Đề cương tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>I. Đo&agrave;n </strong><strong>Thanh ni&ecirc;n Cộng sản<strong> Hồ Ch&iacute; Minh </strong></strong><strong>-</strong> <strong>chặng đường 87 năm x&acirc;y dựng v&agrave; trưởng th&agrave;nh</strong></p> <p style="text-align:justify">Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; nhận thấy sự cần thiết phải th&agrave;nh lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng (kho&aacute; I) th&aacute;ng 10/1930 đ&atilde; ra &ldquo;&Aacute;n nghị quyết về Cộng sản thanh ni&ecirc;n vận động&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Thực hiện &Aacute;n nghị quyết th&aacute;ng 10/1930, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n khắp cả nước từ Bắc v&agrave;o Nam. Tuy nhi&ecirc;n, hệ thống của Đo&agrave;n chưa được thống nhất v&agrave; Đo&agrave;n chưa c&oacute; sinh hoạt ri&ecirc;ng. Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ hai tại S&agrave;i G&ograve;n từ ng&agrave;y 20 đến 26/3/1931, dưới sự chủ tr&igrave; của đồng ch&iacute; Trần Ph&uacute; &nbsp;- Tổng B&iacute; thư đầu ti&ecirc;n của Đảng đ&atilde; d&agrave;nh một phần quan trọng trong chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc để b&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Tr&ecirc;n cơ sở nghi&ecirc;n cứu bức thư của Ban Chấp h&agrave;nh Quốc tế Thanh ni&ecirc;n Cộng sản gửi cho Đảng ta, Hội nghị đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm điểm đ&aacute;nh gi&aacute; việc thực hiện nghị quyết lần thứ nhất (th&aacute;ng 10/1930).</p> <p style="text-align:justify">Đến th&aacute;ng 3/1931, sau một qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị, được sự l&atilde;nh đạo v&agrave; tổ chức của Hội Việt Nam c&aacute;ch mạng Đ&ocirc;ng Dương Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương; sự l&atilde;nh đạo, trực tiếp bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo của Nguyễn &Aacute;i Quốc, tổ chức cơ sở Đo&agrave;n ở nước ta &ldquo;từ bắt đầu hiếm hoi&rdquo; với một nh&oacute;m nhỏ 8 thiếu ni&ecirc;n do B&aacute;c Hồ trực tiếp chăm s&oacute;c d&igrave;u dắt, sau 5 năm đ&atilde; ph&aacute;t triển v&agrave; trưởng th&agrave;nh vượt bậc. L&uacute;c n&agrave;y, tr&ecirc;n cả ba miền Bắc, Trung, Nam của nước ta đ&atilde; xuất hiện nhiều tổ chức Đo&agrave;n cơ sở với hơn 1.500 đo&agrave;n vi&ecirc;n. Ở một số địa phương, đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh Đo&agrave;n từ cơ sở huyện, tỉnh, dần dần đ&atilde; trở th&agrave;nh lực lượng h&ugrave;ng hậu, xung k&iacute;ch của Đảng, cống hiến hết m&igrave;nh trong cuộc kh&aacute;ng chiến, kiến quốc, x&acirc;y dựng Tổ quốc Việt Nam quang vinh.</p> <p style="text-align:justify">Thể theo nguyện vọng v&agrave; đề nghị của tuổi trẻ cả nước, của Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, được sự đồng &yacute; của Bộ ch&iacute;nh trị v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ III của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam (họp từ ng&agrave;y 22 đến ng&agrave;y 25/3/1961) đ&atilde; quyết định lấy ng&agrave;y 26/3/1931 l&agrave; Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n. Từ đ&oacute;, ng&agrave;y 26/3 h&agrave;ng năm trở th&agrave;nh Ng&agrave;y kỷ niệm, t&ocirc;n vinh truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh quang vinh.</p> <p style="text-align:justify">Ngay sau khi th&agrave;nh lập, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương đ&atilde; ph&aacute;t triển được nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n trong cao tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1930 - 1931 m&agrave; đỉnh cao l&agrave; phong tr&agrave;o X&ocirc; - viết Nghệ Tĩnh. Từ phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng giai đoạn n&agrave;y đ&atilde; xuất hiện nhiều gương thanh ni&ecirc;n đấu tranh oanh liệt, ti&ecirc;u biểu l&agrave; người đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n cộng sản L&yacute; Tự Trọng với c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng trước t&ograve;a &aacute;n kẻ th&ugrave;: &ldquo;<em>Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c</em>&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Th&aacute;ng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đ&atilde; định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh b&iacute; mật, bất hợp ph&aacute;p sang đấu tranh c&ocirc;ng khai, hợp ph&aacute;p v&agrave; nửa hợp ph&aacute;p. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Dương tiếp nối truyền thống của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương t&iacute;ch cực vận động thanh ni&ecirc;n đấu tranh chống thực d&acirc;n, đế quốc, phản động tay sai, đ&ograve;i tự do, d&acirc;n chủ, cơm &aacute;o, h&ograve;a b&igrave;nh. Th&aacute;ng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II b&ugrave;ng nổ, trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tổ chức Đo&agrave;n phải chuyển v&agrave;o hoạt động b&iacute; mật v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức chặt chẽ với t&ecirc;n mới l&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Phản đế Đ&ocirc;ng Dương.</p> <p style="text-align:justify">M&ugrave;a xu&acirc;n năm 1941, B&aacute;c Hồ trở về nước c&ugrave;ng Trung ương Đảng trực tiếp l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam. Th&aacute;ng 5 năm 1941, Người đ&atilde; chủ tr&igrave; Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc B&oacute;, Cao Bằng. Dưới &aacute;nh s&aacute;ng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n trước đ&oacute; do Đảng, B&aacute;c Hồ tổ chức, gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ vĩ đại, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc v&agrave; tuổi trẻ cả nước đ&atilde; xung k&iacute;ch c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta v&ugrave;ng l&ecirc;n tiến h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, mở ra kỷ nguy&ecirc;n độc lập tự do cho d&acirc;n tộc, th&agrave;nh lập nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng ho&agrave;, Nh&agrave; nước d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n đầu ti&ecirc;n ở Đ&ocirc;ng Nam ch&acirc;u &Aacute;.</p> <p style="text-align:justify">Thực hiện lời k&ecirc;u gọi của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ch&iacute;nh phủ c&aacute;ch mạng, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng hăng h&aacute;i đi đầu trong phong tr&agrave;o chống &ldquo;<em>giặc đ&oacute;i, giặc dốt v&agrave; giặc ngoại x&acirc;m</em>&rdquo;. Thời gian độc lập kh&ocirc;ng được bao l&acirc;u, thực d&acirc;n Ph&aacute;p trở lại x&acirc;m lược nước ta một lần nữa, cả d&acirc;n tộc lại bước v&agrave;o cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Ti&ecirc;u biểu cho những ng&agrave;y đầu kh&aacute;ng chiến l&agrave; tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn đ&atilde; th&agrave;nh lập c&aacute;c đội Thanh ni&ecirc;n xung phong cảm tử, thanh ni&ecirc;n tự vệ ki&ecirc;n quyết đ&aacute;nh trả kẻ th&ugrave;. Tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội suốt 60 ng&agrave;y đ&ecirc;m, nhiều chiến sỹ với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ đ&atilde; &ocirc;m bom ba c&agrave;ng chặn xe tăng giặc ngay tr&ecirc;n đường phố.</p> <p style="text-align:justify">Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, <strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ I</strong> được tổ chức tại Đại Từ, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n (từ ng&agrave;y 07 đến ng&agrave;y 14/02/1950) với chủ đề &ldquo;<em>Chiến đấu v&agrave; x&acirc;y dựng tương lai</em>&rdquo;. Ph&aacute;t huy th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội, h&agrave;ng vạn nam nữ thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i xung phong tham gia phục vụ c&aacute;c chiến dịch, phong tr&agrave;o &ldquo;<em>T&ograve;ng qu&acirc;n giết giặc lập c&ocirc;ng</em>&rdquo; ph&aacute;t triển khắp mọi nơi. Sau ch&iacute;n năm trường kỳ kh&aacute;ng chiến, th&aacute;ng 5/1954, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n một Điện Bi&ecirc;n Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kh&aacute;ng chiến ấy đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ ki&ecirc;n cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, V&otilde; Thị S&aacute;u, La Văn Cầu, C&ugrave; Ch&iacute;nh Lan, Nguyễn Thị Chi&ecirc;n, Bế Văn Đ&agrave;n, Phan Đ&igrave;nh Gi&oacute;t, T&ocirc; Vĩnh Diện... Họ thật xứng đ&aacute;ng đại diện cho một lớp trẻ <em>&ldquo;Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 19/10/1955, Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đ&atilde; ra Nghị quyết đổi t&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc Việt Nam th&agrave;nh Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam. Tại <strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ II</strong> (từ ng&agrave;y 25/10 đến ng&agrave;y 04/11/1956), B&aacute;c Hồ đ&atilde; &acirc;n cần căn dặn: &ldquo;<em>Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ ta c&oacute; thể tự h&agrave;o đ&atilde; tạo n&ecirc;n một thế hệ thanh ni&ecirc;n dũng cảm như c&aacute;c ch&aacute;u v&agrave; mong c&aacute;c ch&aacute;u tiếp tục phấn đấu hăng h&aacute;i cho c&ocirc;ng cuộc bảo vệ Tổ quốc, x&acirc;y dựng nước nh&agrave;</em>&rdquo;. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đ&atilde; dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o thi đua lao động sản xuất để kh&ocirc;i phục kinh tế, cải tạo v&agrave; x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới. H&agrave;ng vạn thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi, khai hoang phục h&oacute;a đất đai; h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i theo học c&aacute;c lớp bổ t&uacute;c văn h&oacute;a... Ở miền Nam, phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị của thanh ni&ecirc;n, học sinh - sinh vi&ecirc;n tuy bị đế quốc Mỹ v&agrave; tay sai đ&agrave;n &aacute;p d&atilde; man song kh&ocirc;ng hề nao n&uacute;ng. Trong những ng&agrave;y đồng khởi, c&aacute;c đội &ldquo;<em>Trung ki&ecirc;n</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Xung phong</em>&rdquo; do thanh ni&ecirc;n đảm nhận đ&atilde; được th&agrave;nh lập ở khắp mọi nơi, tiến h&agrave;nh v&acirc;y đồn, lấy bốt, trừ gian, ph&aacute; ấp chiến lược... Ti&ecirc;u biểu cho tinh thần ấy l&agrave; chị Trần Thị L&yacute;, người con g&aacute;i anh h&ugrave;ng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong m&igrave;nh nhiều vết thương nhưng kh&ocirc;ng hề nhụt ch&iacute; trước qu&acirc;n th&ugrave;.</p> <p style="text-align:justify">Từ ng&agrave;y 23 đến ng&agrave;y 25/3/1961,<strong> Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ III</strong> được triệu tập tại H&agrave; Nội, Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Xung phong t&igrave;nh nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất</em>&rdquo;. Th&aacute;ng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang g&acirc;y chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Ba sẵn s&agrave;ng</em>&rdquo;. Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o đ&atilde; ph&aacute;t triển s&acirc;u rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, h&agrave;ng triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Ba sẵn s&agrave;ng</em>&rdquo; n&ecirc;u cao quyết t&acirc;m chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần &ldquo;<em>Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về qu&ecirc; hương</em>&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Th&aacute;ng 02/1965, Đại hội Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n to&agrave;n miền Nam đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Năm xung phong</em>&rdquo;, sau một thời gian ngắn, c&oacute; h&agrave;ng vạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o n&agrave;y. Từ phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Ba sẵn s&agrave;ng</em>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<em>Năm xung phong</em>&rdquo; đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n với những chiến c&ocirc;ng xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện Ngọc, Quảng Nam anh dũng đ&aacute;nh trả một tiểu đo&agrave;n địch; Tạ Thị Kiều tay kh&ocirc;ng đoạt bốt giặc; L&ecirc; Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng chịu đầu h&agrave;ng giặc; Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh h&ugrave;ng L&ecirc; M&atilde; Lương với lẽ sống &ldquo;<em>Cuộc đời đẹp nhất l&agrave; tr&ecirc;n trận tuyến chống qu&acirc;n th&ugrave;</em>&rdquo;; c&acirc;u n&oacute;i bất hủ của người thợ điện trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi &ldquo;<em>C&ograve;n giặc Mỹ th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hạnh ph&uacute;c</em>&rdquo; đ&atilde; g&acirc;y x&uacute;c động cho tuổi trẻ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tiến bộ khắp 5 ch&acirc;u; lời h&ocirc; của Anh h&ugrave;ng liệt sỹ Nguyễn Viết Xu&acirc;n &ldquo;<em>Nhằm thẳng qu&acirc;n th&ugrave; m&agrave; bắn!</em>&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh hiệu lệnh th&uacute;c giục qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta x&ocirc;ng l&ecirc;n ti&ecirc;u diệt qu&acirc;n th&ugrave;.</p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 40 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, thể theo nguyện vọng của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng đ&atilde; ra quyết định: Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam được&nbsp; mang t&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n một đại thắng m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975, cả nước thống nhất v&agrave; đi l&ecirc;n x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, c&oacute; sự đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n khắp c&aacute;c mặt trận. Đảng ta, nh&acirc;n d&acirc;n ta, Đo&agrave;n ta đ&atilde; gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện một thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&ocirc; c&ugrave;ng dũng cảm, th&ocirc;ng minh, kh&ocirc;ng sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến - quyết thắng. Sau ng&agrave;y thống nhất nước nh&agrave;, Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ IV (1976) đ&atilde; ra quyết định Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh mang t&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Từ ng&agrave;y 20 đến ng&agrave;y 22/11/1980, <strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ IV</strong> đ&atilde; được tiến h&agrave;nh tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội. Đại hội đ&atilde; quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Ba xung k&iacute;ch</em>&rdquo; th&agrave;nh cao tr&agrave;o thi đua h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa. V&agrave;o thời điểm n&agrave;y, h&agrave;ng triệu lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Ba xung k&iacute;ch l&agrave;m chủ tập thể</em>&rdquo;; gần 9 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc</em>&rdquo;; h&agrave;ng chục vạn thanh ni&ecirc;n gia nhập lực lượng vũ trang, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực bảo vệ vững chắc bi&ecirc;n cương Tổ quốc v&agrave; l&agrave;m tr&ograve;n nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;<em>H&agrave;nh qu&acirc;n theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng</em>&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t gần 6 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tham gia v&agrave; &ldquo;<em>H&agrave;nh qu&acirc;n theo ch&acirc;n B&aacute;c</em>&rdquo; đ&atilde; c&oacute; 10 triệu thiếu ni&ecirc;n nhi đồng tham gia.</p> <p style="text-align:justify">Từ ng&agrave;y 27 đến ng&agrave;y 30/11/1987, <strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ V</strong> đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Tuổi trẻ xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc</em>&rdquo;. <strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VI </strong>(diễn ra từ ng&agrave;y 15/10 đến 18/10/1992). Th&aacute;ng 02 năm 1993, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a VI đ&atilde; quyết định triển khai hai phong tr&agrave;o lớn l&agrave; &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp</em>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<em>Tuổi trẻ giữ nước</em>&rdquo;, được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n cả nước hưởng ứng s&ocirc;i nổi v&agrave; nhiệt t&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VII</strong> (từ ng&agrave;y 26 đến ng&agrave;y 29/11/1997) đ&atilde; quyết định tiếp tục ph&aacute;t triển v&agrave; n&acirc;ng hai phong tr&agrave;o tr&ecirc;n l&ecirc;n một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Ch&iacute;nh phủ quyết định l&agrave; &ldquo;<em>Năm thanh ni&ecirc;n Việt Nam</em>&rdquo;. Từ thời điểm n&agrave;y phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</em>&rdquo; c&oacute; bước ph&aacute;t triển mới, đi v&agrave;o thực tiễn, được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia, tạo n&ecirc;n ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp đ&atilde; chủ động đề xuất v&agrave; đảm nhận h&agrave;ng ng&agrave;n chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n kinh tế - x&atilde; hội quan trọng, ti&ecirc;u biểu như: Dự &aacute;n x&oacute;a cầu khỉ, x&acirc;y cầu mới v&ugrave;ng đồng bằng Nam bộ; x&acirc;y dựng Đảo thanh ni&ecirc;n; l&agrave;m đường Hồ Ch&iacute; Minh; x&acirc;y dựng L&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp... Phong tr&agrave;o thi đua học tập, lao động s&aacute;ng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học c&ocirc;ng nghệ mới; sinh hoạt ch&iacute;nh trị &ldquo;<em>Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh</em>&rdquo;... đ&atilde; l&ocirc;i cuốn h&agrave;ng triệu thanh thiếu ni&ecirc;n tham gia. Từ trong phong tr&agrave;o của tuổi trẻ đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Với tinh thần &ldquo;<em>Đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện</em>&rdquo;, <strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VIII</strong> (từ ng&agrave;y 08/12 đến ng&agrave;y 11/12/2002) đ&atilde; mở ra một trang mới trong lịch sử ph&aacute;t triển của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o lớn &ldquo;<em>Thi đua, t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc</em>&rdquo; v&agrave; k&ecirc;u gọi tuổi trẻ Việt Nam c&ugrave;ng siết chặt tay dưới l&aacute; cờ vinh quang của Đo&agrave;n, nguyện đi theo con đường c&aacute;ch mạng của Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua th&aacute;ch thức, g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong tr&agrave;o mới với sức sống mới, h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, tiến qu&acirc;n v&agrave;o khoa học - c&ocirc;ng nghệ; thi đua lao động s&aacute;ng tạo để lập th&acirc;n lập nghiệp; xung phong t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng; g&oacute;p phần giữ vững an ninh ch&iacute;nh trị, đảm bảo trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội. C&aacute;c cuộc vận động, phong tr&agrave;o mới được triển khai như: &ldquo;<em>S&aacute;ng tạo trẻ</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Bốn mới</em>&rdquo; (kỹ thuật mới, ng&agrave;nh nghề mới, thị trường mới, m&ocirc; h&igrave;nh mới), &ldquo;<em>C&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ với cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Học tập tốt, r&egrave;n luyện tốt</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện</em>&rdquo;... đ&atilde; g&oacute;p phần khơi sức thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mọi lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, tạo ra nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo từ thực tiễn. Đặc biệt sinh hoạt ch&iacute;nh trị &ldquo;<em>Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Tiếp lửa truyền thống - M&atilde;i m&atilde;i tuổi hai mươi</em>&rdquo;, diễn đ&agrave;n &ldquo;<em>Tuổi trẻ sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch</em>&rdquo;, cuộc vận động &ldquo;<em>Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c</em>&rdquo;&nbsp; đ&atilde; được c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n triển khai thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&oacute; sức l&ocirc;i cuốn v&agrave; lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng x&atilde; hội s&acirc;u rộng g&oacute;p phần quan trọng n&acirc;ng cao nhận thức, bồi đắp l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; niềm tin cho thế hệ trẻ.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ IX</strong> (diễn ra tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 17/12 đến 21/12/2007). Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tập trung triển khai hai phong tr&agrave;o lớn l&agrave; &ldquo;<em>Năm xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc</em>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<em>Bốn đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp</em>&rdquo;. Hai phong tr&agrave;o tr&ecirc;n vừa ph&aacute;t huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh ni&ecirc;n, vừa tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện cho thanh ni&ecirc;n, v&igrave; sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n, của cộng đồng v&agrave; đất nước; đồng thời g&oacute;p phần định hướng, bảo vệ, chăm lo lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của thanh ni&ecirc;n, huy động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội hỗ trợ thanh ni&ecirc;n. Nhiều chương tr&igrave;nh lớn của Đo&agrave;n như Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, chiến dịch Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;, chương tr&igrave;nh Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ, Khi Tổ quốc cần... với nội dung c&oacute; nhiều đổi mới, s&aacute;ng tạo, hấp dẫn đ&atilde; thực sự tập hợp, đo&agrave;n kết được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c lực lượng thanh ni&ecirc;n trong x&atilde; hội tham gia, được x&atilde; hội ghi nhận, ủng hộ v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ X,</strong> nhiệm kỳ 2012 - 2017 l&agrave; Đại hội của kh&aacute;t vọng tuổi trẻ. Đại hội được tổ chức từ ng&agrave;y 11 đến ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 12 năm 2012 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội. Đại hội đ&atilde; quyết định tiếp tục triển khai 2 phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc</em>&rdquo; v&agrave; &ldquo;<em>Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp</em>&rdquo; (c&oacute; điều chỉnh, bổ sung c&aacute;c nội dung của hai phong tr&agrave;o để ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu nhiệm vụ trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới) nhằm tiếp tục ph&aacute;t huy mạnh mẽ vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, tinh thần t&igrave;nh nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh ni&ecirc;n tham gia thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng sự nghi&ecirc;̣p c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế.</p> <p style="text-align:justify">Trong nhiệm kỳ Đại hội, nhiều phong tr&agrave;o lớn của Đo&agrave;n được triển khai mạnh mẽ, thu h&uacute;t sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; tạo được hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng x&atilde; hội như phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Tuổi trẻ chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị</em>&rdquo;, c&aacute;c phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n như: &ldquo;<em>Học sinh 3 r&egrave;n luyện</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Khi t&ocirc;i 18</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Sinh vi&ecirc;n 5 tốt</em>&rdquo;; hay phong tr&agrave;o thi đua &ldquo;<em>3 tr&aacute;ch nhiệm</em>&rdquo;<em>, </em>&ldquo;<em>S&aacute;ng tạo trẻ</em>&rdquo;<em>..</em>. Phong tr&agrave;o &ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</em>&rdquo; c&oacute; bước ph&aacute;t triển cả về chất lượng v&agrave; số lượng với c&aacute;c hoạt động nổi bật, &yacute; nghĩa như Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;, Tiếp sức m&ugrave;a thi, hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a đ&ocirc;ng, xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của y, b&aacute;c sỹ trẻ, đền ơn đ&aacute;p nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Nhiều chương tr&igrave;nh, cuộc vận động hướng về biển đảo thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m, tham gia của tuổi trẻ cả nước như: &ldquo;<em>H&agrave;nh tr&igrave;nh tuổi trẻ v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương</em>&rdquo;, &ldquo;<em>Đồng h&agrave;nh với ngư d&acirc;n trẻ ra khơi</em>&rdquo;... với nội dung c&oacute; nhiều đổi mới, s&aacute;ng tạo đ&atilde; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n tham gia, được x&atilde; hội ghi nhận, ủng hộ v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thức XI,</strong> diễn ra từ ng&agrave;y 09 đến ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 12 năm 2018 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, với khẩu hiệu h&agrave;nh động <em>&ldquo;Ti&ecirc;n phong - bản lĩnh - đo&agrave;n kết - s&aacute;ng tạo - ph&aacute;t triển&rdquo;. </em>Đại hội biểu thị quyết t&acirc;m thực hiện mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022: &ldquo;X&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước; c&oacute; đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, tr&aacute;ch nhiệm, tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh; c&oacute; tri thức, sức khỏe, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n. X&acirc;y dựng Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đo&agrave;n kết đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.&nbsp;N&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. Ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Tại Đại hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai tr&ograve; to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng v&agrave; trong nhiệm kỳ qua. B&ecirc;n cạnh n&ecirc;u ra c&aacute;c hạn chế c&ograve;n tồn tại, Tổng B&iacute; thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng t&acirc;m của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng t&acirc;m nhiệm kỳ: <em>Một l&agrave;</em>, tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ. <em>Hai l&agrave;,</em> chăm lo củng cố x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng ch&iacute;nh trị, tổ chức v&agrave; h&agrave;nh động, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. <em>Ba l&agrave;,</em> đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh của Đo&agrave;n, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n, khẳng định vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong đồng h&agrave;nh, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI l&agrave; tăng cường gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi, trọng t&acirc;m l&agrave; gi&aacute;o dục, bồi đắp l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao bản lĩnh ch&iacute;nh trị cho thanh ni&ecirc;n. Tập trung triển khai 3 phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc&rdquo; trong từng nh&oacute;m đối tượng, tiếp tục duy tr&igrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o đặc th&ugrave;. To&agrave;n Đo&agrave;n triển khai 3 chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n: &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập&rdquo;; &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, lập nghiệp&rdquo;; &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng trong cuộc sống, n&acirc;ng cao thể chất, đời sống văn h&oacute;a tinh thần&rdquo;, g&oacute;p phần ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n to&agrave;n diện, khẳng định vai tr&ograve; của Đo&agrave;n trong bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n. Thu h&uacute;t, tập hợp, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n qua phong tr&agrave;o g&oacute;p phần ph&aacute;t huy t&iacute;nh t&iacute;ch cực ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường thực tiễn rộng lớn, phong ph&uacute; để gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện, ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>II. Truyền thống của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</strong></p> <p style="text-align:justify">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản tại Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định được tổ chức v&agrave; hoạt động theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ 2. Tuy nhi&ecirc;n, do điều kiện lịch sử, cho đến năm 1967, Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định mới được th&agrave;nh lập do Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, sau n&agrave;y l&agrave; Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trực tiếp l&atilde;nh đạo. Tiền th&acirc;n của Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; c&aacute;c lớp sinh vi&ecirc;n học sinh hoạt động chống Mỹ v&agrave; chế độ Ngụy quyền S&agrave;i G&ograve;n dưới danh nghĩa c&ocirc;ng khai l&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n - Học sinh - Sinh vi&ecirc;n giải ph&oacute;ng khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định.</p> <p style="text-align:justify">Dưới sự l&atilde;nh đạo trực tiếp của Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, c&aacute;c tổ chức b&iacute; mật, c&ocirc;ng khai, nửa c&ocirc;ng khai do Li&ecirc;n chi ủy phụ tr&aacute;ch học sinh &ndash; sinh vi&ecirc;n, sau n&agrave;y l&agrave; Ban c&aacute;n sự sinh vi&ecirc;n &ndash; học sinh rồi khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định th&agrave;nh lập đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng tập hợp được đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước, từng bước gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n. Từ đ&acirc;y, c&aacute;c phong của tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; li&ecirc;n tục được tổ chức với những cuộc xuống đường rầm rộ biểu t&igrave;nh đ&ograve;i d&acirc;n sinh d&acirc;n chủ, phản đối độc diễn bầu cử, phản đối leo thang chiến tranh; phong tr&agrave;o đốt xe Mỹ, phong tr&agrave;o h&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe,&hellip; Sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị của quần ch&uacute;ng Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n đ&atilde; l&agrave;m cho kẻ th&ugrave; hoảng sợ, ch&uacute;ng tăng cường khủng bố, đ&agrave;n &aacute;p h&ograve;ng l&agrave;m nhục &yacute; ch&iacute; chiến đấu của nh&acirc;n d&acirc;n ta v&agrave; ph&aacute; vỡ hệ thống tổ chức l&atilde;nh đạo của Đảng, của Đo&agrave;n. Nhưng ch&uacute;ng đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n thất bại. Một người ng&atilde; xuống đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng vạn người đứng l&ecirc;n. Đ&aacute;m tang của Trần Văn Ơn, của Qu&aacute;ch Thị Trang, của L&ecirc; Văn Ngọc&hellip; đ&atilde; trở th&agrave;nh những cuộc xuống đường biểu t&igrave;nh của cả biển người, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt tầng lớp, giai cấp, t&ocirc;n gi&aacute;o, d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align:justify">Được sự d&igrave;u dắt của Đảng, sự chở che đ&ugrave;m bọc của nh&acirc;n d&acirc;n, tổ chức Đo&agrave;n - tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi ng&agrave;y một lớn dần l&ecirc;n trong kh&oacute;i lửa, đạn bom hung bạo của kẻ th&ugrave;. Căn cứ kh&aacute;ng chiến của Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; trải rộng hầu hết c&aacute;c tỉnh miền Nam. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều ba m&aacute; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n - học sinh, những người mẹ, người chị B&agrave;n Cờ, những gia đ&igrave;nh cơ sở ở v&ugrave;ng b&agrave;n đạp - căn cứ lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng hy sinh t&agrave;i sản v&agrave; cả t&iacute;nh mạng để bảo vệ, nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Cuộc đấu tranh c&aacute;ch mạng của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong giai đoạn chống Mỹ hết sức vĩ đại, phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng. Hơn hai trăm c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; anh dũng hy sinh, trong đ&oacute; c&oacute; ba đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n: Trần Quang Cơ, Hồ Hảo Hớn, Trang Văn Học; trong đ&oacute; cũng c&ograve;n một số đồng ch&iacute; đ&atilde; hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa t&igrave;m được h&agrave;i cốt.</p> <p style="text-align:justify">Sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n lại được vinh dự mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u như nguyện vọng của đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước. Với vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, tuổi trẻ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c tiếp tục sứ mệnh trong thời kỳ mới l&agrave; tập hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n thực hiện những nhiệm vụ mới. Trong giai đoạn 1975 - 1985, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng tổ chức c&aacute;c hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, x&acirc;y dựng cuộc sống mới. Đ&oacute; l&agrave; chiến dịch b&agrave;i trừ văn h&oacute;a phẩm đồi trụy năm 1975, gầy dựng v&agrave; củng cố tổ chức v&agrave; ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc những năm sau đ&oacute;. Đặc biệt, việc th&agrave;nh lập Lực lượng Thanh ni&ecirc;n xung phong năm 1978 ghi dấu ấn s&acirc;u đậm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; tuổi trẻ th&agrave;nh phố, k&ecirc;u gọi thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n rừng xuống biển, g&oacute;p phần khai hoang, phục h&oacute;a những v&ugrave;ng đất bị hoang h&oacute;a bởi chiến tranh, đồng thời đ&agrave;o luyện con người trong điều kiện h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước. Trong những năm 1980 - 1985, Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động phong tr&agrave;o r&egrave;n tay nghề, thi thợ giỏi, ph&aacute;t huy s&aacute;ng kiến trong sản xuất c&ocirc;ng thương nghiệp, xung k&iacute;ch vượt qua kh&oacute; khăn, đẩy mạnh sản suất.</p> <p style="text-align:justify">Trong giai đoạn 1985 - 1995, hưởng ứng chủ trương đổi mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI (1986 - 1991), Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh triển khai c&oacute; hiệu quả hai phong tr&agrave;o lớn của tuổi trẻ cả nước - phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tuổi trẻ giữ nước&rdquo;. Ngo&agrave;i việc duy tr&igrave; v&agrave; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động r&egrave;n tay nghề, thi thợ giỏi, giai đoạn n&agrave;y xuất hiện nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay gắn với nhu cầu, đặc điểm c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n cũng như sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố, điển h&igrave;nh l&agrave; sự ra đời v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o &ldquo;S&aacute;ng tạo trẻ&rdquo; trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; tiếp theo l&agrave; sự h&igrave;nh th&agrave;nh Văn ph&ograve;ng giao dịch v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m (1987) (nay l&agrave; Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n), Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố (1989), th&agrave;nh lập Hội Doanh nghiệp Trẻ (sau n&agrave;y l&agrave; Hội Doanh nh&acirc;n trẻ), Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin tư vấn kinh tế Thanh ni&ecirc;n (1994) (nay l&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp),&hellip; Đặc biệt, năm 1994 đ&aacute;nh dấu sự ra đời của chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, mở đầu cho phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của th&agrave;nh phố v&agrave; lan rộng trong cả nước.</p> <p style="text-align:justify">Giai đoạn 1995 - 2005 đ&aacute;nh dấu sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ, s&acirc;u rộng của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện. Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, quy m&ocirc; mở rộng ra to&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c tỉnh bạn v&agrave; đến năm 2000 được nh&acirc;n rộng cả nước, lực lượng ph&aacute;t triển l&ecirc;n h&agrave;ng trăm ng&agrave;n lượt chiến sĩ với nhiều nội dung tham gia ph&aacute;t triển kinh tế, v&igrave; an sinh x&atilde; hội, chuyển giao khoa học c&ocirc;ng nghệ, bảo vệ m&ocirc;i trường,&hellip; Từ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện ph&aacute;t triển rộng ra c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch mang t&iacute;nh đặc th&ugrave;: chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi (1997), chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện (2009) trong sinh vi&ecirc;n, chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trong gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh trung học phổ th&ocirc;ng (1999), chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n (2003), chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh trong thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang (2005).</p> <p style="text-align:justify">Giai đoạn 2005 &ndash; 2017 l&agrave; khoảng thời gian ph&aacute;t triển chiều s&acirc;u của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện gắn với thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Trọng t&acirc;m của hoạt động t&igrave;nh nguyện giai đoạn n&agrave;y l&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n gắn với năng lực, thế mạnh chuy&ecirc;n m&ocirc;n của c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện; việc khai th&aacute;c c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội đạt hiệu quả hơn; c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n chủ động đề xuất v&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, biển đảo, tại địa b&agrave;n t&igrave;nh nguyện quốc tế.</p> <p style="text-align:justify">Trong từng giai đoạn, gắn với y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của th&agrave;nh phố, nhiệm vụ của Đo&agrave;n v&agrave; nguyện vọng của thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố ki&ecirc;n tr&igrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục, tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh, điển h&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng, đến với c&aacute;c địa chỉ đỏ, h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng, gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, gi&aacute;o dục đạo đức lối sống. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n đ&atilde; đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh (từ năm 2011, Bộ Ch&iacute;nh trị ban h&agrave;nh Chỉ thị 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đến năm 2016 l&agrave;&nbsp;Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh) với nhiều c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo ti&ecirc;u biểu như Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, Hội thi &ldquo;Tuổi trẻ l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, nhật k&yacute; &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;,&hellip; Tr&ecirc;n cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ch&iacute;nh thức triển khai thực hiện cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&rdquo; v&agrave; cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố&rdquo;. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những điểm nhấn quan trọng trong gi&aacute;o dục tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2017 &ndash; 2022, qua đ&oacute; g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của người đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</p> <p style="text-align:justify">C&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n được Th&agrave;nh Đo&agrave;n quan t&acirc;m đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở như giới thiệu đại biểu tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu quốc tế thanh ni&ecirc;n; tổ chức đ&oacute;n v&agrave; giao lưu với c&aacute;c đo&agrave;n đại biểu nước ngo&agrave;i đến giao lưu tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động đ&oacute;n tiếp, giao lưu đại biểu T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản&hellip; Song song đ&oacute;, c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Kỳ Nghỉ hồng được tổ chức tại nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ L&agrave;o, Vương quốc Campuchia; duy tr&igrave; tốt c&aacute;c chương tr&igrave;nh trại h&egrave; d&agrave;nh cho thanh thiếu ni&ecirc;n kiều b&agrave;o, trại h&egrave; tiếng Anh d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, c&aacute;c diễn đ&agrave;n, s&acirc;n chơi học thuật của sinh vi&ecirc;n c&aacute;c nước trong khu vực&hellip; Qua c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n, đ&atilde; g&oacute;p phần quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố, giới thiệu văn h&oacute;a Việt Nam với bạn b&egrave; khu vực v&agrave; thế giới, thắt chặt th&ecirc;m t&igrave;nh hữu nghị v&agrave; hợp t&aacute;c giữa thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung với bạn b&egrave; quốc tế.</p> <p style="text-align:justify">Từ c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; xuất hiện những tấm gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. Đến nay, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai nhiều giải thưởng, danh hiệu nhằm tuy&ecirc;n dương c&aacute;c điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n gắn với từng đối tượng, đ&oacute; l&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu, Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Học sinh 3 t&iacute;ch cực, Học sinh 3 r&egrave;n luyện, C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện, giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, giải thưởng Phạm Ngọc Thạch,&hellip; Đặc biệt, danh hiệu cao qu&yacute; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n tham mưu để l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố trao tặng cho những điển h&igrave;nh thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m, ủng hộ của đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. Qua 12 năm triển khai, đ&atilde; c&oacute; 78 đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi được vinh danh C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Đồng thời, Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đ&atilde; thực hiện tốt vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt đối với hai tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh Phố v&agrave; Hội Li&ecirc;n Hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố trong việc đẩy mạnh thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;, ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; phong ph&uacute; c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m, c&aacute;c hoạt động hội nhập g&oacute;p phần t&iacute;ch cực trong việc mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n học tập, r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh. Đặc biệt c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n - Hội tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i Nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n quan t&acirc;m đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p chiều s&acirc;u, đồng thời chỉ đạo cơ sở Đo&agrave;n đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp cận, x&acirc;y dựng lực lượng trong c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập, trong đ&oacute; tập trung tại c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Song song đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n được đẩy mạnh, nhiều giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động chi đo&agrave;n, Đo&agrave;n cơ sở được đầu tư như định hướng, trang bị t&agrave;i liệu hỗ trợ sinh hoạt chi đo&agrave;n, hướng dẫn x&acirc;y dựng chi đo&agrave;n vững mạnh theo ch&iacute; &ldquo;3 nắm, 3 biết, 3 l&agrave;m&rdquo;. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng Đảng th&ocirc;ng qua việc thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, phần việc theo Nghị quyết Đại hội Đảng c&aacute;c cấp; đầu tư n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; giới thiệu cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ban h&agrave;nh chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động N&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n giai đoạn 2014 &ndash; 2017, chương tr&igrave;nh R&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n giai đoạn 2015 - 2017 với mục đ&iacute;ch định hướng cho cơ sở Đo&agrave;n c&aacute;c nh&oacute;m nội dung, giải ph&aacute;p m&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align:justify"><strong><em>Vững tin hướng tới tương lai</em></strong></p> <p style="text-align:justify">Suốt chiều d&agrave;i lịch sử ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước, đặc biệt l&agrave; những năm th&aacute;ng kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p, đế quốc Mỹ, rồi thực tiễn 43 năm sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n nhận thức s&acirc;u sắc vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, đất nước.</p> <p style="text-align:justify">Trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại x&acirc;m, gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; ph&aacute;t huy sức mạnh của một tổ chức thanh ni&ecirc;n tiền phong, c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o chiến thắng vĩ đại m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975. Sau ng&agrave;y đất nước thống nhất, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố tiếp nối truyền thống, tập hợp thanh ni&ecirc;n, thể hiện vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n, đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần đắc lực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước. Với th&agrave;nh quả tr&ecirc;n, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố đ&atilde; được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước phong nhiều danh hiệu cao qu&yacute;:</p> <p style="text-align:justify">- Danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n (năm 1996).</p> <p style="text-align:justify">- Danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lao động (năm 2008).</p> <p style="text-align:justify">- Ba lần được Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a XHCN Việt Nam trao tặng Hu&acirc;n chương Độc lập hạng I (năm 1997, năm 2001 v&agrave; năm 2017).</p> <p style="text-align:justify">- Hu&acirc;n chương Độc lập hạng II (năm 1996).</p> <p style="text-align:justify">- Hu&acirc;n chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III (năm 2009).</p> <p style="text-align:justify">- Hai lần được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ trao tặng Bằng khen (trong năm 2004).</p> <p style="text-align:justify">- Cờ thi đua xuất sắc (năm 2009 đến năm 2015) của Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng.</p> <p style="text-align:justify">C&ugrave;ng nhiều Danh hiệu, Bằng khen, Cờ thưởng, Cờ thi đua v&agrave; giải thưởng cao qu&yacute; kh&aacute;c của l&atilde;nh đạo, c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 diễn ra trong 3 ng&agrave;y từ 11 - 13/11/2017.&nbsp;Đại hội chọn khẩu hiệu h&agrave;nh động&nbsp;<strong>&ldquo;Kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - tri thức - bản lĩnh&rdquo;</strong>&nbsp;v&agrave; chủ đề&nbsp;<em>&ldquo;Tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute;t vọng, xung k&iacute;ch, tri thức, bản lĩnh, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Đại hội đ&atilde; x&aacute;c định mục ti&ecirc;u: <em>&ldquo;Tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, sức khỏe, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức v&agrave; lối sống văn h&oacute;a, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội. Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, th&agrave;nh phố; đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh. Khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n về mọi mặt; cổ vũ thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại. Đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh thiếu nhi, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố, thực hiện tốt vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố; chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, Ch&iacute;nh quyền; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n&rdquo;.</em>&nbsp;Đại hội đ&atilde; đề ra 10 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m, 03 đề &aacute;n, 05 chương tr&igrave;nh giai đoạn 2017 &ndash; 2022.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>III. Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018</strong></p> <p style="text-align:justify">Năm 2018 l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n triển khai Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, cũng l&agrave; năm đ&aacute;nh dấu chặng đường 87 năm lịch sử vẻ vang của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuổi trẻ Việt Nam; l&agrave; dịp quan trọng để mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố &ocirc;n lại lịch sử, truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời l&agrave; cơ hội để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại c&aacute;c địa phương, đơn vị n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung, g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ng&agrave;y 06/12/2017 của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố kh&oacute;a X về l&atilde;nh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 ng&agrave;y 24/11/2017 về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Với chủ đề <strong><em>&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh</em></strong><strong><em>&rdquo;</em></strong>, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018 diễn ra từ ng&agrave;y từ 25/02/2018 đến 31/3/2018 với 11 chỉ ti&ecirc;u cơ bản đ&atilde; được Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&aacute;c lập:</p> <p style="text-align:justify">1. 100% Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức hội nghị học tập, qu&aacute;n triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</p> <p style="text-align:justify">2. Phấn đấu tr&ecirc;n 90% chi đo&agrave;n tổ chức sinh hoạt Chi đo&agrave;n chủ điểm.</p> <p style="text-align:justify">3. 100% Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2018 (ng&agrave;y 25/3/2018).</p> <p style="text-align:justify">4. 100% Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 hoạt động tạo m&ocirc;i trường ph&aacute;t huy đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong việc đề xuất c&aacute;c &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, s&aacute;ng kiến &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn.</p> <p style="text-align:justify">5. Tổ chức hướng nghiệp cho &iacute;t nhất 100.000 thanh ni&ecirc;n, học sinh; tư vấn, giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 50.000 thanh ni&ecirc;n; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho 60.000 thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">6. Tổ chức 10 chương tr&igrave;nh tập huấn v&agrave; chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i, trồng cho n&ocirc;ng d&acirc;n 05 huyện ngoại th&agrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">7. Cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan tại 02 tuyến k&ecirc;nh, rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">8. X&acirc;y dựng 02 &rdquo;Kh&ocirc;ng gian xanh&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">9. Hỗ trợ 10 dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align:justify">10. Ph&aacute;t triển mới 30.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">11. X&acirc;y dựng mới 30 Chi đo&agrave;n tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước.</p> <p style="text-align:justify">Kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), đ&acirc;y l&agrave; dịp quan trọng để mỗi cơ sở Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, qua đ&oacute; tự m&igrave;nh n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, g&oacute;p sức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh.</p> <p style="text-align:justify">Được tiếp lửa từ truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc anh h&ugrave;ng, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố c&agrave;ng nhận thức s&acirc;u sắc về việc tham gia giữ g&igrave;n v&agrave; bảo vệ vững chắc th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng của d&acirc;n tộc, về vai tr&ograve; v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước. Đ&oacute; l&agrave; niềm tự h&agrave;o v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ h&ocirc;m nay, l&agrave; h&agrave;nh trang để tuổi trẻ hun đ&uacute;c l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; bồi đắp l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, chủ động hội nhập quốc tế, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</p> <table align="center" border="1.5" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <thead> <tr> <th scope="col"> <p><span style="color:#FF0000">Một số khẩu hiệu tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018</span></p> <p style="text-align:justify">1. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).</p> <p style="text-align:justify">2. Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018: Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">3. Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2018: Tuổi trẻ h&agrave;nh động v&igrave; cộng đồng, x&atilde; hội chăm lo, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">4. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align:justify">5. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị văn minh.</p> <p style="text-align:justify">6. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố t&igrave;nh nguyện đảm bảo an sinh x&atilde; hội.</p> <p style="text-align:justify">7. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố kh&aacute;t vọng - xung k&iacute;ch - tri thức - bản lĩnh.</p> <p style="text-align:justify">8. V&igrave; Đo&agrave;n vững mạnh &ndash; V&igrave; Th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển.</p> </th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN