Quận 1: Tổ chức vòng thi cá nhân trực tuyến Hội thi "Ánh sáng thời đại" lần VIII - Năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Tiếp tục duy tr&igrave; việc tham gia t&iacute;ch cực Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; Lần thứ VIII &ndash; năm 2018 v&agrave;o đợt 1 v&agrave; đợt 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;S&aacute;ng nay ng&agrave;y 13/5/2018 tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 1 tổ chức v&ograve;ng loại phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến. Đến tham dự c&oacute; Đ/c Nguyễn Ch&iacute; Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Th&ugrave;y Trang &ndash; UVTV, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng với gần 100 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://s1250.photobucket.com/user/vipham142/media/AS3_zpscpwr09f5.jpg" /><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/AS3_zpscpwr09f5.jpg" style="height:638px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Nội dung thi li&ecirc;n quan đến việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c nội dung cơ bản của Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc l&acirc;̀n XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; những vấn đề li&ecirc;n quan đến lịch sử, ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; việc vận dụng Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế li&ecirc;n quan đến vấn đề gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, những kiến thức hiểu biết x&atilde; hội. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/AS4_zpsjmvgbysv.jpg" style="height:563px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/AS2_zpse5glo7mb.jpg" style="height:563px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Theo như nội dung n&agrave;y, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; phản hồi bộ c&acirc;u hỏi năm nay rất s&aacute;t với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c bạn bổ sung được nhiều kiến thức.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>CẨM VI</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;