Tình nguyện lan tỏa lòng yêu nước, giá trị nhân văn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Tối 4-8, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; 2019. Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;V&otilde; Thị Dung v&agrave; một số l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố&nbsp;đến chung vui với c&aacute;c chiến sĩ.</strong></span></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/4/anh3-15649293845141517529487.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Lãnh đạo TP.HCM và T.Ư Đoàn trao hoa chúc mừng ban chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh: Q.L."><img alt="Tình nguyện lan tỏa lòng yêu nước, giá trị nhân văn - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_3c2c75b0-b6c5-11e9-813f-5b84db2dab84" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/4/anh3-15649293845141517529487.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.6px" title="Tình nguyện lan tỏa lòng yêu nước, giá trị nhân văn - Ảnh 1." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&atilde;nh đạo TP.HCM v&agrave; T.Ư Đo&agrave;n trao hoa ch&uacute;c mừng ban chỉ huy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; 2019 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">101.906 chiến sĩ với tr&ecirc;n 590.000 lượt tham gia c&aacute;c hoạt động của chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; c&ugrave;ng c&aacute;c chiến dịch: Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Kỳ nghỉ hồng v&agrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh.</span></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, 3.784 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện TP.HCM đ&atilde; đến 15 tỉnh, đảo Thổ Chu (Ki&ecirc;n Giang) v&agrave; nước bạn L&agrave;o.</span></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cũng đ&oacute;n 134 sinh vi&ecirc;n Malaysia, Th&aacute;i Lan, L&agrave;o, Campuchia c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện với sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể kể đến một số c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh trong dịp h&egrave; như: tr&ecirc;n 52km đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; c&aacute;c tỉnh đ&atilde; được sửa chữa, n&acirc;ng cấp, b&ecirc;t&ocirc;ng h&oacute;a; sửa v&agrave; x&acirc;y mới 22 cầu n&ocirc;ng th&ocirc;n; l&agrave;m mới 9 nh&agrave; vệ sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường tại TP; lắp tặng bốn c&ocirc;ng tr&igrave;nh điện năng lượng mặt trời...</span></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; kết nạp 306 đảng vi&ecirc;n mới, gần 3.200 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới c&ugrave;ng tr&ecirc;n 5.600 hội vi&ecirc;n mới của c&aacute;c hội.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/4/anh1-15649294278291708270662.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Niềm vui của chiến sĩ trong ngày hoàn thành chiến dịch, kết thúc hè tình nguyện 2019 - Ảnh: Q.L."><img alt="Tình nguyện lan tỏa lòng yêu nước, giá trị nhân văn - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_533474b0-b6c5-11e9-b906-4138c0b9faa3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/4/anh1-15649294278291708270662.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.6px" title="Tình nguyện lan tỏa lòng yêu nước, giá trị nhân văn - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Niềm vui của chiến sĩ trong ng&agrave;y ho&agrave;n th&agrave;nh chiến dịch, kết th&uacute;c h&egrave; t&igrave;nh nguyện 2019 - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải cho biết đ&atilde; c&oacute; 30 c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m kh&ocirc;ng thuộc tổ chức Đo&agrave;n được kết nối th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm nay.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Hải qua c&aacute;c hoạt động, c&aacute;c bạn c&ugrave;ng lan tỏa th&ocirc;ng điệp sống xanh, vận động người d&acirc;n thực hiện cuộc vận động kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, hạn chế chất thải nhựa v&agrave; sử dụng vật dụng nhựa d&ugrave;ng một lần.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c bạn đ&atilde; l&agrave;m những việc b&igrave;nh thường nhưng c&oacute; &iacute;ch cho đời như lời của cố Tổng b&iacute; thư Nguyễn Văn Linh căn dặn. T&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sự l&atilde;ng mạn của tuổi trẻ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; m&ocirc;i trường lan tỏa l&ograve;ng y&ecirc;u nước, gi&aacute; trị nh&acirc;n văn, sống với l&yacute; tưởng tuổi trẻ&quot; - anh Hải ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/4/anh2-1564929446744945350826.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Tiết mục ca múa mừng thành công các chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM 2019 - Ảnh: Q.L."><img alt="Tình nguyện lan tỏa lòng yêu nước, giá trị nhân văn - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_605bc3f0-b6c5-11e9-813f-5b84db2dab84" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/8/4/anh2-1564929446744945350826.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.6px" title="Tình nguyện lan tỏa lòng yêu nước, giá trị nhân văn - Ảnh 3." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiết mục ca m&uacute;a mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP.HCM 2019 - Ảnh: Q.L.</span></em></span></p> </div> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;QUỐC LINH (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;