Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc vai trò cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">QĐND - Đ&atilde; th&agrave;nh th&oacute;i quen, cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, nhất l&agrave; c&aacute;c kỳ họp của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương l&agrave; tr&ecirc;n một số trang mạng phản động, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch lại đăng ph&aacute;t nhiều tin, b&agrave;i xuy&ecirc;n tạc vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.&nbsp;Trong dịp&nbsp;Hội nghị lần thứ 9&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XII khai mạc v&agrave; bế mạc, những &acirc;m mưu v&agrave; h&agrave;nh động chống ph&aacute; ấy lại t&aacute;i diễn.</span></strong></p> <div class="post-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Tahoma; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; letter-spacing: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>Những giọng điệu xuy&ecirc;n tạc nguy hiểm</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại&nbsp;Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương tập trung b&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch c&aacute;n bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII v&agrave; một số nội dung quan trọng kh&aacute;c. Lợi dụng những yếu k&eacute;m, bất cập của đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ thời gian qua, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động, cơ hội ch&iacute;nh trị c&agrave;ng gia tăng chống ph&aacute; với những giọng điệu bịa đặt, b&oacute;p m&eacute;o, xuy&ecirc;n tạc nguy hiểm.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng cho rằng nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến t&igrave;nh trạng tho&aacute;i h&oacute;a, biến chất của đội ngũ c&aacute;n bộ thời gian qua l&agrave; do sai lầm trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ của Đảng. Trước việc Đảng ta ki&ecirc;n quyết, xử l&yacute; nghi&ecirc;m minh c&aacute;c sai phạm của h&agrave;ng loạt c&aacute;n bộ từ Trung ương đến cơ sở&nbsp;thời gian qua, ch&uacute;ng b&oacute;p m&eacute;o, xuy&ecirc;n tạc rằng đ&oacute; chỉ l&agrave; c&aacute;c &quot;phe c&aacute;nh triệt ti&ecirc;u nhau&quot;.&nbsp;Ch&uacute;ng trắng trợn xuy&ecirc;n tạc rằng, bản chất c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ của Đảng ta l&agrave; kh&ocirc;ng d&acirc;n chủ, thiếu minh bạch, l&agrave;m theo kiểu &ldquo;&aacute;o gấm đi đ&ecirc;m&rdquo;, việc quy hoạch, sắp xếp c&aacute;n bộ chỉ&nbsp;nhằm &ldquo;thanh trừng b&egrave; ph&aacute;i&rdquo;, &ldquo;đấu đ&aacute; nội bộ&rdquo;, &ldquo;lợi &iacute;ch nh&oacute;m&rdquo;... Đặc biệt, ch&uacute;ng triệt để lợi dụng, kho&eacute;t s&acirc;u những bức x&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n trước t&igrave;nh trạng một bộ phận c&aacute;n bộ, nhất l&agrave; c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp tham nhũng, ti&ecirc;u cực; suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống... để tung ra những b&agrave;i viết mang t&iacute;nh chủ quan, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu k&eacute;m trong c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội cho đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ của Đảng.</span></p> <table border="0" class="imgEditor" id="53e2500e-199f-40fa-bc30-8d1e96897ee4" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; margin:0px auto; max-width:100%; padding:5px; width:auto"> <tbody> <tr> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" class="imgtelerik" src="http://file.qdnd.vn/data/images/0/2018/12/30/vuongthuy/30122018vthuy24.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=575" style="background:0px 0px; border:0px; box-sizing:border-box; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; letter-spacing:0px; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" /></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>To&agrave;n cảnh bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN</em></span></td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size:14px">Nguy hiểm hơn, ch&uacute;ng cho rằng mục đ&iacute;ch của quy hoạch c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng v&igrave; lợi &iacute;ch quốc gia, d&acirc;n tộc, lợi &iacute;ch nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; chỉ l&agrave; phục vụ &quot;lợi &iacute;ch nh&oacute;m&quot;, l&agrave; bước&nbsp;chuẩn bị để c&aacute;c c&aacute;n bộ đương chức &ldquo;hạ c&aacute;nh an to&agrave;n&quot;, chuẩn bị cho con em, &quot;v&acirc;y c&aacute;nh&quot; tiến th&acirc;n... Từ đ&oacute; ch&uacute;ng trắng trợn bịa đặt rằng, trong việc quy hoạch bố tr&iacute;, sắp xếp c&aacute;n bộ c&oacute; sự &quot;thương lượng&quot;, &quot;thỏa hiệp&quot;&nbsp;giữa c&aacute;c &quot;phe c&aacute;nh&quot;.&nbsp;Lại c&oacute; kẻ l&ecirc;n mặt khuy&ecirc;n rằng: &ldquo;Đảng tốt hay xấu, quan chức tốt hay xấu, người d&acirc;n đều r&otilde; cả. Do vậy, thay v&igrave; chống &quot;luận điệu xuy&ecirc;n tạc&quot;... th&igrave; Đảng n&ecirc;n t&ocirc;n trọng c&aacute;c gi&aacute; trị d&acirc;n chủ-nh&acirc;n quyền-ph&aacute;p quyền v&agrave; chứng minh Đảng trong sạch...&rdquo;... Những giọng điệu th&acirc;m hiểm ấy &iacute;t nhiều đ&atilde; t&aacute;c động, ảnh hưởng đến tư tưởng, l&ograve;ng tin của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ của Đảng ta.&nbsp;Trước t&igrave;nh h&igrave;nh ấy, hơn l&uacute;c n&agrave;o hết, to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta cần nhận thức r&otilde; vấn đề, từ đ&oacute; đề cao cảnh gi&aacute;c, ki&ecirc;n quyết vạch trần, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n tạc bịa đặt, sai tr&aacute;i của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động v&agrave; những phần tử cơ hội.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Thực tiễn khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; của c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Đề cập về vai tr&ograve; của đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, trong nhiều b&agrave;i viết, b&agrave;i n&oacute;i V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; khẳng định, c&aacute;ch mạng muốn th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; phải&nbsp;coi trọng việc tuyển chọn, x&acirc;y dựng đội ngũ&nbsp;c&aacute;n bộ, v&igrave; c&aacute;n bộ c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định th&agrave;nh bại của c&aacute;ch mạng. Thực tiễn C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga đ&atilde; chứng minh r&otilde; điều ấy. N&oacute;i về vai tr&ograve; của c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, V.I.L&ecirc;nin cũng chỉ rất r&otilde;: &ldquo;Nhiệm vụ tổ chức của ch&uacute;ng ta ch&iacute;nh l&agrave; ở chỗ t&igrave;m ra những nh&agrave; l&atilde;nh đạo v&agrave; những nh&agrave; tổ chức trong quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;(1)...&nbsp;Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; vận dụng s&aacute;ng tạo những tư tưởng của V.I.L&ecirc;nin, Đảng ta đứng đầu l&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n nhất qu&aacute;n quan điểm c&aacute;n b&ocirc;̣ l&agrave; nh&acirc;n t&ocirc;́ quy&ecirc;́t định sự th&agrave;nh bại của c&aacute;ch mạng.&nbsp;Đề cập đến vai tr&ograve; của c&aacute;n bộ, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; khẳng định: &ldquo;C&aacute;n bộ l&agrave; c&aacute;i gốc của mọi c&ocirc;ng việc&quot;(2). &quot;Mu&ocirc;n việc th&agrave;nh c&ocirc;ng hoặc thất bại, đều do c&aacute;n bộ tốt hoặc k&eacute;m&rdquo;(3).&nbsp;N&oacute;i về vai tr&ograve; của c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;n bộ, Người cũng chỉ r&otilde;: &ldquo;Tuyển chọn, gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện, bồi dưỡng để c&oacute; thể sử dụng tốt đội ngũ c&aacute;n bộ c&oacute; chất lượng cao l&agrave; điều kiện cơ bản cho bộ m&aacute;y tổ chức Đảng v&agrave; c&aacute;c cơ quan c&ocirc;ng quyền vận h&agrave;nh tốt, c&oacute; hiệu quả v&agrave; &iacute;t bệnh tật&rdquo;(4). Quan điểm, tư tưởng ấy của Người&nbsp;lu&ocirc;n được Đảng ta qu&aacute;n triệt, vận dụng linh hoạt khi tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ. Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, Đảng ta lu&ocirc;n&nbsp;thực hiện nghi&ecirc;m, nhất qu&aacute;n nguy&ecirc;n tắc Đảng thống nhất l&atilde;nh đạo trực tiếp, to&agrave;n diện c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ v&agrave; quản l&yacute; đội ngũ c&aacute;n bộ, chứ kh&ocirc;ng c&oacute; chuyện &quot;&aacute;o gấm đi đ&ecirc;m&quot;,&nbsp;&ldquo;thanh trừng b&egrave; ph&aacute;i&rdquo;, &ldquo;đấu đ&aacute; nội bộ&rdquo; hay v&igrave; &ldquo;lợi &iacute;ch nh&oacute;m&rdquo;... như giọng điệu th&acirc;m hiểm m&agrave; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động r&ecirc;u rao.&nbsp;Nhờ đ&oacute; m&agrave; Đảng ta đ&atilde;&nbsp;x&acirc;y dựng được đội ngũ c&aacute;n bộ ng&agrave;y c&agrave;ng trưởng th&agrave;nh, lớn mạnh. Cần khẳng định r&otilde; rằng, đ&acirc;y l&agrave; nh&acirc;n tố c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định đưa sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước mặc d&ugrave; số lượng kh&ocirc;ng đ&ocirc;ng nhưng nhờ gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, t&ocirc;i luyện được đội ngũ c&aacute;n bộ c&oacute; chất lượng, lu&ocirc;n vững v&agrave;ng trước mọi gian kh&oacute;, hiểm nguy, sẵn s&agrave;ng xả th&acirc;n v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng, lu&ocirc;n đi ti&ecirc;n phong tr&ecirc;n mọi mặt trận n&ecirc;n Đảng ta đ&atilde; đo&agrave;n kết,&nbsp;động vi&ecirc;n, ph&aacute;t huy&nbsp;được sức mạnh&nbsp;tổng hợp của&nbsp;to&agrave;n d&acirc;n, đ&aacute;nh thắng kẻ th&ugrave;&nbsp;x&acirc;m lược, giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất nước nh&agrave;.&nbsp;Sau giải ph&oacute;ng, đặc biệt l&agrave; trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ c&aacute;n bộ của ta đ&atilde; c&oacute; sự ph&aacute;t triển mạnh cả về số lượng v&agrave; chất lượng. Nhờ ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm, t&iacute;nh tiền phong gương mẫu của đội ngũ c&aacute;n bộ m&agrave; Đảng ta đ&atilde; l&atilde;nh đạo to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.&nbsp;Sau 20 năm thực hiện &ldquo;Chiến lược c&aacute;n bộ thời kỳ đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước&rdquo;, đội ngũ c&aacute;n bộ c&aacute;c cấp của Đảng ta đ&atilde; c&oacute; bước trưởng th&agrave;nh, ph&aacute;t triển cả về phẩm chất đạo đức v&agrave; tr&igrave;nh độ năng lực, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao. Nhiều c&aacute;n bộ năng động, s&aacute;ng tạo, bắt nhịp tốt với xu thế hội nhập, c&oacute; tr&igrave;nh độ ngoại ngữ v&agrave; khả năng ứng dụng c&ocirc;ng nghệ tốt, đ&aacute;p ứng kịp y&ecirc;u cầu l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường quốc tế. Đa số c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, đo&agrave;n thể ở c&aacute;c cấp c&oacute; năng lực, phẩm chất, uy t&iacute;n. C&aacute;n bộ cấp chiến lược vững v&agrave;ng bản lĩnh ch&iacute;nh trị, ki&ecirc;n định Chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; tư duy đổi mới, c&oacute; khả năng hoạch định đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo tổ chức nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện. Hầu hết c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo lực lượng vũ trang được t&ocirc;i luyện, thử th&aacute;ch qua thực tiễn, trung th&agrave;nh với Đảng, với nh&acirc;n d&acirc;n, sẵn s&agrave;ng chiến đấu, hy sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n...&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Kh&ocirc;ng v&igrave; &ldquo;con s&acirc;u&nbsp;l&agrave;m rầu nồi canh&rdquo; m&agrave; phủ nhận vai tr&ograve; của đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng như đ&aacute;nh gi&aacute; của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (kh&oacute;a XII),&nbsp;b&ecirc;n cạnh những ưu điểm l&agrave; cơ bản,&nbsp;nh&igrave;n tổng thể, đội ngũ c&aacute;n bộ của ta đ&ocirc;ng nhưng chưa mạnh. Năng lực của đội ngũ c&aacute;n bộ chưa đồng đều, c&oacute; mặt c&ograve;n hạn chế, yếu k&eacute;m; nhiều c&aacute;n bộ, trong đ&oacute; c&oacute; cả c&aacute;n bộ cấp cao thiếu t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp... Một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ phai nhạt l&yacute; tưởng, giảm s&uacute;t &yacute; ch&iacute;, l&agrave;m việc cầm chừng, ngại kh&oacute;, ngại khổ, suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, c&oacute; biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển h&oacute;a&quot;. Một số c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, trong đ&oacute; c&oacute; cả c&aacute;n bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy t&iacute;n thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan li&ecirc;u, xa d&acirc;n, c&aacute; nh&acirc;n chủ nghĩa, vướng v&agrave;o tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;, ti&ecirc;u cực, lợi &iacute;ch nh&oacute;m.&nbsp;Kh&ocirc;ng &iacute;t c&aacute;n bộ, nhất l&agrave; c&aacute;n bộ quản l&yacute; doanh nghiệp Nh&agrave; nước thiếu tu dưỡng, r&egrave;n luyện, thiếu t&iacute;nh Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật, cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i, trục lợi, l&agrave;m thất tho&aacute;t vốn, t&agrave;i sản của Nh&agrave; nước, g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, bị xử l&yacute; kỷ luật Đảng v&agrave; xử l&yacute; theo ph&aacute;p luật. Chỉ t&iacute;nh trong hai năm gần đ&acirc;y, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đ&atilde; kiểm tra l&agrave;m r&otilde; nhiều sai phạm đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, quyết định kỷ luật v&agrave; đề nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư thi h&agrave;nh kỷ luật đối với 59 c&aacute;n bộ diện Trung ương quản l&yacute;, 13 c&aacute;n bộ Ủy vi&ecirc;n Trung ương v&agrave; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Trung ương; một Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra c&aacute;c cấp đ&atilde; thi h&agrave;nh kỷ luật h&agrave;ng ngh&igrave;n c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n vi phạm...</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ vẫn c&ograve;n những hạn chế, bất cập, như: Việc thực hiện một số nội dung c&oacute; nơi c&ograve;n h&igrave;nh thức. Đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;n bộ vẫn l&agrave; kh&acirc;u yếu, chưa phản &aacute;nh đ&uacute;ng thực chất... Quy hoạch c&aacute;n bộ thiếu t&iacute;nh tổng thể, li&ecirc;n th&ocirc;ng giữa c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương...&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa l&yacute; luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch v&agrave; theo chức danh. Lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ v&agrave; thực hiện chủ trương bố tr&iacute; một số chức danh kh&ocirc;ng phải l&agrave; người địa phương, trong đ&oacute; c&oacute; b&iacute; thư cấp&nbsp;ủy c&aacute;c cấp c&ograve;n bất cập, chưa đạt y&ecirc;u cầu.&nbsp;Việc sắp xếp, bố tr&iacute;, ph&acirc;n c&ocirc;ng, bổ nhiệm, giới thiệu c&aacute;n bộ ứng cử vẫn c&ograve;n t&igrave;nh trạng đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh nhưng chưa đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng việc. T&igrave;nh trạng bổ nhiệm c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn, điều kiện, trong đ&oacute; c&oacute; cả người nh&agrave;, người th&acirc;n, họ h&agrave;ng, &quot;c&aacute;nh hẩu&quot; xảy ra ở một số nơi, g&acirc;y bức x&uacute;c trong dư luận x&atilde; hội.&nbsp;Chủ trương thu h&uacute;t nh&acirc;n t&agrave;i chậm được cụ thể h&oacute;a bằng c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp. Ch&iacute;nh s&aacute;ch c&aacute;n bộ giữa c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh c&oacute; mặt c&ograve;n thiếu thống nhất, chưa đồng bộ...&nbsp;Ph&acirc;n cấp quản l&yacute; c&aacute;n bộ chưa theo kịp t&igrave;nh h&igrave;nh, c&ograve;n tập trung nhiều ở cấp tr&ecirc;n... Việc kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t thiếu chủ động, chưa thường xuy&ecirc;n, c&ograve;n nặng về kiểm tra, xử l&yacute; vi phạm, thiếu giải ph&aacute;p hiệu quả để ph&ograve;ng ngừa, ngăn chặn sai phạm.&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ ch&iacute;nh trị nội bộ c&ograve;n bị động, chưa theo kịp t&igrave;nh h&igrave;nh... Đầu tư x&acirc;y dựng đội ngũ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, c&aacute;n bộ chưa tương xứng với y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ...</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, cần phải thấy rằng những khuyết điểm, sai phạm của một số tập thể, c&aacute; nh&acirc;n n&oacute;i tr&ecirc;n chỉ l&agrave; c&aacute; biệt, l&agrave; &ldquo;con s&acirc;u&nbsp;l&agrave;m rầu nồi canh&rdquo;. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể chỉ &quot;thấy c&acirc;y m&agrave; kh&ocirc;ng thấy rừng&quot;, kh&ocirc;ng thể lấy c&aacute;i c&aacute; thể để suy diễn, quy chụp l&ecirc;n c&aacute;i tổng thể. Kh&ocirc;ng thể chủ quan, phiến diện dựa v&agrave;o thiếu s&oacute;t, khuyết điểm của một v&agrave;i tập thể, c&aacute; nh&acirc;n m&agrave; phủ nhận sạch trơn vai tr&ograve; của đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ.&nbsp;C&oacute; thể khẳng định rằng, sự&nbsp;trưởng th&agrave;nh, lớn mạnh của đội ngũ c&aacute;n bộ những năm qua l&agrave; nh&acirc;n tố then chốt, quyết định l&agrave;m n&ecirc;n những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử của c&ocirc;ng cuộc đổi mới, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong điều kiện mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định vai tr&ograve; quan trọng của c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ. Dư luận đồng t&igrave;nh với quan điểm của Đảng ta được thể hiện trong ph&aacute;t biểu của&nbsp;Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng: &ldquo;Phải coi c&aacute;n bộ l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định sự th&agrave;nh bại của c&aacute;ch mạng,&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n b&ocirc;̣ l&agrave; kh&acirc;u &ldquo;then ch&ocirc;́t&rdquo; của c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng ch&iacute;nh trị&rdquo;(5).&nbsp;Đặc biệt đối với việc chuẩn bị nh&acirc;n sự c&aacute;n bộ cho nhiệm kỳ tới, tại Hội nghị Trung ương 9, Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước tiếp tục chỉ đạo: &ldquo;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ v&agrave; c&aacute;c quy định của Đảng về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, phải thật sự c&ocirc;ng t&acirc;m, kh&aacute;ch quan, tuyệt đối kh&ocirc;ng được thi&ecirc;n vị, c&aacute; nh&acirc;n, kh&ocirc;ng để lọt v&agrave;o quy hoạch những người kh&ocirc;ng đủ ti&ecirc;u chuẩn, nhất l&agrave; những người c&oacute; biểu hiện suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;, c&oacute; quan điểm lệch lạc, mất đo&agrave;n kết, tham nhũng, ti&ecirc;u cực&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những giọng điệu tuy&ecirc;n truyền xuy&ecirc;n tạc về vai tr&ograve; c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, nhất l&agrave; nội dung Hội nghị Trung ương 9 l&agrave; chi&ecirc;u tr&ograve; hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi &iacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta.&nbsp;Đảng ta c&agrave;ng tập trung x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ&nbsp;th&igrave; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động c&agrave;ng gia tăng sự&nbsp;xuy&ecirc;n tạc&nbsp;chống ph&aacute;. Những kết quả đạt được, những b&agrave;i học r&uacute;t ra từ thực tiễn c&agrave;ng tiếp th&ecirc;m&nbsp;&yacute; ch&iacute;, quyết t&acirc;m&nbsp;để&nbsp;ch&uacute;ng ta&nbsp;tiếp tục đổi mới, n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ. Vấn đề đặt ra l&agrave; ch&uacute;ng ta&nbsp;phải thực hiện nghi&ecirc;m, nhất qu&aacute;n nguy&ecirc;n tắc Đảng thống nhất l&atilde;nh đạo trực tiếp, to&agrave;n diện c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ v&agrave; quản l&yacute; đội ngũ c&aacute;n bộ trong hệ thống ch&iacute;nh trị; ph&aacute;t huy được tr&aacute;ch nhiệm của cả hệ thống ch&iacute;nh trị trong x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ. Mặt kh&aacute;c, to&agrave;n x&atilde; hội cần&nbsp;đề cao cảnh gi&aacute;c, nhận diện, vạch trần những &acirc;m mưu, thủ đoạn của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch để ki&ecirc;n quyết đấu tranh b&aacute;c bỏ những luận điệu sai tr&aacute;i, phản động h&ograve;ng ph&aacute; hoại&nbsp;sự nghiệp c&aacute;ch mạng&nbsp;của Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>PH&Ugrave;NG KIM L&Acirc;N</strong></span></p> <p><a href="http://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/canh-giac-voi-chieu-tro-xuyen-tac-vai-tro-can-bo-va-cong-tac-can-bo-cua-dang-ta-559397"><span style="font-size:14px"><strong>Theo B&aacute;o Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n</strong></span></a></p> <p><span style="font-size:14px"><em>(1)&nbsp;L&ecirc;nin, To&agrave;n tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, Moskva , tr.333.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>(2,3,4)&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, NXB CTQG, H.2004, tập 5, tr.269; tr.240.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>(5) Ph&aacute;t biểu của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng tại phi&ecirc;n bế mạc Hội nghị Trung ương 7 kh&oacute;a XII.</em></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN