Chiến sĩ Mùa hè xanh xây nhà cho dân tại Tây Ninh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;đến thăm v&agrave;&nbsp;tặng qu&agrave; c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm v&agrave; Cao đẳng Giao th&ocirc;ng vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, x&acirc;y nh&agrave;, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận tại tỉnh T&acirc;y Ninh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32621/IMG_3369.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố B&aacute;c v&agrave; tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh tặng qu&agrave; c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh l&agrave;m t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng qu&ecirc;n sức khỏe</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vượt hơn 100 km từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến X&atilde; Phan, huyện Dương Minh Ch&acirc;u, T&acirc;y Ninh, nơi đ&oacute;ng qu&acirc;n của 24 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm đang chuẩn bị l&agrave;m lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; ở cho người d&acirc;n ngh&egrave;o tại x&atilde; Phan. Nhận thấy cần bổ sung vitamin cho c&aacute;c chiến sĩ trong những ng&agrave;y g&oacute;p c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; v&agrave; tham gia t&igrave;nh nguyện trong khoảng thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ c&ugrave;ng đo&agrave;n đi thăm gh&eacute; qua chợ mua &iacute;t tr&aacute;i c&acirc;y tặng c&aacute;c chiến sĩ ăn bồi dưỡng sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32621/IMG_3274.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội trưởng&nbsp;L&yacute; Thị Thanh Nh&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh sinh hoạt v&agrave; tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại nơi chuẩn bị khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; ở cho người d&acirc;n, chiến sĩ L&yacute; Thị Thanh Nh&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh sinh hoạt v&agrave; tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện tại địa phương cho c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, anh chị đến thăm đội h&igrave;nh. Thanh Nh&agrave;n cho biết: &ldquo;Tụi con về địa phương từ ng&agrave;y 15/7 v&agrave; r&uacute;t qu&acirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 03/8. Tuần vừa qua, đội h&igrave;nh tụi con tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận c&ugrave;ng với bộ đội l&agrave;m đường, nạo v&eacute;t k&ecirc;nh mương v&agrave; tham gia th&aacute;o gỡ căn nh&agrave; cũ của gia đ&igrave;nh chị Phạm Thị Hạnh ngụ tại x&atilde; Phan&nbsp;để chuẩn bị khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; Khăn qu&agrave;ng đỏ. Một tuần qua, b&ecirc;n x&atilde; cũng gi&uacute;p đỡ tụi con rất nhiều n&ecirc;n đội cũng đ&atilde; dần th&iacute;ch nghi với cuộc sống tại đ&acirc;y. Th&ecirc;m nữa, b&agrave; con ở đ&acirc;y cũng rất th&acirc;n thiện. T&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của c&aacute;c chiến sĩ kh&aacute; tốt, ngủ nghỉ cũng thoải m&aacute;i do được sự hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh từ ch&iacute;nh quyền địa phương. Được hỗ trợ tận t&igrave;nh n&ecirc;n tinh thần của c&aacute;c chiến sĩ rất thoải m&aacute;i, hăng h&aacute;i&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32621/IMG_3394.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; Khăn qu&agrave;ng đỏ cho gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o&nbsp;Phạm Thị Hạnh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch, đội h&igrave;nh sẽ hỗ trợ ng&agrave;y c&ocirc;ng v&agrave; 25 triệu đồng để x&acirc;y dựng căn nh&agrave; khăn qu&agrave;ng đỏ. Tổng kinh ph&iacute; x&acirc;y dựng l&agrave; 50 triệu đồng bao gồm 25 triệu đồng từ đội h&igrave;nh, 20 triệu đồng từ địa phương v&agrave; 5 triệu đồng từ gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua lời kể của đội trưởng L&yacute; Thị Thanh Nh&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n đến thăm th&ecirc;m phần y&ecirc;n t&acirc;m về đời sống của c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh tại đ&acirc;y. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ vui mừng n&oacute;i: &ldquo;H&ocirc;m nay đến địa phương chứng kiến buổi lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng một c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; t&igrave;nh bạn Khăn qu&agrave;ng đỏ, nh&igrave;n thấy được những gương mặt rất trẻ trung, mặc d&ugrave; l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm nhất, năm hai nhưng sức sống tr&agrave;n đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Thật ra đ&acirc;y cũng l&agrave; một đợt sinh hoạt để c&aacute;c bạn trải nghiệm, d&agrave;nh những nhiệt huyết của m&igrave;nh để đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội. Thay mặt Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, t&ocirc;i xin c&aacute;m ơn ch&iacute;nh quyền địa phương đ&atilde; hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; xin ch&uacute;c c&aacute;c chiến sĩ vui, khỏe, trẻ trung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện đo&agrave;n đến thăm tặng qu&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ b&agrave;y tỏ lời cảm ơn đến Tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh, Huyện ủy, Ban D&acirc;n vận huyện Dương Minh Ch&acirc;u, ch&iacute;nh quyền địa phương x&atilde; Phan v&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p đỡ c&aacute;c chiến sĩ nơi ăn chốn ở trong thời gian tham chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32621/IMG_3344.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng học bổng, qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh chị Phạm Thị Hạnh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng Nh&agrave; Khăn qu&agrave;ng đỏ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ đại diện Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng 1 phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh chị Phạm Thị Hạnh (sinh năm 1975) v&agrave; tặng học bổng 2 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Bảo H&acirc;n (sinh năm 2003, con của chị Phạm Thị Hạnh, người được x&acirc;y nh&agrave; Khăn qu&agrave;ng đỏ) để em mua dụng cụ học tập, s&aacute;ch vở chuẩn bị cho năm học mới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh, mỗi đơn vị c&oacute; 1 phần qu&agrave; tặng động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải nghiệm &quot;những ng&agrave;y h&egrave;&nbsp;xanh&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n cũng đến thăm c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Cao đẳng Giao th&ocirc;ng vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang đ&oacute;ng qu&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Long Th&agrave;nh Trung, huyện H&ograve;a Th&agrave;nh, tỉnh T&acirc;y Ninh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh trường Cao đẳng Giao th&ocirc;ng vận tải c&oacute; 35 chiến sĩ, hầu hết l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm nhất, năm hai. Tại địa phương, đội h&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; nhiều phần việc t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa như sơn mới c&acirc;y cầu Minh Ch&aacute;nh do Trung ương Đo&agrave;n x&acirc;y tặng, x&acirc;y dựng, sơn sửa s&acirc;n chơi cho thiếu nhi tại Trung t&acirc;m văn h&oacute;a x&atilde;, tổ chức tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng tại địa phương, phối hợp với Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, thực hiện tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường kh&ocirc;ng quảng c&aacute;o&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ L&ecirc; Minh Việt &ndash; Chỉ huy ph&oacute; thường trực đội h&igrave;nh chia sẻ: &ldquo;Ch&uacute;ng con được địa phương tạo điều kiện về ph&ograve;ng ở sạch sẽ. C&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;nh đạo địa phương hay c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; ở gần đ&acirc;y cũng hay đến thăm cho gạo, nhu yếu phẩm để bổ sung, cải thiện bữa ăn. Trong hai tuần vừa qua th&igrave; tinh thần c&aacute;c bạn chiến sĩ ổn định, c&oacute; nhiều t&iacute;n hiệu gắn b&oacute; hơn với nhau, gắn b&oacute; giữa c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; với c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mới năm nhất, bạn Phạm Thị Thanh Ng&acirc;n đ&atilde;&nbsp;l&ecirc;n đường tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, xa gia đ&igrave;nh, xa nhịp sống thường ng&agrave;y. Thanh Ng&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Thưa c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n con đi, con được trải nghiệm nhiều thứ, những trải nghiệm vừa qua gi&uacute;p con trưởng th&agrave;nh hơn rất l&agrave; nhiều. Trước đ&oacute; c&ograve;n nhiều điều ỷ lại ba mẹ, c&aacute;i g&igrave; cũng để ba mẹ lo hết, sau chuyến đi n&agrave;y con nghĩ con c&oacute; thể nấu ăn cho ba mẹ lu&ocirc;n, con thương em nhiều hơn. Chắc chắn một điều rằng năm sau con sẽ tiếp tục đi M&ugrave;a h&egrave; xanh nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32621/IMG_3498.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (đứng giữa), đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (đứng b&igrave;a tr&aacute;i) v&agrave; đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Thanh Th&uacute;y - Ph&oacute; B&iacute; thư tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh tặng qu&agrave; c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Cao đẳng Giao th&ocirc;ng vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32621/IMG_3494.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng qu&agrave; cho c&ocirc; ch&uacute; gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch,&nbsp;c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhắn nhủ đến c&aacute;c chiến sĩ đội h&igrave;nh tại x&atilde; Long Th&agrave;nh Trung, huyện H&ograve;a Th&agrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: &ldquo;Trong cuộc đời sinh vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đẹp bằng ngo&agrave;i việc ngồi tr&ecirc;n giảng đường học tập những kiến thức mới&nbsp;c&ograve;n c&oacute; những trải nghiệm c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c, c&ugrave;ng l&agrave;m việc với nhau, sống chung trong một tập thể. Những điều đ&oacute; tạo n&ecirc;n những kỷ niệm rất đẹp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ gửi tặng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&aacute;ch mạng tại địa phương mỗi người một phần qu&agrave; bao gồm gạo, nhu yếu phẩm v&agrave; một số tiền hỗ trợ; tặng 9 học bổng gồm số tiền 1 triệu đồng v&agrave; tập s&aacute;ch cho c&aacute;c em học sinh ngh&egrave;o hiếu học; tặng đội h&igrave;nh chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh một phần qu&agrave; động vi&ecirc;n. Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh cũng gửi tặng phần qu&agrave; cho c&aacute;c chiến sĩ li&ecirc;n hoan trước ng&agrave;y rời địa b&agrave;n t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32621/IMG_3583.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ tham quan khu vực s&acirc;n chơi thiếu nhi chuẩn bị b&agrave;n giao cho địa phương</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng tại địa phương, c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Cao đẳng Giao th&ocirc;ng vận tải sẽ c&ugrave;ng với đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương tổ chức s&acirc;n chơi cho thiếu nhi tr&ecirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh vừa kịp ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; tổ chức chương tr&igrave;nh trao học bổng cho học sinh ngh&egrave;o hiếu học, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng thời điểm, Th&agrave;nh ủy v&agrave; Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng&nbsp;đến thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đang thực hiện nhiệm vụ&nbsp;tại c&aacute;c tỉnh Bến tre, Tr&agrave; Vinh, Đồng Th&aacute;p...</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;