Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><u>ĐỀ CƯƠNG TUY&Ecirc;N TRUYỀN </u></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KỶ NIỆM 42 NĂM NG&Agrave;Y GIẢI PH&Oacute;NG MIỀN NAM, </strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;(30/4/1975 - 30/4/2017)</strong></span></span></p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="text-align:justify">&nbsp;</td> <td style="text-align:justify">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I. CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ, CHIẾN C&Ocirc;NG OANH LIỆT CỦA SỰ NGHIỆP KH&Aacute;NG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, GIẢI PH&Oacute;NG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. Bối cảnh quốc tế v&agrave; trong nước:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ với vị tr&iacute; một nước trong phe thắng trận, &iacute;t bị thiệt hại trong chiến tranh đ&atilde; c&oacute; tiềm lực rất mạnh, hiếu chiến v&agrave; &acirc;m mưu b&aacute; chủ thế giới. Sau thất bại ở Điện Bi&ecirc;n Phủ, Ph&aacute;p buộc phải ngồi v&agrave;o b&agrave;n đ&agrave;m ph&aacute;n tại Giơ-ne-vơ k&yacute; Hiệp định về đ&igrave;nh chỉ chiến sự ở Việt Nam, chủ nghĩa thực d&acirc;n cũ sụp đổ; Mỹ ch&iacute;nh thức nhảy v&agrave;o miền Nam Việt Nam, &aacute;p đặt chủ nghĩa thực d&acirc;n kiểu mới, &acirc;m mưu chia cắt l&acirc;u d&agrave;i đất nước ta. L&uacute;c n&agrave;y hai hệ thống tư bản chủ nghĩa v&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa đối đầu gay gắt bằng cuộc chiến tranh lạnh v&agrave; chạy đua vũ trang quyết liệt. Hệ thống x&atilde; hội chủ nghĩa, phong tr&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n ở c&aacute;c nước tư bản, phong tr&agrave;o giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của c&aacute;c nước thuộc địa tr&ecirc;n thế giới d&acirc;ng cao. Việt Nam trở th&agrave;nh ti&ecirc;u điểm hội tụ những m&acirc;u thuẫn của thời đại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong nước, sau ch&iacute;n năm kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p, miền Bắc bước v&agrave;o thời kỳ x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, miền Nam vẫn dưới &aacute;ch thống trị của đế quốc Mỹ v&agrave; tay sai. Nhiệm vụ tranh đấu giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc trở th&agrave;nh y&ecirc;u cầu thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, nhiệm vụ ch&iacute;nh của to&agrave;n d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. Những bước ph&aacute;t triển của cuộc kh&aacute;ng chiến:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; trải qua gần 21 năm, l&agrave; cuộc chiến tranh cứu nước &aacute;c liệt v&agrave; phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại x&acirc;m của d&acirc;n tộc. C&oacute; thể ph&acirc;n kỳ th&agrave;nh năm giai đoạn chiến lược, l&agrave;m chuyển biến về tương quan lực lượng, cục diện chiến tranh để tạo n&ecirc;n bước nhảy vọt lớn tạo thời cơ để c&aacute;ch mạng Việt Nam đi đến gi&agrave;nh thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a. Giai đoạn thứ nhất từ th&aacute;ng 7 năm 1954 đến hết năm 1960: Đảng l&atilde;nh đạo cuộc đấu tranh giữ g&igrave;n lực lượng, chuyển dần sang thế tiến c&ocirc;ng, l&agrave;m thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực d&acirc;n mới của đế quốc Mỹ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng 7 năm 1954, tại Hội nghị k&yacute; kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đ&igrave;nh chỉ chiến sự ở Việt Nam được diễn ra, với d&atilde; t&acirc;m từ trước, Mỹ l&agrave; một trong những nước dự hội nghị, đ&atilde; kh&ocirc;ng k&yacute; tuy&ecirc;n bố cuối c&ugrave;ng của hội nghị &ldquo;Thừa nhận về nguy&ecirc;n tắc độc lập, thống nhất to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của Việt Nam&rdquo;. Mỹ nhanh ch&oacute;ng x&uacute;c tiến kế hoạch x&acirc;m nhập miền Nam nước ta để thay thế thực d&acirc;n Ph&aacute;p, thực chất l&agrave; x&acirc;m chiếm miền Nam bằng ch&iacute;nh s&aacute;ch thực d&acirc;n mới. Mỹ dựng l&ecirc;n ch&iacute;nh phủ b&ugrave; nh&igrave;n Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm ở miền Nam với &acirc;m mưu ti&ecirc;u diệt bằng được phong tr&agrave;o y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng của Nh&acirc;n d&acirc;n ta, chia cắt l&acirc;u d&agrave;i đất nước ta, biến miền Nam th&agrave;nh thuộc địa kiểu mới, căn cứ qu&acirc;n sự của Mỹ, l&agrave;m b&agrave;n đạp tấn c&ocirc;ng miền Bắc v&agrave; c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng bản chất, &acirc;m mưu x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (th&aacute;ng 7 năm 1954) chỉ r&otilde; &ldquo;Đế quốc Mỹ l&agrave; kẻ th&ugrave; ch&iacute;nh của nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh thế giới v&agrave; hiện đang trở th&agrave;nh kẻ th&ugrave; ch&iacute;nh, trực tiếp của nh&acirc;n d&acirc;n Đ&ocirc;ng Dương&rdquo;. Đảng ta lu&ocirc;n nhất qu&aacute;n tinh thần chỉ đạo tiến h&agrave;nh đồng thời hai chiến lược c&aacute;ch mạng: C&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa. Miền Bắc nhanh ch&oacute;ng tổ chức cuộc sống mới, trong ba năm (1958 - 1960), ta đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh về cơ bản c&ocirc;ng cuộc cải tạo x&atilde; hội chủ nghĩa, bước đầu x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội theo con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội, chuẩn bị về qu&acirc;n sự cho c&aacute;ch mạng cả nước giai đoạn mới. Ở miền Nam, cuộc đấu tranh diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn, &aacute;c liệt, Mỹ - Diệm l&ecirc; m&aacute;y ch&eacute;m đi khủng bố khắp miền Nam, thi h&agrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch &ldquo;Tố cộng, diệt cộng&rdquo; để ti&ecirc;u diệt phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng, nhưng đại bộ phận Nh&acirc;n d&acirc;n vẫn một l&ograve;ng theo Đảng, bất khuất chống &aacute;p bức, khủng bố, bảo vệ lực lượng c&aacute;ch mạng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (th&aacute;ng 01 năm 1959) đ&atilde; x&aacute;c định con đường tiến l&ecirc;n của c&aacute;ch mạng miền Nam v&agrave; chỉ r&otilde; mục ti&ecirc;u, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng miền Nam, mối quan hệ giữa hai chiến lược c&aacute;ch mạng ở hai miền Nam - Bắc, giữa c&aacute;ch mạng Việt Nam v&agrave; c&aacute;ch mạng thế giới, nhằm giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất nước nh&agrave;. Nghị quyết số 15-NQ/TW của Trung ương đ&atilde; phản &aacute;nh đ&uacute;ng nhu cầu lịch sử, giải quyết kịp thời y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng miền Nam trong t&igrave;nh thế thực sự ch&iacute;n muồi, định hướng v&agrave; động vi&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam v&ugrave;ng l&ecirc;n trong phong tr&agrave;o Đồng Khởi (1959 - 1960), xoay chuyển t&igrave;nh thế c&aacute;ch mạng miền Nam, đ&aacute;p ứng nguyện vọng tha thiết l&uacute;c n&agrave;y của c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o miền Nam cũng như cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng đ&atilde; v&ugrave;ng l&ecirc;n khởi nghĩa gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền ở nhiều v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n. Lực lượng vũ trang v&agrave; hệ thống chỉ huy qu&acirc;n sự c&aacute;c cấp của ta từng bước h&igrave;nh th&agrave;nh, Mặt trận D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam th&agrave;nh lập. Cuộc chiến tranh Giải ph&oacute;ng miền Nam đ&atilde; được khởi động một c&aacute;ch độc đ&aacute;o, kh&eacute;o l&eacute;o, l&agrave;m thất bại một h&igrave;nh thức thống trị điển h&igrave;nh theo phương thức chủ nghĩa thực d&acirc;n mới của đế quốc Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>b. Giai đoạn hai từ năm 1961 đến giữa năm 1965: Giữ vững v&agrave; ph&aacute;t triển thế tiến c&ocirc;ng, đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo; của đế quốc Mỹ.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ cuối năm 1960, việc sử dụng ch&iacute;nh quyền tay sai độc t&agrave;i ph&aacute;t x&iacute;t Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm đ&atilde; li&ecirc;n tiếp bị thất bại. Để đối ph&oacute; với sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của c&aacute;ch mạng miền Nam, chiếm lại những địa b&agrave;n, v&ugrave;ng d&acirc;n cư đ&atilde; mất sau cuộc Đồng Khởi của ta, đế quốc Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; chiến lược đầu ti&ecirc;n trong ba loại chiến tranh nằm trong chiến lược qu&acirc;n sự to&agrave;n cầu &ldquo;Phản ứng linh hoạt&rdquo; của Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đối trọng với chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo; của Mỹ, Đảng ta chủ trương chuyển c&aacute;ch mạng Giải ph&oacute;ng miền Nam l&ecirc;n giai đoạn mới. Từ đ&acirc;y, cuộc khởi nghĩa từng phần ph&aacute;t triển l&ecirc;n th&agrave;nh cuộc chiến tranh c&aacute;ch mạng quy m&ocirc; to&agrave;n miền. Trong những năm 1961 - 1964, Nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam vừa đấu tranh, vừa ch&uacute; trọng x&acirc;y dựng lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng với sự chi viện hiệu quả từ miền Bắc. Nhiều trung đo&agrave;n chủ lực miền Nam được th&agrave;nh lập. T&iacute;ch cực mở rộng căn cứ c&aacute;ch mạng, ph&aacute;t triển chiến tranh du k&iacute;ch, tăng cường đ&aacute;nh ph&aacute; c&aacute;c căn cứ qu&acirc;n sự xung yếu của địch như s&acirc;n bay, kho t&agrave;ng, bến cảng, ph&aacute; hệ thống ấp chiến lược do địch lập ra, li&ecirc;n tiếp gi&agrave;nh thắng lợi tr&ecirc;n c&aacute;c chiến trường. Điển h&igrave;nh l&agrave; trận Ấp Bắc (th&aacute;ng 01 năm 1963), chiến dịch B&igrave;nh Gi&atilde; (th&aacute;ng 12 năm 1964 - th&aacute;ng 01 năm 1965), Ba Gia (th&aacute;ng 5 năm 1965 - th&aacute;ng 7 năm 1965), Đồng Xo&agrave;i (th&aacute;ng 5 năm 1965 - th&aacute;ng 7 năm 1965).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dựng l&ecirc;n sự kiện &ldquo;Vịnh Bắc Bộ&rdquo;, đế quốc Mỹ mở đầu cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại miền Bắc bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n. Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 8 năm 1964, ch&uacute;ng d&ugrave;ng 64 lần m&aacute;y bay mở cuộc tiến c&ocirc;ng &ldquo;Mũi t&ecirc;n xuy&ecirc;n&rdquo; đ&aacute;nh ồ ạt ở c&aacute;c khu vực s&ocirc;ng Gianh (Quảng B&igrave;nh), Cửa Hội (Vinh), Lạch Trường (Thanh H&oacute;a), B&atilde;i Ch&aacute;y (Quảng Ninh). C&aacute;c đơn vị hải qu&acirc;n, ph&ograve;ng kh&ocirc;ng, d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ đ&atilde; n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c, hiệp đồng chặt chẽ, mưu tr&iacute; dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, bắn rơi 8 m&aacute;y bay. Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 8 trở th&agrave;nh ng&agrave;y truyền thống đ&aacute;nh thắng trận đầu của bộ đội Hải qu&acirc;n nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. Chiến thắng ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 8 năm 1964 cổ vũ mạnh mẽ kh&iacute; thế chiến đấu, củng cố niềm tin v&agrave; khẳng định &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m đ&aacute;nh thắng cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n Mỹ của Nh&acirc;n d&acirc;n ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>c. Giai đoạn ba từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968: Đảng ph&aacute;t động to&agrave;n d&acirc;n chống Mỹ, cứu nước, đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo; của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đ&aacute;nh thắng cuộc ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n, hải qu&acirc;n lần thứ nhất ở miền Bắc.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực chất của chiến lược &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo; l&agrave; sử dụng qu&acirc;n Mỹ l&agrave;m lực lượng cơ động, chủ yếu để ti&ecirc;u diệt bộ đội chủ lực của ta; qu&acirc;n ngụy l&agrave;m lực lượng chiếm đ&oacute;ng, b&igrave;nh định, k&igrave;m kẹp d&acirc;n h&ograve;ng đ&aacute;nh bại c&aacute;ch mạng miền Nam trong v&ograve;ng 25 - 30 th&aacute;ng (từ giữa năm 1965 đến năm 1967). Ch&uacute;ng đưa v&agrave;o miền Nam hơn nửa triệu qu&acirc;n Mỹ v&agrave; qu&acirc;n đội một số nước chư hầu. Đồng thời sử dụng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n mở chiến dịch &ldquo;Sấm rền&rdquo;, đ&aacute;nh ph&aacute; &aacute;c liệt với mưu đồ &ldquo;Đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đ&aacute;&rdquo;, h&ograve;ng ngăn chặn chi viện từ miền Bắc v&agrave; quốc tế v&agrave;o miền Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước t&igrave;nh h&igrave;nh leo thang chiến tranh của địch v&agrave; những kh&oacute; khăn của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước, c&aacute;c hội nghị Trung ương lần thứ 11 (th&aacute;ng 3 năm 1965) v&agrave; lần thứ 12 (th&aacute;ng 12 năm 1965) tr&ecirc;n cơ sở ph&acirc;n t&iacute;ch một c&aacute;ch khoa học, so s&aacute;nh lực lượng giữa ta v&agrave; địch, Trung ương khẳng định sự thất bại kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi của đế quốc Mỹ v&agrave; hạ quyết t&acirc;m động vi&ecirc;n lực lượng cả nước giữ vững chiến lược tấn c&ocirc;ng, n&ecirc;u cao &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, ph&aacute;t huy sức mạnh của to&agrave;n d&acirc;n tộc, tranh thủ sự gi&uacute;p đỡ của quốc tế, ki&ecirc;n quyết đ&aacute;nh thắng ho&agrave;n to&agrave;n giặc Mỹ x&acirc;m lược, Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Ng&agrave;y 17 th&aacute;ng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ra lời k&ecirc;u gọi lịch sử, k&ecirc;u gọi to&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết một l&ograve;ng, quyết t&acirc;m chống Mỹ, cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, c&aacute;c lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng đ&atilde; tăng cường x&acirc;y dựng lực lượng ba thứ qu&acirc;n, đẩy mạnh t&aacute;c chiến của bộ đội chủ lực kết hợp với hoạt động t&aacute;c chiến rộng khắp của bộ đội địa phương v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n, du k&iacute;ch. Chiến thắng N&uacute;i Th&agrave;nh của bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam (th&aacute;ng 5 năm 1965), chiến thắng Vạn Tường (th&aacute;ng 8 năm 1965), thắng lợi của c&aacute;c chiến dịch Pl&acirc;y-me (th&aacute;ng 11 năm 1965) v&agrave; tiếp đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c chiến c&ocirc;ng vang dội đập tan hai cuộc phản c&ocirc;ng chiến lược m&ugrave;a kh&ocirc; (1965 - 1966, 1966 - 1967) của Mỹ ở miền Nam, đẩy Mỹ v&agrave;o thế tiến tho&aacute;i lưỡng nan về chiến lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện chủ trương của Đảng, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta mở cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Mậu Th&acirc;n năm 1968 nhằm gi&aacute;ng một đ&ograve;n quyết liệt v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ. Đ&ecirc;m 30, rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 01 năm 1968 (tức đ&ecirc;m m&ugrave;ng 1, rạng s&aacute;ng m&ugrave;ng 2 Tết Mậu Th&acirc;n) c&aacute;c lực lượng vũ trang v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam đ&atilde; tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tr&ecirc;n to&agrave;n miền, đồng loạt tiến c&ocirc;ng địch ở 4 th&agrave;nh phố, 37 thị x&atilde;, h&agrave;ng trăm thị trấn, đ&aacute;nh v&agrave;o hầu hết cơ quan đầu n&atilde;o Trung ương, địa phương của Mỹ lẫn ngụy. Nh&acirc;n d&acirc;n nhiều v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n đ&atilde; nổi dậy mạnh mẽ, đập tan bộ m&aacute;y k&igrave;m kẹp của địch, ph&aacute; vỡ h&agrave;ng loạt &ldquo;Ấp chiến lược&rdquo;, bức r&uacute;t nhiều hệ thống đồn b&oacute;t, giải ph&oacute;ng v&agrave; gi&agrave;nh quyền l&agrave;m chủ, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng, mở rộng v&agrave; củng cố hậu phương ta. Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Mậu Th&acirc;n năm 1968 của ta như &ldquo;Một đ&ograve;n s&eacute;t đ&aacute;nh&rdquo; đối với bọn tr&ugrave;m x&acirc;m lược Mỹ, l&agrave;m cho&aacute;ng v&aacute;ng cả nước Mỹ v&agrave; chấn động dư luận thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>d. Giai đoạn thứ tư từ năm 1969 đến năm 1973: Ph&aacute;t huy sức mạnh li&ecirc;n minh chiến đấu Việt Nam với L&agrave;o, Campuchia, l&agrave;m thất bại một bước chiến lược &ldquo;Việt Nam h&oacute;a chiến tranh&rdquo;, đ&aacute;nh bại cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n, hải qu&acirc;n lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đ&agrave;m ph&aacute;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực chất của chiến lược &ldquo;Việt Nam h&oacute;a chiến tranh&rdquo; l&agrave; &ldquo;Đổi m&agrave;u da tr&ecirc;n x&aacute;c chết&rdquo;, &ldquo;D&ugrave;ng người Việt giết người Việt&rdquo;, &ldquo;D&ugrave;ng người Đ&ocirc;ng Dương giết người Đ&ocirc;ng Dương&rdquo; bằng tiền của v&agrave; vũ kh&iacute; của Mỹ, do người Mỹ chỉ huy. Ch&iacute;nh quyền N&iacute;ch-xơn vừa từng bước r&uacute;t qu&acirc;n Mỹ, vừa ra sức củng cố v&agrave; tăng cường ngụy qu&acirc;n, ngụy quyền, vừa phản c&ocirc;ng v&agrave; tiến c&ocirc;ng quyết liệt để chống ph&aacute; ta. Ch&uacute;ng tập trung hầu hết lực lượng của Mỹ - ngụy để b&igrave;nh định n&ocirc;ng th&ocirc;n, sử dụng phương tiện chiến tranh hiện đại, kể cả vũ kh&iacute; h&oacute;a học, chiến tranh điện tử v&agrave; kh&ocirc;ng qu&acirc;n chiến lược để tiến h&agrave;nh chiến tranh hủy diệt, chiến tranh gi&agrave;nh d&acirc;n, đ&aacute;nh ph&aacute; c&aacute;c căn cứ địa c&aacute;ch mạng v&agrave; hậu phương của ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Đảng ta nhận định: Đ&ocirc;ng Dương đ&atilde; trở th&agrave;nh một chiến trường thống nhất, kẻ th&ugrave; chung của cả ba nước Đ&ocirc;ng Dương l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược. Miền Nam Việt Nam l&agrave; chiến trường ch&iacute;nh, Campuchia l&agrave; chiến trường yếu nhất của địch, L&agrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; vị tr&iacute; hiểm yếu, miền Bắc Việt Nam l&agrave; hậu phương chung của cả ba nước Đ&ocirc;ng Dương. Qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta phối hợp với L&agrave;o v&agrave; Campuchia, đ&aacute;nh địch tr&ecirc;n khắp chiến trường ba nước Đ&ocirc;ng Dương, đập tan cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Lam Sơn 719&rdquo; ở Đường 9 - Nam L&agrave;o, đ&aacute;nh bại cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;To&agrave;n thắng 01 năm 1971&rdquo; ở Campuchia, đ&aacute;nh tơi tả lực lượng của địch ở ng&atilde; ba bi&ecirc;n giới, ti&ecirc;u diệt địch trong cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Chen La II&rdquo; ở Đ&ocirc;ng Bắc Campuchia, đập tan qu&aacute; tr&igrave;nh tiến c&ocirc;ng - phản k&iacute;ch bằng c&aacute;c cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n lớn của Mỹ, ngụy tr&ecirc;n chiến trường ba nước Đ&ocirc;ng Dương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 06 th&aacute;ng 4 năm 1972, Mỹ huy động kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n ồ ạt đ&aacute;nh ph&aacute; miền Bắc lần thứ hai (đ&acirc;y c&ograve;n gọi l&agrave; &ldquo;Chiến dịch Lai-nơ Bếch-cơ&rdquo;), thả m&igrave;n phong tỏa c&aacute;c hải cảng v&agrave; bờ biển miền Bắc Việt Nam. Với tinh thần dũng cảm v&agrave; c&aacute;ch đ&aacute;nh mưu tr&iacute; linh hoạt, qua bảy th&aacute;ng chiến đấu quyết liệt, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n miền Bắc, n&ograve;ng cốt l&agrave; Qu&acirc;n chủng Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng qu&acirc;n; Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n; Binh chủng Ph&aacute;o binh, đ&atilde; bắn rơi hơn 600 m&aacute;y bay, trong đ&oacute; c&oacute; chiếc thứ 4.000 bị bắn rơi tr&ecirc;n miền Bắc, bắn ch&igrave;m v&agrave; bắn ch&aacute;y gần 100 t&agrave;u chiến Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 10 năm 1972, &ldquo;Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại h&ograve;a b&igrave;nh ở Việt Nam&rdquo; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh về nội dung, nhưng ngay ng&agrave;y h&ocirc;m sau, Mỹ lại tr&aacute;o trở, đ&ograve;i sửa lại nhiều điểm quan trọng thuộc nội dung Hiệp định, đồng thời ch&uacute;ng liều lĩnh tiến h&agrave;nh một nấc thang chiến tranh mới cực kỳ t&agrave;n bạo. Từ ng&agrave;y 18 đến ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 12 năm 1972, N&iacute;ch-xơn ra lệnh mở cuộc tập k&iacute;ch đường kh&ocirc;ng chiến lược quy m&ocirc; lớn nhất mang t&ecirc;n &ldquo;Chiến dịch Lai-nơ Bếch-cơ II&rdquo; v&agrave;o miền Bắc. Một lần nữa, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n miền Bắc đ&atilde; anh dũng, mưu tr&iacute;, chiến đấu ki&ecirc;n cường, trừng trị th&iacute;ch đ&aacute;ng kh&ocirc;ng qu&acirc;n Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>e. Giai đoạn thứ năm từ cuối năm 1973 đến ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975: Tạo thế v&agrave; lực, tạo thời cơ, ki&ecirc;n quyết tiến h&agrave;nh cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975, kết th&uacute;c thắng lợi trọn vẹn cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước, Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi k&yacute; Hiệp định Pa-ri, mặc d&ugrave; buộc phải r&uacute;t hết qu&acirc;n nhưng đế quốc Mỹ &acirc;m mưu củng cố ngụy qu&acirc;n, ngụy quyền l&agrave;m c&ocirc;ng cụ thực hiện chủ nghĩa thực d&acirc;n mới ở miền Nam Việt Nam, biến miền Nam th&agrave;nh thuộc địa kiểu mới. Mỹ tăng cường chi viện tiền của, vũ kh&iacute;, phương tiện chiến tranh cho qu&acirc;n ngụy, lấn đất gi&agrave;nh d&acirc;n, thực hiện c&aacute;c hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng miền Nam. Đến th&aacute;ng 5 năm 1973, xu thế chống ph&aacute; Hiệp định Pa-ri của địch ng&agrave;y c&agrave;ng tăng. Ch&uacute;ng đi&ecirc;n cuồng đ&aacute;nh ph&aacute; h&ograve;ng x&oacute;a bỏ v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng của ta, đẩy l&ugrave;i lực lượng c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 7 năm 1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 khẳng định con đường c&aacute;ch mạng miền Nam vẫn l&agrave; con đường bạo lực v&agrave; đề ra c&aacute;c nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam - Bắc. Nửa cuối năm 1974, cuộc chiến tranh của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta ở miền Nam chống chiến lược &ldquo;Việt Nam h&oacute;a chiến tranh&rdquo; đ&atilde; gi&agrave;nh được thắng lợi. Nước Mỹ l&acirc;m v&agrave;o khủng hoảng nội bộ. Th&aacute;ng 7 năm 1974, Đảng ta chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam x&acirc;y dựng kế hoạch chiến lược giải ph&oacute;ng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, nếu thời cơ đến sẽ giải ph&oacute;ng miền Nam trong năm 1975.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đầu năm 1975, tr&ecirc;n cơ sở đ&aacute;nh gi&aacute;, so s&aacute;nh lực lượng giữa ta v&agrave; địch, nắm bắt thời cơ lịch sử, Bộ Ch&iacute;nh trị hạ quyết t&acirc;m chiến lược, giải ph&oacute;ng miền Nam, đ&aacute;nh bại ho&agrave;n to&agrave;n cuộc chiến tranh thực d&acirc;n mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975. Ng&agrave;y 04 th&aacute;ng 3 năm 1975 bộ đội ta mở chiến dịch T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Sau một số trận đ&aacute;nh tạo thế v&agrave; nghi binh chiến dịch, ng&agrave;y 10 v&agrave; 11 th&aacute;ng 3 năm 1975, qu&acirc;n ta tiến c&ocirc;ng bằng sức mạnh binh chủng hợp th&agrave;nh, giải ph&oacute;ng thị x&atilde; Bu&ocirc;n Ma Thuột. Đ&acirc;y l&agrave; trận đ&aacute;nh then chốt của chiến dịch, một trận điểm đ&uacute;ng huyệt, ti&ecirc;u diệt nhiều lực lượng tinh nhuệ v&agrave; kh&iacute; t&agrave;i chiến tranh của địch, l&agrave;m rối loạn sự chỉ đạo chiến lược v&agrave; đảo lộn thế ph&ograve;ng thủ ở chiến trường T&acirc;y Nguy&ecirc;n, mở đầu cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&ecirc;n cơ sở những thắng lợi c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định, ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 4 năm 1975, Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định mở chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh nhằm giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam. Thực hiện tư tưởng chỉ đạo &ldquo;Thần tốc, t&aacute;o bạo, bất ngờ, chắc thắng&rdquo;, c&aacute;c đơn vị chủ lực của qu&acirc;n đội ta đ&atilde; thực hiện cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n thần tốc, tiến về giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng T&acirc;y Bắc c&oacute; Qu&acirc;n đo&agrave;n 3 tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang T&acirc;y Ninh, S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng Bắc v&agrave; Đ&ocirc;ng Bắc c&oacute; Qu&acirc;n đo&agrave;n 1 tăng cường lực lượng đặc c&ocirc;ng, xe tăng, cao xạ;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng Đ&ocirc;ng v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam c&oacute; Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 v&agrave; Qu&acirc;n đo&agrave;n 2 tăng cường ph&aacute;o binh, xe tăng, cao xạ, đặc c&ocirc;ng, biệt động;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng T&acirc;y v&agrave; T&acirc;y Nam c&oacute; Đo&agrave;n 232 chủ lực miền Nam v&agrave; chủ lực Qu&acirc;n khu 8, lực lượng tương đương một qu&acirc;n đo&agrave;n;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&ugrave;ng ven v&agrave; nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n c&oacute; c&aacute;c đơn vị đặc c&ocirc;ng, ph&aacute;o binh kết hợp với lực lượng ch&iacute;nh trị của Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, c&aacute;c binh đo&agrave;n đột k&iacute;ch thọc s&acirc;u kết hợp với lực lượng b&ecirc;n trong nhanh ch&oacute;ng đ&aacute;nh chiếm c&aacute;c mục ti&ecirc;u trọng yếu của địch ở nội th&agrave;nh như: S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đ&ocirc;, căn cứ Hải qu&acirc;n, Cảng Bạch Đằng, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Tổng nha cảnh s&aacute;t Trung ương. L&uacute;c 10 giờ 45 ph&uacute;t, Binh đo&agrave;n hỗn hợp chủ lực Qu&acirc;n đo&agrave;n 2 của ta chiếm &ldquo;Dinh Độc Lập&rdquo;, bắt to&agrave;n bộ ngụy quyền Trung ương, buộc ch&uacute;ng tuy&ecirc;n bố đầu h&agrave;ng kh&ocirc;ng điều kiện. Cờ giải ph&oacute;ng đ&atilde; tung bay trước t&ograve;a nh&agrave; ch&iacute;nh &ldquo;Dinh Độc Lập&rdquo; l&uacute;c 11 giờ 30 ph&uacute;t, ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975. Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử to&agrave;n thắng; cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy M&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975 thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>II. ĐẢNG BỘ V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH TRONG THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện &acirc;m mưu x&acirc;m lược Việt Nam, Mỹ đ&atilde; tiến h&agrave;nh c&aacute;c thủ đoạn nhằm độc chiếm, biến miền Nam th&agrave;nh thuộc địa kiểu mới v&agrave; căn cứ qu&acirc;n sự của ch&uacute;ng, l&agrave;m b&agrave;n đạp để tiến c&ocirc;ng miền Bắc, th&ocirc;n t&iacute;nh cả nước ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỹ v&agrave; ch&iacute;nh quyền tay sai đ&atilde; chọn S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định l&agrave;m thủ đ&ocirc; của ch&iacute;nh thể &ldquo;Việt Nam Cộng h&ograve;a&rdquo;, l&agrave; trung t&acirc;m đầu n&atilde;o, s&agrave;o huyệt, bộ mặt ngoại giao, trung t&acirc;m kinh tế, văn h&oacute;a v&agrave; c&ograve;n l&agrave; căn cứ qu&acirc;n sự lớn nhất của ch&uacute;ng ở miền Nam. S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trở th&agrave;nh bộ mặt điển h&igrave;nh của chủ nghĩa thực d&acirc;n mới v&agrave; l&agrave; biểu tượng cho sức mạnh về mọi mặt của Mỹ - ch&iacute;nh quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam, ch&uacute;ng ra sức củng cố v&agrave; tăng cường bảo vệ, cố giữ cho được vị tr&iacute; chiến lược quan trọng n&agrave;y trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tiến h&agrave;nh c&aacute;c chiến lược chiến tranh x&acirc;m lược tr&ecirc;n đất nước ta. V&igrave; vậy, Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trực tiếp hứng chịu sự k&igrave;m kẹp, b&oacute;c lột, đ&agrave;n &aacute;p rất khắc nghiệt v&agrave; d&atilde; man bởi ch&iacute;nh s&aacute;ch, thủ đoạn cai trị th&acirc;m độc, t&agrave;n bạo của Mỹ v&agrave; tay sai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định bị biến th&agrave;nh thủ phủ thuộc địa của chế độ thực d&acirc;n kiểu mới v&agrave; trong bối cảnh đất nước bị chia cắt, dưới b&agrave;n tay của Mỹ - ch&iacute;nh quyền tay sai c&ograve;n l&agrave; nơi tập trung s&acirc;u sắc nhất, điểm xo&aacute;y của những m&acirc;u thuẫn x&atilde; hội ở miền Nam Việt Nam. Đảng bộ v&agrave; qu&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; phải đương đầu với kẻ th&ugrave; sừng sỏ, rất hung h&atilde;n v&agrave; t&agrave;n bạo ngay tại trung t&acirc;m s&agrave;o huyệt của ch&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dưới sự l&atilde;nh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn v&agrave; Gia Định đấu tranh ki&ecirc;n cường, thắng lợi vẻ vang, g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o thắng lợi vĩ đại của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiệp định Giơ-ne-vơ vừa được k&yacute; kết (20 th&aacute;ng 7 năm 1954), mặc d&ugrave; Mỹ - Diệm đ&atilde; ra sức ph&aacute; hoại Hiệp định, ch&uacute;ng thiết lập chế độ độc t&agrave;i ph&aacute;t x&iacute;t, đ&agrave;n &aacute;p c&aacute;c lực lượng đối lập v&agrave; thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;n bạo &ldquo;Tố cộng, diệt cộng&rdquo; tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam Việt Nam; nhưng tu&acirc;n thủ nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ, từ năm 1954 đến năm 1959, Trung ương Đảng chủ trương miền Nam thực hiện đấu tranh ch&iacute;nh trị, Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn v&agrave; Gia Định đ&atilde; l&atilde;nh đạo Nh&acirc;n d&acirc;n tiến h&agrave;nh cuộc đấu tranh đ&ograve;i Mỹ - Diệm thi h&agrave;nh Hiệp định Giơ-ne-vơ, đ&ograve;i c&aacute;c quyền d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ v&agrave; giữ g&igrave;n lực lượng c&aacute;ch mạng. Th&aacute;ng 11 năm 1954, Hội nghị Khu ủy mới của S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn do Trung ương Cục chỉ định đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh của Th&agrave;nh phố v&agrave; đ&atilde; chỉ ra rằng: Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn vốn c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng rất cao, lại rất nhạy b&eacute;n với thời cuộc; Th&agrave;nh phố đang s&ocirc;i nổi bước v&agrave;o phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị, đang c&oacute; nhiều thuận lợi cho ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; tham gia đấu tranh s&ocirc;i nổi với c&aacute;c h&igrave;nh thức biểu t&igrave;nh, b&atilde;i c&ocirc;ng, b&atilde;i thị, b&atilde;i kh&oacute;a&hellip; tạo th&agrave;nh cao tr&agrave;o, phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị nối tiếp nhau li&ecirc;n tục. Thực tiễn cuộc đấu tranh của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn v&agrave; Gia Định trước kh&oacute; khăn, khắc nghiệt của giai đoạn n&agrave;y đ&atilde; chứng tỏ tinh thần c&aacute;ch mạng, chấp nhận hy sinh gian khổ để đi theo Đảng, trong đấu tranh đ&atilde; s&aacute;ng tạo g&oacute;p phần cung cấp kinh nghiệm cho Đảng để đề ra đường lối c&aacute;ch mạng miền Nam, đ&oacute; l&agrave; khởi nghĩa gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền, đấu tranh ch&iacute;nh trị kết hợp với vũ trang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng 11 năm 1959, Nghị quyết 15-NQ/TW của Trung ương Đảng được triển khai như một luồng gi&oacute; mới khơi dậy c&aacute;c tiềm năng c&aacute;ch mạng. Từ năm 1960 - 1965, Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định với cuộc chiến đấu sinh động của m&igrave;nh ngay ở s&agrave;o huyệt kẻ th&ugrave; đ&atilde; g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh đặc biệt&rdquo; của đế quốc Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng (kh&oacute;a III), họp v&agrave;o th&aacute;ng 01 năm 1968 chỉ r&otilde;: Cuộc kh&aacute;ng chiến của ta l&uacute;c n&agrave;y cần phải v&agrave; c&oacute; thể tạo một chuyển biến lớn giữa l&uacute;c đế quốc Mỹ đang ở thế lưỡng nan về chiến lược, giới cầm quyền Mỹ đang dao động trong thời điểm rất nhạy cảm của năm bầu cử Tổng thống Mỹ, để chuyển c&aacute;ch mạng v&agrave; chiến tranh c&aacute;ch mạng miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ gi&agrave;nh thắng lợi quyết định; phải tạo được một bước ngoặt lớn của chiến tranh; phải tạo một bước nhảy vọt bằng chọn hướng chiến lược hiểm v&agrave; d&ugrave;ng c&aacute;ch đ&aacute;nh mới, gi&aacute;ng một đ&ograve;n bất ngờ thật mạnh v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t huy kh&iacute; thế tiến c&ocirc;ng, Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; l&atilde;nh đạo qu&acirc;n, d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo; của Mỹ v&agrave; tham gia v&agrave;o cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến trước thắng lợi của việc k&yacute; kết Hiệp định Pa-ri (th&aacute;ng 01 năm 1973), phong tr&agrave;o đấu tranh của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định d&acirc;ng cao, tạo n&ecirc;n thực lực c&aacute;ch mạng để chuẩn bị đ&oacute;n thời cơ mới. C&aacute;c phong tr&agrave;o b&ugrave;ng l&ecirc;n quyết liệt thu h&uacute;t hầu hết c&aacute;c lực lượng đấu tranh tạo &ldquo;T&igrave;nh thế c&aacute;ch mạng&rdquo; cho th&agrave;nh phố - khẩu hiệu ch&iacute;nh trị &ldquo;Đuổi Mỹ, lật Thiệu&rdquo; biểu hiện trong c&aacute;c phong tr&agrave;o chống ch&iacute;nh s&aacute;ch văn h&oacute;a thực d&acirc;n, chiến dịch đốt xe Mỹ, phong tr&agrave;o phản đối thuế lương bổng, phong tr&agrave;o &ldquo;Chống chiến tranh v&agrave; tổng động vi&ecirc;n&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;Chống bầu cử gian lận&rdquo;, tố c&aacute;o tội &aacute;c Mỹ - Thiệu, &ldquo;N&oacute;i cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe v&agrave; nghe đồng b&agrave;o t&ocirc;i n&oacute;i&rdquo;, &ldquo;Phong tr&agrave;o phụ nữ đ&ograve;i quyền sống&rdquo;, &ldquo;Phong tr&agrave;o b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;ch mạng&rdquo;, phong tr&agrave;o chống bắt l&iacute;nh đ&ocirc;n qu&acirc;n, bảo vệ thanh ni&ecirc;n trốn l&iacute;nh v&agrave; l&iacute;nh trốn&hellip; trong đ&oacute;, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n - học sinh của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trở th&agrave;nh trung t&acirc;m đột ph&aacute; của phong tr&agrave;o đ&ocirc; thị; ta đẩy mạnh chiến tranh du k&iacute;ch đ&aacute;nh địch, mở rộng v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng, mở h&agrave;nh lang, nối liền hậu cứ với tuyến trước, lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố đứng ch&acirc;n vững chắc ở v&ugrave;ng ven đ&ocirc;, ph&aacute;t triển thế v&agrave; lực c&aacute;ch mạng n&ocirc;ng th&ocirc;n ngoại th&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 01 năm 1973, Hiệp định Pa-ri&nbsp; về &ldquo;Chấm dứt chiến tranh, lập lại h&ograve;a b&igrave;nh ở Việt Nam&rdquo; được k&yacute; kết, đ&acirc;y l&agrave; thắng lợi v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng của Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; gi&agrave;nh được trong cuộc đấu tranh l&acirc;u d&agrave;i chống đế quốc Mỹ x&acirc;m lược. Tr&ecirc;n chiến trường miền Nam, kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&acirc;n đội Mỹ, sự so s&aacute;nh lực lượng thay đổi c&oacute; lợi cho ta. Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n bước tiếp một giai đoạn đấu tranh mới: Đ&aacute;nh cho ngụy nh&agrave;o để kết th&uacute;c chiến tranh v&agrave; gi&agrave;nh độc lập thống nhất ho&agrave;n to&agrave;n cho Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngay từ ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 01 năm 1973, Trung ương Đảng đ&atilde; ra Chỉ thị số 200-CT/TW chỉ r&otilde;: &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng ở miền Nam c&oacute; nhiều thuận lợi mới nhưng c&ograve;n gay go, phức tạp, c&oacute; khả năng tiến triển trong điều kiện h&ograve;a b&igrave;nh được giữ vững, nhưng phải sẵn s&agrave;ng đối ph&oacute; với khả năng địch ngoan cố ph&aacute; hoại h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ thị số 03/CT-73, ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 3 năm 1973, Trung ương Cục cũng n&ecirc;u r&otilde;: &ldquo;Tuyệt đối ta kh&ocirc;ng ảo tưởng địch sẽ thi h&agrave;nh Hiệp định nhưng cũng kh&ocirc;ng đơn giản cho rằng địch muốn l&agrave;m g&igrave; th&igrave; l&agrave;m. Mặt quan trọng c&oacute; t&iacute;nh chất quyết định l&agrave; nỗ lực v&agrave; t&aacute;c động chủ quan của ph&iacute;a c&aacute;ch mạng&rdquo;, phải ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; hết sức khẩn trương đẩy mạnh đấu tranh v&agrave; x&acirc;y dựng thực lực c&aacute;ch mạng. Mặt kh&aacute;c cần phải d&ugrave;ng c&aacute;c điều khoản mang t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; Hiệp định để đẩy mạnh đấu tranh ch&iacute;nh trị v&agrave; binh vận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; l&atilde;nh đạo Nh&acirc;n d&acirc;n chống địch ph&aacute; hoại Hiệp định Pa-ri v&agrave; đ&ograve;i c&aacute;c quyền d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ, tiến l&ecirc;n đẩy mạnh đấu tranh, ph&aacute;t triển vững chắc thế v&agrave; lực của c&aacute;ch mạng. C&ugrave;ng với kh&iacute; thế tiến c&ocirc;ng tr&ecirc;n chiến trường cả nước, qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tiến c&ocirc;ng địch, chủ động đ&aacute;nh địch ngay trong v&ugrave;ng ch&uacute;ng kiểm so&aacute;t, đấu tranh ch&iacute;nh trị kết hợp hoạt động vũ trang, c&ocirc;ng t&aacute;c binh vận được đẩy mạnh để đ&aacute;nh địch, cơ sở c&aacute;ch mạng ph&aacute;t triển mạnh, tạo điều kiện đ&oacute;n thời cơ chiến lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đấu tranh ch&iacute;nh trị diễn ra s&ocirc;i nổi, dồn dập, s&acirc;u rộng trong c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n đ&ograve;i lật đổ Thiệu, chấm dứt chiến tranh, trả t&ugrave; ch&iacute;nh trị&hellip; th&ocirc;ng qua c&aacute;c &ldquo;Phong tr&agrave;o chống sa thải c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Phong tr&agrave;o cứu đ&oacute;i&rdquo;, &ldquo;Bảo vệ quyền lợi người lao động&rdquo;; c&aacute;c cuộc đấu tranh &ldquo;Ng&agrave;y k&yacute; giả đi ăn m&agrave;y&rdquo;, &ldquo;B&aacute;o ch&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng l&yacute; thọ nạn&rdquo;&hellip; Hoạt động vũ trang được đẩy mạnh, lực lượng địa phương S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định h&igrave;nh th&agrave;nh 6 mũi tiến c&ocirc;ng (trong đ&oacute; c&oacute; 6 đo&agrave;n đặc c&ocirc;ng, 3 tiểu đo&agrave;n biệt động v&agrave; 11 đại đội) - ta đẩy mạnh chiến tranh du k&iacute;ch, đ&aacute;nh ph&aacute; ấp chiến lược, giao th&ocirc;ng của địch, tổ chức tuy&ecirc;n truyền vũ trang, diệt &aacute;c, ph&aacute; k&igrave;m, tạo được địa b&agrave;n vững chắc ngay ở ven đ&ocirc;. Nhiệm vụ chuẩn bị tạo điều kiện tiến h&agrave;nh tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch, tổng khởi nghĩa gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, sẵn s&agrave;ng tham gia Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 3 năm 1975, Bộ Ch&iacute;nh trị họp v&agrave; nhận định: &ldquo;Cuộc chiến tranh c&aacute;ch mạng ở miền Nam kh&ocirc;ng những đ&atilde; bước v&agrave;o giai đoạn ph&aacute;t triển nhảy vọt m&agrave; thời cơ để mở tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy tại S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; ch&iacute;n muồi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 4 năm 1975, Thường vụ Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ra Chỉ thị &ldquo;Những việc cần l&agrave;m ngay trong c&aacute;c giai đoạn: trước, trong v&agrave; sau khi th&agrave;nh phố được giải ph&oacute;ng&rdquo;, khẳng định &ldquo;Hiện nay ch&uacute;ng ta đang ở thời kỳ trực tiếp c&aacute;ch mạng ở th&agrave;nh phố, l&agrave; giai đoạn tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch, tổng khởi nghĩa để gi&agrave;nh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay Nh&acirc;n d&acirc;n&hellip; &rdquo;. Chỉ thị k&ecirc;u gọi to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n chấp nhận hi sinh để ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước ng&agrave;y Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy, ở th&agrave;nh phố c&oacute; hơn 700 c&aacute;n bộ, ở v&ugrave;ng ven c&oacute; hơn 1.000 c&aacute;n bộ, hơn 1.300 c&aacute;n bộ ở gần sẵn s&agrave;ng v&agrave;o th&agrave;nh phố, nội th&agrave;nh v&agrave; v&ugrave;ng ven c&oacute; 1.200 đảng vi&ecirc;n v&agrave; hơn 10.000 quần ch&uacute;ng n&ograve;ng cốt; c&oacute; 40 l&otilde;m ch&iacute;nh trị với 7.000 quần ch&uacute;ng đ&atilde; gi&agrave;nh quyền l&agrave;m chủ, 400 tổ chức c&ocirc;ng khai với gần 25.000 quần ch&uacute;ng; tổ chức cơ sở v&agrave; đ&atilde; in h&agrave;ng triệu bản t&agrave;i liệu, truyền đơn, may cờ, kẻ khẩu hiệu, chuẩn bị loa, k&egrave;n, trống, h&agrave;ng trăm xe c&oacute; gắn loa ph&oacute;ng thanh để tuy&ecirc;n truyền, vận động nổi dậy. Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; tham gia chuẩn bị tại chỗ v&agrave; chuyển từ ngo&agrave;i với khối lượng 58.000 tấn vũ kh&iacute;, lương thực, nhi&ecirc;n liệu, thuốc men, dụng cụ y tế&hellip; bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đến 60%.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tất cả c&aacute;c lực lượng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần đ&atilde; sẵn s&agrave;ng bước v&agrave;o trận quyết chiến chiến lược. Dưới sự l&atilde;nh đạo to&agrave;n diện v&agrave; s&acirc;u s&aacute;t của Th&agrave;nh ủy, to&agrave;n Đảng bộ v&agrave; qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; sẵn s&agrave;ng đi v&agrave;o chiến dịch với kh&iacute; thế s&ocirc;i sục v&agrave; quyết t&acirc;m hơn bao giờ hết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Từ ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 4 năm 1975, khi c&aacute;c Qu&acirc;n đo&agrave;n ta tiến v&agrave;o điểm tập kết bao v&acirc;y S&agrave;i G&ograve;n th&igrave; c&aacute;c x&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n, T&acirc;n Nhựt, T&acirc;n Tạo (B&igrave;nh Ch&aacute;nh), Nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; dẫn đường cho bộ đội chủ lực v&agrave; nổi dậy diệt tề, treo cờ giải ph&oacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 giờ, ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4 năm 1975, Th&agrave;nh ủy họp ở An Thạnh để kiểm điểm lại lần cuối to&agrave;n bộ c&ocirc;ng việc đ&atilde; chuẩn bị v&agrave; sau đ&oacute; xuống cơ sở để trực tiếp chỉ đạo c&ocirc;ng việc khởi nghĩa ở th&agrave;nh phố v&agrave; ven đ&ocirc;. C&aacute;c lực lượng vũ trang của Th&agrave;nh đội, c&aacute;c lực lượng đặc c&ocirc;ng đ&atilde; &eacute;m sẵn ở c&aacute;c cầu dẫn v&agrave;o th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c vị tr&iacute; xung yếu, sẵn s&agrave;ng đ&aacute;nh địch. <strong>Giờ giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; điểm!</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 giờ, ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4 năm 1975, cuộc Tổng Tiến c&ocirc;ng của đại qu&acirc;n ta v&agrave;o tuyến ph&ograve;ng thủ ngoại vi của S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định bắt đầu. V&agrave;nh đai ph&ograve;ng thủ v&ograve;ng ngo&agrave;i của S&agrave;i G&ograve;n bị chọc thủng, qu&acirc;n ta &aacute;p s&aacute;t v&agrave; chuẩn bị tiến c&ocirc;ng v&agrave;o nội đ&ocirc;. Đ&ecirc;m đ&oacute;, Nguyễn Văn Thiệu c&ugrave;ng Trần Thiện Khi&ecirc;m l&ecirc;n m&aacute;y bay đ&agrave;o tẩu khỏi S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chiều ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4, c&aacute;c đồng ch&iacute; phụ tr&aacute;ch Ban C&ocirc;ng vận đ&atilde; truyền lệnh Tổng khởi nghĩa cho tất cả cơ sở của Ban C&ocirc;ng vận trong Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 4, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất bị kh&ocirc;ng qu&acirc;n ta n&eacute;m bom. 15 giờ c&ugrave;ng ng&agrave;y, Dương Văn Minh nhậm chức Tổng thống, nh&acirc;n cơ hội n&agrave;y ta đưa người v&agrave;o nắm c&aacute;c chức vụ quan trọng trong qu&acirc;n đội, cảnh s&aacute;t, ch&iacute;nh quyền địch để g&oacute;p phần l&agrave;m địch nhanh ch&oacute;ng tan r&atilde;, th&uacute;c đẩy Ch&iacute;nh phủ ngụy quyền sớm đầu h&agrave;ng, tr&aacute;nh l&agrave;m đổ n&aacute;t, thương vong cho Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ta k&ecirc;u gọi Nh&acirc;n d&acirc;n nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền v&agrave; binh sĩ ngụy đầu h&agrave;ng tr&ecirc;n b&aacute;o &ldquo;Điện t&iacute;n&rdquo;. C&aacute;c cơ sở nội tuyến, điệp b&aacute;o, binh vận của ta ở nội đ&ocirc; hoạt động kh&ocirc;ng cho địch tẩu t&aacute;n, ph&aacute; hủy t&agrave;i liệu, t&agrave;i sản c&ocirc;ng sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phối hợp với c&aacute;c cuộc tiến c&ocirc;ng của c&aacute;c qu&acirc;n đo&agrave;n từ ngo&agrave;i đ&aacute;nh v&agrave;o, c&aacute;c lực lượng vũ trang địa phương, du k&iacute;ch, biệt động, đặc c&ocirc;ng ở ven đ&ocirc; v&agrave; nội đ&ocirc; đ&atilde; tiến đ&aacute;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u; đ&aacute;nh địch ở T&acirc;n Cảng, Cổ Loa v&agrave; đ&aacute;nh chiếm một số nơi để hỗ trợ cho đồng b&agrave;o nổi dậy (quận 6, T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a&hellip;).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 giờ, ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 4 năm 1975, qu&acirc;n ta n&atilde; ph&aacute;o v&agrave;o s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, c&aacute;c qu&acirc;n đo&agrave;n chủ lực &agrave;o ạt tiến về Th&agrave;nh phố. C&aacute;c đơn vị đặc c&ocirc;ng, biệt động, an ninh của ta đ&aacute;nh chiếm c&aacute;c cầu v&agrave; &aacute;p s&aacute;t mục ti&ecirc;u - lực lượng vũ trang S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; chiếm giữ 14 chiếc cầu cho đại qu&acirc;n ta tiến v&agrave;o nội đ&ocirc;. Ở c&aacute;c trọng điểm khởi nghĩa v&agrave; c&aacute;c nơi c&oacute; điều kiện, Nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; đứng l&ecirc;n gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền (một số nơi của Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, G&ograve; Vấp, B&igrave;nh Thạnh, T&acirc;n B&igrave;nh). Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, 16.000 cảnh s&aacute;t được cho về nh&agrave;, bộ m&aacute;y k&igrave;m kẹp của ngụy quyền ở cơ sở bị tan r&atilde; đ&atilde; tạo điều kiện cho đồng b&agrave;o nội đ&ocirc; nổi dậy. Đ&ecirc;m c&ugrave;ng ng&agrave;y, Bộ Tổng Tham mưu v&agrave; c&aacute;c đơn vị ph&ograve;ng thủ của qu&acirc;n ngụy hầu hết tan r&atilde;, bỏ chạy; cơ sở an ninh, b&iacute; mật của ta nắm chỉ huy qu&acirc;n đội, th&uacute;c đẩy Dương Văn Minh sớm đầu h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 giờ 30, ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, qu&acirc;n ta từ 4 hướng đồng loạt tiến v&agrave;o nội th&agrave;nh, l&uacute;c 9 giờ 30 ph&uacute;t, Dương Văn Minh đưa l&ecirc;n Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh S&agrave;i G&ograve;n ph&aacute;t đi&nbsp; &ldquo;Tuy&ecirc;n bố th&agrave;nh phố bỏ ngỏ&rdquo; v&agrave; cho ph&aacute;t lệnh k&ecirc;u gọi binh sĩ ngừng bắn, ở đ&acirc;u giữ nguy&ecirc;n ở đ&oacute;...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nh&acirc;n d&acirc;n dưới sự l&atilde;nh đạo của c&aacute;c cơ sở đảng v&agrave; của c&aacute;c đo&agrave;n thể, ban, ng&agrave;nh đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng v&ugrave;ng l&ecirc;n treo cờ, khẩu hiệu c&aacute;ch mạng v&agrave; tỏa ra chiếm c&aacute;c c&ocirc;ng sở, đồn, trại, b&oacute;t cảnh s&aacute;t của địch, gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền về tay Nh&acirc;n d&acirc;n, suốt ng&agrave;y 29 đến rạng s&aacute;ng 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, đ&atilde; c&oacute; 107 điểm nổi dậy của Nh&acirc;n d&acirc;n. Được lực lượng vũ trang tại chỗ hỗ trợ, Nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; tự giải ph&oacute;ng c&aacute;c huyện lỵ Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, G&ograve; Vấp, Thủ Đức, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Cần Giờ; chiếm trụ sở h&agrave;nh ch&iacute;nh c&aacute;c quận 3, 5, 8, 10, 11, T&ograve;a h&agrave;nh ch&iacute;nh tỉnh Gia Định, chiếm 2 ty cảnh s&aacute;t của quận 3 v&agrave; 5; khu trọng điểm khởi nghĩa ở Ng&atilde; Bảy, c&aacute;c điểm khởi nghĩa của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hoa vận. C&aacute;c chi bộ đảng ở x&iacute; nghiệp đ&atilde; l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng nh&acirc;n nổi dậy chiếm c&aacute;c cơ sở sản xuất, c&aacute;c c&ocirc;ng xưởng, nh&agrave; m&aacute;y nước, nh&agrave; m&aacute;y điện&hellip; giữ cho th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng bị mất điện, mất nước. C&aacute;c cơ sở binh vận của ta nhanh ch&oacute;ng l&atilde;nh đạo Nh&acirc;n d&acirc;n k&ecirc;u gọi binh l&iacute;nh địch bu&ocirc;ng s&uacute;ng, gi&uacute;p họ trở về gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gần 11 giờ trưa, ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975, mũi thọc s&acirc;u của Qu&acirc;n đo&agrave;n 2 với chiếc xe tăng mang số hiệu 390 h&uacute;c đổ cổng ch&iacute;nh v&agrave; tiến thẳng v&agrave;o Dinh Độc Lập, ch&iacute;nh thức kết th&uacute;c chế độ Mỹ v&agrave; tay sai ở miền Nam Việt Nam v&agrave; đ&aacute;nh dấu giờ ph&uacute;t lịch sử vinh quang của Đảng ta ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ugrave;ng l&uacute;c, c&aacute;c c&aacute;nh qu&acirc;n của ta tỏa ra chiếm lĩnh c&aacute;c mục ti&ecirc;u trong th&agrave;nh phố. Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; mang cờ, hoa ra đường để ch&agrave;o qu&acirc;n giải ph&oacute;ng v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c lực lượng vũ trang, an ninh truy qu&eacute;t t&agrave;n qu&acirc;n, k&ecirc;u gọi binh sĩ S&agrave;i G&ograve;n ra tr&igrave;nh diện, giữ trật tự an ninh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&agrave;y 06 th&aacute;ng 5 năm 1975, Th&agrave;nh ủy họp mở rộng sơ bộ nhận x&eacute;t về kết quả Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố v&agrave; nhanh ch&oacute;ng chỉ đạo to&agrave;n Đảng bộ tiếp tục thực hiện c&aacute;c phần việc sau khi giải ph&oacute;ng như Chỉ thị ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 4 năm 1975 đ&atilde; đề ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong thắng lợi huy ho&agrave;ng của Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử, Đảng bộ v&agrave; qu&acirc;n, d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức xứng đ&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; biểu lộ sự hiệp đồng chiến đấu tuyệt vời của qu&acirc;n chủ lực (5 qu&acirc;n đo&agrave;n) với lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố; với sự nổi dậy dưới nhiều mức độ c&aacute;c thời điểm kh&aacute;c nhau của Nh&acirc;n d&acirc;n; với sự tham gia tấn c&ocirc;ng địch của tất cả c&aacute;c lực lượng y&ecirc;u nước v&agrave;o ngay c&aacute;c cơ quan đầu n&atilde;o của địch đ&atilde; l&agrave;m cho qu&acirc;n th&ugrave; nhanh ch&oacute;ng tan r&atilde; v&agrave; sụp đổ. Ch&iacute;nh sự hiệp đồng chiến đấu tuyệt vời đ&atilde; thực hiện được ước vọng của Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; giữ cho th&agrave;nh phố được nguy&ecirc;n vẹn. &ldquo;Quần ch&uacute;ng đ&atilde; v&agrave;o trận chiến đ&uacute;ng l&uacute;c, kh&ocirc;ng qu&aacute; sớm, cũng kh&ocirc;ng muộn qu&aacute;. H&agrave;nh động y&ecirc;u nước của Nh&acirc;n d&acirc;n tạo ra kh&iacute; thế c&aacute;ch mạng tr&agrave;n ngập đường phố, l&agrave; sức mạnh to lớn. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;i qu&yacute; nhất của quần ch&uacute;ng S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục tổ chức v&agrave; r&egrave;n luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;: &ldquo;Kết th&uacute;c vẻ vang qu&aacute; tr&igrave;nh 30 năm chiến tranh giải ph&oacute;ng của d&acirc;n tộc v&agrave; bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, chấm dứt vĩnh viễn &aacute;ch thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc tr&ecirc;n đất nước ta, l&agrave;m cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất v&agrave; đưa cả nước ta tiến l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội. Thắng lợi ấy đ&atilde; l&agrave;m thất bại cuộc chiến tranh x&acirc;m lược thực d&acirc;n mới quy m&ocirc; lớn nhất v&agrave; d&agrave;i ng&agrave;y nhất từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, l&agrave;m đảo lộn chiến lược to&agrave;n cầu của t&ecirc;n đế quốc đầu sỏ, đẩy Mỹ v&agrave;o t&igrave;nh trạng kh&oacute; khăn chưa từng thấy&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>III. &Yacute; NGHĨA, NGUY&Ecirc;N NH&Acirc;N THẮNG LỢI V&Agrave; NHỮNG B&Agrave;I HỌC KINH NGHIỆM TRONG SỰ NGHIỆP KH&Aacute;NG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. &Yacute; nghĩa thắng lợi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.1. Đối với Nh&acirc;n d&acirc;n ta:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thắng lợi của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đ&aacute;nh dấu bước ngoặt rất cơ bản, quyết định của con đường c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng ta v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vạch ra từ Ch&iacute;nh cương vắn tắt 1930 - Con đường độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, tự do, ấm no, hạnh ph&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kế tục C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, ph&aacute;t huy thắng lợi của cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p (1945 - 1954), l&agrave; trận đ&aacute;nh quyết định nhất của cuộc chiến đấu 30 năm (1945 - 1975) gian khổ, &aacute;c liệt, gi&agrave;nh lại v&agrave; giữ vững nền độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Từ đ&acirc;y cả d&acirc;n tộc ta tiến v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n mới: Độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, đẩy l&ugrave;i ngh&egrave;o n&agrave;n, lạc hậu, tạo lập cuộc sống ấm no, hạnh ph&uacute;c, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Qua cuộc chiến đấu v&agrave; chiến thắng, Đảng ta, Nh&acirc;n d&acirc;n ta, qu&acirc;n đội ta, d&acirc;n tộc ta v&agrave; mỗi người Việt Nam được r&egrave;n luyện cả về phẩm chất v&agrave; t&agrave;i năng, c&agrave;ng nhận thức s&acirc;u sắc hơn, đ&uacute;ng đắn hơn vị tr&iacute;, khả năng v&agrave; sức mạnh của m&igrave;nh trong thời đại mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - N&acirc;ng vị thế ch&iacute;nh trị của Việt Nam tr&ecirc;n thế giới l&ecirc;n một tầm cao mới v&agrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o của mỗi người d&acirc;n Việt Nam trong thế kỷ XX v&agrave; mai sau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.2. Đối với thế giới:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thắng lợi của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nh&acirc;n d&acirc;n ta:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- L&agrave; một thắng lợi ti&ecirc;u biểu của lực lượng c&aacute;ch mạng thế giới, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nh&acirc;n d&acirc;n thế giới v&igrave; độc lập, h&ograve;a b&igrave;nh, d&acirc;n chủ v&agrave; tiến bộ x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Đập tan cuộc phản c&ocirc;ng lớn nhất, kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai của chủ nghĩa đế quốc; l&agrave; tr&agrave;o lưu c&aacute;ch mạng của thời đại, m&agrave; mũi nhọn l&agrave; phong tr&agrave;o giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, mở đầu sự ph&aacute; sản của chủ nghĩa thực d&acirc;n kiểu mới tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- L&agrave;m s&aacute;ng tỏ t&iacute;nh hiện thực, t&iacute;nh phổ biến của xu thế ph&aacute;t triển của lo&agrave;i người tiến bộ, g&oacute;p phần động vi&ecirc;n cổ vũ c&aacute;c d&acirc;n tộc dũng cảm, ki&ecirc;n cường, giương cao ngọn cờ độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, thực hiện c&ocirc;ng cuộc giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, giải ph&oacute;ng x&atilde; hội, giải ph&oacute;ng con người v&agrave; trực tiếp g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của nh&acirc;n d&acirc;n hai nước l&aacute;ng giềng L&agrave;o v&agrave; Campuchia anh em.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- L&agrave; biểu tượng mới về sức mạnh của c&aacute;ch mạng thế giới, kết hợp sức mạnh d&acirc;n tộc với sức mạnh thời đại, l&agrave;m ti&ecirc;u tan huyền thoại về sức mạnh của đế quốc Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- N&ecirc;u bật một ch&acirc;n l&yacute;: Trong thời đại ng&agrave;y nay, một d&acirc;n tộc m&agrave; nước kh&ocirc;ng rộng, người kh&ocirc;ng đ&ocirc;ng, kinh tế k&eacute;m ph&aacute;t triển, song d&acirc;n tộc ta đ&atilde; đo&agrave;n kết chặt chẽ v&agrave; đấu tranh ki&ecirc;n quyết dưới sự l&atilde;nh đạo của một Đảng M&aacute;cx&iacute;t-L&ecirc;nin&iacute;t, c&oacute; đường lối v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng đ&uacute;ng đắn, kết hợp chặt chẽ sức mạnh d&acirc;n tộc với sức mạnh thời đại th&igrave; ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể đ&aacute;nh bại mọi thế lực x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n thắng lợi:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định h&agrave;ng đầu bảo đảm thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n ph&aacute;t huy truyền thống y&ecirc;u nước của d&acirc;n tộc, một l&ograve;ng đi theo Đảng, đi theo B&aacute;c Hồ, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, bền bỉ, lao động qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc, v&igrave; chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; v&igrave; quyền sống của con người.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cả nước đo&agrave;n kết, thống nhất &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động, tr&ecirc;n dưới một l&ograve;ng, triệu người như một, quyết t&acirc;m đ&aacute;nh thắng giặc Mỹ x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kết hợp sức mạnh của d&acirc;n tộc với sức mạnh của thời đại, tạo th&agrave;nh sức mạnh tổng hợp đ&aacute;nh Mỹ v&agrave; thắng Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đo&agrave;n kết, li&ecirc;n minh chiến đấu với nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3. Những b&agrave;i học kinh nghiệm trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ki&ecirc;n định, quyết t&acirc;m, quyết đ&aacute;nh, quyết thắng đế quốc Mỹ x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đường lối kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo, độc lập, tự chủ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nghệ thuật tiến h&agrave;nh chiến tranh Nh&acirc;n d&acirc;n s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức lực lượng cả nước đ&aacute;nh giặc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - X&acirc;y dựng căn cứ địa c&aacute;ch mạng, hậu phương kh&aacute;ng chiến vững chắc, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của hậu phương lớn v&agrave; hậu phương vững chắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ph&aacute;t huy sức mạnh đo&agrave;n kết chiến đấu của ba d&acirc;n tộc Việt Nam, L&agrave;o, Campuchia để c&ugrave;ng nhau đ&aacute;nh thắng đế quốc Mỹ x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đo&agrave;n kết quốc tế, ph&aacute;t huy sức mạnh của thời đại gắn với sức mạnh d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t huy nh&acirc;n tố con người.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t huy truyền thống c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường, đo&agrave;n kết, năng động, s&aacute;ng tạo, Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tạo ra sự biến đổi to lớn s&acirc;u sắc, to&agrave;n diện tr&ecirc;n mọi lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, mang lại những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử, l&agrave;m n&ecirc;n diện mạo mới cho th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u. Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2015) một chặng đường hết sức quan trọng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố; Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được th&agrave;nh tựu: Giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố; kinh tế duy tr&igrave; tăng trưởng h&agrave;ng năm ở mức cao; c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, quản l&yacute; quy hoạch v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị c&oacute; nhiều tiến bộ, đ&atilde; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội; đời sống Nh&acirc;n d&acirc;n được cải thiện, thu nhập từng bước được n&acirc;ng l&ecirc;n; năng lực l&atilde;nh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; của ch&iacute;nh quyền được n&acirc;ng l&ecirc;n, kỷ cương được tăng cường; d&acirc;n chủ được mở rộng, vai tr&ograve; của Mặt trận v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội được ph&aacute;t huy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để th&agrave;nh phố tiếp tục giữ vững vai tr&ograve; quan trọng đối với sự ph&aacute;t triển chung của cả nước, Đảng bộ, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ v&agrave; to&agrave;n diện hơn nữa; n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng bộ; ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ v&agrave; sức mạnh đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo của Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố; huy động mọi nguồn lực đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế v&agrave; ph&aacute;t triển kết cấu hạ tầng, th&iacute;ch ứng với biến đổi kh&iacute; hậu; kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho Nh&acirc;n d&acirc;n; giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội; bảo đảm quốc ph&ograve;ng - an ninh; x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững, đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng lớn cho cả nước, từng bước trở th&agrave;nh một trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghiệp, dịch vụ, gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo, khoa học - c&ocirc;ng nghệ của khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, xứng đ&aacute;ng l&agrave; th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại./</span></span></p> <p style="margin-left:180pt; text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH ỦY&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;