Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div> <p style="text-align:center"><strong>ĐỀ CƯƠNG TUY&Ecirc;N TRUYỀN</strong></p> <p style="text-align:center"><strong>Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968</strong></p> <p style="text-align:center"><strong>---------</strong></p> <p style="text-align:justify">Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 l&agrave; một chủ trương chiến lược đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng tạo của Đảng ta, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước của d&acirc;n tộc ta.</p> <p style="text-align:justify"><strong>I. T&Igrave;NH THẾ MỚI CỦA CUỘC KH&Aacute;NG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC V&Agrave; CHỦ TRƯƠNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG TA</strong></p> <p style="margin-left:6.7pt; text-align:justify"><strong>1. T&igrave;nh thế mới của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>- </strong>Sau 10 năm (1954-1964), Mỹ thế ch&acirc;n Ph&aacute;p nhảy v&agrave;o miền Nam Việt Nam v&agrave; sau bốn năm (1961-1964) tiến h&agrave;nh chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo;, mặc d&ugrave; đ&atilde; bỏ ra nhiều tiền của v&agrave; c&ocirc;ng sức, thi h&agrave;nh nhiều thủ đoạn v&agrave; biện ph&aacute;p, nhưng ph&iacute;a Mỹ vẫn kh&ocirc;ng dập tắt được phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng miền Nam. Từ năm 1964 đến đầu năm 1965, cuộc đấu tranh c&aacute;ch mạng của đồng b&agrave;o, chiến sĩ ở miền Nam ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng, thu được những thắng lợi ng&agrave;y c&agrave;ng to lớn, khiến cho chiến lược &quot;Chiến tranh đặc biệt&quot; của đế quốc Mỹ bị thất bại nghi&ecirc;m trọng. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh ấy, đế quốc Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược &quot;Chiến tranh cục bộ&quot;, ồ ạt đưa qu&acirc;n Mỹ v&agrave; chư hầu v&agrave;o miền Nam; đồng thời, mở rộng hoạt động kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n, n&eacute;m bom bắn ph&aacute; miền Bắc để g&acirc;y &aacute;p lực h&ograve;ng l&agrave;m giảm sự chi viện về sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.</p> <p style="margin-left:0.7pt; text-align:justify">- Tr&ecirc;n miền Bắc, cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n của Mỹ từng bước được mở rộng về quy m&ocirc;, gia tăng về cường độ<em> v&agrave; gắn b&oacute; chặt chẽ với nhịp độ chiến tranh tr&ecirc;n bộ ở miền Nam.</em></p> <p style="margin-left:0.7pt; text-align:justify">- Đối với hai nước l&aacute;ng giềng của Việt Nam, Mỹ đẩy mạnh &quot;Chiến tranh đặc biệt&quot; ở L&agrave;o; sử dụng sức &eacute;p qu&acirc;n sự v&agrave; ngoại giao h&ograve;ng buộc ch&iacute;nh phủ Vương quốc Campuchia từ bỏ th&aacute;i độ trung lập.</p> <p style="margin-left:0.7pt; text-align:justify">- Tr&ecirc;n trường quốc tế<em>, </em>Mỹ triệt để lợi dụng m&acirc;u thuẫn của phe XHCN v&agrave; sự bất đồng trong phong tr&agrave;o Cộng sản quốc tế để c&ocirc; lập Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a (nay l&agrave; Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam), đẩy mạnh chiến tranh x&acirc;m lược. Ở trong nước Mỹ<em>, </em>ch&iacute;nh quyền Mỹ thi h&agrave;nh c&aacute;c biện ph&aacute;p nhằm bưng b&iacute;t tin tức, che giấu c&aacute;c hoạt động chiến tranh của Mỹ tr&ecirc;n chiến trường.</p> <p style="margin-left:1.2pt; text-align:justify">- Từ thực tiễn chống Mỹ, cứu nước tr&ecirc;n khắp hai miền Nam, Bắc; tr&ecirc;n cơ sở ph&acirc;n t&iacute;ch to&agrave;n bộ t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước v&agrave; thế giới c&oacute; li&ecirc;n quan, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ 12, kho&aacute; III (12-1965) hạ quyết t&acirc;m chiến lược: <em>&quot;Động vi&ecirc;n lực lượng của cả nước, ki&ecirc;n quyết đ&aacute;nh bại cuộc chiến tranh x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ t&igrave;nh huống n&agrave;o&quot;; </em>x&aacute;c định phương ch&acirc;m chiến lược chung: <em>&quot;Tr&ecirc;n cơ sở đ&aacute;nh l&acirc;u d&agrave;i, dựa v&agrave;o sức m&igrave;nh l&agrave; ch&iacute;nh, cần tranh thủ thời </em>cơ, <em>gi&agrave;nh thắng lợi quyết định trong một thời gian tương đối ngắn tr&ecirc;n chiến trường miền Nam&quot;.</em></p> <p style="margin-left:1.2pt; text-align:justify">- Bằng sức mạnh của ch&iacute;nh nghĩa, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n miền Nam đ&atilde; l&agrave;m thất bại hai cuộc phản c&ocirc;ng chiến lược m&ugrave;a kh&ocirc; 1965 - 1966 v&agrave; 1966 - 1967 của Mỹ - ngụy. Hai gọng k&igrave;m &quot;t&igrave;m diệt&quot; v&agrave; &quot;b&igrave;nh định&quot; bị bẻ g&atilde;y. Mục ti&ecirc;u m&agrave; Mỹ đề ra chẳng những kh&ocirc;ng thực hiện được m&agrave; c&ograve;n chịu tổn thất nặng cả về sinh lực v&agrave; phương tiện chiến tranh, l&agrave;m cho thế trận của địch nao n&uacute;ng, tinh thần qu&acirc;n địch s&uacute;t k&eacute;m, h&agrave;ng ngũ địch th&ecirc;m m&acirc;u thuẫn. Trong l&uacute;c đ&oacute;, ch&uacute;ng ta vẫn giữ vững quyền chủ động chiến lược tr&ecirc;n chiến trường miền Nam, v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng được củng cố.</p> <p style="margin-left:0.2pt; text-align:justify">Chiến c&ocirc;ng của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta tr&ecirc;n cả hai miền Nam, Bắc, c&ugrave;ng với kh&iacute; thế phong tr&agrave;o đấu tranh của quần ch&uacute;ng d&acirc;ng cao đ&atilde; l&agrave;m xuất hiện t&igrave;nh thế mới tr&ecirc;n chiến trường c&oacute; lợi cho ta.</p> <p style="margin-left:0.2pt; text-align:justify"><strong>2. Chủ trương mở cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 </strong></p> <p style="margin-left:0.2pt; text-align:justify">- Th&aacute;ng 5 v&agrave; th&aacute;ng 6-1967, Bộ Ch&iacute;nh trị họp dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh mọi mặt v&agrave; xem x&eacute;t dự thảo kế hoạch chiến lược Đ&ocirc;ng Xu&acirc;n 1967 - 1968, đưa ra chủ trương<em>: tr&ecirc;n cơ sở phương ch&acirc;m đ&aacute;nh l&acirc;u d&agrave;i,</em> <em>đẩy mạnh nỗ lực chủ quan đến mức cao nhất để</em> <em>gi&agrave;nh thắng lợi quyết định trong một thời gian tương đối ngắn.</em></p> <p style="margin-left:0.2pt; text-align:justify">- Th&aacute;ng 10-1967, Bộ Ch&iacute;nh trị, Qu&acirc;n uỷ Trung ương họp mở rộng v&agrave; quyết định chuyển hướng tiến c&ocirc;ng chiến lược v&agrave;o c&aacute;c đ&ocirc; thị tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam.</p> <p style="margin-left:0.2pt; text-align:justify">- Th&aacute;ng 12-1967, Bộ Ch&iacute;nh trị họp phi&ecirc;n đặc biệt, ch&iacute;nh thức th&ocirc;ng qua <em>Kế hoạch chiến lược năm 1968 v&agrave; nhiệm vụ của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta</em>, chủ trương chuyển cuộc chiến tranh c&aacute;ch mạng của nh&acirc;n d&acirc;n ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới.</p> <p style="margin-left:0.2pt; text-align:justify">- Th&aacute;ng 1-1968, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ 14 (kho&aacute; III) sau khi ph&acirc;n t&iacute;ch t&igrave;nh h&igrave;nh đ&atilde; nhận định: địch thất bại một bước rất cơ bản trong chiến lược &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo;, đang l&uacute;ng t&uacute;ng, bị động về chiến lược, chiến thuật, do đ&oacute;, ta phải tranh thủ thời cơ &quot;chuyển cuộc chiến tranh c&aacute;ch mạng của nh&acirc;n d&acirc;n ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới - thời kỳ tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy, gi&agrave;nh thắng lợi quyết định&quot;, tạo ra bước ngoặt lớn của cuộc chiến tranh. Để thực hiện quyết t&acirc;m chiến lược đ&oacute;, nhiệm vụ cấp b&aacute;ch của ta trong thời kỳ mới l&agrave; động vi&ecirc;n, tạo sự nỗ lực cao nhất của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n ta ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh c&aacute;ch mạng của ta l&ecirc;n bước ph&aacute;t triển cao nhất bằng phương ph&aacute;p tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch v&agrave; tổng khởi nghĩa để gi&agrave;nh thắng lợi quyết định.</p> <p style="text-align:justify"><strong>II. TỔNG TIẾN C&Ocirc;NG V&Agrave; NỔI DẬY XU&Acirc;N MẬU TH&Acirc;N 1968</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Diễn biến cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968</strong></p> <p style="text-align:justify">- Sau thất bại nặng nề trong chiến dịch m&ugrave;a kh&ocirc; 1966 - 1967, Tổng thống Mỹ Gi&ocirc;n-xơn liều lĩnh quyết định đưa th&ecirc;m 10 vạn qu&acirc;n chiến đấu Mỹ v&agrave;o miền Nam Việt Nam. Đầu năm 1968, số qu&acirc;n chiến đấu của Mỹ ở miền Nam đ&atilde; vượt qu&aacute; nửa triệu t&ecirc;n chưa kể sự yểm trợ của tr&ecirc;n 20 vạn qu&acirc;n Mỹ c&oacute; mặt ở Th&aacute;i Lan, Phi-l&iacute;p-pin, Nhật Bản, Guam, Hạm đội 7, c&ugrave;ng với gần 60 vạn qu&acirc;n Ngụy S&agrave;i G&ograve;n, gần 7 vạn qu&acirc;n c&aacute;c nước đồng minh của Mỹ.</p> <p style="text-align:justify">- Về ph&iacute;a ta, để thực hiện quyết t&acirc;m của Trung ương Đảng, thực hiện chủ trương của Bộ Ch&iacute;nh trị, Qu&acirc;n uỷ Trung ương, c&aacute;c chiến trường ở miền Nam gấp r&uacute;t bắt tay chuẩn bị cho cuộc Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch - tổng khởi nghĩa; chuẩn bị chiến trường, lực lượng, x&acirc;y dựng phương &aacute;n t&aacute;c chiến v&agrave; phương &aacute;n ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng nổi dậy, bảo đảm hậu cần tiếp tế, th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc; chuẩn bị cơ sở giấu &eacute;m lực lượng v&agrave; b&agrave;n đạp xuất ph&aacute;t tiến c&ocirc;ng ở v&ugrave;ng ven v&agrave; trong c&aacute;c đ&ocirc; thị tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam.</p> <p style="text-align:justify">- Trước sức tiến c&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c nghi binh của ta, tất cả c&aacute;c lực lượng chủ lực của địch từ chuẩn bị phản c&ocirc;ng để gi&agrave;nh quyền chủ động chiến trường phải quay về ph&ograve;ng ngự bị động chống đỡ. Lực lượng địch bị căng k&eacute;o, kế hoạch qu&acirc;n sự v&agrave; thế bố tr&iacute; lực lượng tr&ecirc;n chiến trường bị đảo lộn, tạo ra sơ hở trong thế ph&ograve;ng ngự bị động của địch để ta triệt để kho&eacute;t s&acirc;u.</p> <p style="text-align:justify">- Để tiếp tục nghi binh, căng k&eacute;o lực lượng của địch, đẩy ch&uacute;ng tiếp tục bị động về chiến lược, ta v&agrave; L&agrave;o mở chiến dịch Nậm Bạc ở Thượng L&agrave;o, chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, nhằm đ&aacute;nh lạc hướng, thu h&uacute;t qu&acirc;n cơ động của Mỹ, v&acirc;y h&atilde;m, giam ch&acirc;n, ti&ecirc;u hao lực lượng v&agrave; sinh lực địch tạo thế cho c&aacute;c chiến trường kh&aacute;c tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy.</p> <p style="text-align:justify">- C&aacute;c hoạt động nghi binh, đặc biệt chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh đ&atilde; l&agrave;m cho Bộ Chỉ huy qu&acirc;n sự Mỹ tại miền Nam v&agrave; giới l&atilde;nh đạo Oa-sinh-tơn bị lạc hướng. Trong khi họ dồn to&agrave;n tr&iacute; v&agrave; lực lượng ra hướng Đường 9 - Khe Sanh v&agrave; nhận định đ&acirc;y l&agrave; chiến trường ch&iacute;nh, th&igrave; cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy bất ngờ diễn ra ở một loạt đ&ocirc; thị tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam.</p> <p style="text-align:justify">+ Đ&uacute;ng 0 giờ ng&agrave;y 29/1/1968 (giao thừa theo lịch miền Bắc) qu&acirc;n ta tiến c&ocirc;ng địch tại s&acirc;n bay Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a).</p> <p style="text-align:justify">+ Từ 0 giờ 30 ph&uacute;t đến 1 giờ 15 ph&uacute;t ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 1 năm 1968 (đ&ecirc;m giao thừa Tết Mậu Th&acirc;n theo lịch miền Nam) ta đồng loạt tiến c&ocirc;ng v&agrave;o thị trấn T&acirc;n Cảnh, thị x&atilde; Kon Tum (Kon Tum), thị x&atilde; Bu&ocirc;n Ma Thuột (Đắk Lắk), thị x&atilde; Pl&acirc;y Cu (Gia Lai), th&agrave;nh phố Qui Nhơn (B&igrave;nh Định), th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, thị x&atilde; Hội An... Như vậy, cả dải đất miền Trung đ&atilde; nổ s&uacute;ng tiến c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:justify">+ Đ&ecirc;m 29 rạng ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 1 năm 1968 (tức đ&ecirc;m giao thừa Tết Mậu Th&acirc;n theo lịch miền Nam, ng&agrave;y m&ugrave;ng một Tết theo lịch miền Bắc), cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tiếp tục diễn ra ở khắp c&aacute;c tỉnh v&agrave; th&agrave;nh phố, thị x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam. Bộ binh, đặc c&ocirc;ng, ph&aacute;o binh, biệt động ta đ&aacute;nh mạnh, đ&aacute;nh tr&uacute;ng c&aacute;c mục ti&ecirc;u trọng yếu của địch ở S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, Huế, Quảng Trị, Đ&agrave; Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ng&atilde;i, Phan Thiết, Phan Rang, Đ&agrave; Lạt, T&acirc;y Ninh, Bến Tre, Kiến Tường, Định Tường, G&ograve; C&ocirc;ng, Bi&ecirc;n Ho&agrave;, Mỹ Tho, Cần Thơ, Tr&agrave; Vinh, Ch&acirc;u Đốc, Vĩnh Long, C&agrave; Mau, S&oacute;c Trăng, Rạch Gi&aacute;, Ki&ecirc;n Giang, Tuy&ecirc;n Đức...</p> <p style="margin-left:0.7pt; text-align:justify">+ <strong>Tại</strong> <strong>S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định</strong> l&agrave; trọng điểm lớn nhất của Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, bởi v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; trung t&acirc;m đầu n&atilde;o chỉ đạo to&agrave;n bộ bộ m&aacute;y điều h&agrave;nh chiến tranh của Mỹ - ngụy tại miền Nam Việt Nam.</p> <p style="margin-left:0.7pt; text-align:justify">Để bảo vệ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, Mỹ - ngụy đ&atilde; tổ chức một hệ thống ph&ograve;ng thủ vững chắc nhiều tầng, nhiều lớp với nhiều loại lực lượng tham gia.</p> <p style="text-align:justify">Ngay từ ph&uacute;t đầu nổ s&uacute;ng, biệt động ta đ&atilde; đồng loạt đ&aacute;nh v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u quy định: Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Qu&acirc;n lực Việt Nam Cộng ho&agrave;, Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, to&agrave; Đại sứ Mỹ. Trận đ&aacute;nh to&agrave; Đại sứ Mỹ hơn 6 tiếng đồng hồ với 17 chiến sĩ biệt động của ta đương đầu với lực lượng qu&acirc;n cảnh, l&iacute;nh d&ugrave; của Mỹ đ&atilde; g&acirc;y một tiếng vang lớn l&agrave;m chấn động nước Mỹ.</p> <p style="text-align:justify">Đồng thời với lực lượng biệt động, c&aacute;c tiểu đo&agrave;n mũi nhọn trang bị gọn nhẹ, từ c&aacute;c b&agrave;n đạp v&ugrave;ng ven, nhanh ch&oacute;ng tiến v&agrave;o nội đ&ocirc; tr&ecirc;n c&aacute;c hướng. Xung quanh S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, c&aacute;c căn cứ qu&acirc;n sự, trụ sở qu&acirc;n đội v&agrave; ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n ở Bi&ecirc;n Ho&agrave;, B&igrave;nh Dương, Hậu Nghĩa, Long An.<em>.. </em>cũng bị tiến c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:justify">+ <strong>Tại mặt trận Trị Thi&ecirc;n</strong>, lực lượng ta tiến c&ocirc;ng Nh&agrave; đ&egrave;n, Ty Cảnh s&aacute;t, To&agrave; tỉnh trưởng, trụ sở cơ quan b&igrave;nh định v&agrave; trụ sở Bộ chỉ huy Viện trợ Qu&acirc;n sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV), Tri Bưu, Th&agrave;nh Cổ, La Vang, điểm cao 49. Nh&acirc;n d&acirc;n Triệu Phong, Hải Lăng, Bến Đ&aacute; rầm rộ nổi dậy c&ugrave;ng bộ đội địa phương bao v&acirc;y địch ở trong c&aacute;c quận lỵ cầu Nh&ugrave;ng, Bến Đ&aacute; l&agrave;m chủ đoạn quốc lộ 1 từ Di&ecirc;n Sanh đến Mỹ Ch&aacute;nh; đ&aacute;nh chiếm quận lỵ Ph&uacute; Lộc, cắt đứt quốc lộ 1 đoạn từ Đ&agrave; Nẵng ra Huế, ph&aacute; sập Cầu Hai, cầu Nước Ngọt, giải ph&oacute;ng khu vực xung yếu ven biển v&agrave; ph&iacute;a nam Cầu Hai, khu vực Truồi.</p> <p style="text-align:justify">+ <strong>Tại mặt trận Huế</strong>, l&uacute;c 22 giờ 33 ph&uacute;t, ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 01 năm 1968, tiếng s&uacute;ng tấn c&ocirc;ng bắt đầu vang l&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố; sau 4 ng&agrave;y chiến đấu li&ecirc;n tục qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&aacute;nh chiếm hầu hết c&aacute;c mục ti&ecirc;u quan trọng như: Dinh Tỉnh trưởng, đồn cảnh s&aacute;t, đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, kh&aacute;ch sạn Thuận H&oacute;a, Hương Giang (hang ổ của Mỹ), s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i&hellip;</p> <p style="text-align:justify">T&iacute;ch cực hỗ trợ cho lực lượng vũ trang, đ&ocirc;ng đảo nh&acirc;n d&acirc;n Huế đ&atilde; nổi dậy, dẫn đường cho bộ đội, đ&agrave;o hầm, dựng chiến lũy, tiếp tế, chăm s&oacute;c thương binh&hellip; v&agrave; th&agrave;nh lập ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng ở nhiều khu vực. H&agrave;ng ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; gia nhập c&aacute;c đội du k&iacute;ch, tự vệ, c&aacute;c đội c&ocirc;ng t&aacute;c. Sau 25 ng&agrave;y đ&ecirc;m chiến đấu v&agrave; l&agrave;m chủ th&agrave;nh phố Huế (từ ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 01 đến ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 02 năm 1968), qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; diệt, bắt sống, bức h&agrave;ng v&agrave; l&agrave;m tan r&atilde; h&agrave;ng chục ng&agrave;n t&ecirc;n địch, bắn rơi v&agrave; ph&aacute; hỏng nhiều m&aacute;y bay, t&agrave;u chiến, xe qu&acirc;n sự, giải ph&oacute;ng 210.000 d&acirc;n, 20 x&atilde;, 271 th&ocirc;n, th&agrave;nh lập ch&iacute;nh quyền ở 200 th&ocirc;n.</p> <p style="text-align:justify">+ Bị tiến c&ocirc;ng đồng loạt, bất ngờ, địch l&uacute;c đầu cho&aacute;ng v&aacute;ng. Ch&uacute;ng dồn về mặt trận đ&ocirc; thị, bỏ ngỏ v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n. Nắm thời cơ, lực lượng vũ trang tại chỗ hỗ trợ cho nh&acirc;n d&acirc;n nổi dậy giải ph&oacute;ng nhiều v&ugrave;ng rộng lớn.</p> <p style="text-align:justify">+ Tiếp theo đợt I, ch&uacute;ng ta c&ograve;n mở đợt tiến c&ocirc;ng m&ugrave;a h&egrave; (đợt II) từ th&aacute;ng 5-1968 đ&aacute;nh v&agrave;o 30 th&agrave;nh phố, thị x&atilde;, quận lỵ, chi khu; 27 bộ tư lệnh từ qu&acirc;n đo&agrave;n đến trung đo&agrave;n; 40 s&acirc;n bay; nhiều kho t&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c trục đường giao th&ocirc;ng thủy bộ của địch.</p> <p style="text-align:justify">+ Ph&aacute;t huy kh&iacute; thế tấn c&ocirc;ng, từ ng&agrave;y 17-8-1968, ta mở đợt tấn c&ocirc;ng lần thứ 3. Đợt n&agrave;y ta kh&ocirc;ng đ&aacute;nh mục ti&ecirc;u chiến lược trọng điểm như c&aacute;c đợt trước m&agrave; chủ yếu tấn c&ocirc;ng bằng ph&aacute;o v&agrave; đ&aacute;nh v&agrave;o c&aacute;c căn cứ qu&acirc;n sự, chống phản k&iacute;ch. Qu&acirc;n ta đ&atilde; đ&aacute;nh v&agrave;o 27 th&agrave;nh phố, thị x&atilde;, 100 thị trấn, huyện lỵ, chi khu, 107 s&acirc;n bay, 30 kho hậu cần lớn, 6 bộ tư lệnh sư đo&agrave;n Mỹ - ngụy.</p> <p style="text-align:justify">Hai đợt tiến c&ocirc;ng lần thứ II v&agrave; III bồi tiếp đ&ograve;n nặng v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ, g&acirc;y cho ch&uacute;ng những tổn thất lớn về sinh lực v&agrave; phương tiện chiến tranh.</p> <p style="text-align:justify"><em>Trong cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; đ&aacute;nh v&agrave;o 4 trong 6 th&agrave;nh phố lớn, 37 trong số 44 thị x&atilde; v&agrave; h&agrave;ng trăm thị trấn, quận lỵ, 4 bộ tư lệnh qu&acirc;n đo&agrave;n, 8 trong 11 bộ tư lệnh sư đo&agrave;n qu&acirc;n đội S&agrave;i G&ograve;n, 2 bộ tư lệnh biệt khu, 2 bộ tư lệnh d&atilde; chiến Mỹ c&ugrave;ng nhiều bộ tư lệnh lữ đo&agrave;n, trung đo&agrave;n, chi khu v&agrave; h&agrave;ng trăm căn cứ qu&acirc;n sự địch bị tiến c&ocirc;ng đồng loạt. Ch&uacute;ng ta ti&ecirc;u diệt v&agrave; l&agrave;m tan r&atilde; 15 vạn qu&acirc;n địch, trong đ&oacute; c&oacute; 4 vạn qu&acirc;n Mỹ, 600 ấp chiến lược, giải ph&oacute;ng th&ecirc;m 100 x&atilde; với hơn 1,6 triệu d&acirc;n.</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>2. &Yacute; nghĩa cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968</strong></p> <p style="text-align:justify">Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 l&agrave; một sự kiện c&oacute; &yacute; nghĩa chiến lược, đ&atilde; gi&aacute;ng đ&ograve;n quyết định v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước của d&acirc;n tộc ta đi tới thắng lợi.</p> <p style="text-align:justify">- Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 diễn ra khi nỗ lực x&acirc;m lược của Mỹ ở Việt Nam l&ecirc;n tới đỉnh cao, khi lực lượng so s&aacute;nh giữa ta v&agrave; địch tr&ecirc;n chiến trường nghi&ecirc;ng mạnh về ph&iacute;a Mỹ v&agrave; ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n. Bằng cuộc tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy đồng loạt, t&aacute;o bạo, dũng m&atilde;nh, nhằm v&agrave;o đ&ocirc; thị tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; đ&aacute;nh đ&ograve;n quyết định v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ, buộc ch&uacute;ng phải đơn phương &ldquo;xuống thang chiến tranh&rdquo;, khởi đầu cho một qu&aacute; tr&igrave;nh đi xuống về mặt chiến lược. Qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng thể đảo ngược cho d&ugrave; phải 5 năm sau Mỹ mới r&uacute;t hết qu&acirc;n ra khỏi miền Nam v&agrave; phải 7 năm sau chế độ S&agrave;i G&ograve;n mới sụp đổ, nhưng về mặt chiến lược, Mỹ đ&atilde; thua cuộc từ m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1968<em>.</em></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Sau một th&aacute;ng, tướng O&eacute;tmolen, Tổng chỉ huy qu&acirc;n Mỹ ở miền Nam bị c&aacute;ch chức, Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Mỹ Mắc Na-ma-ra từ chức. Ng&agrave;y 31/3/1968, Tổng thống Mỹ Gi&ocirc;n-xơn phải tuy&ecirc;n bố ba điểm: Đơn phương ngừng đ&aacute;nh ph&aacute; miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; chấp nhận đ&agrave;m ph&aacute;n với ta tại Hội nghị Pari; kh&ocirc;ng ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai... Đ&acirc;y l&agrave; sự thừa nhận đầu ti&ecirc;n nhưng đầy đủ nhất về sự ph&aacute; sản của chiến lược &quot;Chiến tranh cục bộ&quot; của Mỹ - chiến lược chiến tranh quan trọng nhất được Mỹ c&ocirc;ng phu chuẩn bị v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao trong chiến lược to&agrave;n cầu &quot;Phản ứng linh hoạt&quot; của Mỹ trong thập ni&ecirc;n 60 của thế kỷ XX. Đến th&aacute;ng 5/1968, Mỹ phải bắt đầu khởi động qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;m ph&aacute;n với ta về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify">- Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 d&ugrave; chưa đạt được y&ecirc;u cầu theo khả năng thứ nhất như dự kiến; v&agrave; phải hy sinh to lớn, nhưng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; xoay chuyển được cục diện chiến tranh, tiếp tục đưa sự nghiệp kh&aacute;ng chiến tiến l&ecirc;n theo phương hướng chiến lược m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chỉ ra trong <em>Thư ch&uacute;c Tết </em>năm 1969; &quot;<em>V&igrave;</em> <em>độc lập, v&igrave; tự do; đ&aacute;nh cho Mỹ c&uacute;t, đ&aacute;nh cho ngụy nh&agrave;o </em>&quot;.</p> <p style="text-align:justify">- Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 ta ti&ecirc;u diệt, ti&ecirc;u hao một lực lượng quan trọng qu&acirc;n địch, ph&aacute; huỷ nhiều vũ kh&iacute;, phương tiện chiến tranh, ph&aacute; vỡ hệ thống ph&ograve;ng thủ đ&ocirc; thị của ch&uacute;ng tr&ecirc;n quy m&ocirc; to&agrave;n miền Nam, tạo một bước ph&aacute;t triển đột biến trong cục diện chiến tranh, thể hiện tập trung ở một số mặt sau đ&acirc;y:</p> <p style="text-align:justify"><em>Về mặt thế chiến lược: </em>Thế chiến lược của địch đ&atilde; bị đảo lộn v&agrave; c&agrave;ng l&uacute;n s&acirc;u v&agrave;o ph&ograve;ng ngự bị động. Kế hoạch chiến lược &quot;t&igrave;m diệt v&agrave; b&igrave;nh định&quot; năm 1968 chưa kịp triển khai đ&atilde; phải v&uacute;t bỏ; địch đ&atilde; phải bị động chuyển một c&aacute;ch đột ngột sang chiến lược &ldquo;qu&eacute;t v&agrave; giữ&rdquo;. Chiến lược n&agrave;y, ngay khi mới đưa ra đ&atilde; bị đ&aacute;nh bại bước đầu, thế chiến lược của ta c&agrave;ng vững mạnh. Ta đ&atilde; đưa chiến lược tiến c&ocirc;ng của chiến tranh c&aacute;ch mạng l&ecirc;n một bước mới, tạo ra thế tiến c&ocirc;ng, bao v&acirc;y địch tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c chiến trường, nhất l&agrave; tr&ecirc;n mặt trận th&agrave;nh thị.</p> <p style="text-align:justify"><em>Về mặt </em><em>lực lượng: </em>Sự so s&aacute;nh lực lượng địch - ta đ&atilde; biến đổi một bước quan trọng c&oacute; lợi cho ta. Lực lượng qu&acirc;n sự Mỹ - ngụy kể cả sinh lực v&agrave; phương tiện chiến tranh đ&atilde; bị tổn thất nặng nề, tinh thần chiến đấu của địch c&agrave;ng sa s&uacute;t. Đặc biệt, hiệu lực chiến lược của qu&acirc;n Mỹ v&agrave; qu&acirc;n ngụy trong thế chiến lược ph&ograve;ng ngự bị động c&agrave;ng giảm s&uacute;t r&otilde; rệt. Những m&acirc;u thuẫn, kh&oacute; khăn v&agrave; bế tắc của ch&uacute;ng về số qu&acirc;n, về chất lượng, về c&aacute;ch đ&aacute;nh c&agrave;ng gay gắt v&agrave; trầm trọng.</p> <p style="text-align:justify"><em>Về mặt ch&iacute;nh trị: </em>Giới cầm quyền Mỹ đ&atilde; mất tin tưởng ở chiến lược qu&acirc;n sự của ch&uacute;ng. M&acirc;u thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ, giữa Mỹ v&agrave; ngụy, trong nội bộ bọn tay sai Mỹ ở miền Nam trở n&ecirc;n rất gay gắt, h&agrave;ng ngũ của ch&uacute;ng ph&acirc;n ho&aacute; s&acirc;u sắc v&agrave; rối loạn hơn bao giờ hết. Phong tr&agrave;o nh&acirc;n d&acirc;n Mỹ phản đối chiến tranh x&acirc;m lược Việt Nam c&agrave;ng l&ecirc;n cao. Ng&agrave;y 31/3/1968, Gi&ocirc;n-xơn đ&atilde; phải th&uacute; nhận thất bại, thực hiện n&eacute;m bom hạn chế miền Bắc v&agrave; r&uacute;t lui việc ra ứng cử Tổng thống, đồng thời ch&uacute;ng phải c&aacute;ch chức tướng O&eacute;tmolen.</p> <p style="text-align:justify">- Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 l&agrave; một biểu tượng s&aacute;ng ngời về &yacute; ch&iacute; v&agrave; sức mạnh quật cường của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Việt Nam, l&agrave; tinh thần độc lập, tự chủ, s&aacute;ng tạo, t&agrave;i mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta: nghệ thuật nắm bắt thời cơ để chủ động gi&aacute;ng đ&ograve;n quyết định l&agrave;m chuyển biến cục diện chiến tranh; nghệ thuật tiến c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch đ&aacute;nh chiến lược mới, gi&agrave;nh thế bất ngờ, đưa chiến tranh v&agrave;o th&agrave;nh thị; l&agrave; nghệ thuật tổ chức, bố tr&iacute; v&agrave; sử dụng lực lượng &ldquo;lấy nhỏ đ&aacute;nh lớn&rdquo;, &ldquo;lấy &iacute;t địch nhiều&rdquo;, &ldquo;lấy chất lượng cao thắng số lượng đ&ocirc;ng&rdquo;, lấy tr&iacute; tuệ của con người Việt Nam để chiến thắng vũ kh&iacute; v&agrave; tr&iacute; tuệ của bộ m&aacute;y điều h&agrave;nh chiến tranh của Mỹ.</p> <p style="text-align:justify">50 năm đ&atilde; tr&ocirc;i qua, nhưng &yacute; nghĩa v&agrave; b&agrave;i học của cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 vẫn c&ograve;n vẹn nguy&ecirc;n gi&aacute; trị: Đ&oacute; l&agrave; kh&aacute;t vọng về độc lập, tự do v&agrave; h&ograve;a b&igrave;nh cho Tổ quốc, l&agrave; niềm tin tưởng tuyệt đối v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng, l&agrave; tinh thần độc lập, tự chủ, s&aacute;ng tạo trong hoạch định đường lối v&agrave; chỉ đạo chiến lược, l&agrave; sức mạnh của khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, l&agrave; sự kết hợp sức mạnh d&acirc;n tộc với sức mạnh thời đại, l&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết quốc tế cao cả.</p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TRUNG ƯƠNG</strong></p> </div> <p style="margin-left:-14.2pt; text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN