Nụ cười "của những người tình nguyện"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 04/8, đ&ocirc;ng đảo chiến sĩ c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng hội tụ về c&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Đầm Sen (Quận 11, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) c&ugrave;ng tham gia những hoạt động, s&acirc;n chơi, ghi lại những khoảnh khắc của &quot;Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện&quot; lần thứ 13 năm 2019. Những nụ cười tươi của chiến sĩ l&agrave; khoảnh khắc đặc trưng ng&agrave;y cuối m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm nay.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32691/A%20(4).JPG" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến ng&agrave;y hội, c&aacute;c chiến sĩ c&ugrave;ng nhau tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi vui tại s&acirc;n khấu ch&iacute;nh, c&aacute;c tr&ograve; chơi nhận qu&agrave; hấp dẫn, hay ghi lại những h&igrave;nh ảnh chiến sĩ sống xanh. Khu vực thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo nhất c&aacute;c chiến sĩ tham gia l&agrave; khu vực khao qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32691/7%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32691/2.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay cũng l&agrave; ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện quốc tế Malaysia v&agrave; Th&aacute;i Lan tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Qua một th&aacute;ng c&ugrave;ng l&agrave;m, c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ngủ với c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Việt Nam, c&aacute;c bạn đều c&oacute; những cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau , vui cũng c&oacute;, bồi hồi cũng c&oacute; bởi ng&agrave;y mai c&aacute;c bạn sẽ chia tay, về nước của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32691/6.JPG" style="height:423px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32691/3%20(3).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Korawit Rongquech (20 tuổi) &ndash; Trường Đại học Mahidol, Th&aacute;i Lan bồi hồi chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy M&ugrave;a h&egrave; xanh rất mới mẻ đối với bản th&acirc;n, m&igrave;nh chưa bao giờ l&agrave;m những s&acirc;n chơi, hoạt động t&igrave;nh nguyện cho trẻ em, thử th&aacute;ch lớn với đội của m&igrave;nh l&agrave; m&ocirc;i trường l&agrave;m việc nước ngo&agrave;i, r&agrave;o cảng về ng&ocirc;n ngữ, &hellip; Vượt qua những thử th&aacute;ch ấy m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn trong đội h&igrave;nh cảm thấy rất th&uacute; vị, vui khi tham gia chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh. Mới h&ocirc;m qua m&igrave;nh đ&atilde; thời địa b&agrave;n Long Thới, Nh&agrave; B&egrave;, m&igrave;nh cảm thấy nhớ c&aacute;c bạn rất nhiều bởi những người ở đ&oacute; đ&atilde; hỗ trợ ch&uacute;ng m&igrave;nh trong suốt cả chiến dịch t&igrave;nh nguyện.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, Chương tr&igrave;nh tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ được tổ chức tại quảng trường lớn, c&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Đầm Sen.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;