"Sinh viên 5 tốt" Nguyễn Hữu Cảnh: Vượt lên chính mình và nối dài những đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/CANH 1.png" style="height:301px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#003300"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif"><em><strong>Nguyễn Hữu Cảnh hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm 4 ng&agrave;nh Kỹ thuật h&agrave;ng kh&ocirc;ng, trường Đại học B&aacute;ch khoa TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở th&agrave;nh t&iacute;ch học tập đ&aacute;ng nể phục, Hữu Cảnh c&ograve;n biết đến l&agrave; một sinh vi&ecirc;n ưu t&uacute; với &ldquo;bảng th&agrave;nh t&iacute;ch vạn người m&ecirc;&rdquo;.</strong></em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#006400"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:20px"><strong>&ldquo;M&igrave;nh chưa th&agrave;nh c&ocirc;ng nhưng m&igrave;nh tự h&agrave;o v&igrave; m&igrave;nh c&oacute; đam m&ecirc;&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:16px">&ldquo;M&igrave;nh thấy được rằng, l&agrave;m việc g&igrave; cũng cần đam m&ecirc; mới th&agrave;nh c&ocirc;ng được. M&igrave;nh chưa th&agrave;nh c&ocirc;ng nhưng v&igrave; m&igrave;nh c&oacute; đam m&ecirc;. Từ ng&agrave;y c&ograve;n học THPT th&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; x&aacute;c định sở th&iacute;ch của m&igrave;nh l&agrave; kỹ thuật v&agrave; cố gắng hết sức v&igrave; mục ti&ecirc;u đ&oacute;. Rồi v&agrave;o đại học, ch&iacute;nh m&ocirc;i trường n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều&rdquo;. Cảnh bộc bạch chia sẻ&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 2.png" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">&nbsp;Ba năm liền với điểm t&iacute;ch lũy học tập đạt 9.2/10 v&agrave; li&ecirc;n tiếp đạt giải Ba, Nh&igrave;, Nhất ở cuộc thi Olympic To&aacute;n Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc năm qua c&aacute;c năm 2015, 2016, 2017; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương 3 năm,&hellip; l&agrave; những g&igrave; m&agrave; Cảnh đ&atilde; chứng minh với mọi người rằng cậu xứng đ&aacute;ng tự h&agrave;o v&igrave; &ldquo;m&igrave;nh c&oacute; đam m&ecirc;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">&ldquo;M&ocirc;i trường đại học với nhiều cơ hội rộng mở cũng l&agrave; khi m&igrave;nh đối điện với ch&iacute;nh những th&aacute;ch thức ngay trong đ&oacute;&rdquo;. L&ecirc;n Đại học, ở xa nh&agrave;, Cảnh c&oacute; nhiều kh&ocirc;ng gian v&agrave; cả sự tự lập để đưa ra quyết định về những việc m&igrave;nh l&agrave;m, con đường m&igrave;nh đi. Chọn chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt - Ph&aacute;p, n&ecirc;n &aacute;p lực việc học l&agrave; rất lớn. Cảnh kể, trung b&igrave;nh mỗi học kỳ Cảnh học 30 t&iacute;n chỉ, như học kỳ hiện tại Cảnh học 19 m&ocirc;n, tức l&agrave; ng&agrave;y n&agrave;o cũng phải học 10 tiết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thời gian đầu, Cảnh kh&aacute; loay hoay khi kh&ocirc;ng biết phải c&acirc;n bằng như thế n&agrave;o để c&oacute; thể sắp xếp ổn thỏa v&agrave; hiệu quả tốt nhất cho việc học. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Nhưng cứ nghĩ đến những người đi trước, đến c&aacute;c anh chị kh&oacute;a tr&ecirc;n, họ l&agrave;m được th&igrave; sao m&igrave;nh l&agrave;m kh&ocirc;ng được. Với cả, khi cố gắng v&igrave; một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute;, chỉ cần muốn n&oacute; tốt hơn, ho&agrave;n thiện hơn, đừng đặt nặng những vấn đề kh&aacute;c. Cứ vậy m&agrave; đi th&ocirc;i&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc tham gia c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i cũng gi&uacute;p Cảnh biết th&ecirc;m nhiều kỹ năng mềm, nhất l&agrave; kỹ năng quản l&yacute; thời gian v&agrave; tạo được mối quan hệ với những người xung quanh, đ&oacute; cũng l&agrave; c&aacute;ch để Cảnh t&igrave;m thấy niềm vui sau những giờ học căng thẳng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 3.png" style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:16px; height:411px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#006400"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><strong>Trở th&agrave;nh một người trẻ văn minh, hiện đại</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Lu&ocirc;n biết c&aacute;ch biến h&oacute;a đa dạng để c&oacute; thể h&ograve;a nhập tốt với từng m&ocirc;i trường sinh hoạt n&ecirc;n Cảnh t&iacute;ch cực tham gia chương tr&igrave;nh hoạt động t&igrave;nh nguyện ở trường, đặc biệt hơn nữa, Cảnh tường tham gia rất nhiều chương tr&igrave;nh giao lưu, trao đổi sinh vi&ecirc;n quốc tế ở c&aacute;c nước trong khu vực như: Chương tr&igrave;nh trao đổi sinh vi&ecirc;n TFSCALE tại Singapore, th&aacute;ng 8/2016 &ndash; th&aacute;ng 3/2017; Diễn đ&agrave;n quốc tế Khoa học sinh vi&ecirc;n ISSF (International Student Science Forum), TP. Hồ Ch&iacute; Minh, th&aacute;ng 6/2017; Chương tr&igrave;nh trao đổi Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n giữa TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tỉnh Osaka (Nhật Bản), th&aacute;ng 11/2017,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại c&aacute;c buổi giao lưu n&agrave;y, Cảnh ch&iacute;nh chắn v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c khi l&agrave; đại biểu trực tiếp chia sẻ những vấn đề li&ecirc;n quan trao đổi học tập sinh vi&ecirc;n giữa c&aacute;c nước. </span></span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Trăn trở nhất kh&ocirc;ng phải m&igrave;nh n&oacute;i hay dở như n&agrave;o, m&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m sao để tạo được chất ri&ecirc;ng, để khi lắng nghe, người ta biết m&igrave;nh l&agrave; một Hữu Cảnh tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; h&agrave;nh động chứ kh&ocirc;ng phải ai kh&aacute;c&rdquo;. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Th&aacute;ng 12/2017 vừa qua, Cảnh vinh dự khi đại diện tham gia Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI để c&ugrave;ng lắng nghe v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong 5 năm tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 4.png" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Cảnh chia sẻ về kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ nhất, ch&iacute;nh l&agrave; chuyến trao đổi tại Singapore. Đ&oacute; l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Cảnh xuất ngoại, c&ugrave;ng với 19 sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu kh&aacute;c. 3 tuần tr&ecirc;n đất nước Singapore gi&uacute;p Cảnh học được nhiều thứ hay v&agrave; cậu thừa nhận m&igrave;nh đ&atilde; thay đổi rất niều sau chuyến đi đ&oacute; về c&aacute;ch tư duy v&agrave; nh&igrave;n cuộc sống. Chuyến đi đ&oacute;, anh cũng quen biết th&ecirc;m được rất nhiều người bạn, chơi rất th&acirc;n th&acirc;n với nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; được h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nỗ lực của bản th&acirc;n m&agrave; c&ograve;n c&oacute; sự hỗ trợ của rất nhiều người ở ph&iacute;a sau. M&igrave;nh may mắn khi gặp rất nhiều thuận lợi trong qu&aacute; tr&igrave;nh cố gắng. Đ&oacute; l&agrave; sự động vi&ecirc;n, quan t&acirc;m rất lớn từ gia đ&igrave;nh cũng như bạn b&egrave;. L&agrave; sự t&acirc;m huyết của thầy c&ocirc; ở trường Đại học v&agrave; c&oacute; cả sự hỗ trợ nhiệt t&igrave;nh, kh&ocirc;ng ngần ngại của những anh chị trong Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n trường nữa. Nhiều lắm. N&ecirc;n giờ kh&oacute; khăn của m&igrave;nh chỉ c&oacute; một, l&agrave; thời gian th&ocirc;i. V&igrave; c&oacute; nhiều dự định m&agrave; m&igrave;nh vẫn chưa l&agrave;m được do việc học tr&ecirc;n lớp chiếm nhiều thời gian qu&aacute;&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chấp nhận h&agrave;i l&ograve;ng với những g&igrave; đang c&oacute;, cũng chưa nhận thấy m&igrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng v&igrave; c&ograve;n rất trẻ, Cảnh l&agrave; một trong số những bạn &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; đang cố gắng theo đuổi điều m&igrave;nh đ&atilde; lựa chọn để khẳng định bản th&acirc;n v&agrave; truyền kh&ocirc;ng &iacute;t niềm cảm hứng tới c&aacute;c bạn trẻ h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30070/canh 5.png" style="height:486px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>B&agrave;i: &Aacute;I NHI</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TH&Aacute;I TRIỂN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”.

Agile Việt Nam
;