Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31330/Infographics_Ton_Duc_Thang.jpeg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:548px; text-align:justify; width:660px" /></div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;">Hơn 60 năm hoạt động, phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Đảng, đồng ch&iacute; T&ocirc;n Đức Thắng l&agrave; một trong những nh&agrave; l&atilde;nh đạo mẫu mực của c&aacute;ch mạng Việt Nam ở thời đại Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave; người ti&ecirc;u biểu nhất cho ch&iacute;nh s&aacute;ch đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc của Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">Theo TTXVN</div> </body></html>

BÌNH LUẬN