Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng chung tay xây dựng nông thôn mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n Kỳ nghỉ hồng 2018, cụm Dịch vụ khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; di chuyển về x&atilde; Xu&acirc;n Thới Sơn, huyện H&oacute;c M&ocirc;n, bắt tay ngay v&agrave;o những hoạt động đầu ti&ecirc;n của chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 10 xe đạp, 10 phần qu&agrave; v&agrave; 100 v&eacute; tham quan c&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Đầm Sen cho c&aacute;c em học sinh, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31076/Ảnh 1.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 10 xe đạp&nbsp;cho c&aacute;c em học sinh, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị cụm Dịch vụ khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; quy&ecirc;n g&oacute;p số tiền 25 triệu đồng để b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại x&atilde; Thới Tam Th&ocirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm Dịch vụ c&ograve;n tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng chất lượng, b&igrave;nh ổn thị trường cho người d&acirc;n v&agrave; tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm ước mơ cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm Dịch vụ khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n gồm c&aacute;c đơn vị: Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n khối Ng&acirc;n h&agrave;ng Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp thương mại Trung ương v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở bệnh viện Thống Nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2018 đ&aacute;nh đấu chặng đường 17 năm của chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng với phương ch&acirc;m &ldquo;thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC HUỲNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;