Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h1 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018), c&aacute;c đơn vị tải về Hướng dẫn 49-HD/BTGTU ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 4 năm 2018 của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy về Tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc (11/6/1948 &ndash; 11/6/2018). </span></span></strong></h1> <h1 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Văn bản tải về <a href="https://images.hcmcpv.org.vn/Uploads/File/240420188CB38CB4/HD49-BTG.pdf"><u><strong><em>tại đ&acirc;y.</em></strong></u></a></span></span></h1> </body></html>

BÌNH LUẬN