Clip giới thiệu về Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="515" src="https://www.youtube.com/embed/P4N_aD2QVyw?rel=0&amp;showinfo=0" width="860"></iframe></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn: Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN