Thành Đoàn – Một thời nhớ mãi: 4 Duy Tân - Điểm hẹn của tuổi trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1972, tr&ecirc;n nh&agrave; s&agrave;n giữa c&aacute;nh đồng nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng ở bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia, trong những ph&uacute;t gi&acirc;y y&ecirc;n tĩnh&nbsp;đạn bom, khi b&agrave;n về phong tr&agrave;o học sinh sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n, t&ocirc;i nhớ, anh Phạm Ch&aacute;nh Trực (Năm Nghị) c&oacute; ph&aacute;c thảo &yacute; tưởng về ng&agrave;y giải ph&oacute;ng,&nbsp;biến số 4 Duy T&acirc;n (nay l&agrave; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n &ndash; 4 Phạm Ngọc Thạch) th&agrave;nh nơi hội tụ thanh ni&ecirc;n, nơi lễ hội tưng bừng của giới trẻ...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29527/nha-van-hoa-thanh-nien-2-1441371713.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 1/5/1975, Th&agrave;nh phố được giải ph&oacute;ng, h&agrave;ng ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n đổ&nbsp;về số 4 Duy T&acirc;n tham gia văn nghệ, nghe thời sự, gặp gỡ bộ đội giải ph&oacute;ng&hellip; đ&uacute;ng l&agrave; &ldquo;c&aacute;ch mạng l&agrave; ng&agrave;y hội của tuổi trẻ&rdquo;. Th&aacute;ng 9/1975, Th&agrave;nh đo&agrave;n ch&iacute;nh thức h&igrave;nh th&agrave;nh C&acirc;u Lạc bộ Thanh ni&ecirc;n, sau đ&oacute; chuyển th&agrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c lễ hội tiếp nối nhau&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều &yacute; tưởng từ đ&oacute; nẩy nở th&agrave;nh những lễ hội chung như Quốc Kh&aacute;nh 2/9, Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước 30/4,&nbsp; Kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ 1984, 20 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1988, Kỷ niệm 20 năm lực lượng TNXP 1986, ng&agrave;y truyền&nbsp;thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n 15/10/1984&hellip; T&ocirc;i nhớ nh&acirc;n kỷ niệm 30/4/1985, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tập hợp những thiếu nhi sinh ng&agrave;y 30/4/1975, tay cầm cờ Tổ quốc tuần h&agrave;nh v&agrave;o Dinh Thống Nhất như giới thiệu một thế hệ mới, sinh ra trong chế độ mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n, t&ocirc;i nhớ những đ&ecirc;m lễ Gi&aacute;ng sinh, ngo&agrave;i chương tr&igrave;nh c&aacute;c chương tr&igrave;nh ca kh&uacute;c &ldquo;xoay tua&rdquo; c&aacute;c s&acirc;n khấu trong Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, c&ograve;n c&oacute; chương tr&igrave;nh cũng chẳng phải đầu tư g&igrave; lớn, một bục gỗ v&agrave; một micro để giữa s&acirc;n, ai muốn h&aacute;t đến đăng k&yacute; l&ecirc;n h&aacute;t gọi l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;H&aacute;t với nhau&rdquo;. C&oacute; thanh ni&ecirc;n ngồi tr&ecirc;n xe lăn nhờ mọi người n&acirc;ng để tr&ecirc;n s&acirc;n khấu v&agrave; xin được h&aacute;t. Kết hợp với h&aacute;t, người h&aacute;t c&oacute; thể giới thiệu bộ thời trang của m&igrave;nh&hellip; cứ thế hết lượt n&agrave;y đến lượt kh&aacute;c, suốt đ&ecirc;m, thu h&uacute;t h&agrave;ng vạn lượt người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức &acirc;m nhạc trong giai đoạn mới của đất nước, nhằm l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ v&agrave;o sinh hoạt tập thể l&agrave;nh mạnh, kh&ocirc;ng tụ tập c&aacute;c qu&aacute;n &ldquo;c&agrave; ph&ecirc; đ&egrave;n mờ&rsquo; nhạc đĩa, nhạc băng inh trời l&uacute;c đ&oacute; nhan nhản khắp đường phố kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t nổi, Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; chủ trương &ldquo;phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo;, h&igrave;nh th&agrave;nh những tốp vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t phục vụ cho c&aacute;c lễ hội, đi v&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng trường n&ocirc;ng trường từ m&ocirc; h&igrave;nh của nh&oacute;m &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; Lứa tuổi 49 của CHDC Đức với b&agrave;i h&aacute;t rất ấn tượng &ldquo;B&agrave;i ca Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. L&uacute;c đầu chưa c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh n&ecirc;n sinh ra lẫn lộn &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; với &ldquo;nhạc trẻ&rdquo;, nhiều nh&oacute;m chạy theo doanh thu, l&agrave;m cho nhiều người e ngại khi nhớ chương tr&igrave;nh &ldquo;nhạc trẻ&rdquo; trước năm 1975 tại Thảo Cầm vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n tụ tập phần lớn l&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m chơi nhạc Mỹ &ldquo;đầu b&ugrave; tốc rối, &aacute;o quần tả tơi&rdquo; bắt chước &ldquo;phong tr&agrave;o Hippy&rdquo; n&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;&nbsp;l&uacute;c bấy giờ gọi l&agrave; &ldquo;nhạc Sở Th&uacute;&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rồi chương tr&igrave;nh &ldquo;ca kh&uacute;c mới&rdquo; của Hội tr&iacute; thức Y&ecirc;u nước g&acirc;y nhiều tranh luận trong giới nhạc sĩ v&agrave; b&aacute;o ch&iacute;. Th&agrave;nh đo&agrave;n chỉ đạo Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n mời c&aacute;c nhạc sĩ, ca sĩ n&agrave;y như nhạc sĩ Ho&agrave;ng Hiệp, Mi&ecirc;n Đức Thắng, Phạm Trọng Cầu&hellip; tổ chức tr&igrave;nh diễn tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng kh&aacute;n giả trẻ t&ocirc;i chợt thấy một người mặc đồ bộ đội đội n&oacute;n kết, mang k&iacute;nh đen&hellip; h&igrave;nh như quen quen, Ồ! T&ocirc;i su&yacute;t k&ecirc;u to l&ecirc;n th&agrave;nh tiếng: &ldquo;Ch&uacute; S&aacute;u&rdquo;. Ch&uacute; S&aacute;u D&acirc;n (V&otilde; Văn Kiệt &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy) ngồi lẫn trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng nh&igrave;n t&ocirc;i ra dấu im lặng để c&aacute;c nhạc sĩ, ca sĩ h&aacute;t tự nhi&ecirc;n v&agrave; gi&uacute;p ch&uacute; lắng nghe được hiệu ứng của đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Ch&uacute; V&otilde; Văn Kiệt c&ograve;n đến Văn ph&ograve;ng B&aacute;o Tuổi Trẻ ngồi k&iacute;n đ&aacute;o sau bức m&agrave;n che khuất im lặng lắng nghe c&aacute;c ca sĩ, nhạc sĩ thảo luận vấn đề &acirc;m nhạc v&agrave; tuổi trẻ do nhạc sĩ Xu&acirc;n Hồng chủ tr&igrave;. Sau đ&oacute; Th&agrave;nh ủy ra nghị quyết về văn h&oacute;a văn nghệ định hướng cho phong tr&agrave;o văn nghệ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để g&oacute;p phần thực hiện Nghị quyết n&agrave;y, Th&agrave;nh đo&agrave;n giao cho Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh nh&oacute;m ca kh&uacute;c Rạng Đ&ocirc;ng dự&nbsp; Li&ecirc;n hoan ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại CHDC Đức. Thế l&agrave; t&ocirc;i phải mời c&aacute;c nhạc sĩ như Ch&aacute;nh Trực, Thanh Tr&uacute;c đi &ldquo;tuyển&rdquo; ca sĩ, cuối c&ugrave;ng tập hợp được Sĩ Thanh, Họa Mi, Minh Phượng, Thanh Long Bass, H&ugrave;ng Organ&hellip; Thanh Long h&aacute;t b&agrave;i &ldquo;Th&agrave;nh phố t&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo; của nhạc sĩ Thanh Tr&uacute;c, giọng bass truyền cảm: &ldquo;<em>C&ograve;n nhớ tiếng n&oacute;i B&aacute;c Hồ, bạn ơi tuổi xu&acirc;n hiến d&acirc;ng cho cuộc đời, th&agrave;nh phố thắm thiết tiếng cười biết mấy &acirc;n t&igrave;nh mến y&ecirc;u</em>&hellip;&rdquo;. Nổi bật l&agrave; Sĩ Thanh vừa đ&agrave;n ghi ta vừa h&aacute;t &ldquo;Đ&ocirc;i mắt h&igrave;nh vi&ecirc;n đạn&rdquo; của nhạc sĩ Trần Tiến: &ldquo;<em>Đo&agrave;n qu&acirc;n vội đi đi từ bi&ecirc;n giới, nhưng từ bi&ecirc;n giới về những người mẹ gi&agrave;, đo&agrave;n qu&acirc;n lặng y&ecirc;n nh&igrave;n đ&agrave;n em b&eacute;, từng đ&ocirc;i mắt đen xoe tr&ograve;n, những đ&ocirc;i mắt mang h&igrave;nh vi&ecirc;n đạn, những đ&ocirc;i mắt ch&aacute;y l&ecirc;n, s&aacute;ng l&ecirc;n như ng&agrave;n &aacute;nh lửa</em>&hellip; Nhạc sĩ Trần Tiến, t&aacute;c giả b&agrave;i n&agrave;y trầm trồ khen m&atilde;i tiết mục n&agrave;y v&igrave; t&igrave;m được ca sĩ thể hiện xuất sắc t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau đ&oacute; nh&oacute;m nữ &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị tại Bulgaria gồm Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến, Th&uacute;y Quang&hellip;. Nh&oacute;m ca kh&uacute;c 30/4 m&agrave;u sắc nữ Việt Nam thướt tha &aacute;o d&agrave;i, kết hợp đ&agrave;n điện tử với bộ g&otilde; d&acirc;n tộc. Bạch L&yacute; dễ thương vừa đ&aacute;nh trống vừa h&aacute;t &ldquo;Em đi nu&ocirc;i dạy trẻ&rdquo; của nhạc sĩ Phan Nh&acirc;n, Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến tươi tắn, hồn nhi&ecirc;n với &ldquo;Ơi! Cuộc sống mến thương&rdquo; của Nguyễn Ngọc Thiện, Kim Yến mượt m&agrave; với &ldquo;C&acirc;u h&aacute;t b&ocirc;ng sen&rdquo;. T&ocirc;i nhớ m&atilde;i c&ocirc; con g&aacute;i của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết v&agrave; ca sĩ Ngọc Cẩm l&agrave; Hồng Danh cầm ghi ta th&ugrave;ng vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t, đ&ocirc;i mắt tr&ograve;n đen như gửi gắm cả t&igrave;nh cảm kh&aacute;t khao trong ca kh&uacute;c &ldquo; Em vẫn đợi anh về&rdquo; của nhạc sĩ Ho&agrave;ng Hiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhớ buổi tổng duyệt nh&oacute;m 30/4 c&oacute; ch&uacute; Năm Xu&acirc;n - Mai Ch&iacute; Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP đến dự, sau chương tr&igrave;nh, ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ hỏi: &ldquo;Mỗi ch&aacute;u được may mấy &aacute;o d&agrave;i để diễn&rdquo;, Kim Phương, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, trả lời: &ldquo; Dạ! Kinh ph&iacute; chỉ cho may một &aacute;o d&agrave;i&rdquo;, Ch&uacute; Mai Ch&iacute; Thọ n&oacute;i: &ldquo;May cho mỗi ch&aacute;u th&ecirc;m &aacute;o d&agrave;i, kh&ocirc;ng lẽ th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng lo nỗi mỗi ch&aacute;u ba &aacute;o d&agrave;i hay sao?&rdquo;. Rồi Đo&agrave;n ca kh&uacute;c 30/4 ra H&agrave; Nội &nbsp;tổng duyệt v&agrave; đi Bulgaria tr&igrave;nh diễn th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi về nước nh&oacute;m 30 th&aacute;ng 4 rất hấp dẫn thanh ni&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị nở rộ khắp ở cơ sở, c&oacute; nhiều nh&oacute;m ti&ecirc;u biểu như: Nh&oacute;m ca kh&uacute;c C&acirc;u Lạc Bộ th&aacute;ng 9, nh&oacute;m nữ Sinco với Hồng Hạnh, nh&oacute;m ca kh&uacute;c Thanh ni&ecirc;n Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Th&uacute;y Hồng&hellip; nh&oacute;m ca nhạc d&acirc;n tộc Ph&ugrave; Sa với Ngọc Yến, Văn T&agrave;i, Ngọc Điệp&hellip; phong tr&agrave;o ca h&aacute;t của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trở n&ecirc;n sống động, hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ đến c&aacute;c lễ hội, s&acirc;n chơi tập thể&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ &acirc;m nhạc, từ 1982 với C&uacute;p b&oacute;ng đ&aacute; thế giới v&agrave; Ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; cuốn h&uacute;t giới trẻ. T&ocirc;i nhớ l&uacute;c đ&oacute; ở Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n c&oacute; cuộc triển l&atilde;m c&aacute;c đội b&oacute;ng tham dự World cup Espana 1982 thu h&uacute;t 30 ng&agrave;n lượt người đến xem. Rồi đến Tiger Cup 1994, Việt Nam v&agrave;o b&aacute;n kết v&agrave; chung kết, thanh ni&ecirc;n tự động xuống đường tuần h&agrave;nh với cờ Tổ quốc tr&ecirc;n tay. Từ đ&oacute;, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n biến những giải b&oacute;ng đ&aacute; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, những c&uacute;p Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; thế giới th&agrave;nh ng&agrave;y hội thể thao cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Sau mỗi trận Việt Nam thắng l&agrave; cuộc xuống đường tuần h&agrave;nh rợp m&agrave;u cờ đỏ trong to&agrave;n Th&agrave;nh phố&hellip; Từ đ&oacute; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n c&oacute; một t&ecirc;n kh&aacute;c: &ldquo;Chảo lửa Mỹ Đ&igrave;nh 2&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tr&iacute;ch hồi k&yacute; &ldquo;Đường ch&uacute;ng ta đi&rdquo;-</strong> <strong>Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; Nguy&ecirc;n Chủ nhiệm - Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (1980- 1989)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;