave;nh tựu vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về B&aacute;c Hồ, về những th&agrave;nh tựu của đất nước dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, c&aacute;c dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng, c&aacute;c kỳ Đại hội mang t&iacute;nh bước ngoặt; c&aacute;c lĩnh vực về x&acirc;y dựng Đảng, kinh tế, văn h&oacute;a&hellip;; c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử; c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi Đảng, B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c nh&acirc;n vật lịch sử; t&igrave;m hiểu về Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n Độc lập; Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh...&nbsp;</p> <p>Thể lệ cuộc thi, xem chi tiết:<strong> <a href="http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/the-le-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam-123678">TẠI Đ&Acirc;Y</a></strong></p> <p><strong>Nguồn: Tuyengiao.vn</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN