Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh Đề cương Tuy&ecirc;n truyền kỷ ni&ecirc;̣m 70 năm Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2017). TG tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn bản Đề cương.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ<br /> <br /> 1. Hoàn cảnh ra đời</strong><br /> <br /> C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 thành c&ocirc;ng, nước Việt Nam D&acirc;n chủ cộng h&ograve;a (nay là nước CHXHCN Vi&ecirc;̣t Nam) ra đời chưa được bao l&acirc;u thì thực d&acirc;n Ph&aacute;p quay lại x&acirc;m lược nước ta m&ocirc;̣t l&acirc;̀n nữa. Với tinh thần &ldquo;.... th&agrave; hy sinh tất cả, chứ nhất định kh&ocirc;ng chịu mất nước, nh&acirc;́t định kh&ocirc;ng chịu l&agrave;m n&ocirc; lệ&rdquo;, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; anh dũng chiến đấu ch&ocirc;́ng lại qu&acirc;n x&acirc;m lược. Trong những năm đầu của cuộc kh&aacute;ng chiến quyết liệt ch&ocirc;́ng thực d&acirc;n Pháp, nhiều đ&ocirc;̀ng bào, chiến sỹ đ&atilde; ng&atilde; xuống, hy sinh m&ocirc;̣t ph&acirc;̀n xương máu tr&ecirc;n c&aacute;c chiến trường. Với truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng đạo lý &ldquo;u&ocirc;́ng nước nhớ ngu&ocirc;̀n&rdquo;, &ldquo;Đ&ecirc;̀n ơn đáp nghĩa&rdquo;, Đảng, Ch&iacute;nh phủ, B&aacute;c Hồ và nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; d&agrave;nh tất cả t&igrave;nh thương y&ecirc;u cho c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o đ&atilde; v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc m&agrave; bị thương hoặc hy sinh.<br /> <br /> Đầu năm 1946, Hội gi&uacute;p binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận H&oacute;a (Bình Trị Thi&ecirc;n), rồi đến H&agrave; Nội v&agrave; một số địa phương kh&aacute;c... Sau đ&oacute; &iacute;t l&acirc;u được đổi th&agrave;nh Hội gi&uacute;p binh sĩ bị thương. Ở Trung ương c&oacute; Tổng Hội v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh được bầu l&agrave; Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.<br /> <br /> Ng&agrave;y 28-5-1946, Hội gi&uacute;p binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc n&oacute;i chuyện quan trọng tại Nh&agrave; h&aacute;t Lớn H&agrave; Nội để k&ecirc;u gọi mọi người gia nhập Hội v&agrave; hăng h&aacute;i gi&uacute;p đỡ c&aacute;c chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến dự.&nbsp;<br /> <br /> Ng&agrave;y 17-11-1946, cũng tại Nh&agrave; h&aacute;t Lớn H&agrave; Nội, Hội Li&ecirc;n Hiệp Quốc d&acirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức lễ xung phong &ldquo;M&ugrave;a đ&ocirc;ng binh sỹ&rdquo;, mở đầu cuộc vận động &ldquo;M&ugrave;a đ&ocirc;ng binh sỹ&rdquo; trong cả nước để gi&uacute;p chiến sỹ trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng gi&aacute; r&eacute;t. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến dự buổi lễ v&agrave; Người đ&atilde; cởi chiếc &aacute;o đang mặc để tặng binh sỹ.<br /> <br /> Khi cuộc kh&aacute;ng chiến to&agrave;n quốc b&ugrave;ng nổ, ng&agrave;y 19-12-1946, theo Lời k&ecirc;u gọi to&agrave;n quốc kh&aacute;ng chiến của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, nh&acirc;n d&acirc;n cả nước đ&atilde; nhất tề đứng dậy kh&aacute;ng chiến với tinh thần &ldquo;Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;. Số người bị thương và hy sinh trong chi&ecirc;́n đ&acirc;́u tăng l&ecirc;n, đời sống của chiến sỹ, nhất l&agrave; những chiến sỹ bị thương gặp nhiều kh&oacute; khăn, thiếu thốn.&nbsp;<br /> <br /> Trước t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đ&atilde; đưa ra nhi&ecirc;̀u quyết định với những ch&iacute;nh s&aacute;ch quan trọng về c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ, g&oacute;p phần ổn định đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho thương binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ.&nbsp;<br /> <br /> Ng&agrave;y 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&iacute;nh thức k&yacute; Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật v&agrave; tiền tuất tử sĩ. Đ&acirc;y l&agrave; văn bản ph&aacute;p quy đầu ti&ecirc;n khẳng định vị tr&iacute; quan trọng của c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ đối với cuộc kh&aacute;ng chiến v&agrave; sự quan t&acirc;m của Đảng, Nh&agrave; nước, Ch&iacute;nh phủ đến thương binh, bệnh binh v&agrave; gia đ&igrave;nh liệt sỹ.<br /> <br /> Th&aacute;ng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cứu quốc, Cục Ch&iacute;nh trị qu&acirc;n đội quốc gia Việt Nam, Nha Th&ocirc;ng tin Tuy&ecirc;n truyền v&agrave; một số địa phương đ&atilde; họp tại Đại Từ (Bắc Th&aacute;i) để b&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ v&agrave; thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; l&agrave;m ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp n&agrave;y c&aacute;c đại biểu đ&atilde; nhất tr&iacute; chọn ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 7 l&agrave; ng&agrave;y &ldquo;Thương binh toàn qu&ocirc;́c&rdquo;. Từ đ&oacute; h&agrave;ng năm cứ v&agrave;o dịp n&agrave;y, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đều gửi thư, qu&agrave; thăm hỏi, động vi&ecirc;n, nhắc nhở mọi người phải biết ơn v&agrave; hết l&ograve;ng gi&uacute;p đỡ thương binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ. Đặc bi&ecirc;̣t, từ sau Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh c&agrave;ng quan t&acirc;m hơn đến c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ.&nbsp;<br /> <br /> Từ th&aacute;ng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quy&ecirc;́t định đ&ocirc;̉i &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh to&agrave;n quốc&rdquo; th&agrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sỹ&rdquo; để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng b&agrave;o, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của to&agrave;n d&acirc;n tộc.<br /> <br /> Sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ng&agrave;y 8-7-1975 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 7 hằng năm ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sỹ&rdquo; của cả nước.<br /> <br /> Mỗi năm cứ đến &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sỹ&rdquo; nh&acirc;́t là vào dịp kỷ ni&ecirc;̣m năm tròn, toàn Đảng, toàn d&acirc;n và toàn qu&acirc;n ta lại t&ocirc;̉ chức nhiều hoạt đ&ocirc;̣ng thiết thực, đầy t&igrave;nh nghĩa chăm s&oacute;c thương binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ, người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng.<br /> <br /> <strong>2. Ý nghĩa&nbsp;</strong><br /> <br /> &nbsp;Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã h&ocirc;̣i s&acirc;u sắc, đ&oacute; l&agrave;:&nbsp;<br /> <br /> - Truyền thống &ldquo;hiếu nghĩa b&aacute;c &aacute;i&rdquo;, l&ograve;ng qu&yacute; trọng v&agrave; biết ơn của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đối với những người đ&atilde; hi sinh, c&ocirc;́ng hi&ecirc;́n v&igrave; độc lập, tự do v&agrave; thống nhất của Tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n; qua đ&oacute; ph&aacute;t huy tinh thần y&ecirc;u nước, củng cố v&agrave; bồi đắp niềm tin v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn.<br /> <br /> &nbsp; - T&ocirc;n vinh các anh hùng, li&ecirc;̣t sỹ, thương binh và người có c&ocirc;ng; khẳng định sự c&ocirc;́ng hi&ecirc;́n, hy sinh của họ cho đ&ocirc;̣c l&acirc;̣p, tự do của d&acirc;n t&ocirc;̣c, cho hạnh phúc của nh&acirc;n d&acirc;n là v&ocirc; giá. Vi&ecirc;̣c chăm sóc thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng là vinh dự, l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của các c&acirc;́p, các ngành, t&ocirc;̉ chức ch&iacute;nh trị - xã h&ocirc;̣i và của mọi người, của th&ecirc;́ h&ecirc;̣ h&ocirc;m nay và mai sau.<br /> <br /> - Đảng, Nhà nước và nh&acirc;n d&acirc;n ta tr&acirc;n trọng đánh giá cao những c&ocirc;́ng hi&ecirc;́n, hy sinh to lớn của đ&ocirc;̀ng bào, chi&ecirc;́n sỹ đ&ocirc;́i với T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c; đ&ocirc;̀ng thời cũng lu&ocirc;n chú trọng giáo dục ý thức trách nhi&ecirc;̣m, nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n và lòng bi&ecirc;́t ơn s&acirc;u sắc của các t&acirc;̀ng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, của các th&ecirc;́ h&ecirc;̣ cách mạng đ&ocirc;́i với thương binh, li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng với cách mạng.&nbsp;<br /> <br /> <strong>II. M&ocirc;̣t s&ocirc;́ thành tựu n&ocirc;̉i b&acirc;̣t trong c&ocirc;ng tác thương binh, li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng với cách mạng 70 năm qua</strong><br /> <br /> <strong>1. X&acirc;y dựng và thực hi&ecirc;̣n th&ocirc;́ng nh&acirc;́t trong cả nước m&ocirc;̣t h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng chính sách, ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣ ưu đãi đ&ocirc;́i với thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ, người có c&ocirc;ng với cách mạng</strong><br /> <br /> - K&ecirc;̉ từ Sắc l&ecirc;̣nh s&ocirc;́ 20/SL do Chủ tịch H&ocirc;̀ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 đặt &ldquo;ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣ hưu b&ocirc;̉ng thương t&acirc;̣t và ti&ecirc;̀n tu&acirc;́t tử sỹ&rdquo; đ&ecirc;́n nay, hệ thống c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật về ưu đ&atilde;i người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng đ&atilde; được nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng, ban h&agrave;nh tương đối to&agrave;n diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm chất lượng để từng bước cụ thể h&oacute;a đường lối, chủ trương của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, l&agrave; cơ sở ph&aacute;p l&yacute; cho việc triển khai thực hiện đồng bộ c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, chế độ ưu đ&atilde;i đối với người c&oacute; c&ocirc;ng v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n; cơ bản đáp ứng y&ecirc;u c&acirc;̀u đ&ecirc;̀ ra.<br /> <br /> - Nhiều vấn đề bất hợp l&yacute; do lịch sử để lại cũng như vấn đề mới nảy sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi cơ chế v&agrave; những tồn đọng về ch&iacute;nh s&aacute;ch sau chiến tranh, như vấn đề x&aacute;c nhận liệt sỹ, thương binh; ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i đối với thanh ni&ecirc;n xung phong, những người tham gia kh&aacute;ng chiến bị nhiễm chất độc h&oacute;a học; ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i về gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo, chăm s&oacute;c sức khỏe, cải thiện nh&agrave; ở, chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng được c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh quan t&acirc;m, giải quyết hiệu quả.&nbsp;<br /> <br /> - Việc x&aacute;c nhận v&agrave; giải quyết chế độ ưu đ&atilde;i đối với người c&oacute; c&ocirc;ng đạt được k&ecirc;́t quả tích cực. Đến nay, to&agrave;n quốc đ&atilde; x&aacute;c nhận khoảng 9 triệu người c&oacute; c&ocirc;ng, trong đó:<br /> <br /> + Người hoạt động c&aacute;ch mạng trước ng&agrave;y 01-01-1945: gần 9.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động c&aacute;ch mạng từ ng&agrave;y 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người.<br /> <br /> + Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; th&acirc;n nh&acirc;n liệt sỹ gần 500.000 người.<br /> <br /> + B&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng: tr&ecirc;n 117.000 người.<br /> <br /> + Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, Anh h&ugrave;ng lao động: gần 1.300 người.<br /> <br /> + Thương binh v&agrave; người hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: tr&ecirc;n 40.000 người.<br /> <br /> + Bệnh binh: gần 185.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động kh&aacute;ng chiến v&agrave; con đẻ của họ bị nhiễm chất độc h&oacute;a học: gần 312.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động c&aacute;ch mạng, hoạt động kh&aacute;ng chiến bị địch bắt t&ugrave;, đ&agrave;y: gần 111.000 người.<br /> <br /> + Người c&oacute; c&ocirc;ng gi&uacute;p đỡ c&aacute;ch mạng: 1.897.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động kh&aacute;ng chiến giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; l&agrave;m nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người.<br /> <br /> - Hiện cả nước c&oacute; tr&ecirc;n 1,4 triệu người c&oacute; c&ocirc;ng v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n đang hưởng trợ cấp ưu đ&atilde;i h&agrave;ng th&aacute;ng; qua r&agrave; so&aacute;t, cơ bản người có c&ocirc;ng đ&atilde; được hưởng đầy đủ c&aacute;c chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.&nbsp;<br /> <br /> Theo k&ecirc;́t quả rà soát năm 2014 của B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng, Thương binh và Xã h&ocirc;̣i ph&ocirc;́i hợp với Ủy ban Trung ương Mặt tr&acirc;̣n T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c Vi&ecirc;̣t Nam, trong số 2.070.842 đối tượng được r&agrave; so&aacute;t có 1.982.769 trường hợp (chiếm 95,75%) đã hưởng đủ ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣; chỉ c&oacute; 86.201 trường hợp, chiếm 4,16% k&ecirc; khai l&agrave; hưởng chưa đầy đủ; 1.872 trường hợp, chiếm 0,09% hưởng sai ch&iacute;nh s&aacute;ch.&nbsp;<br /> <br /> <strong>2. Phong trào chăm s&oacute;c thương binh, bệnh binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng phát tri&ecirc;̉n s&acirc;u r&ocirc;̣ng từ Trung ương đ&ecirc;́n địa phương và đã đạt được hi&ecirc;̣u quả thi&ecirc;́t thực, th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n tình cảm, trách nhi&ecirc;̣m và truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng văn hóa t&ocirc;́t đẹp của d&acirc;n t&ocirc;̣c</strong><br /> <br /> - Cấp ủy đảng, chính quy&ecirc;̀n các c&acirc;́p đã tích cực tri&ecirc;̉n khai và thực hi&ecirc;̣n c&oacute; hiệu quả c&aacute;c phong trào chăm sóc thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng bằng những vi&ecirc;̣c làm thi&ecirc;́t thực th&ocirc;ng qua: Quỹ &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;, x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, vườn c&acirc;y t&igrave;nh nghĩa, sổ tiết kiệm t&igrave;nh nghĩa, chăm s&oacute;c bố, mẹ liệt sỹ gi&agrave; yếu c&ocirc; đơn, con liệt sỹ mồ c&ocirc;i, phụng dưỡng B&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng.&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;Từ năm 2007 đ&ecirc;́n năm 2017, cả nước đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng Quỹ &ldquo;Đền ơn, đ&aacute;p nghĩa&rdquo; hơn 3.481 tỷ đồng, trong đ&oacute;, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; x&acirc;y dựng gần 90.000 nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa với tổng trị gi&aacute; gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm t&igrave;nh nghĩa trị gi&aacute; gần 955.000 tỷ đồng.&nbsp;<br /> <br /> Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; cấp cho c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đ&igrave;nh người c&oacute; c&ocirc;ng khó khăn về nh&agrave; ở; 100% c&aacute;c mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng được c&aacute;c đơn vị nhận phụng dưỡng; 98% x&atilde;, phường l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Thương binh - Liệt sỹ, 97% người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng c&oacute; mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người d&acirc;n nơi cư tr&uacute;.<br /> <br /> - Bản th&acirc;n thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình chính sách, người có c&ocirc;ng với cách mạng cũng n&ocirc;̃ lực ph&acirc;́n đ&acirc;́u vươn l&ecirc;n trở thành những t&acirc;́m gương ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u, đi&ecirc;̉n hình nh&acirc;n t&ocirc;́ mới trong các lĩnh vực của đời s&ocirc;́ng xã h&ocirc;̣i.<br /> <br /> <strong>3. C&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm, quy tập h&agrave;i cốt liệt sỹ, x&acirc;y dựng, tu bổ nghĩa trang, c&ocirc;ng tr&igrave;nh tưởng niệm liệt sỹ được ch&uacute; trọng và đạt được k&ecirc;́t quả tích cực</strong><br /> <br /> - Đảng, Nhà nước và qu&acirc;n đ&ocirc;̣i đặc bi&ecirc;̣t quan t&acirc;m lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường quan h&ecirc;̣ hợp tác qu&ocirc;́c t&ecirc;́ trong vi&ecirc;̣c tìm ki&ecirc;́m, quy t&acirc;̣p hài c&ocirc;́t li&ecirc;̣t sỹ. Nh&agrave; nước đầu tư n&acirc;ng cấp c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;m định ADN của c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh nhằm đẩy nhanh việc x&aacute;c định danh t&iacute;nh h&agrave;i cốt liệt sỹ.<br /> <br /> - Các c&acirc;́p, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực trong vi&ecirc;̣c phát hi&ecirc;̣n, quy t&acirc;̣p m&ocirc;̣ li&ecirc;̣t sỹ và ghi danh, ghi c&ocirc;ng li&ecirc;̣t sỹ.<br /> <br /> - C&ocirc;ng tác th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truy&ecirc;̀n phục vụ c&ocirc;ng tác tìm ki&ecirc;́m, quy t&acirc;̣p hài c&ocirc;́t li&ecirc;̣t sỹ đã tạo sức lan tỏa trong các t&acirc;̀ng lớp nh&acirc;n d&acirc;n.&nbsp;<br /> <br /> - Bằng phương ph&aacute;p thực chứng, phương ph&aacute;p gi&aacute;m định AND, c&aacute;c cơ quan chức năng đ&atilde; quy tập, lấy mẫu h&agrave;i cốt liệt sỹ, sinh phẩm th&acirc;n nh&acirc;n liệt sỹ, ph&acirc;n t&iacute;ch h&agrave;ng chục ngh&igrave;n trường hợp, g&oacute;p phần phục vụ t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm h&agrave;i cốt liệt sỹ thời gian qua. &nbsp;<br /> <br /> Thời gian qua, cả nước đã tìm ki&ecirc;́m, quy t&acirc;̣p được 939.462 hài c&ocirc;́t li&ecirc;̣t sỹ; an táng tại 3077 nghĩa trang trong cả nước.&nbsp;<br /> <br /> - Việc x&acirc;y dựng, tu bổ nghĩa trang, c&ocirc;ng tr&igrave;nh tưởng niệm liệt sỹ được các c&acirc;́p, các ngành ch&uacute; trọng v&agrave; đã đạt được những k&ecirc;́t quả cụ thể.&nbsp;<br /> <br /> Hiện cả nước c&oacute; 9.637 c&ocirc;ng tr&igrave;nh ghi c&ocirc;ng liệt sỹ, bao gồm đ&agrave;i tưởng niệm, nh&agrave; bia ghi t&ecirc;n liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh trở th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh văn h&oacute;a, c&oacute; gi&aacute; trị về mỹ thuật, gi&aacute;o dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Bi&ecirc;n Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh ni&ecirc;n xung phong tại ng&atilde; ba Đồng Lộc; Tru&ocirc;ng Bồn, tỉnh Nghệ An...<br /> <br /> <strong>III. Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn ch&ecirc;́ b&acirc;́t c&acirc;̣p, ti&ecirc;́p tục đ&acirc;̉y mạnh c&ocirc;ng tác thương binh, li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng với cách mạng trong giai đoạn hi&ecirc;̣n nay&nbsp;</strong><br /> <br /> Nghị quy&ecirc;́t Đại h&ocirc;̣i đại bi&ecirc;̉u toàn qu&ocirc;́c l&acirc;̀n thứ XII của Đảng đã xác định: &ldquo;Thực hi&ecirc;̣n chính t&ocirc;́t chính sách chăm sóc người có c&ocirc;ng tr&ecirc;n cơ sở huy đ&ocirc;̣ng mọi ngu&ocirc;̀n lực xã h&ocirc;̣i k&ecirc;́t hợp với ngu&ocirc;̀n lực của Nhà nước; bảo đảm người có c&ocirc;ng có mức s&ocirc;́ng từ trung bình trở l&ecirc;n&rdquo;. Đ&ecirc;̉ đạt được mục ti&ecirc;u này, c&acirc;̀n t&acirc;̣p trung thực hi&ecirc;̣n t&ocirc;́t m&ocirc;̣t s&ocirc;́ nhi&ecirc;̣m vụ giải pháp sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Các c&acirc;́p, các ngành c&acirc;̀n chỉ đạo thực hi&ecirc;̣n t&ocirc;́t các chủ trương, chính sách ưu đ&atilde;i kh&aacute;c về kinh tế - x&atilde; hội đối với người c&oacute; c&ocirc;ng, đặc biệt quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, dạy nghề, tạo việc l&agrave;m cho người c&oacute; c&ocirc;ng v&agrave; con em của họ; gi&uacute;p đỡ thiết thực về vật chất v&agrave; tinh thần đối với c&aacute;c đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, nhất l&agrave; đối tượng c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ người c&oacute; c&ocirc;ng c&oacute; mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung b&igrave;nh của cộng đồng d&acirc;n cư nơi cư tr&uacute;. Đồng thời, tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, bổ sung v&agrave; ho&agrave;n thiện hệ thống c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i đối với người c&oacute; c&ocirc;ng cho ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh của đất nước. Thực hi&ecirc;̣n d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng khai, minh bạch mọi ch&iacute;nh s&aacute;ch về người c&oacute; c&ocirc;ng.<br /> <br /> - L&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng t&aacute;c tu bổ, t&ocirc;n tạo c&aacute;c nghĩa trang liệt sỹ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm, quy tập h&agrave;i cốt liệt sỹ, x&aacute;c định danh t&iacute;nh liệt sỹ, th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; tạo điều kiện cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh người th&acirc;n đến thăm viếng. Tiến h&agrave;nh sơ tổng kết, rút kinh nghi&ecirc;̣m, ph&aacute;t hiện v&agrave; nh&acirc;n rộng những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến trong c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng; qua đ&oacute; th&uacute;c đẩy các phong trào &quot;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot;, &ldquo;Toàn d&acirc;n chăm sóc người có c&ocirc;ng với nước&rdquo; ph&aacute;t triển rộng khắp, đi v&agrave;o chiều s&acirc;u v&agrave; đem lại hiệu quả thiết thực; đ&ocirc;̀ng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng ti&ecirc;u biểu.<br /> <br /> - Đẩy mạnh v&agrave; thực hiện tốt việc lập, x&eacute;t duyệt hồ sơ thường xuy&ecirc;n; t&acirc;̣p trung giải quy&ecirc;́t hồ sơ đề nghị x&aacute;c nhận người c&oacute; c&ocirc;ng c&ograve;n tồn đọng, nh&acirc;́t l&agrave; những hồ sơ đ&atilde; được x&aacute;c lập trong những giai đoạn trước đ&acirc;y nhưng chưa được xem x&eacute;t giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để c&aacute;c thương binh, bệnh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ và người c&oacute; c&ocirc;ng tiếp tục ph&aacute;t huy &yacute; ch&iacute; tự lực tự cường, ph&aacute;t triển sản xuất, cải thiện đời sống v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương đất nước với phương ch&acirc;m &ldquo;Nh&agrave; nước, nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; những người được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i c&ugrave;ng phấn đấu&rdquo;.<br /> <br /> - Đ&acirc;̉y mạnh tuy&ecirc;n truyền truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; đạo nghĩa &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot; trong c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, nhất l&agrave; trong thế hệ trẻ, l&agrave;m cho mọi người nhận thức s&acirc;u sắc v&agrave; tr&acirc;n trọng tri &acirc;n c&ocirc;ng lao to lớn của c&aacute;c anh h&ugrave;ng - liệt sỹ v&agrave; những người c&oacute; c&ocirc;ng với nước; biến nhận thức v&agrave; t&igrave;nh cảm tốt đẹp đ&oacute; th&agrave;nh h&agrave;nh động thi&ecirc;́t thực góp ph&acirc;̀n thực hiện t&ocirc;́t ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng.<br /> <br /> <strong>IV. M&ocirc;̣t s&ocirc;́ hoạt đ&ocirc;̣ng chính trong dịp kỷ ni&ecirc;̣m 70 năm Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ</strong><br /> <br /> 1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ quy m&ocirc; cấp quốc gia vào ngày 27-7-2017 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội. Danh nghĩa tổ chức Lễ kỷ niệm: Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; th&agrave;nh phố H&agrave; Nội do thành ph&ocirc;́ Hà N&ocirc;̣i chủ trì.&nbsp;<br /> <br /> 2. Tổ chức Hội nghị biểu dương người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc vào ngày 26-7-2017 tại th&agrave;nh phố H&agrave; Nội. B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng, Thương binh và Xã h&ocirc;̣i chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 3. Tổ chức cầu truyền h&igrave;nh (trực tiếp tr&ecirc;n VTV1) tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng tại 5 điểm cầu H&agrave; Nội, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Quảng Trị, Điện Bi&ecirc;n v&agrave; Th&aacute;i Nguy&ecirc;n vào lúc 20h00&rsquo; ngày 27-7-2017. Đài Truy&ecirc;̀n hình Vi&ecirc;̣t Nam chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 4. Tổ chức lễ d&acirc;ng hương v&agrave; thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sỹ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc vào lúc 20h00&rsquo; ngày 26-7-2017 do Trung ương Đoàn TNCS H&ocirc;̀ Chí Minh chủ trì thực hi&ecirc;̣n.&nbsp;<br /> <br /> 5. Tổ chức hoạt động tri &acirc;n liệt sỹ qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam tại L&agrave;o v&agrave; Campuchia vào trung tu&acirc;̀n tháng 7-2017. Đại sứ quán Vi&ecirc;̣t Nam tại Lào và Campuchia chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 6. Tổ chức Lễ tưởng niệm c&aacute;c chiến sỹ hy sinh trong Nh&agrave; t&ugrave; đế quốc tại các tỉnh, thành ph&ocirc;́ có nhà tù đ&ecirc;́ qu&ocirc;́c.&nbsp;<br /> <br /> 7. Tổ chức kỷ niệm truyền thống 45 năm sự kiện Th&agrave;nh cổ Quảng Trị v&agrave; chương tr&igrave;nh nghệ thuật &ldquo;Linh thi&ecirc;ng Th&agrave;nh cổ&rdquo;. H&ocirc;̣i Chi&ecirc;́n sỹ Thành c&ocirc;̉ Quảng Trị năm 1972 chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 8. Ph&aacute;t động v&acirc;̣n đ&ocirc;̣ng, x&acirc;y dựng Quỹ Đ&ecirc;̀n ơn đáp nghĩa Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt tr&acirc;̣n T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c Vi&ecirc;̣t &nbsp;Nam chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 9. X&acirc;y dựng phim t&agrave;i liệu kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ. Hãng phim Tài li&ecirc;̣u và Khoa học Trung ương thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 10. Tổ chức li&ecirc;n hoan văn nghệ với chủ đề &ldquo;M&agrave;u hoa đỏ&rdquo; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, mỗi c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức ng&agrave;nh Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội l&agrave;m một việc tốt, gi&uacute;p đỡ &iacute;t nhất 01 gia đ&igrave;nh, 01 người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng nhằm tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng. Trung ương Đoàn TNCS H&ocirc;̀ Chí Minh chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 11. Tổ chức cuộc thi s&aacute;ng t&aacute;c &acirc;m nhạc về đề t&agrave;i Thương binh - Liệt sỹ. B&ocirc;̣ Văn hóa, Th&ecirc;̉ thao và Du lịch chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 12. Ph&aacute;t động cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c thể loại truyện ngắn, truyện thơ, b&uacute;t k&yacute;, hồi k&yacute;...; tổ chức b&igrave;nh chọn c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học t&ocirc;n vinh người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng. H&ocirc;̣i Nhà văn Vi&ecirc;̣t Nam chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 13. Tổ chức thăm hỏi, tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng, điều dưỡng người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng. B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng Thương binh và Xã h&ocirc;̣i chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 14. Tập trung r&agrave; so&aacute;t, giải quyết hồ sơ c&ograve;n tồn đọng sau chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết căn bản đối với hồ sơ đề nghị c&ocirc;ng nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch như thương binh. B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng Thương binh và Xã h&ocirc;̣i, B&ocirc;̣ Qu&ocirc;́c phòng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 15. Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng c&oacute; kh&oacute; khăn về nh&agrave; ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4 năm 2013 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, phấn đấu đến hết năm 2018 giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ theo kết quả r&agrave; so&aacute;t. B&ocirc;̣ X&acirc;y dựng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 16. Tiếp tục đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n; t&igrave;m kiếm, quy tập h&agrave;i cốt liệt sỹ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ x&aacute;c định danh t&iacute;nh h&agrave;i cốt liệt sỹ c&ograve;n thiếu th&ocirc;ng tin. B&ocirc;̣ Qu&ocirc;́c phòng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 17. Tuy&ecirc;n truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về ưu đ&atilde;i người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng; gương điển h&igrave;nh người tốt việc tốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng; người c&oacute; c&ocirc;ng vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n l&agrave;m kinh tế giỏi; c&aacute;c tập thể, đơn vị, x&atilde;, phường l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ. B&ocirc;̣ Th&ocirc;ng tin và Truy&ecirc;̀n th&ocirc;ng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TRUNG ƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;