Thành Đoàn – Một thời nhớ mãi: 4 Duy Tân - Điểm hẹn của tuổi trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1972, tr&ecirc;n nh&agrave; s&agrave;n giữa c&aacute;nh đồng nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng ở bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia, trong những ph&uacute;t gi&acirc;y y&ecirc;n tĩnh&nbsp;đạn bom, khi b&agrave;n về phong tr&agrave;o học sinh sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n, t&ocirc;i nhớ, anh Phạm Ch&aacute;nh Trực (Năm Nghị) c&oacute; ph&aacute;c thảo &yacute; tưởng về ng&agrave;y giải ph&oacute;ng,&nbsp;biến số 4 Duy T&acirc;n (nay l&agrave; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n &ndash; 4 Phạm Ngọc Thạch) th&agrave;nh nơi hội tụ thanh ni&ecirc;n, nơi lễ hội tưng bừng của giới trẻ...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29527/nha-van-hoa-thanh-nien-2-1441371713.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 1/5/1975, Th&agrave;nh phố được giải ph&oacute;ng, h&agrave;ng ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n đổ&nbsp;về số 4 Duy T&acirc;n tham gia văn nghệ, nghe thời sự, gặp gỡ bộ đội giải ph&oacute;ng&hellip; đ&uacute;ng l&agrave; &ldquo;c&aacute;ch mạng l&agrave; ng&agrave;y hội của tuổi trẻ&rdquo;. Th&aacute;ng 9/1975, Th&agrave;nh đo&agrave;n ch&iacute;nh thức h&igrave;nh th&agrave;nh C&acirc;u Lạc bộ Thanh ni&ecirc;n, sau đ&oacute; chuyển th&agrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c lễ hội tiếp nối nhau&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều &yacute; tưởng từ đ&oacute; nẩy nở th&agrave;nh những lễ hội chung như Quốc Kh&aacute;nh 2/9, Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước 30/4,&nbsp; Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ 1984, 20 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1988, Kỷ niệm 20 năm lực lượng TNXP 1986, ng&agrave;y truyền&nbsp;thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n 15/10/1984&hellip; T&ocirc;i nhớ nh&acirc;n kỷ niệm 30/4/1985, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tập hợp những thiếu nhi sinh ng&agrave;y 30/4/1975, tay cầm cờ Tổ quốc tuần h&agrave;nh v&agrave;o Dinh Thống Nhất như giới thiệu một thế hệ mới, sinh ra trong chế độ mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n, t&ocirc;i nhớ những đ&ecirc;m lễ Gi&aacute;ng sinh, ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh c&aacute;c chương tr&igrave;nh ca kh&uacute;c &ldquo;xoay tua&rdquo; c&aacute;c s&acirc;n khấu trong Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, c&ograve;n c&oacute; chương tr&igrave;nh cũng chẳng phải đầu tư g&igrave; lớn, một bục gỗ v&agrave; một micro để giữa s&acirc;n, ai muốn h&aacute;t đến đăng k&yacute; l&ecirc;n h&aacute;t gọi l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;H&aacute;t với nhau&rdquo;. C&oacute; thanh ni&ecirc;n ngồi tr&ecirc;n xe lăn nhờ mọi người n&acirc;ng để tr&ecirc;n s&acirc;n khấu v&agrave; xin được h&aacute;t. Kết hợp với h&aacute;t, người h&aacute;t c&oacute; thể giới thiệu bộ thời trang của m&igrave;nh&hellip; cứ thế hết lượt n&agrave;y đến lượt kh&aacute;c, suốt đ&ecirc;m, thu h&uacute;t h&agrave;ng vạn lượt người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức &acirc;m nhạc trong giai đoạn mới của đất nước, nhằm l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ v&agrave;o sinh hoạt tập thể l&agrave;nh mạnh, kh&ocirc;ng tụ tập c&aacute;c qu&aacute;n &ldquo;c&agrave; ph&ecirc; đ&egrave;n mờ&rsquo; nhạc đĩa, nhạc băng inh trời l&uacute;c đ&oacute; nhan nhản khắp đường phố kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t nổi, Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; chủ trương &ldquo;phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo;, h&igrave;nh th&agrave;nh những tốp vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t phục vụ cho c&aacute;c lễ hội, đi v&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng trường n&ocirc;ng trường từ m&ocirc; h&igrave;nh của nh&oacute;m &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; Lứa tuổi 49 của CHDC Đức với b&agrave;i h&aacute;t rất ấn tượng &ldquo;B&agrave;i ca Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. L&uacute;c đầu chưa c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh n&ecirc;n sinh ra lẫn lộn &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; với &ldquo;nhạc trẻ&rdquo;, nhiều nh&oacute;m chạy theo doanh thu, l&agrave;m cho nhiều người e ngại khi nhớ chương tr&igrave;nh &ldquo;nhạc trẻ&rdquo; trước năm 1975 tại Thảo Cầm vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n tụ tập phần lớn l&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m chơi nhạc Mỹ &ldquo;đầu b&ugrave; tốc rối, &aacute;o quần tả tơi&rdquo; bắt chước &ldquo;phong tr&agrave;o Hippy&rdquo; n&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;&nbsp;l&uacute;c bấy giờ gọi l&agrave; &ldquo;nhạc Sở Th&uacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rồi chương tr&igrave;nh &ldquo;ca kh&uacute;c mới&rdquo; của Hội tr&iacute; thức Y&ecirc;u nước g&acirc;y nhiều tranh luận trong giới nhạc sĩ v&agrave; b&aacute;o ch&iacute;. Th&agrave;nh đo&agrave;n chỉ đạo Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n mời c&aacute;c nhạc sĩ, ca sĩ n&agrave;y như nhạc sĩ Ho&agrave;ng Hiệp, Mi&ecirc;n Đức Thắng, Phạm Trọng Cầu&hellip; tổ chức tr&igrave;nh diễn tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng kh&aacute;n giả trẻ t&ocirc;i chợt thấy một người mặc đồ bộ đội đội n&oacute;n kết, mang k&iacute;nh đen&hellip; h&igrave;nh như quen quen, Ồ! T&ocirc;i su&yacute;t k&ecirc;u to l&ecirc;n th&agrave;nh tiếng: &ldquo;Ch&uacute; S&aacute;u&rdquo;. Ch&uacute; S&aacute;u D&acirc;n (V&otilde; Văn Kiệt &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy) ngồi lẫn trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng nh&igrave;n t&ocirc;i ra dấu im lặng để c&aacute;c nhạc sĩ, ca sĩ h&aacute;t tự nhi&ecirc;n v&agrave; gi&uacute;p ch&uacute; lắng nghe được hiệu ứng của đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Ch&uacute; V&otilde; Văn Kiệt c&ograve;n đến Văn ph&ograve;ng B&aacute;o Tuổi Trẻ ngồi k&iacute;n đ&aacute;o sau bức m&agrave;n che khuất im lặng lắng nghe c&aacute;c ca sĩ, nhạc sĩ thảo luận vấn đề &acirc;m nhạc v&agrave; tuổi trẻ do nhạc sĩ Xu&acirc;n Hồng chủ tr&igrave;. Sau đ&oacute; Th&agrave;nh ủy ra nghị quyết về văn h&oacute;a văn nghệ định hướng cho phong tr&agrave;o văn nghệ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết n&agrave;y, Th&agrave;nh đo&agrave;n giao cho Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh nh&oacute;m ca kh&uacute;c Rạng Đ&ocirc;ng dự&nbsp; Li&ecirc;n hoan ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại CHDC Đức. Thế l&agrave; t&ocirc;i phải mời c&aacute;c nhạc sĩ như Ch&aacute;nh Trực, Thanh Tr&uacute;c đi &ldquo;tuyển&rdquo; ca sĩ, cuối c&ugrave;ng tập hợp được Sĩ Thanh, Họa Mi, Minh Phượng, Thanh Long Bass, H&ugrave;ng Organ&hellip; Thanh Long h&aacute;t b&agrave;i &ldquo;Th&agrave;nh phố t&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo; của nhạc sĩ Thanh Tr&uacute;c, giọng bass truyền cảm: &ldquo;<em>C&ograve;n nhớ tiếng n&oacute;i B&aacute;c Hồ, bạn ơi tuổi xu&acirc;n hiến d&acirc;ng cho cuộc đời, th&agrave;nh phố thắm thiết tiếng cười biết mấy &acirc;n t&igrave;nh mến y&ecirc;u</em>&hellip;&rdquo;. Nổi bật l&agrave; Sĩ Thanh vừa đ&agrave;n ghi ta vừa h&aacute;t &ldquo;Đ&ocirc;i mắt h&igrave;nh vi&ecirc;n đạn&rdquo; của nhạc sĩ Trần Tiến: &ldquo;<em>Đo&agrave;n qu&acirc;n vội đi đi từ bi&ecirc;n giới, nhưng từ bi&ecirc;n giới về những người mẹ gi&agrave;, đo&agrave;n qu&acirc;n lặng y&ecirc;n nh&igrave;n đ&agrave;n em b&eacute;, từng đ&ocirc;i mắt đen xoe tr&ograve;n, những đ&ocirc;i mắt mang h&igrave;nh vi&ecirc;n đạn, những đ&ocirc;i mắt ch&aacute;y l&ecirc;n, s&aacute;ng l&ecirc;n như ng&agrave;n &aacute;nh lửa</em>&hellip; Nhạc sĩ Trần Tiến, t&aacute;c giả b&agrave;i n&agrave;y trầm trồ khen m&atilde;i tiết mục n&agrave;y v&igrave; t&igrave;m được ca sĩ thể hiện xuất sắc t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau đ&oacute; nh&oacute;m nữ &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại Bulgaria gồm Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến, Th&uacute;y Quang&hellip;. Nh&oacute;m ca kh&uacute;c 30/4 m&agrave;u sắc nữ Việt Nam thướt tha &aacute;o d&agrave;i, kết hợp đ&agrave;n điện tử với bộ g&otilde; d&acirc;n tộc. Bạch L&yacute; dễ thương vừa đ&aacute;nh trống vừa h&aacute;t &ldquo;Em đi nu&ocirc;i dạy trẻ&rdquo; của nhạc sĩ Phan Nh&acirc;n, Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến tươi tắn, hồn nhi&ecirc;n với &ldquo;Ơi! Cuộc sống mến thương&rdquo; của Nguyễn Ngọc Thiện, Kim Yến mượt m&agrave; với &ldquo;C&acirc;u h&aacute;t b&ocirc;ng sen&rdquo;. T&ocirc;i nhớ m&atilde;i c&ocirc; con g&aacute;i của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết v&agrave; ca sĩ Ngọc Cẩm l&agrave; Hồng Danh cầm ghi ta th&ugrave;ng vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t, đ&ocirc;i mắt tr&ograve;n đen như gửi gắm cả t&igrave;nh cảm kh&aacute;t khao trong ca kh&uacute;c &ldquo; Em vẫn đợi anh về&rdquo; của nhạc sĩ Ho&agrave;ng Hiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhớ buổi tổng duyệt nh&oacute;m 30/4 c&oacute; ch&uacute; Năm Xu&acirc;n - Mai Ch&iacute; Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP đến dự, sau chương tr&igrave;nh, ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ hỏi: &ldquo;Mỗi ch&aacute;u được may mấy &aacute;o d&agrave;i để diễn&rdquo;, Kim Phương, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, trả lời: &ldquo; Dạ! Kinh ph&iacute; chỉ cho may một &aacute;o d&agrave;i&rdquo;, Ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ n&oacute;i: &ldquo;May cho mỗi ch&aacute;u th&ecirc;m &aacute;o d&agrave;i, kh&ocirc;ng lẽ th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng lo nỗi mỗi ch&aacute;u ba &aacute;o d&agrave;i hay sao?&rdquo;. Rồi Đo&agrave;n ca kh&uacute;c 30/4 ra H&agrave; Nội &nbsp;tổng duyệt v&agrave; đi Bulgaria tr&igrave;nh diễn th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi về nước nh&oacute;m 30 th&aacute;ng 4 rất hấp dẫn thanh ni&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị nở rộ khắp ở cơ sở, c&oacute; nhiều nh&oacute;m ti&ecirc;u biểu như: Nh&oacute;m ca kh&uacute;c C&acirc;u Lạc Bộ th&aacute;ng 9, nh&oacute;m nữ Sinco với Hồng Hạnh, nh&oacute;m ca kh&uacute;c Thanh ni&ecirc;n Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Th&uacute;y Hồng&hellip; nh&oacute;m ca nhạc d&acirc;n tộc Ph&ugrave; Sa với Ngọc Yến, Văn T&agrave;i, Ngọc Điệp&hellip; phong tr&agrave;o ca h&aacute;t của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trở n&ecirc;n sống động, hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ đến c&aacute;c lễ hội, s&acirc;n chơi tập thể&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ &acirc;m nhạc, từ 1982 với C&uacute;p b&oacute;ng đ&aacute; thế giới v&agrave; Ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; cuốn h&uacute;t giới trẻ. T&ocirc;i nhớ l&uacute;c đ&oacute; ở Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n c&oacute; cuộc triển l&atilde;m c&aacute;c đội b&oacute;ng tham dự World cup Espana 1982 thu h&uacute;t 30 ng&agrave;n lượt người đến xem. Rồi đến Tiger Cup 1994, Việt Nam v&agrave;o b&aacute;n kết v&agrave; chung kết, thanh ni&ecirc;n tự động xuống đường tuần h&agrave;nh với cờ Tổ quốc tr&ecirc;n tay. Từ đ&oacute;, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n biến những giải b&oacute;ng đ&aacute; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, những c&uacute;p Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; thế giới th&agrave;nh ng&agrave;y hội thể thao cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Sau mỗi trận Việt Nam thắng l&agrave; cuộc xuống đường tuần h&agrave;nh rợp m&agrave;u cờ đỏ trong to&agrave;n Th&agrave;nh phố&hellip; Từ đ&oacute; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n c&oacute; một t&ecirc;n kh&aacute;c: &ldquo;Chảo lửa Mỹ Đ&igrave;nh 2&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tr&iacute;ch hồi k&yacute; &ldquo;Đường ch&uacute;ng ta đi&rdquo;-</strong> <strong>Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; Nguy&ecirc;n Chủ nhiệm - Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (1980- 1989)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN