Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <div class="mgt10 clearfix" style="border: 0px; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; outline: none 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31767/chi%20thanh.jpg" style="height:434px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh v&agrave; Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p đang trao đổi t&igrave;nh h&igrave;nh chiến sự ở miền Nam ng&agrave;y 5/7/1967. Ảnh tư liệu/VietnamNet</em></span></p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh t&ecirc;n thật l&agrave; Nguyễn Vịnh, xuất th&acirc;n trong một gia đ&igrave;nh n&ocirc;ng d&acirc;n ngh&egrave;o ở Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thi&ecirc;n - Huế. Học hết lớp nhất tiểu học th&igrave; đi l&agrave;m thu&ecirc; đỡ đần cho gia đ&igrave;nh v&agrave; nhiều lần tham gia những cuộc đ&igrave;nh c&ocirc;ng.</span></strong></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Được sự dẫn dắt của c&aacute;c đồng ch&iacute; Phan Đăng Lưu, Nguyễn Ch&iacute; Diểu, đồng ch&iacute; đ&atilde; sớm gi&aacute;c ngộ, tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng v&agrave; được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Năm 24 tuổi đ&atilde; l&agrave; B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thi&ecirc;n. Những lần bị địch bắt giam cầm tại c&aacute;c nh&agrave; lao Huế, Lao Bảo, Bu&ocirc;n Ma Thuột, đồng ch&iacute; đ&atilde; thể hiện ch&iacute; kh&iacute; chiến đấu, tuyệt thực, đấu tranh chống đ&aacute;nh đập t&ugrave; nh&acirc;n, c&oacute; lần vượt ngục trở về hoạt động.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị T&acirc;n Tr&agrave;o giữa th&aacute;ng 8-1945, đồng ch&iacute; được bổ sung v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương v&agrave; chỉ định l&agrave;m B&iacute; thư Xứ ủy Trung kỳ. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n đồng ch&iacute; &nbsp;được gặp B&aacute;c Hồ v&agrave; được đặt t&ecirc;n l&agrave; Nguyễn Ch&iacute; Thanh. Sau hội nghị, Tổng khởi nghĩa b&ugrave;ng nổ, rồi to&agrave;n quốc kh&aacute;ng chiến, ở chiến trường B&igrave;nh - Trị - Thi&ecirc;n kh&oacute;i lửa, nhiều cơ sở bị mất, &ocirc;ng đ&atilde; dựa v&agrave;o d&acirc;n, gầy dựng lại v&agrave; tổ chức lực lượng đ&aacute;nh địch. đồng ch&iacute; &nbsp; khẳng định: &ldquo;Mất đất chưa phải mất nước. Ch&uacute;ng ta chỉ sợ mất l&ograve;ng tin của d&acirc;n. C&oacute; l&ograve;ng tin của d&acirc;n l&agrave; c&oacute; tất cả. V&igrave; vậy ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng được chạy d&agrave;i. Ch&uacute;ng ta phải trở về với d&acirc;n, ch&uacute;ng ta nhất định thắng&rdquo;.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đầu năm 1950, đồng ch&iacute; &nbsp;Nguyễn Ch&iacute; Thanh được điều động ra Việt Bắc phụ tr&aacute;ch Ban Tuy&ecirc;n huấn, Chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; B&iacute; thư Qu&acirc;n ủy Trung ương. đồng ch&iacute; chăm lo x&acirc;y dựng nền tảng ch&iacute;nh trị, c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng, c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng, truyền cảm hứng v&agrave; khơi dậy tinh thần phấn chấn cho c&aacute;c chiến sĩ. Tại Đại hội II, năm 1951, đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o Bộ Ch&iacute;nh trị. Năm 1959 được phong qu&acirc;n h&agrave;m Đại tướng. Thời gian trong qu&acirc;n đội kh&ocirc;ng d&agrave;i nhưng đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng r&egrave;n c&aacute;n, chỉnh qu&acirc;n, đ&atilde; x&acirc;y dựng kế hoạch qu&acirc;n sự 5 năm với tầm nh&igrave;n chiến lược. Những chỉ đạo, b&agrave;i n&oacute;i, b&agrave;i viết v&agrave; những t&aacute;c phẩm của đồng ch&iacute; với nhiều nội dung như chống chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng trong Qu&acirc;n đội, x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&hellip; thể hiện quan điểm đ&uacute;ng đắn, tư duy sắc sảo, t&acirc;m hồn v&agrave; cốt c&aacute;ch của một nh&agrave; l&atilde;nh đạo tầm cỡ.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n lĩnh vực kinh tế, với nhiệm vụ Trưởng ban N&ocirc;ng nghiệp Trung ương từ năm 1960 - 1964, đồng ch&iacute; đ&atilde; s&acirc;u s&aacute;t cơ sở, lắng nghe d&acirc;n, kết hợp với &yacute; kiến của c&aacute;c nh&agrave; khoa học, x&aacute;c định phương hướng mở rộng sản xuất, ph&aacute; &ldquo;xiềng ba s&agrave;o&rdquo;, tạo kh&iacute; thế thi đua sản xuất, tăng năng suất trong n&ocirc;ng nghiệp c&ugrave;ng với x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a v&agrave; con người mới ở n&ocirc;ng th&ocirc;n. Từ việc nghi&ecirc;n cứu hợp t&aacute;c x&atilde; Đại Phong ở Lệ Thủy (Quảng B&igrave;nh), rồi Th&aacute;i Bạt (Sơn T&acirc;y) v&agrave; nhiều địa phương, đồng ch&iacute; đ&atilde; tổng kết thực tiễn, nh&acirc;n rộng điển h&igrave;nh, tạo n&ecirc;n &ldquo;luồng gi&oacute; mới&rdquo; tr&ecirc;n đồng ruộng của hậu phương lớn miền Bắc.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">V&agrave;o giữa năm 1964, ở v&agrave;o thời điểm bước ngoặt của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh được điều động v&agrave;o chiến trường miền Nam, l&agrave;m nhiệm vụ B&iacute; thư Trung ương Cục, Ch&iacute;nh ủy c&aacute;c lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n giải ph&oacute;ng miền Nam. V&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh m&agrave; đ&aacute;nh, d&aacute;m đ&aacute;nh v&agrave; quyết thắng Mỹ - l&agrave; tư tưởng, l&agrave; quyết t&acirc;m lu&ocirc;n được đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh nung nấu. Khi nghi&ecirc;n cứu chiến trường, đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh cho rằng: Đế quốc Mỹ gi&agrave;u nhưng kh&ocirc;ng mạnh, phải biết khai th&aacute;c điểm yếu v&agrave; phải c&oacute; c&aacute;ch đ&aacute;nh ph&ugrave; hợp, cứ đ&aacute;nh rồi sẽ biết c&aacute;ch đ&aacute;nh. Đồng ch&iacute; cũng đ&atilde; ph&aacute;t hiện sớm việc Mỹ chuyển hướng chiến lược để c&oacute; sự chủ động về chiến lược.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Từ sự s&aacute;ng tạo của chiến sĩ, nh&acirc;n d&acirc;n, đồng ch&iacute; đ&atilde; n&ecirc;u khẩu hiệu &ldquo;b&aacute;m thắt lưng địch m&agrave; đ&aacute;nh&rdquo;, c&ugrave;ng với x&acirc;y dựng c&aacute;c &ldquo;v&agrave;nh đai diệt Mỹ&rdquo;, tạo thế trận để tiến l&ecirc;n gi&agrave;nh thắng lợi. Với những trận B&igrave;nh Gi&atilde;, Ba Gia, Đồng Xo&agrave;i&hellip; nhất l&agrave; những trận đ&aacute;nh gi&aacute;p l&aacute; c&agrave;, đ&atilde; l&agrave;m cho tinh thần l&iacute;nh Mỹ suy sụp thảm hại. Th&agrave;nh c&ocirc;ng nổi bật của Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave; trong thời gian ngắn đ&atilde; ph&aacute;t động được phong tr&agrave;o chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n, đ&aacute;nh địch cả hai ch&acirc;n, ba mũi, ba v&ugrave;ng, quan t&acirc;m x&acirc;y dựng ba thứ qu&acirc;n, đặc biệt l&agrave; qu&acirc;n chủ lực h&ugrave;ng hậu để c&oacute; quả đấm mạnh, gi&aacute;ng v&agrave;o qu&acirc;n viễn chinh Mỹ trong c&aacute;c chiến dịch m&ugrave;a kh&ocirc; 1965-1966 v&agrave; 1966-1967, buộc qu&acirc;n Mỹ lui v&agrave;o thế ph&ograve;ng ngự bị động.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Giữa năm 1967, Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh được B&aacute;c Hồ v&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị triệu tập ra miền Bắc b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh miền Nam. Trước khi trở lại chiến trường, tr&aacute;i tim Đại tướng đ&atilde; ngừng đập sau cơn đau đột ngột, để lại niềm thương tiếc v&ocirc; hạn cho to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n, to&agrave;n d&acirc;n ta. Với 53 tuổi đời, hơn 33 năm hoạt động, những đ&oacute;ng g&oacute;p của Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh cho hai cuộc kh&aacute;ng chiến, tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, l&agrave; hết sức to lớn v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute;.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave; một nh&agrave; l&atilde;nh đạo, nh&agrave; hoạt động thực tiễn sắc sảo, biết ph&aacute;t hiện nh&acirc;n tố mới, giỏi ph&aacute;t động phong tr&agrave;o, tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực đ&atilde; để lại dấu ấn như: trong qu&acirc;n đội c&oacute; &ldquo;cờ ba nhất&rdquo;, trong gi&aacute;o dục c&oacute; &ldquo;trống Bắc L&yacute;&rdquo;, trong c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; &ldquo;s&oacute;ng Duy&ecirc;n Hải&rdquo;, trong n&ocirc;ng nghiệp c&oacute; &ldquo;gi&oacute; Đại Phong&rdquo;&hellip; H&igrave;nh ảnh đồng ch&iacute; xắn quần lội ruộng cấy l&uacute;a, đấu v&otilde; với chiến sĩ, được chiến sĩ c&ocirc;ng k&ecirc;nh&hellip;, c&ugrave;ng những b&agrave;i viết với b&uacute;t danh Trường Sơn, Người quan s&aacute;t&hellip; c&ograve;n đọng lại trong nỗi nhớ của người d&acirc;n.&nbsp;</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">L&agrave; một nh&agrave; ch&iacute;nh trị, qu&acirc;n sự, c&aacute;i hay của đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave; nhận diện kẻ th&ugrave; v&agrave; t&igrave;m ra phương c&aacute;ch tấn c&ocirc;ng hiệu quả. Hơn tất cả l&agrave; lợi &iacute;ch quốc gia, d&acirc;n tộc được đặt l&ecirc;n tr&ecirc;n, l&ecirc;n trước. Hơn tất cả l&agrave; sự trung th&agrave;nh, tận tụy, vững v&agrave;ng trước mọi thử th&aacute;ch, hiểm nguy, l&agrave; sự xả th&acirc;n v&ocirc; điều kiện&hellip; Đồng ch&iacute; Phạm Văn Đồng v&iacute; &ocirc;ng như &ldquo;một con đại b&agrave;ng bay tr&ecirc;n trời cao, c&oacute; tầm nh&igrave;n xa tr&ocirc;ng rộng&rdquo;. Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave; nh&agrave; l&atilde;nh đạo c&oacute; sức hấp dẫn bởi tầm v&oacute;c v&agrave; tấm gương s&aacute;ng trong như ngọc, hết l&ograve;ng, hết sức phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n với tinh thần &ldquo;Ở đ&acirc;u ngh&egrave;o đ&oacute;i, gọi xung phong&hellip;/ Ở đ&acirc;u tiền tuyến, k&ecirc;u Anh đến&rdquo;. Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave; người lu&ocirc;n thể hiện phong c&aacute;ch d&acirc;n chủ, ủng hộ c&aacute;i mới, th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển, quan t&acirc;m học tập l&yacute; luận, s&acirc;u s&aacute;t với thực tiễn, n&oacute;i đi đ&ocirc;i với l&agrave;m. Vợ v&agrave; c&aacute;c con của đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh đ&atilde; phấn đấu theo tấm gương &ocirc;ng. Sau khi Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh mất, gia đ&igrave;nh đ&atilde; trả lại ng&ocirc;i nh&agrave; cho Bộ Quốc ph&ograve;ng để d&ugrave;ng v&agrave;o việc chung.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nhớ về Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave; nhớ về một vị tướng t&agrave;i, một nh&acirc;n c&aacute;ch cao đẹp, trọn vẹn một đời v&igrave; nước, v&igrave; d&acirc;n của thời đại Hồ Ch&iacute; Minh; một vị tướng của trận mạc đi qua mặt trận B&igrave;nh - Trị - Thi&ecirc;n kh&oacute;i lửa, về với tuyến đầu đ&aacute;nh Mỹ ở miền Nam v&agrave; l&agrave; người g&oacute;p c&ocirc;ng tạo n&ecirc;n những đổi thay tr&ecirc;n đồng ruộng Việt Nam&hellip;</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh với tất cả niềm tự h&agrave;o, l&ograve;ng k&iacute;nh trọng về một con người đậm chất nh&acirc;n văn, tr&iacute; tuệ, anh h&ugrave;ng.</span></div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">​ PHẠM PHƯƠNG THẢO (Theo SGGP)</span></strong></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#000080"><span style="font-size:14px"><strong>Chủ tịch đầu ti&ecirc;n của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 02.1950, Li&ecirc;n đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại căn cứ địa Việt Bắc trong kh&oacute;i lửa cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược, c&aacute;c đại biểu từ khắp c&aacute;c v&ugrave;ng miền của Tổ quốc về dự. Đại hội vinh dự được đ&oacute;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước tới dự. </span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại Đại hội c&aacute;c đại biểu đ&atilde; bầu anh Nguyễn Ch&iacute; Thanh l&agrave;m Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh nguy&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam &ndash; người học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh). Đại hội Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam l&agrave; sự kiện đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n với vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cứu quốc. </span></p> <p><span style="font-size:14px">Sau Đại hội, với sự l&atilde;nh đạo của đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh,&nbsp;Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; động vi&ecirc;n lớp lớp thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua t&ograve;ng qu&acirc;n giết giặc lập c&ocirc;ng, đẩy mạnh chiến tranh du k&iacute;ch sau lưng địch, đấu tranh chống khủng bố, chống đ&agrave;n &aacute;p, chống bắt l&iacute;nh đ&ograve;i tự do d&acirc;n chủ, h&ograve;a b&igrave;nh trong c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn như H&agrave; nội, Huế, S&agrave;i G&ograve;n&hellip; với tinh thần &ldquo;Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo; theo tiếng gọi &ldquo;L&ecirc;n đ&agrave;ng&rdquo; của non s&ocirc;ng đất nước.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN