Quận Đoàn 10 tổ chức thăm và tặng quà Ngày Nhà giáo Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 16/11 đến ng&agrave;y 20/11, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; v&agrave; c&aacute;c đơn vị trường học tr&uacute; đ&oacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31641/IMG_20181119_164115.jpg" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại diện Ban Thường Vụ Quận Đo&agrave;n trao qu&agrave; cho Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục Quận 10</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o ng&agrave;y 20/11 l&agrave; dịp để c&aacute;c thế hệ học sinh tr&ecirc;n cả nước tặng hoa v&agrave; qu&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o. Ng&agrave;nh gi&aacute;o dục cũng thường nh&acirc;n dịp n&agrave;y đ&aacute;nh gi&aacute; lại hoạt động gi&aacute;o dục v&agrave; lập phương hướng n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục. Bởi thế nắm được tầm &yacute; nghĩa quan trọng của ng&agrave;y n&agrave;y m&agrave; h&agrave;ng năm tại Quận 10, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; quyết định tổ chức hoạt động thăm v&agrave; tặng qu&agrave; Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam như một chương tr&igrave;nh truyền thống, nhằm tri &acirc;n qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; hết m&igrave;nh v&igrave; sự nghiệp trồng người.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31641/IMG_20181119_164132%20-%20Copy.jpg" style="height:540px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute; trong dịp cả nước h&acirc;n hoan ch&agrave;o đ&oacute;n Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức trao 6 phần qu&agrave; cho c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o ưu t&uacute; v&agrave; 16 phần qu&agrave; cho c&aacute;c đơn vị trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC BẢO</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;