Quận Phú Nhuận: Lễ kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hành quân xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp diễn ra chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; 2018 cũng như thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bồi dưỡng,&nbsp;kết nạp quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; v&agrave;o Đảng Cộng Sản Việt Nam. V&agrave;o ng&agrave;y 19/7/2018, chi bộ Qu&acirc;n sự phường 10 (Quận Ph&uacute; Nhuận)&nbsp;đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới cho quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyễn Khắc Trung &ndash; Chiến sĩ D&acirc;n qu&acirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh tại Hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường 10.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31110/IMG_7975.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Khắc Trung trong thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c tại Qu&acirc;n sự phường&nbsp; lu&ocirc;n thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao trong c&ocirc;ng việc, t&aacute;c phong gương mẫu, nghi&ecirc;m t&uacute;c chấp h&agrave;nh tốt những quy định trong qu&acirc;n ngũ. Với vai tr&ograve; l&agrave; Trung đội trưởng đồng ch&iacute; lu&ocirc;n đảm bảo c&aacute;c chế độ trực sẵn s&agrave;ng chiến đấu, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi c&ocirc;ng t&aacute;c, nhiệm vụ được giao, ph&acirc;n c&ocirc;ng, quản l&yacute; tốt lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n cơ động trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuần tra, chốt bảo vệ an to&agrave;n địa b&agrave;n cũng như bảo vệ an to&agrave;n đợt cao điểm. Bản th&acirc;n đồng ch&iacute; Trung t&iacute;ch cực, nhiệt t&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện tại địa phương, tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều &yacute; kiến x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n, c&oacute; mối quan hệ tốt với cấp ủy v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n nơi cư tr&uacute;, thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c vận động quần ch&uacute;ng tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Từ qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện, đồng ch&iacute; Nguyễn Khắc Trung nhiều năm liền l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; đ&atilde; được cấp ủy Chi bộ quan t&acirc;m gi&uacute;p đỡ, bồi dưỡng để sớm bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Đồng thời với những kết quả đạt được đồng ch&iacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tu dưỡng, n&acirc;ng cao phẩm chất ch&iacute;nh trị đạo đức, tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự, c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n , lắng nghe sự g&oacute;p &yacute; ch&acirc;n th&agrave;nh của tập thể đơn vị để tự sửa chữa những thiếu s&oacute;t, điều chỉnh để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n hơn nữa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau khi th&ocirc;ng qua Quyết định kết nạp đảng vi&ecirc;n của cấp ủy Chi bộ v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Khắc Trung thực hiện đọc 04 lời tuy&ecirc;n thể của đảng vi&ecirc;n mới, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Phương Dung &ndash; B&iacute; thư chi bộ Qu&acirc;n sự đ&atilde; th&ocirc;ng qua nội dung ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng đảng vi&ecirc;n gi&uacute;p đỡ cho đảng vi&ecirc;n dự bị, trong đ&oacute; nhấn mạnh một số vấn đề ch&iacute;nh m&agrave; bản th&acirc;n đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n mới cần tập trung: <em>Tiếp tực nổ lực phấn đấu, b&ecirc;n cạnh ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, cần chấp h&agrave;nh tốt sự ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ, điều động của Chi bộ; Thường xuy&ecirc;n giữ mối li&ecirc;n hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n nơi cư tr&uacute;; T&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội tại đơn vị v&agrave; địa phương, năng động, s&aacute;ng tạo ph&aacute;t huy những thế mạnh để n&acirc;ng cao hoạt động Đo&agrave;n; Tham gia tốt c&aacute;c đợt học tập, qu&aacute;n triệt, triển khai Nghị quyết, Chủ trương của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh trong v&agrave; ngo&agrave;i nước vững v&agrave;ng hệ tư tưởng ch&iacute;nh trị r&otilde; r&agrave;ng, đ&uacute;ng đắn...</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trẻ, nhiệt t&igrave;nh, năng động tại địa phương, Đảng ủy phường v&agrave; c&aacute;c chi bộ lu&ocirc;n quan t&acirc;m, ch&uacute; trọng, đến nguồn ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n tại đơn vị, thiết thực thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, gi&aacute;o dục những quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; để giới thiệu cho Đảng ủy xem x&eacute;t kết nạp. Qua đ&oacute; tạo động lực phấn đấu, r&egrave;n luyện cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; bản th&acirc;n, cống hiến sức trẻ trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc tạo niềm tin nơi Nh&acirc;n d&acirc;n, mặt kh&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức Đảng vững mạnh, x&acirc;y dựng đơn vị ph&aacute;t triển, tập thể đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; d&agrave;i l&acirc;u.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>NGỌC B&Igrave;NH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;