Quận 1: Tổ chức vòng thi cá nhân trực tuyến Hội thi "Ánh sáng thời đại" lần VIII - Năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Tiếp tục duy tr&igrave; việc tham gia t&iacute;ch cực Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; Lần thứ VIII &ndash; năm 2018 v&agrave;o đợt 1 v&agrave; đợt 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;S&aacute;ng nay ng&agrave;y 13/5/2018 tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 1 tổ chức v&ograve;ng loại phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến. Đến tham dự c&oacute; Đ/c Nguyễn Ch&iacute; Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Th&ugrave;y Trang &ndash; UVTV, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Quận Đo&agrave;n c&ugrave;ng với gần 100 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://s1250.photobucket.com/user/vipham142/media/AS3_zpscpwr09f5.jpg" /><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/AS3_zpscpwr09f5.jpg" style="height:638px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Nội dung thi li&ecirc;n quan đến việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c nội dung cơ bản của Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc l&acirc;̀n XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; những vấn đề li&ecirc;n quan đến lịch sử, ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a của Việt Nam v&agrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; việc vận dụng Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế li&ecirc;n quan đến vấn đề gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, những kiến thức hiểu biết x&atilde; hội. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/AS4_zpsjmvgbysv.jpg" style="height:563px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/AS2_zpse5glo7mb.jpg" style="height:563px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Theo như nội dung n&agrave;y, c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; phản hồi bộ c&acirc;u hỏi năm nay rất s&aacute;t với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c bạn bổ sung được nhiều kiến thức.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>CẨM VI</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;