Khai mạc lớp Tập huấn phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp&nbsp;tập huấn phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư to&agrave;n th&agrave;nh năm 2019 d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư&nbsp; đ&atilde; được khai mạc </strong></span></span><strong>tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave;o s&aacute;ng 23.5 vừa qua.</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; ph&aacute;t biểu khai mạc, đồng thời lưu &yacute; việc đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động học tập vui chơi, giải tr&iacute; cho thanh thiếu nhi trong dịp h&egrave; năm 2019 v&agrave; hy vọng s</span>au buổi tập huấn n&agrave;y, c&aacute;c học vi&ecirc;n c&oacute; thể c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức, nhiều nguồn t&agrave;i liệu để tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động cho từng đơn vị của m&igrave;nh. </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32325/H%C3%ACnh%202.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi tại buổi tập huấn</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nội dung tập huấn được lựa chọn c&oacute; sự đa dạng, phong ph&uacute; với c&aacute;c học phần bổ &iacute;ch v&agrave; thiết thực, &yacute; nghĩa đến c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&aacute;c học vi&ecirc;n được trang bị những kiến thức về nội dung, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2019, nhiệm vụ trọng t&acirc;m h&egrave; 2019, những kỹ năng cần thiết của c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi; kỹ năng tổ chức tr&ograve; chơi tập thể, c&aacute; nh&acirc;n trong hoạt động Đội ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư; hướng dẫn c&aacute;c điệu nhảy, m&uacute;a đồng diễn tập thể, d&acirc;n vũ, ph&ugrave; hợp với thiếu nhi trong c&aacute;c giờ sinh hoạt tập thể để &aacute;p dụng tại cơ sở trong dịp h&egrave;; tham gia giao lưu, sinh hoạt văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao&hellip;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Buổi tập huấn với 4 chuy&ecirc;n đề ch&iacute;nh: Qu&aacute;n triệt nội dung trọng t&acirc;m v&agrave; một số điểm mới trong tổ chức hoạt động h&egrave; năm 2019; Tổ chức sinh hoạt thiếu nhi th&ocirc;ng qua sinh hoạt tập thể; Phương ph&aacute;p tổ chức hướng dẫn kỹ năng an to&agrave;n d&agrave;nh cho trẻ v&agrave; Phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thiếu nhi. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32325/H%C3%ACnh%201.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&igrave; thanh thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư h&ograve;a quyện c&ugrave;ng nhiệt huyết của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, lớp tập huấn đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi phấn khởi, trang bị được nhiều kỹ năng, phương ph&aacute;p tổ chức điều h&agrave;nh g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; v&agrave; hoạt động Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua buổi tập huấn lần n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức c&aacute;c hoạt động d&agrave;nh cho thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, cũng như&nbsp;cung cấp c&aacute;c kiến thức, trang bị c&aacute;c kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội, Đội. Từ đ&oacute; gi&uacute;p học vi&ecirc;n triển khai hiệu quả, thiết thực c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư, đồng thời n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở, x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN - THIỆN NHI</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;