Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về thanh ni&ecirc;n - những người kế cận của Đảng, thể hiện tầm nh&igrave;n chiến lược với lực lượng thừa kế x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. T&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m, chăm lo, d&igrave;u dắt của Người d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; nguồn động lực, kh&iacute;ch lệ &yacute; ch&iacute; tinh thần nghị lực vươn l&ecirc;n chiếm lĩnh những tầm cao mới của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước&nbsp; hiện nay.</strong></span></span></div> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sinh thời chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao vị tr&iacute;, vai tr&ograve; quan trọng của thanh ni&ecirc;n - lực lượng kế cận của Đảng đối với sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của d&acirc;n tộc, tiền đồ của Tổ quốc. Trong thư gửi thanh ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng to&agrave;n quốc nh&acirc;n dịp Tết sắp đến (th&aacute;ng 1 năm 1946), Người viết: &ldquo;Một năm khởi đầu từ m&ugrave;a xu&acirc;n. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ l&agrave; m&ugrave;a xu&acirc;n của x&atilde; hội&rdquo;(1). Suốt cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng, Người lu&ocirc;n d&agrave;nh t&igrave;nh cảm đặc biệt cho thanh ni&ecirc;n, &nbsp;quan t&acirc;m bồi dưỡng, gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau. &nbsp;</span></span></p> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong b&agrave;i n&oacute;i chuyện tại hội nghị chuy&ecirc;n đề sinh vi&ecirc;n quốc tế họp tại Việt Nam (01-9-1961) chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh chỉ r&otilde;: &ldquo;Thời đại n&agrave;y l&agrave; thời đại vẻ vang của thanh ni&ecirc;n. M&agrave; thanh ni&ecirc;n phải l&agrave; những đội xung phong tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận ch&iacute;nh trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; thực hiện những điều mơ ước của lo&agrave;i người từ bao thế kỷ&rdquo;(2). Người khẳng định: Kh&ocirc;ng c&oacute; việc g&igrave; kh&oacute;. Chỉ sợ l&ograve;ng kh&ocirc;ng bền. Đ&agrave;o n&uacute;i v&agrave; lấp biển. Quyết ch&iacute; ắt l&agrave;m n&ecirc;n.</span></span></div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;c khen ngợi, biểu dương, kỳ vọng v&agrave;o thanh ni&ecirc;n, trong bản Di ch&uacute;c lịch sử, sau khi n&oacute;i về Đảng, B&aacute;c nhận định &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hăng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ&rdquo;(3). Đồng thời, Người thẳng thắn ph&ecirc; b&igrave;nh, nhắc nhở số thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng biết qu&yacute; trọng c&ocirc;ng lao của c&aacute;c thế hệ đi trước v&agrave; y&ecirc;u cầu cần t&iacute;ch cực gi&aacute;o dục, d&igrave;u dắt thanh ni&ecirc;n: C&oacute; số thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng biết sự gian nan, cực khổ cũ. C&aacute;c đồng ch&iacute; gi&agrave; phải kể lại cho họ nghe. Đ&oacute; l&agrave; một c&aacute;ch gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n. Cố gắng d&igrave;u dắt thanh ni&ecirc;n; kh&ocirc;ng n&ecirc;n c&ocirc;ng thần, kh&ocirc;ng n&ecirc;n ti&ecirc;u cực. Người chỉ r&otilde;: Bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau l&agrave; một việc rất quan trọng v&agrave; rất cần thiết v&agrave; nhắc nhở: Đảng cần phải chăm lo gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &ldquo;hồng vừa &ldquo;chuy&ecirc;n. Cần &ldquo;gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n ta r&egrave;n luyện một ch&iacute; kh&iacute; ki&ecirc;n quyết quật cường, một t&acirc;m l&yacute; quả cảm xung phong, tin tưởng v&agrave;o tương lai của Tổ quốc, v&agrave;o lực lượng của nh&acirc;n d&acirc;n, hy sinh lợi &iacute;ch ri&ecirc;ng cho lợi &iacute;ch chung của d&acirc;n tộc&rdquo;(4).</span></span></div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Người y&ecirc;u cầu thanh ni&ecirc;n phải kh&ocirc;ng ngừng học tập n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ về mọi mặt &ldquo;để l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ vẻ vang của thanh ni&ecirc;n. Thanh ni&ecirc;n sẽ l&agrave;m chủ nước nh&agrave;, phải học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i, mới thật l&agrave; thanh ni&ecirc;n&rdquo;(5). Trong b&agrave;i n&oacute;i chuyện với nam nữ thanh ni&ecirc;n học sinh c&aacute;c trường trung học Nguyễn Tr&atilde;i, Chu Văn An v&agrave; Trưng Vương (H&agrave; Nội) B&aacute;c đ&atilde; n&oacute;i: &ldquo;Ng&agrave;y nay, ta đ&atilde; được độc lập, tự do, thanh ni&ecirc;n mới thật l&agrave; người chủ tương lai của nước nh&agrave;. Muốn xứng đ&aacute;ng vai tr&ograve; người chủ, th&igrave; phải học tập&rdquo;(6). B&aacute;c y&ecirc;u cầu thanh ni&ecirc;n cần phải mạnh dạn chuyển hướng trong việc học tập, lu&ocirc;n tự cải tạo để tiến bộ m&atilde;i, t&iacute;ch cực tự học tập, tự bồi dưỡng, tự r&egrave;n luyện m&igrave;nh th&agrave;nh những người c&oacute; đức, c&oacute; t&agrave;i để ho&agrave;n th&agrave;nh mọi nhiệm vụ được giao. Người chỉ r&otilde;: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n b&acirc;y giờ l&agrave; một thế hệ vẻ vang, v&igrave; vậy cho n&ecirc;n phải tự gi&aacute;c tự nguyện m&agrave; tự động cải tạo tư tưởng của m&igrave;nh để xứng đ&aacute;ng với nhiệm vụ của m&igrave;nh. Tức l&agrave; thanh ni&ecirc;n phải c&oacute; đức, c&oacute; t&agrave;i. C&oacute; t&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; đức v&iacute; như một anh l&agrave;m kinh tế t&agrave;i ch&iacute;nh rất giỏi nhưng lại đi đến thụt k&eacute;t th&igrave; chẳng những kh&ocirc;ng l&agrave;m được g&igrave; &iacute;ch lợi cho x&atilde; hội, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; hại cho x&atilde; hội nữa. Nếu c&oacute; đức m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i v&iacute; như &ocirc;ng Bụt kh&ocirc;ng l&agrave;m hại g&igrave;, nhưng cũng kh&ocirc;ng lợi g&igrave; cho lo&agrave;i người&quot; (7).&nbsp;</span></span></div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thực sự l&agrave; thế hệ tương lai của nước nh&agrave; B&aacute;c y&ecirc;u cầu: Thanh ni&ecirc;n cần phải c&oacute; tinh thần v&agrave; gan dạ s&aacute;ng tạo, cần phải c&oacute; ch&iacute; kh&iacute; hăng h&aacute;i v&agrave; tinh thần tiến l&ecirc;n, vượt mọi kh&oacute; khăn, gian khổ để tiến m&atilde;i kh&ocirc;ng ngừng. Cần phải trung th&agrave;nh, thật th&agrave;, ch&iacute;nh trực. Những điều n&ecirc;n chống: Thanh ni&ecirc;n cần phải chống t&acirc;m l&yacute; tự tư tự lợi, chỉ lo lợi &iacute;ch ri&ecirc;ng v&agrave; sinh hoạt ri&ecirc;ng của m&igrave;nh. Chống t&acirc;m l&yacute; ham sung sướng v&agrave; tr&aacute;nh kh&oacute; nhọc. Chống th&oacute;i xem khinh lao động, nhất l&agrave; lao động ch&acirc;n tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống c&aacute;ch sinh hoạt ủy mị. Chống ki&ecirc;u ngạo, giả dối, khoe khoang.</span></span></div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Người cho rằng gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời m&agrave; phải li&ecirc;n hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của x&atilde; hội. Những kiến thức được trang bị ở trường, ở lớp, thanh ni&ecirc;n phải vận dụng ngay v&agrave;o thực tiễn &ldquo;Khi ở nh&agrave;, phải thương y&ecirc;u cha mẹ, gi&uacute;p đỡ cha mẹ về c&ocirc;ng việc, gi&uacute;p đỡ về tinh thần (học được điều g&igrave; về t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước v&agrave; thế giới th&igrave; n&oacute;i lại cho cha mẹ nghe). Ở trường th&igrave; phải đo&agrave;n kết, gi&uacute;p đỡ anh chị em, thi đua học tập. Phải đo&agrave;n kết giữa thầy v&agrave; tr&ograve;, l&agrave;m cho trường m&igrave;nh lu&ocirc;n lu&ocirc;n tiến bộ. Ở x&atilde; hội: c&aacute;c ch&aacute;u c&oacute; thể gi&uacute;p được nhiều việc c&oacute; &iacute;ch. Th&iacute; dụ: tuy&ecirc;n truyền vệ sinh, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c em nhi đồng, xung phong dạy b&igrave;nh d&acirc;n học vụ...&rdquo;(8).</span></span></div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Người y&ecirc;u cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa nh&agrave; trường, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội trong việc gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n. Tại buổi khai mạc Trường Đại học nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (19-01-1955), Người chỉ r&otilde;: &ldquo;Trường học, gia đ&igrave;nh v&agrave; đo&agrave;n thể thanh ni&ecirc;n phải li&ecirc;n hệ chặt chẽ trong việc gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n. Thanh ni&ecirc;n phải chuy&ecirc;n t&acirc;m học h&agrave;nh v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c, nhưng cũng cần c&oacute; vui chơi. Vui chơi l&agrave;nh mạnh l&agrave; một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh ni&ecirc;n,&hellip;phải ch&uacute; &yacute; đến gi&aacute;o dục tư tưởng, th&aacute;i độ, hoạt động v&agrave; sinh hoạt hằng ng&agrave;y của thanh ni&ecirc;n để kịp thời khuyến kh&iacute;ch, uốn nắn, sửa chữa&rdquo;(9).</span></span></div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về thanh ni&ecirc;n - những người kế cận của Đảng, thể hiện tầm nh&igrave;n chiến lược với lực lượng thừa kế x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. T&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m, chăm lo, d&igrave;u dắt của Người d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; nguồn động lực, kh&iacute;ch lệ &yacute; ch&iacute; tinh thần nghị lực vươn l&ecirc;n chiếm lĩnh những tầm cao mới của c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước &nbsp;hiện nay.</span></span><br /> <br /> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(0, 7, 17); font-family: arial; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ho&agrave;ng Việt H&ugrave;ng, Nguyễn Xu&acirc;n Quốc<br /> Trường Đại học Ch&iacute;nh trị</strong><br /> <br /> ---------------------------------------------------------------</span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">(1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9): Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, Nxb Ch&iacute;nh trị Quốc gia, HN. 2000, t.4, tr .194; t.13, tr.188; t.15, tr. 622; t.9, tr.135; t.10, tr.216; t.9, tr.178; t.11, tr.399; t.9, tr.179; t.9, tr.266.</span></span></p> <div style="text-align: right;"><strong>Nguồn: Tạp ch&iacute; X&acirc;y dựng Đảng</strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;