Hãy biến tình cảm của tuổi trẻ với Bác Hồ kính yêu chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 20.01 vừa&nbsp;qua, tại Lễ ph&aacute;t động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; nh&acirc;n kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), gắn với ph&aacute;t động &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; 2019, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu quan trọng.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31828/anh%20phong%20phat%20bieu.jpeg" style="height:533px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam ph&aacute;t biểu tại buổi lễ - Ảnh TTO</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xin đăng b&agrave;i ph&aacute;t biểu của L&ecirc; Quốc Phong để đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:georgia,serif"><span style="font-size:14px"><strong>------ *** ------</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; <strong>Trương Thị Mai,</strong> Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban D&acirc;n vận Trung ương Đảng,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu, c&aacute;c vị kh&aacute;ch qu&yacute;,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&acirc;n mến,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&ocirc;m nay, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p của những ng&agrave;y đầu năm mới 2019, hướng đến kỷ niệm 89 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trang trọng tổ chức chương tr&igrave;nh ph&aacute;t động đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động mở đầu cho những hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa của tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ; khởi động Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện 2019. Thay mặt Ban b&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, t&ocirc;i tr&acirc;n trọng gửi đến c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu, c&aacute;c vị kh&aacute;ch qu&yacute; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n những lời ch&uacute;c mừng tốt đẹp nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn, </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch đ&acirc;y 108 năm, tại vị tr&iacute; lịch sử n&agrave;y, người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh t&igrave;m đường cứu nước. Những năm th&aacute;ng b&ocirc;n ba khắp năm ch&acirc;u bốn biển t&igrave;m ch&acirc;n l&yacute;; những ng&agrave;y th&aacute;ng trực tiếp l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam, Người lu&ocirc;n d&agrave;nh những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương, &acirc;n cần, chăm lo, quan t&acirc;m s&acirc;u sắc đến thế hệ trẻ, đến thanh ni&ecirc;n, những chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước. Cho đến tận l&uacute;c đi xa, trong Di ch&uacute;c, ngay sau khi n&oacute;i về Đảng, Người n&oacute;i về đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Người ghi nhận đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hăng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ. Người y&ecirc;u thương, căn dặn, nhắc nhở thanh ni&ecirc;n phải trở th&agrave;nh những người &ldquo;vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n&rdquo;, thừa kế sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những lời dạy &acirc;n cần v&agrave; tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch của Người l&agrave; nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, l&agrave; định hướng quan trọng, th&ocirc;i th&uacute;c lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam kh&ocirc;ng ngừng học tập, r&egrave;n luyện. 50 năm qua, khắc s&acirc;u lời dạy của B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng để xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u v&agrave; sự kỳ vọng của Người; lu&ocirc;n x&aacute;c định nhiệm vụ quan trọng v&agrave; xuy&ecirc;n suốt l&agrave; gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi; thực hiện tốt chức năng trường học x&atilde; hội chủ nghĩa để thanh ni&ecirc;n Việt Nam r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh. &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh nhu cầu tự th&acirc;n, l&agrave; việc l&agrave;m quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, chủ động hội nhập, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&atilde; nửa thế kỷ tuổi trẻ Việt Nam nỗ lực thực hiện những lời căn dặn của Người trong Di ch&uacute;c. B&ecirc;n cạnh những cố gắng, những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu, ch&uacute;ng ta thấy m&igrave;nh cũng c&ograve;n nhiều khuyết điểm, hạn chế; soi m&igrave;nh v&agrave;o những y&ecirc;u cầu, kỳ vọng, đ&ograve;i hỏi, định hướng của Người, ch&uacute;ng ta thấy m&igrave;nh phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, thi đua r&egrave;n luyện t&iacute;ch cực hơn nữa để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, để đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn cho đất nước. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Người l&agrave; dịp quan trọng để mỗi thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng ta một lần nữa t&igrave;m về b&ecirc;n B&aacute;c, qua cuộc đời, sự nghiệp của B&aacute;c, qua những lời dạy của Người để lại được tiếp th&ecirc;m sức mạnh, &yacute; ch&iacute;, nghị lực, vững v&agrave;ng hơn trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu, g&oacute;p sức trẻ đưa Việt Nam ph&aacute;t triển nhanh, bền vững, s&aacute;nh vai cường quốc năm ch&acirc;u.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được triển khai ch&iacute;nh thức từ h&ocirc;m nay, đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến th&aacute;ng 9 năm 2019. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi cả nước sẽ triển khai nhiều hoạt động phong ph&uacute;, đa dạng, &yacute; nghĩa: tổ chức sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm, thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c; thi t&igrave;m hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; tổ chức toạ đ&agrave;m, hội thảo về những gi&aacute; trị lịch sử của Di ch&uacute;c, về bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau, về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n Việt Nam; tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh theo dấu ch&acirc;n Người qua c&aacute;c địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của B&aacute;c; chương tr&igrave;nh gặp gỡ &ldquo;<em>500 đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c</em>&rdquo;<em>.</em> Đặc biệt, đợt hoạt động sẽ diễn ra trong Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, do đ&oacute;, những kết quả đạt được từ phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2019 sẽ l&agrave; một trong những dấu ấn quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c của thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; đạt mục ti&ecirc;u đề ra, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n đề nghị c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n triển khai với tinh thần chủ động, s&aacute;ng tạo, thiết thực; tuy&ecirc;n truyền, vận động đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n tham gia. C&aacute;c hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c phải tạo th&agrave;nh đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị rộng lớn trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi nhận thức s&acirc;u sắc hơn những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của Di ch&uacute;c của B&aacute;c Hồ, của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng thời, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước trong tuổi trẻ Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n bằng tất cả tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh h&atilde;y ph&aacute;t huy cao nhất tinh thần ti&ecirc;n phong, t&igrave;nh nguyện qua những h&agrave;nh động cụ thể, việc l&agrave;m s&aacute;ng tạo, đ&oacute;ng g&oacute;p chung v&agrave;o kết quả ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của qu&ecirc; hương, đất nước. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y biến t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u chuyển h&oacute;a th&agrave;nh những h&agrave;nh động, việc l&agrave;m cụ thể, th&agrave;nh sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n tin tưởng rằng đợt hoạt động <em>&ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; </em>v&agrave; <em>&ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; 2019 </em>sẽ đạt nhiều kết quả tốt trong hoạt động, xuất hiện ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn những điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n tr&acirc;n trọng cảm ơn c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, chỉ đạo s&aacute;t sao; tr&acirc;n trọng c&aacute;m ơn c&aacute;c cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban, ng&agrave;nh đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, định hướng, hỗ trợ tổ chức Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi. Tr&acirc;n trọng cảm ơn l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tạo điều kiện để tổ chức chương tr&igrave;nh h&ocirc;m nay. Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n mong tiếp tục nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện 2019 v&agrave; những năm tiếp theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp năm mới 2019, chuẩn bị đ&oacute;n xu&acirc;n mới Kỷ Hợi, k&iacute;nh ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, đại biểu, kh&aacute;ch qu&yacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thật nhiều sức khỏe, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&acirc;n trọng cảm ơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">---</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ti&ecirc;u đề do BBT đặt.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN