Quận 7: Tuyên dương 36 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Nhằm biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c qua đ&oacute; kh&iacute;ch lệ thi đua lao động, học tập, g&oacute;p phần đẩy mạnh, thực hiện c&oacute; hiệu quả vi&ecirc;̣c học t&acirc;̣p và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H&ocirc;̀ Chí Minh; đ&ocirc;̀ng thời bi&ecirc;̉u dương các t&acirc;̣p th&ecirc;̉ có c&ocirc;ng trình ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u làm theo Bác hi&ecirc;̣u quả, thi&ecirc;́t thực.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif">Ng&agrave;y 08/6/2019 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; long trọng tổ chức L&ecirc;̃ Kỷ ni&ecirc;̣m 50&nbsp;năm thực hi&ecirc;̣n Di chúc của Bác, tuy&ecirc;n dương 03 t&acirc;̣p th&ecirc;̉ có c&ocirc;ng trình thanh ni&ecirc;n làm theo lời Bác ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u; và tuy&ecirc;n dương 36 cá nh&acirc;n đ&atilde; thực hiện hiệu quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, các gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&ecirc;́n làm theo lời Bác ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62120799_584272552095101_2995661043813842944_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:449px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62211141_584272568761766_5096194394256572416_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:412px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32397/62116778_584272642095092_4784088432345350144_n.jpg" style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:406px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Thường vụ Qu&acirc;̣n Đoàn đ&atilde; t&ocirc;̉ chức bu&ocirc;̉i Tọa đàm &ldquo;Tu&ocirc;̉i trẻ Qu&acirc;̣n 7 nhớ lời Di chúc theo ch&acirc;n Bác&rdquo; giúp đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hi&ecirc;̉u hơn v&ecirc;̀ n&ocirc;̣i dung, giá trị của Di chúc Bác, lắng nghe những chia sẻ của đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong vi&ecirc;̣c làm theo Bác. C&aacute;c &yacute; kiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đều&nbsp;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">khẳng định gi&aacute; trị l&yacute; luận, thực tiễn s&acirc;u sắc trong Di ch&uacute;c của Người; thể hiện sự t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif"><strong>HỒ LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;