Khai mạc lớp Tập huấn phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp&nbsp;tập huấn phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư to&agrave;n th&agrave;nh năm 2019 d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư&nbsp; đ&atilde; được khai mạc </strong></span></span><strong>tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave;o s&aacute;ng 23.5 vừa qua.</strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; ph&aacute;t biểu khai mạc, đồng thời lưu &yacute; việc đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động học tập vui chơi, giải tr&iacute; cho thanh thiếu nhi trong dịp h&egrave; năm 2019 v&agrave; hy vọng s</span>au buổi tập huấn n&agrave;y, c&aacute;c học vi&ecirc;n c&oacute; thể c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức, nhiều nguồn t&agrave;i liệu để tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động cho từng đơn vị của m&igrave;nh. </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32325/H%C3%ACnh%202.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi tại buổi tập huấn</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nội dung tập huấn được lựa chọn c&oacute; sự đa dạng, phong ph&uacute; với c&aacute;c học phần bổ &iacute;ch v&agrave; thiết thực, &yacute; nghĩa đến c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&aacute;c học vi&ecirc;n được trang bị những kiến thức về nội dung, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2019, nhiệm vụ trọng t&acirc;m h&egrave; 2019, những kỹ năng cần thiết của c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi; kỹ năng tổ chức tr&ograve; chơi tập thể, c&aacute; nh&acirc;n trong hoạt động Đội ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư; hướng dẫn c&aacute;c điệu nhảy, m&uacute;a đồng diễn tập thể, d&acirc;n vũ, ph&ugrave; hợp với thiếu nhi trong c&aacute;c giờ sinh hoạt tập thể để &aacute;p dụng tại cơ sở trong dịp h&egrave;; tham gia giao lưu, sinh hoạt văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao&hellip;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Buổi tập huấn với 4 chuy&ecirc;n đề ch&iacute;nh: Qu&aacute;n triệt nội dung trọng t&acirc;m v&agrave; một số điểm mới trong tổ chức hoạt động h&egrave; năm 2019; Tổ chức sinh hoạt thiếu nhi th&ocirc;ng qua sinh hoạt tập thể; Phương ph&aacute;p tổ chức hướng dẫn kỹ năng an to&agrave;n d&agrave;nh cho trẻ v&agrave; Phương ph&aacute;p tổ chức hoạt động tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thiếu nhi. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32325/H%C3%ACnh%201.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Với tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&igrave; thanh thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư h&ograve;a quyện c&ugrave;ng nhiệt huyết của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, lớp tập huấn đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi phấn khởi, trang bị được nhiều kỹ năng, phương ph&aacute;p tổ chức điều h&agrave;nh g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; v&agrave; hoạt động Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua buổi tập huấn lần n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức c&aacute;c hoạt động d&agrave;nh cho thiếu nhi ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, cũng như&nbsp;cung cấp c&aacute;c kiến thức, trang bị c&aacute;c kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội, Đội. Từ đ&oacute; gi&uacute;p học vi&ecirc;n triển khai hiệu quả, thiết thực c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư, đồng thời n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở, x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN - THIỆN NHI</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 được triển khai từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch Mùa Hè Xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch Hành Quân Xanh.

Agile Việt Nam
;