Đêm ra trường đầy cảm động của học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m ra trường l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của c&aacute;c bạn học sinh khối 12. Như thường lệ, c&aacute;c hoạt động sẽ bao gồm diễn văn nghệ, xếp nến theo tạo h&igrave;nh hoặc chữ v&agrave; sinh hoạt theo lớp.</span></strong></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969731_img_8571.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px">Năm nay, v&igrave; cơn mưa bất ngờ k&eacute;o n&ecirc;n một số lớp kh&ocirc;ng thể tr&igrave;nh diễn phần văn nghệ của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra nhiều li nến đ&atilde; bị ướt v&agrave; kh&ocirc;ng đốt được.</span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn trong kh&acirc;u tổ chức nhưng học sinh THPT Chuy&ecirc;n&nbsp;L&ecirc; Hồng Phong vẫn c&oacute; một ng&agrave;y lễ ra trường si&ecirc;u cảm động. Mọi người đ&atilde; sử dụng đ&egrave;n pin thay cho nến thật. C&aacute;c lớp c&ugrave;ng nhau đi dọc h&agrave;nh lang thay v&igrave; di chuyển xuống s&acirc;n trường. Trong l&uacute;c mọi người di chuyển, người dẫn chương tr&igrave;nh&nbsp;đọc radio để kỉ niệm ng&agrave;y ra trường. C&aacute;c bạn học sinh&nbsp;khối 12 đ&atilde; c&ugrave;ng nhau h&aacute;t vang &quot;H&agrave;nh kh&uacute;c L&ecirc; Hồng Phong&quot;. Sau khi những hoạt động đ&oacute; kết th&uacute;c, c&aacute;c bạn trở về lớp của m&igrave;nh để sinh hoạt.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969744_img_0663.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969751_img_8252-2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p>&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969575_33073607_913641585490500_1082110267128545280_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều bạn&nbsp;đ&atilde; bật kh&oacute;c khi lần cuối c&ugrave;ng được h&aacute;t vang b&agrave;i h&aacute;t H&agrave;nh kh&uacute;c L&ecirc; Hồng Phong. Qua buổi lễ ra trường đ&aacute;ng nhớ n&agrave;y, nhiều bạn trẻ đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m cho m&igrave;nh những kỉ niệm ngọt ng&agrave;o của tuổi học tr&ograve;.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969713_d-7495.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG NHI&Ecirc;N (B&aacute;o Mực T&iacute;m)<br /> Nguồn ảnh: LHP Photography Club</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;