20.000 sinh viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 16/6, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ Ra qu&acirc;n Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Quận 1.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự lễ ra qu&acirc;n c&oacute; đồng ch&iacute; Đặng Th&ugrave;y Kh&aacute;nh V&acirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c Hội, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c ban, ng&agrave;nh v&agrave; đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2019 c&oacute; sự tham gia của 20.000 lượt sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện với 17 đội h&igrave;nh tại c&aacute;c quận, bến xe tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố như: quận 1, quận B&igrave;nh Thạnh, quận Thủ Đức, Bến xe miền Đ&ocirc;ng, Bến xe An Sương... Trong đ&oacute;, giai đoạn 1, từ ng&agrave;y 16/6 - 10/7/2019, 8.000 sinh vi&ecirc;n sẽ tập trung hỗ trợ th&iacute; sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia v&agrave; năng khiếu v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH, CĐ tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh. Ban Tổ chức Chương tr&igrave;nh cho biết sẽ c&oacute; c&aacute;c đội h&igrave;nh tại 111 địa điểm thi để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh dự thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/33.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Năm nay c&oacute; 17 đội h&igrave;nh tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2, từ ng&agrave;y 6/8 - 20/8/2019, 12.000 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ l&agrave;m nhiệm vụ đ&oacute;n, tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh về th&agrave;nh phố nộp hồ sơ x&aacute;c nhận nhập học v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH, CĐ. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c đội h&igrave;nh ở c&aacute;c bến xe như miền Đ&ocirc;ng, miền T&acirc;y, Chợ Lớn, An Sương v&agrave; tại c&aacute;c điểm trường sẽ được bố tr&iacute; chặt chẽ để hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời để tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c th&iacute; sinh dự thi, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với c&aacute;c cơ quan, đơn vị chức năng của Th&agrave;nh phố như: Ph&ograve;ng CSGT đường bộ, đường sắt; C&ocirc;ng an TP.Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Quản l&yacute; c&aacute;c bến xe, Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường ĐH, CĐ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP.HCM ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ Ra qu&acirc;n, anh L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh: &ldquo;C&aacute;c hoạt động thiết thực trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; đ&atilde; ghi dấu ấn s&acirc;u sắc trong to&agrave;n x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; người d&acirc;n, sinh vi&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. B&ecirc;n cạnh những lời động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ, anh cũng đề nghị c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thực hiện tốt 4 nội dung sau. Đ&oacute; l&agrave; nghi&ecirc;n cứu kỹ c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến kỳ thi THPT quốc gia, c&aacute;c phương thức x&eacute;t tuyển v&agrave;o ĐH, CĐ để trả lời thắc mắc của th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c; nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định của Ban Tổ chức, c&aacute;c Hội đồng thi để đảm bảo t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả; phối hợp tốt với c&aacute;c lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị để triển khai c&aacute;c nội dung hiệu quả nhất. Đặc biệt, phải lu&ocirc;n giữ h&igrave;nh ảnh th&acirc;n thiện, nhiệt huyết của một chiến sĩ t&igrave;nh nguyện mang t&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với bạn Ng&ocirc; Thị Kiều Nhi, sinh vi&ecirc;n trường đại học B&aacute;ch Khoa n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; 20.000 bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung th&igrave; &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; hoạt động t&igrave;nh nguyện b&igrave;nh thường m&agrave; n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi để c&aacute;c bạn thể hiện sức trẻ, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm đối với cộng đồng x&atilde; hội v&agrave; đặc biệt đối với đ&agrave;n em theo sau.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/4.JPG" style="height:415px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32442/9.JPG" style="height:334px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Kh&iacute; thế hồ hởi&nbsp;trong ng&agrave;y ra qu&acirc;n &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2019</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được khởi nguồn từ năm 1997. Năm 2019 đ&atilde; đ&aacute;nh dấu chặng đường 23 năm tổ chức chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi ĐH, CĐ; đ&acirc;y cũng l&agrave; năm thứ 18 chương tr&igrave;nh mang t&ecirc;n &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; v&agrave; l&agrave; năm thứ 4 thay đổi c&aacute;ch thức tổ chức hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia v&agrave; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH, CĐ tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;