Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="story_teaser" style="font-weight: bold; padding-bottom: 15px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh Đề cương tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 110 năm ng&agrave;y sinh Tổng b&iacute; thư L&ecirc; Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2017). TG tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn bản đề cương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28066/24leudan.jpg" style="height:356px; width:600px" /></span></span></p> </div> <div class="story_body" style="text-align: justify; padding-bottom: 10px; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I. T&Oacute;M TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CH&Iacute; L&Ecirc; DUẨN</strong><br /> <br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn sinh ng&agrave;y 07-4-1907 ở l&agrave;ng B&iacute;ch La, x&atilde; Triệu Đ&ocirc;ng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất th&acirc;n từ một gia đ&igrave;nh lao động, c&oacute; truyền thống y&ecirc;u nước, đồng ch&iacute; sớm gi&aacute;c ngộ c&aacute;ch mạng, hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của đồng ch&iacute; Nguyễn &Aacute;i Quốc đi theo con đường c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn tham gia phong tr&agrave;o y&ecirc;u nước từ năm 1926, tham gia v&agrave; hoạt động trong Hội Việt Nam C&aacute;ch mạng Thanh ni&ecirc;n từ năm 1928 v&agrave; đến năm 1930 trở th&agrave;nh một trong những đảng vi&ecirc;n lớp đầu ti&ecirc;n của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương.<br /> <br /> Năm 1931, đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Tuy&ecirc;n huấn Xứ ủy Bắc Kỳ v&agrave; cũng năm đ&oacute;, đồng ch&iacute; bị thực d&acirc;n Ph&aacute;p bắt tại Hải Ph&ograve;ng, ch&uacute;ng kết &aacute;n 20 năm t&ugrave; cầm cố v&agrave; giam đồng ch&iacute; ở c&aacute;c nh&agrave; lao Hỏa L&ograve;, Sơn La v&agrave; C&ocirc;n Đảo. Tại c&aacute;c nh&agrave; t&ugrave;, đồng ch&iacute; c&ugrave;ng nhiều đảng vi&ecirc;n cộng sản l&atilde;nh đạo c&aacute;c cuộc đấu tranh chống chế độ h&agrave; khắc của nh&agrave; t&ugrave; v&agrave; tổ chức học tập, truyền b&aacute; chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, gi&aacute;c ngộ l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho anh em trong lao t&ugrave;.&nbsp;<br /> <br /> Th&aacute;ng 10 năm 1936, trước phong tr&agrave;o đấu tranh mạnh mẽ của nh&acirc;n d&acirc;n ta v&agrave; thắng lợi của Mặt trận B&igrave;nh d&acirc;n Ph&aacute;p, thực d&acirc;n Ph&aacute;p buộc phải trả tự do cho đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn v&agrave; nhiều chiến sĩ c&aacute;ch mạng kh&aacute;c. Vừa ra khỏi nh&agrave; t&ugrave;, đồng ch&iacute; tham gia ngay v&agrave;o c&aacute;c hoạt động c&aacute;ch mạng s&ocirc;i nổi ở c&aacute;c tỉnh miền Trung. Năm 1937, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn được cử giữ chức B&iacute; thư Xứ ủy Trung Kỳ. Tại đ&acirc;y đồng ch&iacute; đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Xứ ủy l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o Mặt trận D&acirc;n chủ ở miền Trung với nhiều chủ trương v&agrave; phương ph&aacute;p s&aacute;ng tạo.&nbsp;<br /> <br /> Năm 1939, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn được cử v&agrave;o Ban Thường vụ Trung ương Đảng v&agrave; cuối năm đ&oacute; đ&atilde; c&ugrave;ng đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ, Tổng B&iacute; thư của Đảng, chủ tr&igrave; Hội nghị lần thứ s&aacute;u Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương (viết tắt l&agrave; BCHTW), quyết định th&agrave;nh lập Mặt trận Phản đế Đ&ocirc;ng Dương thay Mặt trận D&acirc;n chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh c&aacute;ch mạng sang một thời kỳ mới.<br /> Năm 1940, đồng ch&iacute; lại bị địch bắt tại S&agrave;i G&ograve;n, kết &aacute;n 10 năm t&ugrave; v&agrave; đ&agrave;y đi C&ocirc;n Đảo lần thứ hai. C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 th&agrave;nh c&ocirc;ng, đồng ch&iacute; được Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ đ&oacute;n về đất liền.&nbsp;<br /> <br /> Từ năm 1946, đồng ch&iacute; được ra H&agrave; Nội l&agrave;m việc b&ecirc;n cạnh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần c&ugrave;ng Trung ương Đảng chuẩn bị cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p. Cuối năm đ&oacute;, đồng ch&iacute; được B&aacute;c Hồ v&agrave; Trung ương Đảng cử v&agrave;o l&atilde;nh đạo cuộc kh&aacute;ng chiến ở Nam Bộ. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng năm 1951, đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o BCHTW v&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị. Từ năm 1946 đến năm 1954, với cương vị l&agrave; B&iacute; thư Xứ ủy, rồi B&iacute; thư Trung ương Cục miền Nam, đồng ch&iacute; đ&atilde; l&atilde;nh đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức cuộc kh&aacute;ng chiến ở Nam Bộ.<br /> <br /> Từ năm 1954 đến năm 1957, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được k&yacute; kết, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn ở lại miền Nam để l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng. Trong những năm th&aacute;ng v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn n&agrave;y, đồng ch&iacute; đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; b&aacute;m trụ ở những v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n hẻo l&aacute;nh miền T&acirc;y, miền Trung Nam Bộ đến trung t&acirc;m th&agrave;nh phố lớn S&agrave;i G&ograve;n, Đ&agrave; Lạt... để củng cố c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch mạng, chuẩn bị cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước.&nbsp;<br /> <br /> Năm 1957, Trung ương cử đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng việc chung của Đảng b&ecirc;n cạnh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.Th&aacute;ng 9-1960, tại Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ III của Đảng, đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o BCHTW v&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị, đảm nhận trọng tr&aacute;ch B&iacute; thư thứ nhất BCHTW Đảng.<br /> <br /> &nbsp;Suốt 15 năm tr&ecirc;n cương vị n&agrave;y, trong ho&agrave;n cảnh đất nước trải qua nhiều kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch cực kỳ nghi&ecirc;m trọng v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế diễn biến phức tạp, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&ugrave;ng Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; BCHTW Đảng ki&ecirc;n tr&igrave; đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự viện trợ, gi&uacute;p đỡ v&agrave; đo&agrave;n kết quốc tế, s&aacute;ng suốt l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng cả nước đ&aacute;nh thắng giặc Mỹ x&acirc;m lược v&agrave; tay sai, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.<br /> <br /> Tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ IV (năm 1976) v&agrave; lần thứ V (1982) của Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn được bầu lại v&agrave;o BCHTW, Bộ Ch&iacute;nh trị, giữ chức Tổng B&iacute; thư BCHTW Đảng; từ năm 1978 đồng ch&iacute; l&agrave; B&iacute; thư Qu&acirc;n uỷ Trung ương.<br /> <br /> Hơn 10 năm từ khi đất nước thống nhất, tr&ecirc;n cương vị l&agrave; Tổng B&iacute; thư, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&ugrave;ng với BCHTW, Bộ Ch&iacute;nh trị l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện thắng lợi nhiệm vụ m&agrave; Đại hội IV v&agrave; Đại hội V của Đảng đề ra, gi&agrave;nh được những th&agrave;nh tựu quan trọng trong c&ocirc;ng cuộc kh&ocirc;i phục, cải tạo, ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a theo đường lối x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; tiến h&agrave;nh thắng lợi c&aacute;c cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.<br /> <br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave; đại biểu Quốc hội từ kho&aacute; II đến kho&aacute; VII.<br /> <br /> Do những cống hiến to lớn của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đ&atilde; tặng đồng ch&iacute; Hu&acirc;n chương Sao V&agrave;ng. C&aacute;c nước Li&ecirc;n X&ocirc;, L&agrave;o, Campuchia, Ba Lan, Bungari, Cu Ba, Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Đức, Hunggari, M&ocirc;ng Cổ, Tiệp Khắc đ&atilde; tặng đồng ch&iacute; nhiều hu&acirc;n chương cao qu&yacute;. Ủy ban giải thưởng quốc tế L&ecirc;nin tặng đồng ch&iacute; giải thưởng &ldquo;V&igrave; sự nghiệp củng cố ho&agrave; b&igrave;nh giữa c&aacute;c d&acirc;n tộc&rdquo;.<br /> <br /> <strong>II. NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CH&Iacute; L&Ecirc; DUẨN CHO SỰ NGHIỆP C&Aacute;CH MẠNG CỦA ĐẢNG V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N TA</strong><br /> <br /> 1. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, người học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của c&aacute;ch mạng Việt Nam<br /> Từ một thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, say m&ecirc; với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn sớm trở th&agrave;nh một chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu ti&ecirc;n của Đảng. Vừa hoạt động c&aacute;ch mạng, vừa học tập, đồng ch&iacute; say m&ecirc; đọc Đường c&aacute;ch mệnh của l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc, b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c t&aacute;c phẩm của M&aacute;c, Ăng-ghen, L&ecirc;-nin... từng bước bồi đắp cho m&igrave;nh những tri thức mới, n&acirc;ng cao tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; &yacute; ch&iacute; c&aacute;ch mạng. Do được hoạt động, gần gũi với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n nhận được sự d&igrave;u dắt v&agrave; chỉ đạo trực tiếp của Người. Đ&oacute; l&agrave; điều kiện thuận lợi để đồng ch&iacute; tiếp thu v&agrave; ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c do tổ chức ph&acirc;n c&ocirc;ng. Quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn ch&iacute;nh l&agrave; sự thể hiện trung th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo tư tưởng, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng Hồ Ch&iacute; Minh. Tr&ecirc;n cương vị l&agrave; Tổng B&iacute; thư của Đảng, đồng ch&iacute; đ&atilde; thực hiện xuất sắc những điều m&agrave; to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đ&atilde; hứa trong Lễ truy điệu của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường, phong ph&uacute; của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; l&agrave; một tấm gương ti&ecirc;u biểu về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;<br /> <br /> L&agrave; một người giản dị, khi&ecirc;m tốn, gi&agrave;u l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, hết l&ograve;ng v&igrave; Đảng, v&igrave; d&acirc;n. Cuộc đời hoạt động gần 60 năm của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn gắn liền với qu&aacute; tr&igrave;nh c&aacute;ch mạng nước ta từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỷ XX. Đồng ch&iacute; đ&atilde; tham gia hoạt động ở cả ba miền: Bắc, Trung, Nam, từng trải qua mọi thử th&aacute;ch, gian nan, lu&ocirc;n lu&ocirc;n gần gũi c&aacute;n bộ, chiến sĩ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động. Từ cuối những năm 30 cho đến khi qua đời, đồng ch&iacute; đ&atilde; trải qua nhiều cương vị l&atilde;nh đạo quan trọng của Đảng, đặc biệt từ năm 1960 đến năm 1986, tr&ecirc;n cương vị l&agrave; B&iacute; thư thứ nhất, rồi Tổng B&iacute; thư BCHTW Đảng, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp c&aacute;ch mạng của nh&acirc;n d&acirc;n ta đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c. Vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn thể hiện nổi bật ở những giai đoạn c&aacute;ch mạng sau:<br /> <br /> - Năm 1939, khi được giao trọng tr&aacute;ch Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Trung ương Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&ugrave;ng với đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Cừ, Tổng B&iacute; thư của Đảng, chủ tr&igrave; Hội nghị lần thứ s&aacute;u BCHTW Đảng (th&aacute;ng 11-1939). Hội nghị đ&atilde; mở ra thời kỳ mới cho c&aacute;ch mạng Việt Nam: từ đấu tranh đ&ograve;i c&aacute;c quyền d&acirc;n sinh, d&acirc;n chủ, chuyển sang đấu tranh trực tiếp đ&aacute;nh đổ ch&iacute;nh quyền đế quốc, thực d&acirc;n v&agrave; phong kiến tay sai, chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền về tay nh&acirc;n d&acirc;n. Nghị quyết Hội nghị đ&atilde; khẳng định những tư tưởng chiến lược của c&aacute;ch mạng Việt Nam m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; x&aacute;c định từ Hội nghị th&agrave;nh lập Đảng năm 1930. Đ&acirc;y l&agrave; bước mở đầu của một cao tr&agrave;o c&aacute;ch mạng mới, tiến tới thắng lợi của C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945.<br /> <br /> - Trong thời kỳ chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược, tr&ecirc;n cương vị Ph&oacute; b&iacute; thư, rồi B&iacute; thư Xứ ủy Nam Bộ v&agrave; từ sau Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ II của Đảng (1951) l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Cục miền Nam, đồng ch&iacute; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ m&agrave; Trung ương Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh giao ph&oacute;, đ&oacute; l&agrave;: trực tiếp l&atilde;nh đạo cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p ở Nam Bộ. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; vận dụng s&aacute;ng tạo đường lối, phương ch&acirc;m kh&aacute;ng chiến do Trung ương Đảng đề ra, c&ugrave;ng với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam giải quyết một loạt vấn đề quan trọng: tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng, thống nhất c&aacute;c lực lượng vũ trang, chia ruộng đất cho n&ocirc;ng d&acirc;n ngh&egrave;o, củng cố li&ecirc;n minh c&ocirc;ng n&ocirc;ng, ph&aacute;t huy sức mạnh to lớn của Mặt trận thống nhất, động vi&ecirc;n mọi tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n đứng l&ecirc;n chống giặc cứu nước. Qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nam Bộ đ&atilde; anh dũng kh&aacute;ng chiến, l&agrave;m thất bại ho&agrave;n to&agrave;n &acirc;m mưu của địch đ&aacute;nh chiếm Nam Bộ, t&aacute;ch Nam Bộ khỏi Việt Nam, lấy đ&oacute; l&agrave;m b&agrave;n đạp để th&ocirc;n t&iacute;nh nước ta. Từ th&agrave;nh c&ocirc;ng của cuộc kh&aacute;ng chiến ở Nam Bộ, Đảng ta đ&atilde; r&uacute;t ra được những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u cho cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược.<br /> <br /> - Trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, tr&ecirc;n cương vị B&iacute; thư thứ nhất BCHTW Đảng ở v&agrave;o thời điểm lịch sử đầy cam go v&agrave; nặng nề, c&ugrave;ng một l&uacute;c phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội ở miền Bắc v&agrave; đấu tranh giải ph&oacute;ng miền Nam, đương đầu với một đế quốc c&oacute; tiềm lực qu&acirc;n sự với bộ m&aacute;y chiến tranh khổng lồ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave; người chịu tr&aacute;ch nhiệm chủ yếu trước Đảng về phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng ở miền Nam. Đồng ch&iacute; đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; BCHTW Đảng hoạch định, ph&aacute;t triển v&agrave; từng bước ho&agrave;n chỉnh đường lối chiến lược, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng v&agrave; phương thức tiến h&agrave;nh chiến tranh c&aacute;ch mạng. Bằng kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm b&aacute;m s&aacute;t cuộc đấu tranh của đồng b&agrave;o miền Nam, đồng ch&iacute; đ&atilde; soạn thảo văn kiện nổi tiếng Đề cương c&aacute;ch mạng miền Nam, g&oacute;p phần hướng dẫn c&aacute;n bộ, nh&acirc;n d&acirc;n t&igrave;m ra phương thức đấu tranh chống lại kẻ th&ugrave; t&agrave;n bạo, l&agrave;m dấy l&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn chấn, tr&agrave;n đầy niềm tin tưởng, tạo ra phong tr&agrave;o đồng khởi mạnh mẽ của nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam. Những tư tưởng đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng tạo m&agrave; Đề cương c&aacute;ch mạng miền Nam n&ecirc;u l&ecirc;n l&agrave; cơ sở để ra Nghị quyết Trung ương 15 (kh&oacute;a II), tiếp đ&oacute; l&agrave; Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ III, g&oacute;p phần v&agrave;o việc hoạch định chiến lược c&aacute;ch mạng hai miền Nam - Bắc trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước. &nbsp;<br /> <br /> L&agrave; người chịu tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ III của Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn kh&ocirc;ng những l&agrave; một kiến tr&uacute;c sư chiến lược, một nh&agrave; tổ chức t&agrave;i năng, g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o việc l&atilde;nh đạo x&acirc;y dựng miền Bắc từ một nền kinh tế n&ocirc;ng nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ l&agrave; chủ yếu, qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội (viết tắt l&agrave; CNXH), l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ hậu phương lớn v&agrave; vững chắc của cả nước, đ&aacute;nh bại c&aacute;c cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n của đế quốc Mỹ; m&agrave; c&ograve;n l&agrave; người chỉ đạo tổ chức cuộc chiến đấu của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta ở tiền tuyến lớn miền Nam, lần lượt đ&aacute;nh bại c&aacute;c chiến lược chiến tranh của địch, từng bước bẻ g&atilde;y &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Sau khi Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh từ trần, l&agrave; người l&atilde;nh đạo cao nhất của Đảng, c&ugrave;ng với Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; BCHTW Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; l&atilde;nh đạo to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta giữ vững quyết t&acirc;m chiến đấu, biến đau thương th&agrave;nh h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, đưa cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n, thực hiện xuất sắc Di ch&uacute;c thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi l&ecirc;n CNXH.&nbsp;<br /> <br /> - Đất nước thống nhất, cả nước đi l&ecirc;n CNXH, tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ IV (1976), lần thứ V (1982) của Đảng v&agrave; nhiều Hội nghị Trung ương, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&ugrave;ng với BCHTW từng bước x&acirc;y dựng một hệ thống quan điểm về chiến lược x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa (viết tắt l&agrave; XHCN) ở Việt Nam v&agrave; đ&atilde; l&atilde;nh đạo thực hiện đạt được những th&agrave;nh tựu quan trọng, đ&oacute; l&agrave;: việc x&acirc;y dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu của CNXH; l&agrave; sự đảm bảo vững chắc về ch&iacute;nh trị v&agrave; an ninh quốc ph&ograve;ng của Tổ quốc; l&agrave; những th&agrave;nh tựu về văn h&oacute;a, đạo đức, c&ugrave;ng quan hệ tốt đẹp giữa người với người do chế độ XHCN đem lại. Với những th&agrave;nh tựu đ&oacute;, đất nước ta đ&atilde; đứng vững trước những thử th&aacute;ch khắc nghiệt trong những năm sau chiến tranh với bao biến động ch&iacute;nh trị quốc tế to lớn để tiếp tục tiến l&ecirc;n con đường c&aacute;ch mạng m&agrave; Đảng ta v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh chọn lựa.<br /> <br /> Suốt đời ki&ecirc;n cường đấu tranh cho l&yacute; tưởng cộng sản, cho độc lập của d&acirc;n tộc, thống nhất của Tổ quốc, cho tự do, hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n, &ldquo;lịch sử nước ta m&atilde;i m&atilde;i khẳng định c&ocirc;ng lao to lớn của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn&rdquo;. Đồng ch&iacute; l&agrave; hiện th&acirc;n sinh động của một chiến sĩ cộng sản ki&ecirc;n trung, bất khuất, một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của Đảng ta.&nbsp;<br /> <br /> 2. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, nh&agrave; l&yacute; luận xuất sắc, một tư duy s&aacute;ng tạo lớn của c&aacute;ch mạng Việt Nam<br /> <br /> C&oacute; mặt trong đội ngũ những người cộng sản ngay từ khi Đảng mới ra đời, với gần 60 năm hoạt động c&aacute;ch mạng, trong đ&oacute; c&oacute; 26 năm tr&ecirc;n cương vị B&iacute; thư thứ nhất v&agrave; Tổng B&iacute; thư của Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn thể hiện r&otilde; l&agrave; một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất, một nh&agrave; l&yacute; luận xuất sắc, c&oacute; tầm cỡ chiến lược của c&aacute;ch mạng Việt Nam.<br /> <br /> Trưởng th&agrave;nh trong thực tiễn c&aacute;ch mạng, d&agrave;y dạn kinh nghiệm đấu tranh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn rất coi trọng nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận, học tập l&yacute; luận, r&egrave;n luyện tư duy l&yacute; luận, trăn trở suy nghĩ nhằm t&igrave;m ra v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề l&yacute; luận của c&aacute;ch mạng Việt Nam. Vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, tr&ecirc;n cơ sở tổng kết thực tiễn, đồng ch&iacute; đ&atilde; g&oacute;p phần quan trọng c&ugrave;ng với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; BCHTW hoạch định đường lối chiến lược, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng của Đảng trong c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n, trong c&aacute;c cuộc chiến tranh giải ph&oacute;ng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc t&igrave;m t&ograve;i con đường đưa nước ta từ một nền sản xuất nhỏ l&ecirc;n sản xuất lớn XHCN. Đồng ch&iacute; đ&atilde; để lại cho ch&uacute;ng ta di sản tư tưởng l&yacute; luận phong ph&uacute; tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực: ch&iacute;nh trị, qu&acirc;n sự, kinh tế, văn h&oacute;a, ngoại giao, x&acirc;y dựng Đảng&hellip;, m&agrave; nổi bật l&agrave; tư duy l&yacute; luận về c&aacute;c vấn đề sau:<br /> <br /> - Một l&agrave;, về x&acirc;y dựng Đảng: Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; d&agrave;nh nhiều c&ocirc;ng sức cho x&acirc;y dựng đường lối ch&iacute;nh trị đ&uacute;ng đắn, kết hợp c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng với c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, n&acirc;ng cao sức chiến đấu v&agrave; năng lực l&atilde;nh đạo của Đảng ngang tầm y&ecirc;u cầu của sự nghiệp c&aacute;ch mạng. Đồng ch&iacute; chỉ r&otilde;: Phải đặc biệt ch&uacute; trọng tới chất lượng đảng vi&ecirc;n, tổ chức cơ sở của Đảng, nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ v&agrave; sự đo&agrave;n kết trong Đảng, giải quyết đ&uacute;ng đắn mối quan hệ giữa Đảng - ch&iacute;nh quyền - đo&agrave;n thể, mối quan hệ giữa Đảng - Nh&agrave; nước với nh&acirc;n d&acirc;n. Kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao t&iacute;nh ti&ecirc;n phong gương mẫu của đảng vi&ecirc;n, sức chiến đấu của Đảng, chăm lo củng cố khối đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc v&agrave; ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ của nh&acirc;n d&acirc;n lao động bằng c&aacute;ch đem lại lợi &iacute;ch thiết th&acirc;n hằng ng&agrave;y cho họ, thấu hiểu t&acirc;m tư nguyện vọng của họ, thuyết phục v&agrave; th&uacute;c đẩy họ bằng việc l&agrave;m, bằng h&agrave;nh động thực tế, lời n&oacute;i đi đ&ocirc;i với việc l&agrave;m, tất cả v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. Muốn vậy phải ki&ecirc;n quyết đấu tranh chống quan li&ecirc;u, tham nhũng, xa d&acirc;n, vi phạm quyền l&agrave;m chủ của d&acirc;n, ra sức học tập v&agrave; thực hiện cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng, v&ocirc; tư theo gương s&aacute;ng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Hai l&agrave;, về chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam: Đồng ch&iacute; đ&atilde; l&agrave;m s&aacute;ng tỏ nhiều vấn đề về đường lối chiến lược v&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng, về đường lối kh&aacute;ng chiến v&agrave; phương thức tiến h&agrave;nh chiến tranh trong c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; đ&uacute;c kết rằng, chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam bao gồm 2 lực lượng: lực lượng vũ trang v&agrave; lực lượng ch&iacute;nh trị, đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh ch&iacute;nh trị, kết hợp tiến c&ocirc;ng qu&acirc;n sự với nổi dậy của quần ch&uacute;ng gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền, l&agrave;m chủ ngay trong chiến tranh. Đường lối ch&iacute;nh trị của Đảng trong c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; dựa v&agrave;o sức mạnh đo&agrave;n kết rộng r&atilde;i to&agrave;n d&acirc;n tộc, lấy c&ocirc;ng - n&ocirc;ng li&ecirc;n minh l&agrave;m nền tảng, dưới sự l&atilde;nh đạo của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n. Những quan điểm đ&oacute; được đồng ch&iacute; đ&uacute;c r&uacute;t v&agrave; vận dụng trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược. Đặc biệt, trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; những cống hiến quan trọng v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo c&aacute;ch mạng v&agrave; chiến tranh c&aacute;ch mạng, nổi bật l&ecirc;n một số tư duy chiến lược như: tư tưởng d&aacute;m đ&aacute;nh, d&aacute;m thắng đế quốc Mỹ x&acirc;m lược; nắm vững tư tưởng chiến lược tiến c&ocirc;ng v&agrave; nghệ thuật đ&aacute;nh thắng từng bước; sử dụng bạo lực c&aacute;ch mạng với hai lực lượng ch&iacute;nh trị v&agrave; vũ trang, với hai h&igrave;nh thức đấu tranh cơ bản ch&iacute;nh trị v&agrave; qu&acirc;n sự; đ&aacute;nh địch v&agrave; thắng địch bằng sức mạnh tổng hợp. Một đặc trưng nổi bật trong tư duy chiến lược của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave; tinh thần độc lập, tự chủ. Đồng ch&iacute; thường nhắc nhở: ta đ&uacute;ng v&igrave; ta độc lập, tự chủ v&agrave; c&oacute; độc lập, tự chủ th&igrave; mới c&oacute; s&aacute;ng tạo. Trước những t&aacute;c động kh&aacute;ch quan của t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế, Đảng ta vẫn giữ vững đường lối, c&aacute;ch l&agrave;m của m&igrave;nh đồng thời thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch đo&agrave;n kết quốc tế đ&uacute;ng đắn. Do đ&oacute; cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước của d&acirc;n tộc ta đ&atilde; gi&agrave;nh thắng lợi, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi l&ecirc;n CNXH.<br /> <br /> - Ba l&agrave;, về c&aacute;ch mạng XHCN ở Việt Nam: Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng trong việc t&igrave;m ra con đường ph&ugrave; hợp để đưa nước ta từ nước n&ocirc;ng nghiệp lạc hậu tiến l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.&nbsp;<br /> <br /> Trong t&aacute;c phẩm &ldquo;Dưới l&aacute; cờ vẻ &nbsp;vang của Đảng, v&igrave; độc lập tự do, v&igrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, tiến l&ecirc;n gi&agrave;nh những thắng lợi mới&rdquo;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn đ&atilde; tổng kết những b&agrave;i học mang t&iacute;nh l&yacute; luận về giai đoạn c&aacute;ch mạng đ&atilde; qua, chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ của giai đoạn mới, vừa tiến h&agrave;nh c&aacute;ch mạng XHCN tr&ecirc;n miền Bắc, x&acirc;y dựng hậu phương vững mạnh của cả nước, vừa tiến h&agrave;nh c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc, l&agrave;m tr&ograve;n nghĩa vụ quốc tế.&nbsp;<br /> <br /> Sau khi đất nước thống nhất, cả nước c&ugrave;ng tiến l&ecirc;n CNXH, đồng ch&iacute; đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m s&aacute;ng tỏ nhiều vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn nhằm x&aacute;c định v&agrave; ho&agrave;n chỉnh đường lối c&aacute;ch mạng XHCN ở nước ta. Đường lối ấy thể hiện những tư tưởng lớn của đồng ch&iacute; về giương cao ngọn cờ độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; CNXH, kết hợp sức mạnh của d&acirc;n tộc với sức mạnh của thời đại; về nắm vững chuy&ecirc;n ch&iacute;nh v&ocirc; sản v&agrave; ph&aacute;t huy quyền l&agrave;m chủ tập thể của nh&acirc;n d&acirc;n lao động; về tiến h&agrave;nh đồng thời 3 cuộc c&aacute;ch mạng, trong đ&oacute; c&aacute;ch mạng khoa học - kỹ thuật l&agrave; then chốt, coi c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a l&agrave; nhiệm vụ trung t&acirc;m của cả thời kỳ qu&aacute; độ; về nền văn h&oacute;a mới v&agrave; con người mới XHCN; về cơ chế Đảng l&atilde;nh đạo, nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave;m chủ, Nh&agrave; nước quản l&yacute;&hellip;<br /> <br /> L&agrave; một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất, một tư duy s&aacute;ng tạo lớn của c&aacute;ch mạng Việt Nam, nhiều vấn đề đ&atilde; được đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn l&agrave;m s&aacute;ng tỏ về mặt l&yacute; luận, được thực tiễn kiểm nghiệm l&agrave; đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng tạo. Đồng ch&iacute; để lại cho ch&uacute;ng ta h&agrave;ng loạt những t&aacute;c phẩm l&yacute; luận c&oacute; gi&aacute; trị, ti&ecirc;u biểu như: Đề cương c&aacute;ch mạng miền Nam, Thư v&agrave;o Nam, C&aacute;ch mạng XHCN, Dưới l&aacute; cờ vẻ vang của Đảng&hellip;<br /> <br /> C&ocirc;ng lao, cống hiến của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam, đặc biệt những tư tưởng s&aacute;ng tạo của đồng ch&iacute; về l&yacute; luận v&agrave; đường lối c&aacute;ch mạng trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đ&atilde; n&acirc;ng tr&igrave;nh độ tư duy l&yacute; luận của Đảng ta, d&acirc;n tộc ta l&ecirc;n một tầm cao mới, g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; kho t&agrave;ng l&yacute; luận của c&aacute;ch mạng thế giới.<br /> <br /> 3. Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, tấm gương người chiến sĩ cộng sản ki&ecirc;n cường, suốt đời phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng cao đẹp của d&acirc;n tộc; người chiến sĩ quốc tế trong s&aacute;ng<br /> <br /> Lịch sử nước ta m&atilde;i m&atilde;i khẳng định c&ocirc;ng lao to lớn v&agrave; cống hiến xuất sắc của đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn. Cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường v&agrave; phong ph&uacute; của đồng ch&iacute; l&agrave; tấm gương đối với c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta, đ&oacute; l&agrave; l&ograve;ng trung th&agrave;nh v&ocirc; hạn đối với lợi &iacute;ch tối cao của Tổ quốc v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, với l&yacute; tưởng cộng sản cao cả. Phẩm chất cao qu&yacute; của đồng ch&iacute; được thể hiện ở tinh thần c&aacute;ch mạng tiến c&ocirc;ng kh&ocirc;ng ngừng. Bất chấp mọi thử th&aacute;ch của nh&agrave; t&ugrave; đế quốc, của cuộc sống gian khổ k&eacute;o d&agrave;i ở c&aacute;c chiến khu, cũng như những năm th&aacute;ng hoạt động trong v&ugrave;ng địch tạm kiểm so&aacute;t, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n lu&ocirc;n n&ecirc;u cao nghị lực phi thường, sẵn s&agrave;ng hy sinh t&iacute;nh mạng của m&igrave;nh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n. Ngay trong những năm th&aacute;ng bị t&ugrave; đ&agrave;y, xiềng x&iacute;ch, trong những l&uacute;c c&aacute;ch mạng gặp mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn, đồng ch&iacute; vẫn giữ vững ch&iacute; kh&iacute; c&aacute;ch mạng, ki&ecirc;n quyết đấu tranh t&igrave;m mọi c&aacute;ch để đưa phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng tiến l&ecirc;n. Đồng ch&iacute; sống trung thực v&agrave; giản dị, lu&ocirc;n lu&ocirc;n gần gũi đồng b&agrave;o, với t&igrave;nh thương y&ecirc;u tha thiết v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh đối với mọi người, quan t&acirc;m đến &yacute; kiến v&agrave; nguyện vọng của nh&acirc;n d&acirc;n. Với đồng ch&iacute;, bạn b&egrave;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn lu&ocirc;n son sắt thủy chung v&agrave; được tin y&ecirc;u, k&iacute;nh trọng. Đồng ch&iacute; đặc biệt coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm của quần ch&uacute;ng v&agrave; xuất ph&aacute;t từ những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u đ&oacute; m&agrave; đề ra chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch.<br /> <br /> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn vừa l&agrave; một nh&agrave; y&ecirc;u nước lớn, vừa l&agrave; một người quốc tế chủ nghĩa trong s&aacute;ng, suốt đời noi gương B&aacute;c Hồ, chăm lo, g&oacute;p phần củng cố v&agrave; tăng cường đo&agrave;n kết quốc tế giữa c&aacute;c lực lượng c&aacute;ch mạng v&agrave; tiến bộ tr&ecirc;n thế giới trong cuộc đấu tranh chung v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội. Đi theo con đường của L&ecirc;-nin vĩ đại, con đường C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m vun đắp v&agrave; tăng cường t&igrave;nh hữu nghị với c&aacute;c nước trong phe XHCN trước đ&acirc;y, c&aacute;c nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới, đặc biệt giữa Việt Nam với L&agrave;o v&agrave; Cam-pu-chia. Đồng ch&iacute; thường xuy&ecirc;n ch&uacute; &yacute; nghi&ecirc;n cứu kinh nghiệm c&aacute;ch mạng quốc tế v&agrave; theo d&otilde;i những diễn biến của t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới để l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam.&nbsp;<br /> <br /> <strong>III. PH&Aacute;T HUY TRUYỀN THỐNG C&Aacute;CH MẠNG, ĐẢNG BỘ V&Agrave; NH&Acirc;N D&Acirc;N QUẢNG TRỊ QUYẾT T&Acirc;M X&Acirc;Y DỰNG QU&Ecirc; HƯƠNG GI&Agrave;U ĐẸP</strong><br /> <br /> 1. Những đổi thay tr&ecirc;n qu&ecirc; Quảng Trị<br /> <br /> Quảng Trị l&agrave; v&ugrave;ng đất gi&agrave;u truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng. Trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, c&ugrave;ng với cả nước, nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đ&atilde; lập n&ecirc;n bao kỳ t&iacute;ch anh h&ugrave;ng gắn liền với những địa danh, di t&iacute;ch đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử bởi những chiến c&ocirc;ng lẫy lừng - biểu trưng cho &yacute; ch&iacute; quật cường v&agrave; tinh thần anh dũng, quả cảm của một d&acirc;n tộc Việt Nam anh h&ugrave;ng.&nbsp;<br /> <br /> Ph&aacute;t huy truyền thống y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;ch mạng của qu&ecirc; hương, đất nước; &nbsp;với &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, gần 30 năm qua kể từ khi t&aacute;i lập tỉnh, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đ&atilde; nỗ lực vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, mạnh dạn đề xuất nhiều chủ trương, quyết s&aacute;ch mang t&iacute;nh những đột ph&aacute;, mở đường cho kinh tế - x&atilde; hội của Tỉnh ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n cả nước l&agrave;m n&ecirc;n những th&agrave;nh tựu to lớn v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới đất nước. Đặc biệt trong giai đoạn 2011 - 2015, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đ&atilde; nỗ lực phấn đấu để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm quốc ph&ograve;ng v&agrave; an ninh. Nhiều th&agrave;nh tựu đạt được trong 5 năm qua đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh điểm tựa vững chắc cho bước chuyển m&igrave;nh mới để ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Những th&agrave;nh tựu nổi bật c&oacute; thể kể đến đ&oacute; l&agrave;: &nbsp;<br /> <br /> Kinh tế c&oacute; bước ph&aacute;t triển. Tốc độ tổng sản phẩm trong Tỉnh b&igrave;nh qu&acirc;n giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,4%/năm, cao hơn mức b&igrave;nh qu&acirc;n cả nước. Tổng thu ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 16,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp v&agrave; tăng dần tỷ trọng c&aacute;c ng&agrave;nh phi n&ocirc;ng nghiệp. Tốc độ tăng trưởng gi&aacute; trị ng&agrave;nh n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư nghiệp đạt 3,7%/năm. Sản lượng lương thực c&oacute; hạt b&igrave;nh qu&acirc;n đạt gần 25 vạn tấn/năm. Tỷ trọng gi&aacute; trị ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i trong tổng gi&aacute; trị n&ocirc;ng nghiệp tăng từ 20,4% năm 2010 l&ecirc;n gần 30% v&agrave;o năm 2016. Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới đạt được kết quả t&iacute;ch cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người d&acirc;n khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n được n&acirc;ng cao. Sản xuất c&ocirc;ng nghiệp tiếp tục ph&aacute;t triển. Tốc độ tăng trưởng gi&aacute; trị c&ocirc;ng nghiệp - x&acirc;y dựng giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,9%/năm; năm 2016 tăng 9,3%. Tốc độ tăng trưởng b&igrave;nh qu&acirc;n gi&aacute; trị thương mại - dịch vụ đạt 8,4%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 63,4 triệu USD năm 2010 l&ecirc;n 208 triệu USD năm 2016, tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 27%/năm. Hoạt động kinh tế đối ngoại v&agrave; x&uacute;c tiến đầu tư đạt kết quả kh&aacute;, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực trong việc huy động c&aacute;c nguồn vốn ngo&agrave;i nh&agrave; nước cho đầu tư x&acirc;y dựng kết cấu hạ tầng v&agrave; x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o.<br /> <br /> Lĩnh vực văn h&oacute;a - x&atilde; hội c&oacute; nhiều tiến bộ. L&agrave; tỉnh ngh&egrave;o nhưng nhiều năm li&ecirc;n tục c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, y tế của tỉnh Quảng Trị lu&ocirc;n nằm trong tốp kh&aacute; của cả nước. C&ocirc;ng t&aacute;c giảm ngh&egrave;o v&agrave; an sinh x&atilde; hội được quan t&acirc;m triển khai thực hiện c&oacute; hiệu quả. Tỉnh đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều nguồn lực v&agrave; thực hiện nhiều giải ph&aacute;p để giảm ngh&egrave;o một c&aacute;ch bền vững.&nbsp;</span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Quốc ph&ograve;ng - an ninh được bảo đảm, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội được giữ vững.<br /> <br /> C&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị, tư tưởng được tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (kh&oacute;a XI ) về &ldquo;Một số vấn đề cấp b&aacute;ch về x&acirc;y dựng Đảng hiện nay&rdquo; gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về &ldquo;Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đạt được kết quả quan trọng.&nbsp;<br /> <br /> 2. Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị noi gương đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn, ra sức thi đua ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng<br /> <br /> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đ&atilde; x&aacute;c định phương hướng v&agrave; mục ti&ecirc;u tổng qu&aacute;t; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt tr&igrave;nh độ ph&aacute;t triển trung b&igrave;nh của cả nước. Để thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ đ&atilde; đề ra, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quảng Trị đang t&iacute;ch cực triển khai đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực, trong đ&oacute; trọng t&acirc;m l&agrave;:<br /> <br /> - N&acirc;ng cao năng lực ph&acirc;n t&iacute;ch dự b&aacute;o để l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, điều h&agrave;nh chủ động, linh hoạt, đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p, cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&ugrave; hợp với diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; thực tiễn của địa phương, tập trung triển khai thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n trọng t&acirc;m đ&atilde; được x&aacute;c định trong Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng v&agrave; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.<br /> <br /> - Tăng cường, huy động c&aacute;c nguồn lực đầu tư cho ph&aacute;t triển. Đẩy mạnh k&ecirc;u gọi đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n trọng điểm v&agrave;o c&aacute;c khu kinh tế, khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; khu du lịch của Tỉnh theo quy hoạch. Đẩy mạnh x&atilde; hội h&oacute;a trong huy động c&aacute;c nguồn vốn đầu tư, &aacute;p dụng rộng r&atilde;i h&igrave;nh thức đối t&aacute;c c&ocirc;ng tư (PPP) trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, nhất l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; quy m&ocirc; lớn. X&acirc;y dựng v&agrave; c&ocirc;ng bố rộng r&atilde;i c&aacute;c danh mục, chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n vận động, thu h&uacute;t đầu tư, khuyến kh&iacute;ch, tạo điều kiện cho c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế x&atilde; hội. Cải thiện m&ocirc;i trường sản xuất, kinh doanh, thu h&uacute;t đầu tư v&agrave; ban h&agrave;nh chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển doanh nghiệp.<br /> <br /> - Đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, n&acirc;ng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ch&uacute; trọng việc đơn giản h&oacute;a c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, tạo bước chuyển mạnh mẽ về &yacute; thức phục vụ v&agrave; th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, vướng mắc cho nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp, th&uacute;c đẩy khởi nghiệp đổi mới, s&aacute;ng tạo.<br /> <br /> - Đẩy mạnh thực hiện đổi mới t&aacute;i cơ cấu n&ocirc;ng nghiệp, gắn với x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới. Nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất hiệu quả, sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao, li&ecirc;n kết sản xuất theo chuỗi gi&aacute; trị. Thực hiện tốt c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch doanh nghiệp đầu tư v&agrave;o lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp - n&ocirc;ng th&ocirc;n. Đẩy mạnh hoạt động x&uacute;c tiến đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn, c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư v&agrave;o Khu kinh tế Đ&ocirc;ng Nam. Ph&aacute;t triển mạnh dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ logictics, x&acirc;y dựng Quảng Trị từng bước trở th&agrave;nh điểm trung chuyển h&agrave;ng h&oacute;a của c&aacute;c nước trong khu vực.<br /> <br /> - Tiếp tục tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục thể thao trong c&aacute;c dịp tổ chức c&aacute;c sự kiện quan trọng của Tỉnh. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản to&agrave;n diện gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo. Triển khai đồng bộ c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; giải ph&aacute;p giải quyết việc l&agrave;m, x&oacute;a đ&oacute;i, giảm ngh&egrave;o. Đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Mặt trận, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội để thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn - người học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; đ&atilde; cống hiến trọn đời m&igrave;nh cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; cho l&yacute; tưởng cộng sản chủ nghĩa. Kỷ niệm 110 năm ng&agrave;y sinh của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn v&agrave;o thời điểm to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đang t&iacute;ch cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần thứ Tư (kh&oacute;a XII) về Tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta &ocirc;n lại v&agrave; t&ocirc;n vinh c&ocirc;ng lao to lớn của đồng ch&iacute; đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta. Noi gương đồng ch&iacute;, to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đo&agrave;n kết, nhất tr&iacute;, tranh thủ thời cơ, vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng, mở ra thời kỳ ph&aacute;t triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <div style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Theo Tạp ch&iacute; TG</strong></span></span></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;