Giới thiệu Infographic tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/28037/Sua%20doi%20loi%20lam%20viec.png" style="height:371px; width:1000px" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN