Quận Phú Nhuận: Lễ kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hành quân xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp diễn ra chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; 2018 cũng như thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bồi dưỡng,&nbsp;kết nạp quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; v&agrave;o Đảng Cộng Sản Việt Nam. V&agrave;o ng&agrave;y 19/7/2018, chi bộ Qu&acirc;n sự phường 10 (Quận Ph&uacute; Nhuận)&nbsp;đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới cho quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyễn Khắc Trung &ndash; Chiến sĩ D&acirc;n qu&acirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh tại Hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường 10.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31110/IMG_7975.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Khắc Trung trong thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c tại Qu&acirc;n sự phường&nbsp; lu&ocirc;n thể hiện tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao trong c&ocirc;ng việc, t&aacute;c phong gương mẫu, nghi&ecirc;m t&uacute;c chấp h&agrave;nh tốt những quy định trong qu&acirc;n ngũ. Với vai tr&ograve; l&agrave; Trung đội trưởng đồng ch&iacute; lu&ocirc;n đảm bảo c&aacute;c chế độ trực sẵn s&agrave;ng chiến đấu, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi c&ocirc;ng t&aacute;c, nhiệm vụ được giao, ph&acirc;n c&ocirc;ng, quản l&yacute; tốt lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n cơ động trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuần tra, chốt bảo vệ an to&agrave;n địa b&agrave;n cũng như bảo vệ an to&agrave;n đợt cao điểm. Bản th&acirc;n đồng ch&iacute; Trung t&iacute;ch cực, nhiệt t&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện tại địa phương, tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều &yacute; kiến x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n, c&oacute; mối quan hệ tốt với cấp ủy v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n nơi cư tr&uacute;, thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c vận động quần ch&uacute;ng tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Từ qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện, đồng ch&iacute; Nguyễn Khắc Trung nhiều năm liền l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; đ&atilde; được cấp ủy Chi bộ quan t&acirc;m gi&uacute;p đỡ, bồi dưỡng để sớm bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Đồng thời với những kết quả đạt được đồng ch&iacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tu dưỡng, n&acirc;ng cao phẩm chất ch&iacute;nh trị đạo đức, tranh thủ sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự, c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n , lắng nghe sự g&oacute;p &yacute; ch&acirc;n th&agrave;nh của tập thể đơn vị để tự sửa chữa những thiếu s&oacute;t, điều chỉnh để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n hơn nữa.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau khi th&ocirc;ng qua Quyết định kết nạp đảng vi&ecirc;n của cấp ủy Chi bộ v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Khắc Trung thực hiện đọc 04 lời tuy&ecirc;n thể của đảng vi&ecirc;n mới, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Phương Dung &ndash; B&iacute; thư chi bộ Qu&acirc;n sự đ&atilde; th&ocirc;ng qua nội dung ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ v&agrave; ph&acirc;n c&ocirc;ng đảng vi&ecirc;n gi&uacute;p đỡ cho đảng vi&ecirc;n dự bị, trong đ&oacute; nhấn mạnh một số vấn đề ch&iacute;nh m&agrave; bản th&acirc;n đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n mới cần tập trung: <em>Tiếp tực nổ lực phấn đấu, b&ecirc;n cạnh ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, cần chấp h&agrave;nh tốt sự ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ, điều động của Chi bộ; Thường xuy&ecirc;n giữ mối li&ecirc;n hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n nơi cư tr&uacute;; T&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội tại đơn vị v&agrave; địa phương, năng động, s&aacute;ng tạo ph&aacute;t huy những thế mạnh để n&acirc;ng cao hoạt động Đo&agrave;n; Tham gia tốt c&aacute;c đợt học tập, qu&aacute;n triệt, triển khai Nghị quyết, Chủ trương của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh trong v&agrave; ngo&agrave;i nước vững v&agrave;ng hệ tư tưởng ch&iacute;nh trị r&otilde; r&agrave;ng, đ&uacute;ng đắn...</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trẻ, nhiệt t&igrave;nh, năng động tại địa phương, Đảng ủy phường v&agrave; c&aacute;c chi bộ lu&ocirc;n quan t&acirc;m, ch&uacute; trọng, đến nguồn ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n tại đơn vị, thiết thực thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, gi&aacute;o dục những quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; để giới thiệu cho Đảng ủy xem x&eacute;t kết nạp. Qua đ&oacute; tạo động lực phấn đấu, r&egrave;n luyện cho lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; bản th&acirc;n, cống hiến sức trẻ trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc tạo niềm tin nơi Nh&acirc;n d&acirc;n, mặt kh&aacute;c x&acirc;y dựng tổ chức Đảng vững mạnh, x&acirc;y dựng đơn vị ph&aacute;t triển, tập thể đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; d&agrave;i l&acirc;u.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>NGỌC B&Igrave;NH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;