[Infographics] Anh Bùi Quang Huy, Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">TPO - Ng&agrave;y 11/12 /2018, tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ X, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy&nbsp; - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X.</span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31718/a%20Huy.jpg" style="height:2132px; width:865px" /></span></strong><br /> <strong><span style="font-size:14px">LINH ANH (B&aacute;o Tiền Phong)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN