TCDLSG: Sinh hoạt truyền thống Lễ kết nạp Đoàn và trưởng thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 08/01/2019, Đo&agrave;n&nbsp;trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC) đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 69 năm Ng&agrave;y truyền thống HSSV (09/01/1950 - 09/01/2019), Lễ kết nạp Đo&agrave;n, Lễ trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; ra mắt c&aacute;c CLB Văn thể mỹ.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31805/IMG_3559.JPG" style="width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện c&aacute;c đồng ch&iacute;: Lương Thanh Thảo, Ủy vi&ecirc;n BCH Đảng bộ, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường; Đỗ Th&uacute;y Nga, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty, Ủy vi&ecirc;n BCH Đảng bộ, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, nguy&ecirc;n Trưởng ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n; C&ugrave;ng sự hiện diện của BCH Đo&agrave;n trường, đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ của 160 bạn sinh vi&ecirc;n được kết nạp Đo&agrave;n v&agrave; 16 đo&agrave;n vi&ecirc;n trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Đo&agrave;n trường&nbsp;Đỗ Th&uacute;y Nga đ&atilde; ph&aacute;t biểu &ocirc;n lại truyền thống HSSV: Ng&agrave;y 9/01/1950, anh Trần văn Ơn hy sinh khi đi đầu trong cuộc biểu t&igrave;nh đ&ograve;i đảm bảo an ninh cho HSSV v&agrave; trả tự do cho HSSV bị bắt. Ng&agrave;y 12/01/1950, đ&aacute;m tang anh Trần Văn Ơn đ&atilde; biến th&agrave;nh cuộc biểu t&igrave;nh thị uy của tr&ecirc;n 5 vạn người S&agrave;i G&ograve;n. Với sự kiện lịch sử n&agrave;y, Đại hội to&agrave;n quốc Li&ecirc;n đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ nhất th&aacute;ng 02/1950 tại Việt Bắc đ&atilde; quyết định lấy ng&agrave;y 9/1 h&agrave;ng năm l&agrave;m ng&agrave;y truyền thống học sinh sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n ng&agrave;y truyền thống học sinh sinh vi&ecirc;n 9/1, ng&agrave;y c&oacute; &yacute; nghĩ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng đối với c&aacute;c bạn trẻ đang học tập tại trường, Ban thường vụ Đo&agrave;n trường tổ chức lễ kết nạp cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n mới đ&atilde; tham gia lớp &ldquo;T&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội&rdquo;, c&aacute;c bạn c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu tốt trong học tập r&egrave;n luyện h&ograve;a nhập v&agrave;o m&ocirc;i trường du lịch, tham gia c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi của phong tr&agrave;o tuổi trẻ, tiến bước theo mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n mới đ&atilde; tuy&ecirc;n hứa: &ldquo;Lu&ocirc;n phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; Nghi&ecirc;m chỉnh thực hiện Điều lệ Đo&agrave;n, t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh; Gi&uacute;p đỡ mọi người, lu&ocirc;n xứng đ&aacute;ng với l&agrave; người bạn tin cậy của thanh ni&ecirc;n Việt Nam&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhằm ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong hoạt động phongtr&agrave;o thi đua của Đo&agrave;n STHC trong suốt thời gian vừa qua, nay đ&atilde; đến tuổi quy định trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường STHC đ&atilde; trao quyết định c&ocirc;ng nhận trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 16 đồng ch&iacute; đang sinh hoạt tại khối kh&aacute;ch sạn của đơn vị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n trường đ&atilde; giới thiệu c&aacute;c CLB nhằm tạo s&acirc;n chơi cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n trong to&agrave;n trường qua đ&oacute; học hỏi lẫn nhau, gi&uacute;p nhau c&ugrave;ng tiến bộ trong học tập cũng như n&acirc;ng cao c&aacute;c kỹ năng. Đo&agrave;n đ&atilde; giới thiệu: CLB MC, CLB Anh văn, CLB b&oacute;ng đ&aacute; (nam v&agrave; nữ), CLB văn nghệ. Mong c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o c&aacute;c CLB.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">H.Đ.N.T</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;