Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng chung tay xây dựng nông thôn mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n Kỳ nghỉ hồng 2018, cụm Dịch vụ khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; di chuyển về x&atilde; Xu&acirc;n Thới Sơn, huyện H&oacute;c M&ocirc;n, bắt tay ngay v&agrave;o những hoạt động đầu ti&ecirc;n của chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 10 xe đạp, 10 phần qu&agrave; v&agrave; 100 v&eacute; tham quan c&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Đầm Sen cho c&aacute;c em học sinh, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31076/Ảnh 1.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 10 xe đạp&nbsp;cho c&aacute;c em học sinh, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị cụm Dịch vụ khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n tổ chức thăm, tặng qu&agrave; cho 4 Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; quy&ecirc;n g&oacute;p số tiền 25 triệu đồng để b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại x&atilde; Thới Tam Th&ocirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm Dịch vụ c&ograve;n tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng chất lượng, b&igrave;nh ổn thị trường cho người d&acirc;n v&agrave; tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm ước mơ cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm Dịch vụ khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n gồm c&aacute;c đơn vị: Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n khối Ng&acirc;n h&agrave;ng Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp thương mại Trung ương v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở bệnh viện Thống Nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2018 đ&aacute;nh đấu chặng đường 17 năm của chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng với phương ch&acirc;m &ldquo;thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC HUỲNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 17.03.2019, Quận Đoàn 1 phối hợp với Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức lắp đặt và bàn giao sân chơi thiếu nhi cho trẻ em tại phường Cầu Kho, Quận 1.

Agile Việt Nam
;