336 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - tiêu biểu cho hình ảnh, giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30724/IMG_20180520_100614.jpg" style="height:533px; width:800px" /></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tại Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018, đồng ch&Iacute; L&Ecirc; QUỐC PHONG - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i diễn văn thể hiện quyết t&acirc;m, sự&nbsp;s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong việc&nbsp;đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ban Bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh xin tr&iacute;ch đăng b&agrave;i diễn văn.</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng</em><em>, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Trương Ho&agrave; B&igrave;nh, Uỷ vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ; </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu, c&aacute;c vị kh&aacute;ch qu&yacute;; </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>C</em><em>&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&acirc;n mến,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&ocirc;m nay, tại th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi, tự h&agrave;o của cả d&acirc;n tộc kỷ niệm 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại, 70 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh long trọng tổ chức Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c to&agrave;n quốc lần thứ V, năm 2018. Đại hội l&agrave; diễn đ&agrave;n quan trọng của tuổi trẻ cả nước để c&ugrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị <em>&quot;Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;</em>, biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016 - 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thay mặt Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, t&ocirc;i nhiệt liệt ch&agrave;o mừng v&agrave; k&iacute;nh ch&uacute;c sức khỏe c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu, kh&aacute;ch qu&yacute;; xin ch&uacute;c mừng 336 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu cho tuổi trẻ Việt Nam tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực đ&atilde; về dự Đại hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc đời v&agrave; sự nghiệp hoạt động c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh, B&aacute;c Hồ mu&ocirc;n v&agrave;n k&iacute;nh y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đặc biệt đến việc chăm lo, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh lớp người &ldquo;vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n&rdquo;, kế thừa, tiếp nối v&agrave; tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Thương y&ecirc;u hết l&ograve;ng v&agrave; đặt niềm tin trọn vẹn v&agrave;o đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Người nhấn mạnh: <em>&quot;Thanh ni&ecirc;n sẽ l&agrave;m chủ nước nh&agrave;. Phải học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i mới thật l&agrave; thanh ni&ecirc;n&quot;</em>. Khắc ghi lời dạy của B&aacute;c, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, sự hỗ trợ, chăm lo của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền v&agrave; x&atilde; hội, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n x&aacute;c định c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh ni&ecirc;n l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m, trong đ&oacute; đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; nội dung cốt l&otilde;i, c&oacute; &yacute; nghĩa then chốt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau khi Bộ Ch&iacute;nh trị ban h&agrave;nh Chỉ thị số 05, Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai v&agrave; ph&aacute;t &nbsp;đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng trong to&agrave;n Đo&agrave;n v&agrave; tuổi trẻ cả nước; lan tỏa đến từng chi đo&agrave;n, chi hội, chi đội, từng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi ở c&aacute;c khu vực, đối tượng kh&aacute;c nhau. 02 năm qua, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều c&aacute;ch l&agrave;m hay, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo bắt kịp xu thế ph&aacute;t triển hiện đại v&agrave; ph&ugrave; hợp t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế, tạo chuyển biến r&otilde; rệt trong nhận thức, r&egrave;n luyện, tu dưỡng, học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c của tuổi trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n đ&atilde; cụ thể h&oacute;a việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh theo từng đối tượng cụ thể, tổ chức học tập c&aacute;c chuy&ecirc;n đề ph&ugrave; hợp; trong đ&oacute; &ldquo;<em>Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; </em>được duy tr&igrave; học tập thường xuy&ecirc;n qua c&aacute;c năm<em>. </em>Trong tuy&ecirc;n truyền thực hiện Chỉ thị 05 đ&atilde; xuất hiện rất nhiều c&aacute;ch l&agrave;m mới, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n như: x&acirc;y dựng c&aacute;c chuy&ecirc;n trang <em>&ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;</em> tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, <em>&ldquo;Thư viện s&aacute;ch điện tử về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em>; tổ chức c&aacute;c cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c phẩm nổi tiếng của B&aacute;c; c&aacute;c cuộc thi t&igrave;m hiểu lịch sử, văn ho&aacute; Việt Nam; cuộc vận động <em>&ldquo;</em>Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&quot;; thực hiện nhiều sản phẩm truyền th&ocirc;ng, tận dụng tốt ưu thế của mạng x&atilde; hội để th&uacute;c đẩy tuy&ecirc;n truyền, tiếp cận thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Học theo B&aacute;c v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo tr&ecirc;n khắp c&aacute;c lĩnh vực, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng do Đo&agrave;n ph&aacute;t động. Hai năm qua, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước đ&atilde; thực hiện hơn 21.200 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, hơn 226.900 phần việc thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp. Qua phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, hơn 6 triệu lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước đ&atilde; triển khai h&agrave;ng trăm chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n x&acirc;y cầu, l&agrave;m đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, x&acirc;y l&agrave;ng thanh ni&ecirc;n lập nghiệp, đảo thanh ni&ecirc;n, ch&ograve;i tr&aacute;nh lũ, nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i, trường học cho học sinh v&ugrave;ng cao, th&agrave;nh lập trang trại trẻ, hợp t&aacute;c x&atilde; thanh ni&ecirc;n&hellip;, g&oacute;p phần tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo vệ m&ocirc;i trường, giải quyết những kh&oacute; khăn của cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những nỗ lực, cố gắng đ&oacute;, sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05, c&oacute; thể khẳng định nhận thức của đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh được n&acirc;ng l&ecirc;n. Học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c dần trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, trở th&agrave;nh việc l&agrave;m tự gi&aacute;c, c&oacute; &yacute; thức của số đ&ocirc;ng thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần cổ vũ, h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống đẹp trong thanh ni&ecirc;n. &Yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm, t&iacute;nh gương mẫu của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội, nhất l&agrave; c&aacute;n bộ chủ chốt được n&acirc;ng cao; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c gi&aacute; trị đạo đức phổ biến trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn, </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thấm nhuần lời dạy của B&aacute;c, kế thừa truyền thống c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; thế hệ cha anh đi trước, thế hệ thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay bằng &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m, nghị lực, tr&iacute; tuệ, sức trẻ v&agrave; sự s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng, sẵn s&agrave;ng đương đầu với thử th&aacute;ch, kh&ocirc;ng quản ngại kh&oacute; khăn, lu&ocirc;n cố gắng phấn đấu vươn l&ecirc;n trong học tập, lao động, khai ph&aacute; v&agrave; khẳng định bản th&acirc;n, đạt những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p thiết thực cho x&atilde; hội. 336 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c được tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay, thực sự l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, ti&ecirc;u biểu cho h&igrave;nh ảnh, gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong thời kỳ mới. Đ&oacute; l&agrave; những học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức trẻ, c&ocirc;ng chức trẻ, b&aacute;c sĩ trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, vận động vi&ecirc;n trẻ&hellip; với những kết quả xuất sắc trong học tập, lao động, s&aacute;ng tạo l&agrave;m rạng danh đất nước, tỏa s&aacute;ng tr&iacute; tuệ Việt, kh&aacute;t vọng Việt. Đ&oacute; l&agrave; nhiều thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo, nhiều doanh nh&acirc;n trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển kinh tế đất nước. L&agrave; những chiến sĩ trẻ dũng cảm qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; chủ quyền l&atilde;nh thổ, v&igrave; an ninh Tổ quốc, v&igrave; cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của Nh&acirc;n d&acirc;n. Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những Thanh ni&ecirc;n tuy kh&ocirc;ng l&agrave;nh lặn về cơ thể nhưng lại vượt trội về nghị lực phấn đấu, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, ổn định cuộc sống, g&oacute;p sức cho cộng đồng. Sự trưởng th&agrave;nh về nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động của nhiều bạn được ghi nhận bằng sự trưởng th&agrave;nh về ch&iacute;nh trị với vinh dự trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n. Mỗi bạn khi về Đại hội, với c&acirc;u chuyện nỗ lực phấn đấu của bản th&acirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c đ&atilde; c&ugrave;ng nhau khắc họa h&igrave;nh ảnh đẹp về thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo v&agrave; ph&aacute;t triển. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tin tưởng đất nước sẽ cất c&aacute;nh đi l&ecirc;n, s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u như B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u hằng mong ước với đội ngũ thanh ni&ecirc;n tr&agrave;n đầy nhiệt huyết, nguồn nh&acirc;n lực chất lượng ng&agrave;y c&agrave;ng cao, đủ đức, đủ t&agrave;i, lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n; v&igrave; một Việt Nam gi&agrave;u mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&acirc;n trọng đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc của những điển h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016- 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị, ch&uacute;ng ta cũng thẳng thắn nh&igrave;n nhận những điểm hạn chế của tổ chức Đo&agrave;n, của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Vẫn c&ograve;n một bộ phận thanh ni&ecirc;n với những biểu hiện chưa tốt trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động. Vẫn c&ograve;n một bộ phận c&aacute;n bộ đo&agrave;n chưa nhiệt huyết với phong tr&agrave;o, một bộ phận đo&agrave;n vi&ecirc;n thiếu gương mẫu, một số tổ chức Đo&agrave;n thiếu s&aacute;ng tạo, chủ động trong triển khai phong tr&agrave;o, t&iacute;nh hấp dẫn, thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n chưa cao. Tự ph&ecirc; b&igrave;nh, tự soi rọi lại m&igrave;nh, nghi&ecirc;m khắc chỉ r&otilde; những điểm c&ograve;n hạn chế, yếu k&eacute;m l&agrave; để nhanh ch&oacute;ng khắc phục, để ho&agrave;n thiện mỗi c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; n&acirc;ng cao sức chiến đấu, sự vững mạnh của tổ chức Đo&agrave;n trong giai đoạn mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n nhắc nhở thanh ni&ecirc;n phải nỗ lực r&egrave;n luyện để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người chủ của một nước x&atilde; hội chủ nghĩa. Người căn dặn, để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người chủ đất nước, thanh ni&ecirc;n phải quyết t&acirc;m thực hiện những việc sau: <em>&ldquo;Phải thấm nhuần đạo đức c&aacute;ch mạng tức l&agrave; khi&ecirc;m tốn, đo&agrave;n kết, thực h&agrave;nh chủ nghĩa tập thể, thương y&ecirc;u, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, người ti&ecirc;n tiến th&igrave; gi&uacute;p đỡ người k&eacute;m, người k&eacute;m phải cố gắng để tiến l&ecirc;n, ra sức cần kiệm x&acirc;y dựng nước nh&agrave;. Phải nghi&ecirc;m khắc chống chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n như tự tư tự lợi, tự ki&ecirc;u, tự m&atilde;n, chỉ tham việc g&igrave; c&oacute; danh tiếng, xem khinh những c&ocirc;ng việc b&igrave;nh thường. Phải chống tham &ocirc;, l&atilde;ng ph&iacute;. Phải cố gắng học hỏi để kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a v&agrave; kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;</em>. V&agrave; Người c&ograve;n nhắc nhở &ldquo; <em>&ldquo;n</em><em>hiệm vụ của thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng phải l&agrave; hỏi nước nh&agrave; đ&atilde; cho m&igrave;nh những g&igrave;. M&agrave; phải tự hỏi m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; cho nước nh&agrave;? M&igrave;nh phải l&agrave;m thế n&agrave;o cho &iacute;ch lợi nước nh&agrave; nhiều hơn? M&igrave;nh đ&atilde; v&igrave; lợi &iacute;ch nước nh&agrave; m&agrave; hy sinh phấn đấu chừng n&agrave;o?&rdquo;</em> Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m, căn cốt của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuổi trẻ Việt Nam trong thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước sự ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng của khoa học c&ocirc;ng nghệ, sự t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh mẽ của cuộc c&aacute;ch mạng 4.0 đến đời sống Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n tiếp tục ki&ecirc;n tr&igrave;, tận dụng ưu thế của c&aacute;c c&ocirc;ng cụ, phương tiện truyền th&ocirc;ng hiện đại, mạng x&atilde; hội, hệ thống b&aacute;o ch&iacute;, xuất bản, đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n của Đo&agrave;n&hellip; để tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng, n&acirc;ng cao hơn nữa nhận thức của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về những nội dung cơ bản v&agrave; gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Tập trung triển khai một c&aacute;ch hiệu quả cuộc vận động <em>&ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị h&igrave;nh mẫu thanh ni&ecirc;n Việt Nam thời kỳ mới&rdquo;</em>, nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n; lu&ocirc;n n&ecirc;n cao tinh thần s&aacute;ng tạo, khởi nghiệp s&aacute;ng tạo, dấn th&acirc;n, vượt kh&oacute;; kh&ocirc;ng thờ ơ với t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước, biết ph&acirc;n định đ&uacute;ng sai, chủ &nbsp;l&ecirc;n tiếng đấu tranh chống những luận điệu sai tr&aacute;i, xuy&ecirc;n tạc, đấu tranh với c&aacute;c xấu, c&aacute;i ti&ecirc;u cực trong x&atilde; hội. Đo&agrave;n c&aacute;c cấp cần kịp thời ph&aacute;t hiện, biểu dương, t&ocirc;n vinh những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu, c&oacute; giải ph&aacute;p mới, hiệu quả hơn trong tuy&ecirc;n truyền, ph&aacute;t huy c&aacute;c điển h&igrave;nh sau tuy&ecirc;n dương. Đổi mới h&igrave;nh thức v&agrave; nội dung học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Coi trọng gi&aacute;o dục bằng h&agrave;nh động, qua thực tiễn phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, tập hợp, ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch trong thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của địa phương, đơn vị qua 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n. X&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng ch&iacute;nh trị, tổ chức v&agrave; h&agrave;nh động, xứng đ&aacute;ng l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, người định hướng, dẫn dắt thanh ni&ecirc;n, đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n x&aacute;c định x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh người c&aacute;n bộ đo&agrave;n t&acirc;m huyết, tr&aacute;ch nhiệm, gương mẫu, trung thực, s&acirc;u s&aacute;t cơ sở l&agrave;m nội dung đột ph&aacute;, tạo chuyển biến r&otilde; rệt lề lối, t&aacute;c phong, chất lượng c&aacute;n bộ đo&agrave;n. C&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n coi trọng đ&agrave;o tạo, r&egrave;n luyện đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n thực sự ti&ecirc;u biểu, bản lĩnh, c&oacute; tinh thần đổi mới, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, năng động v&agrave; s&aacute;ng tạo, kh&ocirc;ng suy tho&aacute;i về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo;. Thực hiện hiệu quả chủ trương &ldquo;1 + 2&rdquo;, một năm, c&aacute;n bộ đo&agrave;n cấp trung ương v&agrave; cấp tỉnh 1 năm tối thiểu c&oacute; 2 th&aacute;ng c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ sở. Ban h&agrave;nh quy định về chế độ học tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, r&egrave;n luyện t&aacute;c phong, lề lối c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c bạn,</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ diễn đ&agrave;n trọng thể n&agrave;y, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tr&acirc;n trọng cảm ơn sự quan t&acirc;m l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự chăm lo của c&aacute;c đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c cấp ủy Đảng, ch&iacute;nh quyền, sự phối hợp, tạo điều kiện của c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cấp, c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội, c&aacute;c tổ chức kinh tế, c&aacute;c nh&acirc;n sĩ, tr&iacute; thức, c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c văn nghệ sỹ, c&aacute;c bậc phụ huynh v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội đối với sự nghiệp gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong đ&oacute; c&oacute; việc đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, tuổi trẻ Việt Nam xin hứa v&agrave; quyết t&acirc;m thể hiện bằng h&agrave;nh động cụ thể, cống hiến tr&iacute; tuệ, sức trẻ với tinh thần ti&ecirc;n phong, bản lĩnh, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển, đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một lần nữa k&iacute;nh ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, đại biểu kh&aacute;ch qu&yacute;, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sức khoẻ, hạnh ph&uacute;c, th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN