Củ Chi: Bế giảng lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách đội D26

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 12/9/2018, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng phối hợp c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n Củ Chi tổ chức lễ bế giảng lớp Đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội D26.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31402/hinh%201.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31402/hinh%202.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; b&iacute; thư th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đun, Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Huyện ủy huyện Củ Chi; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; l&atilde;nh đạo huyện, đại diện gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Củ Chi&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Tổng Phụ tr&aacute;ch Đội c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện v&agrave; 32 đồng ch&iacute; học vi&ecirc;n của lớp Đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội D26.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ đồng ch&iacute; Huỳnh Vĩnh Lộc, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện biểu dương tinh thần học tập của c&aacute;c đồng ch&iacute; tổng phụ tr&aacute;ch đội trong 9 th&aacute;ng qua, c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia tốt 06 chuy&ecirc;n đề với nội dung, chương tr&igrave;nh giảng dạy được đổi mới thiết thực, đi s&acirc;u bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn v&agrave; kỹ năng phục vụ cho đối tượng gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội. Kết quả c&oacute; 32 học vi&ecirc;n được c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; 01 học vi&ecirc;n đạt loại giỏi, 27 học vi&ecirc;n đạt loại kh&aacute; v&agrave; 04 học vi&ecirc;n đạt loại trung b&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Huyện trao 4 giấy khen cho 2 học vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc nhất kh&oacute;a v&agrave; 2 bạn c&aacute;n sự h&ograve;an th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Buổi lễ diễn ra long trong, &yacute; nghĩa v&agrave; để lại những kỷ niệm đẹp trong mỗi đồng ch&iacute; Tổng phụ tr&aacute;ch đội. Đ&acirc;y l&agrave; động lực để c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">H&Agrave; HẰNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;