Sửa đổi lối làm việc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mục đ&iacute;ch của t&aacute;c phẩm l&agrave;: n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận, n&acirc;ng cao tư tưởng v&agrave; t&igrave;nh cảm c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao phẩm chất đạo đức, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người c&aacute;n bộ c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo nhằm đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu mới của c&aacute;ch mạng.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>A- Ho&agrave;n cảnh ra đời v&agrave; mục đ&iacute;ch của t&aacute;c phẩm&nbsp;</strong><br /> <br /> Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; người s&aacute;ng lập, l&atilde;nh đạo v&agrave; r&egrave;n luyện Đảng ta; l&agrave; người s&aacute;ng lập ra Nh&agrave; nước Việt Nam d&acirc;n chủ cộng h&ograve;a, Nh&agrave; nước của d&acirc;n, do d&acirc;n v&agrave; v&igrave; d&acirc;n. Để Đảng được vững mạnh, Nh&agrave; nước hoạt động c&oacute; hiệu lực v&agrave; hiệu quả, ng&agrave;y 17-10-1945, trong&nbsp;<em>Thư gửi ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c kỳ, tỉnh, luyện v&agrave; l&agrave;ng,</em>&nbsp;Người nhắc nhở: &ldquo;Ch&uacute;ng ta phải hiểu rằng c&aacute;c cơ quan của Ch&iacute;nh phủ từ to&agrave;n quốc cho đến c&aacute;c l&agrave;ng đều l&agrave; c&ocirc;ng bộc của d&acirc;n, nghĩa l&agrave; để g&aacute;nh việc chung cho d&acirc;n, chứ kh&ocirc;ng phải để đ&egrave; đầu d&acirc;n như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Ph&aacute;p, Nhật.&nbsp;<br /> <br /> Việc g&igrave; c&oacute; lợi cho d&acirc;n ta phải hết sức l&agrave;m.&nbsp;<br /> <br /> Việc g&igrave; c&oacute; hại đến d&acirc;n, ta phải hết sức tr&aacute;nh&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> Qu&yacute; I năm 1947, Người lại gửi hai bức thư:&nbsp;<em>Gửi c&aacute;c đồng ch&iacute; Bắc Bộ v&agrave; Gửi c&aacute;c đồng ch&iacute; Trung Bộ,&nbsp;</em>nội dung hai bức thư đ&oacute; ph&ecirc; b&igrave;nh nghi&ecirc;m khắc một số cơ quan Đảng, Nh&agrave; nước mắc bệnh: l&agrave;m tr&aacute;i ph&eacute;p nước, cậy thế hủ h&oacute;a, tư t&uacute;ng chia rẽ, ki&ecirc;u ngạo&hellip;&nbsp;<br /> <br /> Th&aacute;ng 10-1947, tại Việt Bắc với b&uacute;t danh XYZ, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; viết t&aacute;c phẩm:&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc.&nbsp;</em><br /> <br /> Mục đ&iacute;ch của t&aacute;c phẩm l&agrave;: n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận, n&acirc;ng cao tư tưởng v&agrave; t&igrave;nh cảm c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao phẩm chất đạo đức, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người c&aacute;n bộ c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo nhằm đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu mới của c&aacute;ch mạng. Trong t&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc,&nbsp;</em>Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ph&ecirc; ph&aacute;n &ldquo;chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; v&igrave; đ&oacute; l&agrave; một thứ &ldquo;vi tr&ugrave;ng rất độc&rdquo; n&oacute; sinh ra c&aacute;c khuyết điểm nghi&ecirc;m trọng như bệnh tham lam, lười biếng, ki&ecirc;u ngạo, ham địa vị, thiếu kỷ luật, &oacute;c hẹp h&ograve;i, &oacute;c địa phương, &oacute;c l&atilde;nh tụ, bệnh &ldquo;hữu danh v&ocirc; thực&rdquo;, k&eacute;o b&egrave;, k&eacute;o c&aacute;nh, bệnh cận thị kh&ocirc;ng biết nh&igrave;n xa, tr&ocirc;ng rộng... Đồng thời, Hồ Ch&iacute; Minh vạch ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; phương hướng khắc phục. T&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc&nbsp;</em>kh&ocirc;ng chỉ nhằm ph&ecirc; ph&aacute;n m&agrave; chủ yếu l&agrave; c&aacute;ch mạng. Bởi v&igrave;, c&aacute;ch mạng mới l&agrave; động lực của lịch sử. Đảng l&agrave; lực lượng ti&ecirc;n phong, ưu t&uacute; nhất của x&atilde; hội, l&agrave; đầu t&agrave;u của lịch sử.&nbsp;<br /> <br /> <strong>B- T&oacute;m tắt t&aacute;c phẩm&nbsp;</strong><br /> <br /> T&aacute;c phẩm c&oacute; s&aacute;u phần ch&iacute;nh sau:&nbsp;<br /> <br /> <strong><em>I- Ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; sửa chữa</em></strong>&nbsp;<br /> <br /> Trong mục n&agrave;y, t&aacute;c phẩm n&ecirc;u r&otilde; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần phải thiết thực học tập, sửa chữa c&aacute;c khuyết điểm để c&ocirc;ng việc ng&agrave;y c&agrave;ng tiến bộ . Muốn vậy, mỗi cơ quan phải tổ chức ủy ban học tập, đề ra kế hoạch nghi&ecirc;n cứu, thảo luận, kiểm tra v&agrave; thực h&agrave;nh, x&aacute;c định thời gian t&agrave;i liệu v&agrave; c&aacute;ch thức học tập. Phải sửa đổi lối l&agrave;m việc của Đảng nhằm khắc phục bệnh chủ quan, bệnh &iacute;ch kỷ, hẹp h&ograve;i, bệnh ba hoa.&nbsp;<br /> <br /> <strong><em>II- Mấy điều kinh nghiệm&nbsp;</em></strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y của t&aacute;c phẩm tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch mấy điểm căn bản sau đ&acirc;y:&nbsp;<br /> <br /> 1. C&oacute; c&aacute;n bộ tốt việc g&igrave; cũng xong.&nbsp;<br /> <br /> 2. Ch&iacute;nh s&aacute;ch khẩu hiệu th&igrave; đ&uacute;ng, nhưng c&aacute;ch l&agrave;m, thực h&agrave;nh chưa đ&uacute;ng v&igrave; thế kết quả chưa đạt được mỹ m&atilde;n.&nbsp;<br /> <br /> 3. Phải biết nghi&ecirc;n cứu kinh nghiệm đến gốc. Bất kỳ c&ocirc;ng việc g&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hoặc thất bại cần phải nghi&ecirc;n cứu đến cội rễ, ph&acirc;n t&iacute;ch thật r&otilde; r&agrave;ng rồi kết luận. &ldquo;Đ&oacute; sẽ l&agrave; c&aacute;i&nbsp;<em>ch&igrave;a kh&oacute;a ph&aacute;t triển c&ocirc;ng việc v&agrave; để gi&uacute;p cho c&aacute;n bộ tiến tới&rdquo;.&nbsp;</em><br /> <br /> 4. Phải n&acirc;ng cao s&aacute;ng kiến v&agrave; l&ograve;ng hăng h&aacute;i :&nbsp;<em>&ldquo;D&acirc;n chủ, s&aacute;ng kiến, hăng h&aacute;i&rdquo;,</em>&nbsp;ba điều đ&oacute; rất quan hệ với nhau. C&oacute; d&acirc;n chủ mới l&agrave;m cho c&aacute;n bộ v&agrave; quần ch&uacute;ng đề ra s&aacute;ng kiến. S&aacute;ng kiến được khen ngợi th&igrave; người th&ecirc;m hăng h&aacute;i, bất kỳ việc to việc nhỏ,&nbsp;<em>hễ th&ecirc;m điều lợi, trừ điều hại cho d&acirc;n ch&uacute;ng, gi&uacute;p quần ch&uacute;ng giải quyết vấn đề kh&oacute; khăn, tăng hiệu quả của việc l&agrave;m, tăng sức sản xuất của x&atilde; hội, đ&aacute;nh đổ sức &aacute;p bức của qu&acirc;n th&ugrave;, c&oacute; điều l&agrave; s&aacute;ng kiến&rdquo;.&nbsp;</em><br /> <br /> 5. Bất cứ việc g&igrave; cũng v&igrave; lợi &iacute;ch của nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; l&agrave;m v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm với nh&acirc;n d&acirc;n.&nbsp;<br /> <br /> 6. Cần khắc phục hai chứng bệnh ở c&aacute;n bộ l&agrave;:&nbsp;<br /> <br /> - Bệnh khai hội: khai hội kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch, kh&ocirc;ng chuẩn bị kỹ lưỡng, kh&ocirc;ng thiết thực, khai hội l&acirc;u, khai hội nhiều m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả thiết thực;&nbsp;<br /> <br /> - Bệnh nể nang kh&ocirc;ng thiết thực ph&ecirc; b&igrave;nh, sợ mất l&ograve;ng.&nbsp;<br /> <br /> <strong>III- Tư c&aacute;ch v&agrave; đạo đức c&aacute;ch mạng&nbsp;</strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y gồm c&oacute; c&aacute;c vấn đề sau:&nbsp;<br /> <br /> 1. Ph&acirc;n t&iacute;ch 12 điều thuộc về tư c&aacute;ch của Đảng ch&acirc;n ch&iacute;nh c&aacute;ch mạng.&nbsp;<br /> <br /> 2. N&ecirc;u r&otilde; phận sự của đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ:&nbsp;<br /> <br /> <em>Một l&agrave;,</em>&nbsp;trong lợi &iacute;ch của Đảng hơn hết.&nbsp;<br /> <br /> <em>Hai l&agrave;,&nbsp;</em>coi trọng đạo đức c&aacute;c mạng: nh&acirc;n, nghĩa, tr&iacute;, dũng, li&ecirc;m.&nbsp;<br /> <br /> <em>Ba l&agrave;,</em>&nbsp;phải giữ kỷ luật: &ldquo;bất kỳ ở ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ cần phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n ra sức phấn đấu, ra sức l&agrave;m việc, cố gắng học tập để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ văn h&oacute;a, tri thức v&agrave; ch&iacute;nh trị của m&igrave;nh. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n giữ g&igrave;n kỷ luật&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> <em>Bốn l&agrave;,</em>&nbsp;đối với c&aacute;c hạng đảng vi&ecirc;n th&igrave; số đ&ocirc;ng l&agrave; v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; nước m&agrave; v&agrave;o Đảng, nhưng c&oacute; một số v&igrave; lẽ kh&aacute;c m&agrave; v&agrave;o Đảng, v&igrave; thế phải cảm h&oacute;a họ, dạy dỗ họ, n&acirc;ng cao sự hiểu biết v&agrave; l&ograve;ng phụ tr&aacute;ch của họ. &ldquo;Đối với những người kh&ocirc;ng chịu nổi kh&oacute; nhọc, kh&ocirc;ng chịu nổi kỷ luật nghi&ecirc;m khắc m&agrave; xin ra khỏi Đảng, th&igrave; Đảng vẫn bằng l&ograve;ng&rdquo;... &ldquo;Đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ cũng l&agrave; người. Ai cũng c&oacute; t&iacute;nh tốt v&agrave; t&iacute;nh xấu. Song đ&atilde; hiểu hết, đ&atilde; t&igrave;nh nguyện v&agrave;o Đảng v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; nước, đ&atilde; l&agrave; người c&aacute;ch mạng th&igrave; phải cổ gắng ph&aacute;t triển những t&iacute;nh tốt v&agrave; sửa bỏ kh&ocirc;ng t&iacute;nh xấu&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> <em>Năm l&agrave;,</em>&nbsp;trong Đảng v&igrave; c&oacute; những người chưa học được, l&agrave;m được bốn chữ &ldquo;Ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư&rdquo; cho n&ecirc;n mắc phải chứng &ldquo;Chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; thứ vi tr&ugrave;ng rất độc g&acirc;y ra c&aacute;c bệnh: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh ki&ecirc;u ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu b&iacute; mật, &oacute;c hẹp h&ograve;i, &oacute;c địa phương, &oacute;c l&atilde;nh tụ v.v, bệnh hữu danh v&ocirc; thực, k&eacute;o b&egrave;, k&eacute;o c&aacute;nh, bệnh cận thị, bệnh c&aacute; nh&acirc;n (trong s&aacute;ch c&ograve;n ri&ecirc;u r&otilde; lo biểu hiện căn bệnh n&agrave;y), bệnh lười biếng.&nbsp;<br /> <br /> <em>S&aacute;u l&agrave;,&nbsp;</em>Đảng ta kh&ocirc;ng phải từ tr&ecirc;n trời rơi xuống, Đảng ở trong x&atilde; hội m&agrave; ra. N&oacute;i chung, đảng vi&ecirc;n phần nhiều l&agrave; tốt, nhưng vẫn c&ograve;n một số chưa bỏ hết th&oacute;i xấu mang từ x&atilde; hội v&agrave;o Đảng. Đảng phải l&agrave;m c&ocirc;ng việc giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc to lớn, phức tạp, v&igrave; vậy, phải cố sức sửa chữa, cho tiệt nọc c&aacute;c chứng bệnh để cho Đảng c&agrave;ng mạnh khỏe, b&igrave;nh an.&nbsp;<br /> <br /> <em>Bảy l&agrave;,</em>&nbsp;những khuyết điểm sai lầm v&igrave; sao m&agrave; c&oacute; v&agrave; từ đ&acirc;u đến? Mỗi đảng vi&ecirc;n, mỗi c&aacute;n bộ cần phải thật th&agrave; tự x&eacute;t v&agrave; x&eacute;t đồng ch&iacute; m&igrave;nh, ai c&oacute; khuyết điểm n&agrave;o, th&igrave; phải thật th&agrave; cố gắng tự sửa chữa v&agrave; gi&uacute;p nhau sửa chữa &ldquo;Thang thuốc hay nhất<em>&nbsp;&ldquo;l&agrave; thiết thực ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh&rdquo;.&nbsp;</em><br /> <br /> <em>T&aacute;m l&agrave;,</em>&nbsp;đối với c&aacute;c khuyết điểm cần ph&acirc;n t&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, c&aacute;i g&igrave; đ&uacute;ng, c&aacute;c g&igrave; sai; ra sức tranh đấu sửa chữa những khuyết điểm; kh&eacute;o d&ugrave;ng c&aacute;ch ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh để gi&uacute;p đồng ch&iacute; kh&aacute;c sửa chữa những lỗi lầm; đo&agrave;n kết Đảng bằng sự tranh đấu nội bộ; n&acirc;ng cao kỷ luật v&agrave; uy t&iacute;n của Đảng.&nbsp;<br /> <br /> <em>3. Tư c&aacute;ch v&agrave; bổn phận đảng vi&ecirc;n&nbsp;</em>Hồ Ch&iacute; Minh viết mục n&agrave;y căn cứ v&agrave;o Điều lệ Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương.&nbsp;<br /> <br /> <em>4. Phải r&egrave;n luyện t&iacute;nh Đảng</em>&nbsp;<br /> <br /> Mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần phải c&oacute; t&iacute;nh Đảng&nbsp;<br /> <br /> - Đặt lợi &iacute;ch của Đảng, của d&acirc;n tộc l&ecirc;n tr&ecirc;n hết.&nbsp;<br /> <br /> - Việc g&igrave; cũng phải điều tra r&otilde; r&agrave;ng, cẩn thận v&agrave; phải l&agrave;m đến nơi đến chốn.&nbsp;<br /> <br /> - L&yacute; luận v&agrave; thực h&agrave;nh phải lu&ocirc;n đi đ&ocirc;i với nhau.&nbsp;<br /> <br /> Hồ Ch&iacute; Minh chỉ ra rằng, k&eacute;m t&iacute;nh Đảng dẫn đến 12 căn bệnh: ba hoa, địa phương, danh vị, thiếu kỷ luật, cẩu thả, xa quần ch&uacute;ng, chủ quan, h&igrave;nh thức, &iacute;ch kỷ, hủ h&oacute;a, thiếu ngăn nắp, lười biếng.&nbsp;<br /> <br /> Muốn khắc phục c&aacute;c căn bệnh cần phải thực h&agrave;nh những điều sau:&nbsp;<br /> <br /> Kiểm tra nghi&ecirc;m ngặt, ki&ecirc;n quyết thực h&agrave;nh nghị quyết c&oacute; hiệu quả.&nbsp;<br /> <br /> - Ph&ecirc; b&igrave;nh r&otilde; r&agrave;ng, thiết thực, ngay thẳng, ch&acirc;n th&agrave;nh cốt để sửa chữa chứ kh&ocirc;ng phải để c&ocirc;ng k&iacute;ch, cốt gi&uacute;p nhau tiến bộ, kh&ocirc;ng l&agrave;m đồng ch&iacute; nản l&ograve;ng, kh&oacute; chịu.&nbsp;<br /> <br /> - Ki&ecirc;n quyết thi h&agrave;nh kỷ luật.&nbsp;<br /> <br /> - Thực hiện khẩu hiệu: &ldquo;Cần kiệm li&ecirc;m ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> <strong>IV- Vấn đề c&aacute;n bộ&nbsp;</strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y ph&acirc;n t&iacute;ch kh&aacute; s&acirc;u sắc c&aacute;c vấn đề cơ bản sau:&nbsp;<br /> <br /> 1. Cần phải: Huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện ch&iacute;nh trị, huấn luyện văn h&oacute;a, huấn luyện l&yacute; luận cho c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> 2. Biết dạy c&aacute;n bộ v&agrave; d&ugrave;ng c&aacute;n bộ: Phải biết r&otilde; c&aacute;n bộ, cất nhắc c&aacute;n bộ cho đ&uacute;ng, kh&eacute;o d&ugrave;ng c&aacute;n bộ, ph&acirc;n phối c&aacute;n bộ cho hợp l&yacute;, gi&uacute;p c&aacute;n bộ cho đ&uacute;ng, giữ g&igrave;n c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> 3. Lựa chọn c&aacute;n bộ: Phải chọn những người rất trung th&agrave;nh v&agrave; hăng h&aacute;i trong c&ocirc;ng việc, lu&ocirc;n lu&ocirc;n quan hệ mật thiết với d&acirc;n ch&uacute;ng, c&oacute; thể phụ tr&aacute;ch giải quyết c&aacute;c vấn đề trong những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, lu&ocirc;n giữ đ&uacute;ng kỷ luật.&nbsp;<br /> <br /> 4. C&oacute; năm c&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ: Chỉ đạo, n&acirc;ng cao, kiểm tra, cải tạo v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> 5. Mấy điểm lớn trong ch&iacute;nh s&aacute;ch c&aacute;n bộ: Hiểu biết c&aacute;n bộ, kh&eacute;o d&ugrave;ng c&aacute;n bộ, cất nhắc c&aacute;n bộ, thương y&ecirc;u c&aacute;n bộ, ph&ecirc; b&igrave;nh c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> <strong>V- C&aacute;ch l&atilde;nh đạo&nbsp;</strong><br /> <br /> 1. L&atilde;nh đạo v&agrave; kiểm so&aacute;t&nbsp;<br /> <br /> L&atilde;nh đạo đ&uacute;ng l&agrave;: quyết định mọi vấn đề cho đ&uacute;ng, tổ chức thi h&agrave;nh cho đ&uacute;ng, tổ chức kiểm so&aacute;t cho đ&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Muốn l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng, người l&atilde;nh đạo phải c&oacute; mối li&ecirc;n hệ chặt chẽ với c&aacute;c tầng lớp d&acirc;n ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> 2. L&atilde;nh đạo thế n&agrave;o?&nbsp;<br /> <br /> Bất kỳ c&ocirc;ng việc g&igrave; cũng phải d&ugrave;ng hai c&aacute;ch l&atilde;nh đạo;&nbsp;<em>một l&agrave;,</em>&nbsp;li&ecirc;n hợp ch&iacute;nh s&aacute;ch chung với sự chỉ đạo ri&ecirc;ng;&nbsp;<em>hai l&agrave;,</em>&nbsp;li&ecirc;n minh người l&atilde;nh đạo với quần ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Sự l&atilde;nh đạo thiết thực trong mọi c&ocirc;ng việc của Đảng l&agrave;: Từ trong quần ch&uacute;ng ra, trở lại nơi quần ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> 3. Học hỏi quần ch&uacute;ng, nhưng kh&ocirc;ng theo đu&ocirc;i quần ch&uacute;ng, muốn vậy th&igrave; phải ki&ecirc;n quyết thực h&agrave;nh c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc sau:&nbsp;<br /> <br /> - Việc g&igrave; cũng phải học hỏi v&agrave; b&agrave;n bạc với d&acirc;n ch&uacute;ng, giải th&iacute;ch cho d&acirc;n ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Tin v&agrave;o d&acirc;n ch&uacute;ng. Đưa mọi vấn đề cho d&acirc;n ch&uacute;ng thảo luận v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch giải quyết.&nbsp;<br /> <br /> - Lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải theo t&igrave;nh h&igrave;nh thiết thực của d&acirc;n ch&uacute;ng nơi đ&oacute; v&agrave; l&uacute;c đ&oacute;, theo tr&igrave;nh độ gi&aacute;c ngộ của d&acirc;n ch&uacute;ng, theo sự t&igrave;nh nguyện của d&acirc;n ch&uacute;ng m&agrave; tổ chức họ, t&ugrave;y ho&agrave;n cảnh thiết thực trong nơi đ&oacute;, v&agrave; l&uacute;c đ&oacute;, đưa ra tranh đấu.&nbsp;<br /> <br /> - Kh&eacute;o tập trung &yacute; kiến của quần ch&uacute;ng, biến n&oacute; th&agrave;nh đường lối l&atilde;nh đạo, chỉ đạo quần ch&uacute;ng..&nbsp;<br /> <br /> - &ldquo;Phải đưa ch&iacute;nh trị v&agrave;o giữa d&acirc;n gian&rdquo;. Kết hợp hai c&aacute;ch chỉ đạo l&agrave; từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; phản &aacute;nh kịp thời th&ocirc;ng tin từ dưới l&ecirc;n.&nbsp;<br /> <br /> <strong>VI- Chống th&oacute;i ba hoa&nbsp;</strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c vấn đề:&nbsp;<br /> <br /> <em>1. Th&oacute;i ba hoa biểu hiện nhiều vẻ:&nbsp;</em>d&agrave;i d&ograve;ng, rỗng tuếch, th&oacute;i &ldquo;cầu kỳ, kh&ocirc; khan, l&uacute;ng t&uacute;ng, b&aacute;o c&aacute;o l&ocirc;ng b&ocirc;ng, lụp chụp, cẩu thả, &ldquo;s&aacute;o cũ&rdquo;, n&oacute;i kh&ocirc;ng ai hiểu. Th&oacute;i ba hoa gắn với bệnh chủ quan v&agrave; hẹp h&ograve;i.&nbsp;<br /> <br /> <em>2. C&aacute;ch chữa th&oacute;i ba hoa</em>&nbsp;<br /> <br /> Mỗi tư tưởng, mỗi c&acirc;u n&oacute;i, chữ viết phải tỏ r&otilde; tư tưởng v&agrave; l&ograve;ng ước ao của quần ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> - Phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n d&ugrave;ng những lời lẽ, những th&iacute; dụ giản đơn, thiết thực v&agrave; dễ hiểu.&nbsp;<br /> <br /> - Khi viết, khi n&oacute;i, phải cố gắng l&agrave;m cho ai cũng hiểu được.&nbsp;<br /> <br /> - Chưa điều tra, chưa nghi&ecirc;n cứu, chưa biết r&otilde; th&igrave; chưa n&oacute;i, chưa viết.&nbsp;<br /> <br /> Trước khi n&oacute;i phải nghĩ cho chắc, phải sắp đặt &yacute; cẩn thận sau khi viết phải xem đi, xem lại ba bốn lần, nếu l&agrave; t&agrave;i liệu quan trọng, phải xem đi, xem lại ch&iacute;n, mười lần:&nbsp;<br /> <br /> <strong>C-&Yacute; nghĩa của t&aacute;c phẩm&nbsp;</strong><br /> <br /> <em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc</em>&nbsp;l&agrave; t&aacute;c phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Đ&acirc;y l&agrave; một t&aacute;c phẩm c&oacute; t&iacute;nh l&yacute; luận, t&iacute;nh chiến đấu v&agrave; t&iacute;nh thực tiễn s&acirc;u sắc. Mặc d&ugrave; t&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc</em>&nbsp;kh&ocirc;ng d&agrave;i lắm nhưng đ&atilde; bao qu&aacute;t những vấn đề rộng lớn trong to&agrave;n bộ c&aacute;c mối quan hệ v&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc, phương ph&aacute;p, lề lối, c&aacute;ch thức l&agrave;m việc của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n m&agrave; trung t&acirc;m l&agrave; mối quan hệ giữa người với người. Người c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n được coi như l&agrave; kh&acirc;u trung t&acirc;m của c&aacute;c mối quan hệ ấy. Đảng vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ l&agrave; những chiếc cầu nối giữa Đảng, Nh&agrave; nước với nh&acirc;n d&acirc;n. Mọi việc th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại đều do c&aacute;n bộ tốt hay k&eacute;m.&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc&nbsp;</em>l&agrave; khắc phục khuyết điểm, ph&aacute;t huy ưu điểm của đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, sửa đổi c&aacute;ch l&atilde;nh đạo của Đảng để x&acirc;y dựng mối quan hệ tốt hơn giữa Đảng, Nh&agrave; nước với nh&acirc;n d&acirc;n theo nguy&ecirc;n tắc d&acirc;n l&agrave;m chủ.&nbsp;<br /> <br /> T&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc</em>&nbsp;ra đời c&aacute;ch đ&acirc;y đ&atilde; hơn 10 năm nhưng những luận điểm n&ecirc;u trong t&aacute;c phẩm c&ograve;n nguy&ecirc;n gi&aacute; trị n&oacute;ng hổi đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng nước ta hiện nay, đặc biệt với qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới v&agrave; chỉnh đốn Đảng, đổi mới đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n của Đảng trong thời kỳ mới.&nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo Giới thiệu t&aacute;c phẩm của C.M&aacute;c v&agrave; Ph.Ăngnghen, V.I. L&ecirc;nin, Hồ Ch&iacute; Minh về x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước, Nxb CTQG, H, 1999</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><em>Nguồn: B&aacute;o Điện tử Đảng Cộng s&agrave;n Việt Nam</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN