Infographic: Phòng ngừa thủ đoạn tội phạm lừa đảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="_5pbx userContent _3576" id="js_4ft" style="font-size: 14px; line-height: 1.38; margin-top: 6px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Thời gian qua, hoạt động &ldquo;t&iacute;n dụng đen&rdquo;, cho vay l&atilde;i suất cao bất hợp ph&aacute;p đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh vấn nạn của x&atilde; hội, len lỏi từ v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n đến th&agrave;nh thị, g&acirc;y ra nhiều thiệt hại cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp g&acirc;y mất an ninh trật tự trong x&atilde; hội...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Để gi&uacute;p người d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n nhận diện r&otilde; thủ đoạn hoạt động &ldquo;t&iacute;n dụng đen&rdquo;; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;thực hiện bộ sản phẩm tuy&ecirc;n truyền phương thức, thủ đoạn của hoạt động &quot;T&iacute;n dụng đen&quot;. Bộ sản phẩm g&oacute;p phần tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, ph&ograve;ng ngừa, đấu tranh ngăn chặn c&aacute;c loại tội phạm n&oacute;i chung, trong đ&oacute; c&oacute; vấn nạn &ldquo;t&iacute;n dụng đen&rdquo;. <strong>&ldquo;NHẬN DIỆN T&Iacute;N DỤNG ĐEN V&Agrave; GIẢI PH&Aacute;P PH&Ograve;NG NGỪA, NGĂN CHẶN&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31852/1.jpg" style="height:847px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31852/2.jpg" style="height:848px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31852/3.jpg" style="height:848px; width:600px" /></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN