Nhà Bè: “Hoa nở” cuối mùa chiến dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng nay ng&agrave;y 15/8/2019, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; tổ chức Lễ b&agrave;n giao &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; cho đồng ch&iacute; Từ Minh T&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại x&atilde; Hiệp Phước.</p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự buổi lễ c&oacute; sự hiện diện của Đồng ch&iacute; Phan Văn Tấn Ph&aacute;t, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; Đồng ch&iacute; L&ecirc; Trọng Hải, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n 10; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n &ndash; Chỉ huy trưởng Chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Huyện; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hồng Thanh, B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Huyện &ndash; Cụm trưởng Cụm thi đua IV Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; Đồng ch&iacute; Trần Hải Kh&aacute;nh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ quan Ch&iacute;nh quyền Huyện; Đồng ch&iacute; Hồ Thị Thanh V&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Hiệp Phước v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh bạn Từ Minh T&acirc;n c&ugrave;ng tham dự buổi lễ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7666.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 40m<sup>2</sup>, m&aacute;i lợp t&ocirc;n, tường gạch, nền tr&aacute;n b&ecirc; t&ocirc;ng, l&oacute;t gạch men với tổng kinh ph&iacute; hơn 100 triệu đồng. Trong đ&oacute; hơn nửa kinh ph&iacute; được Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện vận động từ c&aacute;c đơn vị hỗ trợ của Cụm thi đua số IV &ndash; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố, Quận Đo&agrave;n 10, Đo&agrave;n Cơ quan Ch&iacute;nh quyền Huyện v&agrave; Chi đo&agrave;n Chi nh&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Đăng k&yacute; đất đai, số tiền c&ograve;n lại do gia đ&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p. Đặc biệt, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o việc ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; những ng&agrave;y g&oacute;p c&ocirc;ng t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c chiến sỹ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n địa phương.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7668.JPG" style="height:393px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phan Văn Tấn Ph&aacute;t, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng gia đ&igrave;nh c&oacute; một nơi ở khang trang hơn, ổn định hơn để tiếp tục l&agrave;m việc nhằm chung tay x&acirc;y dựng địa phương v&agrave; x&atilde; hội được ph&aacute;t triển. Đồng ch&iacute; khẳng định việc đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng tr&igrave;nh tuy chỉ l&agrave; việc l&agrave;m nhỏ, nhưng c&oacute; nhiều &yacute; nghĩa, mong muốn c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn n&oacute;i chung v&agrave; bạn Từ Minh T&acirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng c&oacute; cuộc sống ấm &aacute;p hơn, nơi ở sinh hoạt khang trang hơn, tạo nguồn động vi&ecirc;n để c&aacute;c bạn tiếp tục vươn l&ecirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng x&atilde; hội tươi đẹp v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Bạn Từ Minh T&acirc;n, c&aacute; nh&acirc;n thụ hưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh cũng đ&atilde; đại diện gia đ&igrave;nh gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c đơn vị hỗ trợ, Huyện Đo&agrave;n, c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể địa phương đ&atilde; hỗ trợ nguồn lực để chỉnh trang, sửa chữa nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, trong đ&oacute; c&oacute; căn nh&agrave; của gia đ&igrave;nh v&agrave; rất vui mừng khi nơi ở được một căn nh&agrave; khang trang hơn, tho&aacute;t khỏi cảnh ngập &uacute;ng v&agrave; mưa dột như trước. Đồng thời bạn cũng đ&atilde; hứa quyết t&acirc;m sẽ tiếp tục phấn đầu học tập, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, Hội, tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p địa phương trong thời gian tới.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7680.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7697.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32712/IMG_7699.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 10, Huyện Đo&agrave;n, đại diện Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể x&atilde; cũng đ&atilde; c&oacute; một số phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng gửi tặng đến gia đ&igrave;nh bạn Từ Minh T&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo; l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa được thực hiện nhằm chăm lo nhu cầu nh&agrave; ở cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện. Đ&acirc;y l&agrave; 01 trong 02 căn nh&agrave; được b&agrave;n giao trong m&ugrave;a chiến dịch t&igrave;nh nguyện năm 2019 nh&acirc;n kỷ niệm 20 năm c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; của Trung ương Đo&agrave;n, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của địa phương v&agrave; Huyện, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u Quốc gia về x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới giai đoạn 2./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;