Biến rác thải… thành khu vui chơi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tưởng chừng những đồ vật c&oacute; sẵn như cao su cũ, thanh sắt cũ, d&acirc;y thừng cũ&hellip; sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n sử dụng được nữa. Thế nhưng qua b&agrave;n tay của c&aacute;c bạn chiến sĩ trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&oacute;ng qu&acirc;n tại mặt trận x&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; tận dụng những đồ vật n&agrave;y l&agrave;m th&agrave;nh những vật dụng vui chơi cho c&aacute;c em nhỏ tại Trung t&acirc;m học tập cộng đồng x&atilde; T&acirc;n Nhựt.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32684/IMG_5756.JPG" style="height:333px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m học tập cộng đồng x&atilde; l&agrave; nơi m&agrave; c&aacute;c bạn thiếu nhi hay tới đ&acirc;y chơi, tuy nhi&ecirc;n khu vui chơi nay đ&atilde; bị hư cũ nhiều, nhận thấy được điều đ&oacute; c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; tận dụng những vật liệu c&oacute; sẵn, đ&atilde; qua sử dụng như lốp xe, thanh sắt cũ, d&acirc;y thừng,..gi&uacute;p giảm nhẹ những vấn đề về chất thải ra kh&ocirc;ng kh&iacute;, bớt &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; tiết kiệm năng lượng hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32684/IMG_5748.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32684/IMG_5686.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, thời tiết kh&ocirc;ng ổn định đ&atilde; ảnh hưởng trực tiếp kh&ocirc;ng chỉ với sức khỏe c&aacute;c chiến sĩ m&agrave; c&ograve;n cả c&ocirc;ng tr&igrave;nh đang chờ ho&agrave;n thiện. Ngo&agrave;i ra, do số lượng dụng cụ vật chất hạn chế n&ecirc;n việc cố định cũng như tạo h&igrave;nh của c&aacute;c tr&ograve; chơi gặp nhiều kh&oacute; khăn v&agrave; tốn nhiều thời gian hơn so với dự t&iacute;nh ban đầu. Tuy nhi&ecirc;n, vốn l&agrave; những thủ lĩnh m&ocirc;i trường nhiệt huyết, năng động n&ecirc;n c&aacute;c bạn chiến sĩ rất hăng h&aacute;i, t&iacute;ch cực ngay khi bắt đầu. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, mệt nhọc v&agrave; ch&aacute;n nản đ&ocirc;i khi cũng c&oacute; nhưng chưa bao giờ c&aacute;c bạn nghĩ đến việc bỏ cuộc bởi M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave; nơi lấy c&ocirc;ng sức l&agrave;m tiền chẳn, nỗ lực l&agrave;m tiền lẻ v&agrave; nụ cười l&agrave; tiền thối m&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32684/IMG_5775.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32684/IMG_7341.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với c&aacute;c bạn chiến sĩ, khu vui chơi ra đời mang trong m&igrave;nh đầy ắp sự th&acirc;n thiện v&agrave; chan chứa niềm hi vọng về một m&ocirc;i trường xanh sạch đẹp từ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Cơ hội để ch&iacute;nh c&aacute;c bạn trải nghiệm những c&ocirc;ng việc lần đầu thử sức. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; để c&ugrave;ng nhau thay đổi suy nghĩ, lối sống v&agrave; để c&ugrave;ng chung tay hiện thực h&oacute;a h&agrave;nh tr&igrave;nh từ nghĩ xanh đến sống xanh nhằm bảo vệ m&ocirc;i trường n&ecirc;n khu vui chơi mang trong m&igrave;nh th&ocirc;ng điệp &quot;Biến r&aacute;c thải th&agrave;nh kho b&aacute;u&quot; &quot; What we save, saves us&quot; . C&aacute;c bạn chiến sĩ hi vọng đ&acirc;y sẽ l&agrave; nền tảng cho một th&oacute;i quen, &yacute; thức m&ocirc;i trường, v&agrave; sự thay đổi về tương lai mới &quot;xanh&quot; hơn cho người d&acirc;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;