Công trình biến bãi rác thành vườn hoa của chiến sĩ tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh của Trường Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải ph&acirc;n hiệu TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c Chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Trung t&acirc;m huấn luyện v&agrave; sử dụng động vật nghiệp vụ tổ chức hoạt động biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa diễn ra tại khu vực Cầu &Ocirc;ng T&aacute;n - Đường Nguyễn Xiển, Phường Long B&igrave;nh, Quận 9.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32655/f47e30ec676e8330da7f.jpg" style="height:399px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 1 tuần bắt tay v&agrave;o c&ocirc;ng việc cụ thể, c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh xo&aacute; điểm r&aacute;c, ph&aacute;t quan bụi rậm v&agrave; x&acirc;y dựng vườn hoa tại đoạn đường khu vực cầu &Ocirc;ng T&aacute;n - Đường Nguyễn Xiển, Phường Long B&igrave;nh, Quận 9.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32655/c178cc5d9fdf7b8122ce.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự buổi thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, về ph&iacute;a l&atilde;nh đạo phường c&oacute; đ/c Nguyễn Đăng Nh&acirc;n - Ph&oacute; chủ tịch Phường Long B&igrave;nh, Trưởng ban chỉ đạo h&egrave; Phường Long B&igrave;nh. Về ph&iacute;a trường Đại học Giao th&ocirc;ng Vận tải - Ph&acirc;n hiệu tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; ThS. Vũ Văn Định - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32655/281166163094d4ca8d85.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32655/0aa0f227a2a546fb1fb4.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hy vọng với c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhỏ - &yacute; nghĩa lớn của c&aacute;c chiến sĩ &aacute;o xanh sẽ truyền tải đến mọi người th&ocirc;ng điệp bảo vệ m&ocirc;i trường ch&iacute;nh l&agrave; bảo vệ cho ch&iacute;nh cuộc sống của ch&uacute;ng ta. Ngo&agrave;i ra, hoạt động &yacute; nghĩa n&agrave;y đ&atilde; mang đến một gi&aacute; trị thiết thực đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; trả lại bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; sạch sẽ cho b&agrave; con sống ở khu vực, kh&ocirc;ng c&ograve;n m&ugrave;i h&ocirc;i thối của r&aacute;c thải.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;