Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh Đề cương Tuy&ecirc;n truyền kỷ ni&ecirc;̣m 70 năm Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2017). TG tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn bản Đề cương.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I. Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ<br /> <br /> 1. Hoàn cảnh ra đời</strong><br /> <br /> C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 thành c&ocirc;ng, nước Việt Nam D&acirc;n chủ cộng h&ograve;a (nay là nước CHXHCN Vi&ecirc;̣t Nam) ra đời chưa được bao l&acirc;u thì thực d&acirc;n Ph&aacute;p quay lại x&acirc;m lược nước ta m&ocirc;̣t l&acirc;̀n nữa. Với tinh thần &ldquo;.... th&agrave; hy sinh tất cả, chứ nhất định kh&ocirc;ng chịu mất nước, nh&acirc;́t định kh&ocirc;ng chịu l&agrave;m n&ocirc; lệ&rdquo;, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; anh dũng chiến đấu ch&ocirc;́ng lại qu&acirc;n x&acirc;m lược. Trong những năm đầu của cuộc kh&aacute;ng chiến quyết liệt ch&ocirc;́ng thực d&acirc;n Pháp, nhiều đ&ocirc;̀ng bào, chiến sỹ đ&atilde; ng&atilde; xuống, hy sinh m&ocirc;̣t ph&acirc;̀n xương máu tr&ecirc;n c&aacute;c chiến trường. Với truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng đạo lý &ldquo;u&ocirc;́ng nước nhớ ngu&ocirc;̀n&rdquo;, &ldquo;Đ&ecirc;̀n ơn đáp nghĩa&rdquo;, Đảng, Ch&iacute;nh phủ, B&aacute;c Hồ và nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; d&agrave;nh tất cả t&igrave;nh thương y&ecirc;u cho c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o đ&atilde; v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc m&agrave; bị thương hoặc hy sinh.<br /> <br /> Đầu năm 1946, Hội gi&uacute;p binh sĩ bị nạn ra đời ở Thuận H&oacute;a (Bình Trị Thi&ecirc;n), rồi đến H&agrave; Nội v&agrave; một số địa phương kh&aacute;c... Sau đ&oacute; &iacute;t l&acirc;u được đổi th&agrave;nh Hội gi&uacute;p binh sĩ bị thương. Ở Trung ương c&oacute; Tổng Hội v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh được bầu l&agrave; Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.<br /> <br /> Ng&agrave;y 28-5-1946, Hội gi&uacute;p binh sĩ bị nạn tổ chức một cuộc n&oacute;i chuyện quan trọng tại Nh&agrave; h&aacute;t Lớn H&agrave; Nội để k&ecirc;u gọi mọi người gia nhập Hội v&agrave; hăng h&aacute;i gi&uacute;p đỡ c&aacute;c chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến dự.&nbsp;<br /> <br /> Ng&agrave;y 17-11-1946, cũng tại Nh&agrave; h&aacute;t Lớn H&agrave; Nội, Hội Li&ecirc;n Hiệp Quốc d&acirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức lễ xung phong &ldquo;M&ugrave;a đ&ocirc;ng binh sỹ&rdquo;, mở đầu cuộc vận động &ldquo;M&ugrave;a đ&ocirc;ng binh sỹ&rdquo; trong cả nước để gi&uacute;p chiến sỹ trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng gi&aacute; r&eacute;t. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến dự buổi lễ v&agrave; Người đ&atilde; cởi chiếc &aacute;o đang mặc để tặng binh sỹ.<br /> <br /> Khi cuộc kh&aacute;ng chiến to&agrave;n quốc b&ugrave;ng nổ, ng&agrave;y 19-12-1946, theo Lời k&ecirc;u gọi to&agrave;n quốc kh&aacute;ng chiến của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, nh&acirc;n d&acirc;n cả nước đ&atilde; nhất tề đứng dậy kh&aacute;ng chiến với tinh thần &ldquo;Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;. Số người bị thương và hy sinh trong chi&ecirc;́n đ&acirc;́u tăng l&ecirc;n, đời sống của chiến sỹ, nhất l&agrave; những chiến sỹ bị thương gặp nhiều kh&oacute; khăn, thiếu thốn.&nbsp;<br /> <br /> Trước t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đ&atilde; đưa ra nhi&ecirc;̀u quyết định với những ch&iacute;nh s&aacute;ch quan trọng về c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ, g&oacute;p phần ổn định đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho thương binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ.&nbsp;<br /> <br /> Ng&agrave;y 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&iacute;nh thức k&yacute; Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật v&agrave; tiền tuất tử sĩ. Đ&acirc;y l&agrave; văn bản ph&aacute;p quy đầu ti&ecirc;n khẳng định vị tr&iacute; quan trọng của c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ đối với cuộc kh&aacute;ng chiến v&agrave; sự quan t&acirc;m của Đảng, Nh&agrave; nước, Ch&iacute;nh phủ đến thương binh, bệnh binh v&agrave; gia đ&igrave;nh liệt sỹ.<br /> <br /> Th&aacute;ng 6-1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cứu quốc, Cục Ch&iacute;nh trị qu&acirc;n đội quốc gia Việt Nam, Nha Th&ocirc;ng tin Tuy&ecirc;n truyền v&agrave; một số địa phương đ&atilde; họp tại Đại Từ (Bắc Th&aacute;i) để b&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ v&agrave; thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; l&agrave;m ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp n&agrave;y c&aacute;c đại biểu đ&atilde; nhất tr&iacute; chọn ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 7 l&agrave; ng&agrave;y &ldquo;Thương binh toàn qu&ocirc;́c&rdquo;. Từ đ&oacute; h&agrave;ng năm cứ v&agrave;o dịp n&agrave;y, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đều gửi thư, qu&agrave; thăm hỏi, động vi&ecirc;n, nhắc nhở mọi người phải biết ơn v&agrave; hết l&ograve;ng gi&uacute;p đỡ thương binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ. Đặc bi&ecirc;̣t, từ sau Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh c&agrave;ng quan t&acirc;m hơn đến c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ.&nbsp;<br /> <br /> Từ th&aacute;ng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quy&ecirc;́t định đ&ocirc;̉i &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh to&agrave;n quốc&rdquo; th&agrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sỹ&rdquo; để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng b&agrave;o, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của to&agrave;n d&acirc;n tộc.<br /> <br /> Sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ng&agrave;y 8-7-1975 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 7 hằng năm ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sỹ&rdquo; của cả nước.<br /> <br /> Mỗi năm cứ đến &ldquo;Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sỹ&rdquo; nh&acirc;́t là vào dịp kỷ ni&ecirc;̣m năm tròn, toàn Đảng, toàn d&acirc;n và toàn qu&acirc;n ta lại t&ocirc;̉ chức nhiều hoạt đ&ocirc;̣ng thiết thực, đầy t&igrave;nh nghĩa chăm s&oacute;c thương binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ, người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng.<br /> <br /> <strong>2. Ý nghĩa&nbsp;</strong><br /> <br /> &nbsp;Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã h&ocirc;̣i s&acirc;u sắc, đ&oacute; l&agrave;:&nbsp;<br /> <br /> - Truyền thống &ldquo;hiếu nghĩa b&aacute;c &aacute;i&rdquo;, l&ograve;ng qu&yacute; trọng v&agrave; biết ơn của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đối với những người đ&atilde; hi sinh, c&ocirc;́ng hi&ecirc;́n v&igrave; độc lập, tự do v&agrave; thống nhất của Tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n; qua đ&oacute; ph&aacute;t huy tinh thần y&ecirc;u nước, củng cố v&agrave; bồi đắp niềm tin v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn.<br /> <br /> &nbsp; - T&ocirc;n vinh các anh hùng, li&ecirc;̣t sỹ, thương binh và người có c&ocirc;ng; khẳng định sự c&ocirc;́ng hi&ecirc;́n, hy sinh của họ cho đ&ocirc;̣c l&acirc;̣p, tự do của d&acirc;n t&ocirc;̣c, cho hạnh phúc của nh&acirc;n d&acirc;n là v&ocirc; giá. Vi&ecirc;̣c chăm sóc thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng là vinh dự, l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của các c&acirc;́p, các ngành, t&ocirc;̉ chức ch&iacute;nh trị - xã h&ocirc;̣i và của mọi người, của th&ecirc;́ h&ecirc;̣ h&ocirc;m nay và mai sau.<br /> <br /> - Đảng, Nhà nước và nh&acirc;n d&acirc;n ta tr&acirc;n trọng đánh giá cao những c&ocirc;́ng hi&ecirc;́n, hy sinh to lớn của đ&ocirc;̀ng bào, chi&ecirc;́n sỹ đ&ocirc;́i với T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c; đ&ocirc;̀ng thời cũng lu&ocirc;n chú trọng giáo dục ý thức trách nhi&ecirc;̣m, nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n và lòng bi&ecirc;́t ơn s&acirc;u sắc của các t&acirc;̀ng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, của các th&ecirc;́ h&ecirc;̣ cách mạng đ&ocirc;́i với thương binh, li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng với cách mạng.&nbsp;<br /> <br /> <strong>II. M&ocirc;̣t s&ocirc;́ thành tựu n&ocirc;̉i b&acirc;̣t trong c&ocirc;ng tác thương binh, li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng với cách mạng 70 năm qua</strong><br /> <br /> <strong>1. X&acirc;y dựng và thực hi&ecirc;̣n th&ocirc;́ng nh&acirc;́t trong cả nước m&ocirc;̣t h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng chính sách, ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣ ưu đãi đ&ocirc;́i với thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ, người có c&ocirc;ng với cách mạng</strong><br /> <br /> - K&ecirc;̉ từ Sắc l&ecirc;̣nh s&ocirc;́ 20/SL do Chủ tịch H&ocirc;̀ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 đặt &ldquo;ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣ hưu b&ocirc;̉ng thương t&acirc;̣t và ti&ecirc;̀n tu&acirc;́t tử sỹ&rdquo; đ&ecirc;́n nay, hệ thống c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật về ưu đ&atilde;i người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng đ&atilde; được nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng, ban h&agrave;nh tương đối to&agrave;n diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm chất lượng để từng bước cụ thể h&oacute;a đường lối, chủ trương của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, l&agrave; cơ sở ph&aacute;p l&yacute; cho việc triển khai thực hiện đồng bộ c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, chế độ ưu đ&atilde;i đối với người c&oacute; c&ocirc;ng v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n; cơ bản đáp ứng y&ecirc;u c&acirc;̀u đ&ecirc;̀ ra.<br /> <br /> - Nhiều vấn đề bất hợp l&yacute; do lịch sử để lại cũng như vấn đề mới nảy sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi cơ chế v&agrave; những tồn đọng về ch&iacute;nh s&aacute;ch sau chiến tranh, như vấn đề x&aacute;c nhận liệt sỹ, thương binh; ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i đối với thanh ni&ecirc;n xung phong, những người tham gia kh&aacute;ng chiến bị nhiễm chất độc h&oacute;a học; ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i về gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo, chăm s&oacute;c sức khỏe, cải thiện nh&agrave; ở, chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng được c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh quan t&acirc;m, giải quyết hiệu quả.&nbsp;<br /> <br /> - Việc x&aacute;c nhận v&agrave; giải quyết chế độ ưu đ&atilde;i đối với người c&oacute; c&ocirc;ng đạt được k&ecirc;́t quả tích cực. Đến nay, to&agrave;n quốc đ&atilde; x&aacute;c nhận khoảng 9 triệu người c&oacute; c&ocirc;ng, trong đó:<br /> <br /> + Người hoạt động c&aacute;ch mạng trước ng&agrave;y 01-01-1945: gần 9.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động c&aacute;ch mạng từ ng&agrave;y 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người.<br /> <br /> + Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; th&acirc;n nh&acirc;n liệt sỹ gần 500.000 người.<br /> <br /> + B&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng: tr&ecirc;n 117.000 người.<br /> <br /> + Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, Anh h&ugrave;ng lao động: gần 1.300 người.<br /> <br /> + Thương binh v&agrave; người hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: tr&ecirc;n 40.000 người.<br /> <br /> + Bệnh binh: gần 185.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động kh&aacute;ng chiến v&agrave; con đẻ của họ bị nhiễm chất độc h&oacute;a học: gần 312.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động c&aacute;ch mạng, hoạt động kh&aacute;ng chiến bị địch bắt t&ugrave;, đ&agrave;y: gần 111.000 người.<br /> <br /> + Người c&oacute; c&ocirc;ng gi&uacute;p đỡ c&aacute;ch mạng: 1.897.000 người.<br /> <br /> + Người hoạt động kh&aacute;ng chiến giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; l&agrave;m nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người.<br /> <br /> - Hiện cả nước c&oacute; tr&ecirc;n 1,4 triệu người c&oacute; c&ocirc;ng v&agrave; th&acirc;n nh&acirc;n đang hưởng trợ cấp ưu đ&atilde;i h&agrave;ng th&aacute;ng; qua r&agrave; so&aacute;t, cơ bản người có c&ocirc;ng đ&atilde; được hưởng đầy đủ c&aacute;c chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.&nbsp;<br /> <br /> Theo k&ecirc;́t quả rà soát năm 2014 của B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng, Thương binh và Xã h&ocirc;̣i ph&ocirc;́i hợp với Ủy ban Trung ương Mặt tr&acirc;̣n T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c Vi&ecirc;̣t Nam, trong số 2.070.842 đối tượng được r&agrave; so&aacute;t có 1.982.769 trường hợp (chiếm 95,75%) đã hưởng đủ ch&ecirc;́ đ&ocirc;̣; chỉ c&oacute; 86.201 trường hợp, chiếm 4,16% k&ecirc; khai l&agrave; hưởng chưa đầy đủ; 1.872 trường hợp, chiếm 0,09% hưởng sai ch&iacute;nh s&aacute;ch.&nbsp;<br /> <br /> <strong>2. Phong trào chăm s&oacute;c thương binh, bệnh binh, gia đ&igrave;nh liệt sỹ v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng phát tri&ecirc;̉n s&acirc;u r&ocirc;̣ng từ Trung ương đ&ecirc;́n địa phương và đã đạt được hi&ecirc;̣u quả thi&ecirc;́t thực, th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n tình cảm, trách nhi&ecirc;̣m và truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng văn hóa t&ocirc;́t đẹp của d&acirc;n t&ocirc;̣c</strong><br /> <br /> - Cấp ủy đảng, chính quy&ecirc;̀n các c&acirc;́p đã tích cực tri&ecirc;̉n khai và thực hi&ecirc;̣n c&oacute; hiệu quả c&aacute;c phong trào chăm sóc thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng bằng những vi&ecirc;̣c làm thi&ecirc;́t thực th&ocirc;ng qua: Quỹ &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;, x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, vườn c&acirc;y t&igrave;nh nghĩa, sổ tiết kiệm t&igrave;nh nghĩa, chăm s&oacute;c bố, mẹ liệt sỹ gi&agrave; yếu c&ocirc; đơn, con liệt sỹ mồ c&ocirc;i, phụng dưỡng B&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng.&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;Từ năm 2007 đ&ecirc;́n năm 2017, cả nước đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng Quỹ &ldquo;Đền ơn, đ&aacute;p nghĩa&rdquo; hơn 3.481 tỷ đồng, trong đ&oacute;, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; x&acirc;y dựng gần 90.000 nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa với tổng trị gi&aacute; gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm t&igrave;nh nghĩa trị gi&aacute; gần 955.000 tỷ đồng.&nbsp;<br /> <br /> Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; cấp cho c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đ&igrave;nh người c&oacute; c&ocirc;ng khó khăn về nh&agrave; ở; 100% c&aacute;c mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng được c&aacute;c đơn vị nhận phụng dưỡng; 98% x&atilde;, phường l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Thương binh - Liệt sỹ, 97% người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng c&oacute; mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người d&acirc;n nơi cư tr&uacute;.<br /> <br /> - Bản th&acirc;n thương binh, b&ecirc;̣nh binh, gia đình chính sách, người có c&ocirc;ng với cách mạng cũng n&ocirc;̃ lực ph&acirc;́n đ&acirc;́u vươn l&ecirc;n trở thành những t&acirc;́m gương ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u, đi&ecirc;̉n hình nh&acirc;n t&ocirc;́ mới trong các lĩnh vực của đời s&ocirc;́ng xã h&ocirc;̣i.<br /> <br /> <strong>3. C&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm, quy tập h&agrave;i cốt liệt sỹ, x&acirc;y dựng, tu bổ nghĩa trang, c&ocirc;ng tr&igrave;nh tưởng niệm liệt sỹ được ch&uacute; trọng và đạt được k&ecirc;́t quả tích cực</strong><br /> <br /> - Đảng, Nhà nước và qu&acirc;n đ&ocirc;̣i đặc bi&ecirc;̣t quan t&acirc;m lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường quan h&ecirc;̣ hợp tác qu&ocirc;́c t&ecirc;́ trong vi&ecirc;̣c tìm ki&ecirc;́m, quy t&acirc;̣p hài c&ocirc;́t li&ecirc;̣t sỹ. Nh&agrave; nước đầu tư n&acirc;ng cấp c&aacute;c trung t&acirc;m gi&aacute;m định ADN của c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh nhằm đẩy nhanh việc x&aacute;c định danh t&iacute;nh h&agrave;i cốt liệt sỹ.<br /> <br /> - Các c&acirc;́p, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực trong vi&ecirc;̣c phát hi&ecirc;̣n, quy t&acirc;̣p m&ocirc;̣ li&ecirc;̣t sỹ và ghi danh, ghi c&ocirc;ng li&ecirc;̣t sỹ.<br /> <br /> - C&ocirc;ng tác th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truy&ecirc;̀n phục vụ c&ocirc;ng tác tìm ki&ecirc;́m, quy t&acirc;̣p hài c&ocirc;́t li&ecirc;̣t sỹ đã tạo sức lan tỏa trong các t&acirc;̀ng lớp nh&acirc;n d&acirc;n.&nbsp;<br /> <br /> - Bằng phương ph&aacute;p thực chứng, phương ph&aacute;p gi&aacute;m định AND, c&aacute;c cơ quan chức năng đ&atilde; quy tập, lấy mẫu h&agrave;i cốt liệt sỹ, sinh phẩm th&acirc;n nh&acirc;n liệt sỹ, ph&acirc;n t&iacute;ch h&agrave;ng chục ngh&igrave;n trường hợp, g&oacute;p phần phục vụ t&iacute;ch cực cho c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm h&agrave;i cốt liệt sỹ thời gian qua. &nbsp;<br /> <br /> Thời gian qua, cả nước đã tìm ki&ecirc;́m, quy t&acirc;̣p được 939.462 hài c&ocirc;́t li&ecirc;̣t sỹ; an táng tại 3077 nghĩa trang trong cả nước.&nbsp;<br /> <br /> - Việc x&acirc;y dựng, tu bổ nghĩa trang, c&ocirc;ng tr&igrave;nh tưởng niệm liệt sỹ được các c&acirc;́p, các ngành ch&uacute; trọng v&agrave; đã đạt được những k&ecirc;́t quả cụ thể.&nbsp;<br /> <br /> Hiện cả nước c&oacute; 9.637 c&ocirc;ng tr&igrave;nh ghi c&ocirc;ng liệt sỹ, bao gồm đ&agrave;i tưởng niệm, nh&agrave; bia ghi t&ecirc;n liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh trở th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh văn h&oacute;a, c&oacute; gi&aacute; trị về mỹ thuật, gi&aacute;o dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Bi&ecirc;n Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh ni&ecirc;n xung phong tại ng&atilde; ba Đồng Lộc; Tru&ocirc;ng Bồn, tỉnh Nghệ An...<br /> <br /> <strong>III. Phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn ch&ecirc;́ b&acirc;́t c&acirc;̣p, ti&ecirc;́p tục đ&acirc;̉y mạnh c&ocirc;ng tác thương binh, li&ecirc;̣t sỹ và người có c&ocirc;ng với cách mạng trong giai đoạn hi&ecirc;̣n nay&nbsp;</strong><br /> <br /> Nghị quy&ecirc;́t Đại h&ocirc;̣i đại bi&ecirc;̉u toàn qu&ocirc;́c l&acirc;̀n thứ XII của Đảng đã xác định: &ldquo;Thực hi&ecirc;̣n chính t&ocirc;́t chính sách chăm sóc người có c&ocirc;ng tr&ecirc;n cơ sở huy đ&ocirc;̣ng mọi ngu&ocirc;̀n lực xã h&ocirc;̣i k&ecirc;́t hợp với ngu&ocirc;̀n lực của Nhà nước; bảo đảm người có c&ocirc;ng có mức s&ocirc;́ng từ trung bình trở l&ecirc;n&rdquo;. Đ&ecirc;̉ đạt được mục ti&ecirc;u này, c&acirc;̀n t&acirc;̣p trung thực hi&ecirc;̣n t&ocirc;́t m&ocirc;̣t s&ocirc;́ nhi&ecirc;̣m vụ giải pháp sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Các c&acirc;́p, các ngành c&acirc;̀n chỉ đạo thực hi&ecirc;̣n t&ocirc;́t các chủ trương, chính sách ưu đ&atilde;i kh&aacute;c về kinh tế - x&atilde; hội đối với người c&oacute; c&ocirc;ng, đặc biệt quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, dạy nghề, tạo việc l&agrave;m cho người c&oacute; c&ocirc;ng v&agrave; con em của họ; gi&uacute;p đỡ thiết thực về vật chất v&agrave; tinh thần đối với c&aacute;c đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, nhất l&agrave; đối tượng c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn để phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ người c&oacute; c&ocirc;ng c&oacute; mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung b&igrave;nh của cộng đồng d&acirc;n cư nơi cư tr&uacute;. Đồng thời, tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t, bổ sung v&agrave; ho&agrave;n thiện hệ thống c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i đối với người c&oacute; c&ocirc;ng cho ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh của đất nước. Thực hi&ecirc;̣n d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng khai, minh bạch mọi ch&iacute;nh s&aacute;ch về người c&oacute; c&ocirc;ng.<br /> <br /> - L&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng t&aacute;c tu bổ, t&ocirc;n tạo c&aacute;c nghĩa trang liệt sỹ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm, quy tập h&agrave;i cốt liệt sỹ, x&aacute;c định danh t&iacute;nh liệt sỹ, th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; tạo điều kiện cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh người th&acirc;n đến thăm viếng. Tiến h&agrave;nh sơ tổng kết, rút kinh nghi&ecirc;̣m, ph&aacute;t hiện v&agrave; nh&acirc;n rộng những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến trong c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng; qua đ&oacute; th&uacute;c đẩy các phong trào &quot;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot;, &ldquo;Toàn d&acirc;n chăm sóc người có c&ocirc;ng với nước&rdquo; ph&aacute;t triển rộng khắp, đi v&agrave;o chiều s&acirc;u v&agrave; đem lại hiệu quả thiết thực; đ&ocirc;̀ng thời biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng ti&ecirc;u biểu.<br /> <br /> - Đẩy mạnh v&agrave; thực hiện tốt việc lập, x&eacute;t duyệt hồ sơ thường xuy&ecirc;n; t&acirc;̣p trung giải quy&ecirc;́t hồ sơ đề nghị x&aacute;c nhận người c&oacute; c&ocirc;ng c&ograve;n tồn đọng, nh&acirc;́t l&agrave; những hồ sơ đ&atilde; được x&aacute;c lập trong những giai đoạn trước đ&acirc;y nhưng chưa được xem x&eacute;t giải quyết do chưa bảo đảm thủ tục, coi đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ quan trọng.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để c&aacute;c thương binh, bệnh binh, gia đình li&ecirc;̣t sỹ và người c&oacute; c&ocirc;ng tiếp tục ph&aacute;t huy &yacute; ch&iacute; tự lực tự cường, ph&aacute;t triển sản xuất, cải thiện đời sống v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương đất nước với phương ch&acirc;m &ldquo;Nh&agrave; nước, nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; những người được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i c&ugrave;ng phấn đấu&rdquo;.<br /> <br /> - Đ&acirc;̉y mạnh tuy&ecirc;n truyền truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; đạo nghĩa &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot; trong c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, nhất l&agrave; trong thế hệ trẻ, l&agrave;m cho mọi người nhận thức s&acirc;u sắc v&agrave; tr&acirc;n trọng tri &acirc;n c&ocirc;ng lao to lớn của c&aacute;c anh h&ugrave;ng - liệt sỹ v&agrave; những người c&oacute; c&ocirc;ng với nước; biến nhận thức v&agrave; t&igrave;nh cảm tốt đẹp đ&oacute; th&agrave;nh h&agrave;nh động thi&ecirc;́t thực góp ph&acirc;̀n thực hiện t&ocirc;́t ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng.<br /> <br /> <strong>IV. M&ocirc;̣t s&ocirc;́ hoạt đ&ocirc;̣ng chính trong dịp kỷ ni&ecirc;̣m 70 năm Ngày Thương binh Li&ecirc;̣t sỹ</strong><br /> <br /> 1. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ quy m&ocirc; cấp quốc gia vào ngày 27-7-2017 tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội. Danh nghĩa tổ chức Lễ kỷ niệm: Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; th&agrave;nh phố H&agrave; Nội do thành ph&ocirc;́ Hà N&ocirc;̣i chủ trì.&nbsp;<br /> <br /> 2. Tổ chức Hội nghị biểu dương người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc vào ngày 26-7-2017 tại th&agrave;nh phố H&agrave; Nội. B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng, Thương binh và Xã h&ocirc;̣i chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 3. Tổ chức cầu truyền h&igrave;nh (trực tiếp tr&ecirc;n VTV1) tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng tại 5 điểm cầu H&agrave; Nội, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Quảng Trị, Điện Bi&ecirc;n v&agrave; Th&aacute;i Nguy&ecirc;n vào lúc 20h00&rsquo; ngày 27-7-2017. Đài Truy&ecirc;̀n hình Vi&ecirc;̣t Nam chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 4. Tổ chức lễ d&acirc;ng hương v&agrave; thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sỹ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc vào lúc 20h00&rsquo; ngày 26-7-2017 do Trung ương Đoàn TNCS H&ocirc;̀ Chí Minh chủ trì thực hi&ecirc;̣n.&nbsp;<br /> <br /> 5. Tổ chức hoạt động tri &acirc;n liệt sỹ qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam tại L&agrave;o v&agrave; Campuchia vào trung tu&acirc;̀n tháng 7-2017. Đại sứ quán Vi&ecirc;̣t Nam tại Lào và Campuchia chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 6. Tổ chức Lễ tưởng niệm c&aacute;c chiến sỹ hy sinh trong Nh&agrave; t&ugrave; đế quốc tại các tỉnh, thành ph&ocirc;́ có nhà tù đ&ecirc;́ qu&ocirc;́c.&nbsp;<br /> <br /> 7. Tổ chức kỷ niệm truyền thống 45 năm sự kiện Th&agrave;nh cổ Quảng Trị v&agrave; chương tr&igrave;nh nghệ thuật &ldquo;Linh thi&ecirc;ng Th&agrave;nh cổ&rdquo;. H&ocirc;̣i Chi&ecirc;́n sỹ Thành c&ocirc;̉ Quảng Trị năm 1972 chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 8. Ph&aacute;t động v&acirc;̣n đ&ocirc;̣ng, x&acirc;y dựng Quỹ Đ&ecirc;̀n ơn đáp nghĩa Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt tr&acirc;̣n T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c Vi&ecirc;̣t &nbsp;Nam chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 9. X&acirc;y dựng phim t&agrave;i liệu kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y Thương binh Liệt sỹ. Hãng phim Tài li&ecirc;̣u và Khoa học Trung ương thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 10. Tổ chức li&ecirc;n hoan văn nghệ với chủ đề &ldquo;M&agrave;u hoa đỏ&rdquo; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, mỗi c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức ng&agrave;nh Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội l&agrave;m một việc tốt, gi&uacute;p đỡ &iacute;t nhất 01 gia đ&igrave;nh, 01 người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng nhằm tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ v&agrave; người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng. Trung ương Đoàn TNCS H&ocirc;̀ Chí Minh chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 11. Tổ chức cuộc thi s&aacute;ng t&aacute;c &acirc;m nhạc về đề t&agrave;i Thương binh - Liệt sỹ. B&ocirc;̣ Văn hóa, Th&ecirc;̉ thao và Du lịch chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 12. Ph&aacute;t động cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c thể loại truyện ngắn, truyện thơ, b&uacute;t k&yacute;, hồi k&yacute;...; tổ chức b&igrave;nh chọn c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học t&ocirc;n vinh người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng. H&ocirc;̣i Nhà văn Vi&ecirc;̣t Nam chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 13. Tổ chức thăm hỏi, tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng, điều dưỡng người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng. B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng Thương binh và Xã h&ocirc;̣i chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 14. Tập trung r&agrave; so&aacute;t, giải quyết hồ sơ c&ograve;n tồn đọng sau chiến tranh, phấn đấu đến hết năm 2017 giải quyết căn bản đối với hồ sơ đề nghị c&ocirc;ng nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch như thương binh. B&ocirc;̣ Lao đ&ocirc;̣ng Thương binh và Xã h&ocirc;̣i, B&ocirc;̣ Qu&ocirc;́c phòng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 15. Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng c&oacute; kh&oacute; khăn về nh&agrave; ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4 năm 2013 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, phấn đấu đến hết năm 2018 giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ theo kết quả r&agrave; so&aacute;t. B&ocirc;̣ X&acirc;y dựng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 16. Tiếp tục đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n; t&igrave;m kiếm, quy tập h&agrave;i cốt liệt sỹ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ x&aacute;c định danh t&iacute;nh h&agrave;i cốt liệt sỹ c&ograve;n thiếu th&ocirc;ng tin. B&ocirc;̣ Qu&ocirc;́c phòng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.<br /> <br /> 17. Tuy&ecirc;n truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về ưu đ&atilde;i người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng; gương điển h&igrave;nh người tốt việc tốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng; người c&oacute; c&ocirc;ng vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n l&agrave;m kinh tế giỏi; c&aacute;c tập thể, đơn vị, x&atilde;, phường l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c thương binh, liệt sỹ. B&ocirc;̣ Th&ocirc;ng tin và Truy&ecirc;̀n th&ocirc;ng chủ trì thực hi&ecirc;̣n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TRUNG ƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN