Sửa đổi lối làm việc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mục đ&iacute;ch của t&aacute;c phẩm l&agrave;: n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận, n&acirc;ng cao tư tưởng v&agrave; t&igrave;nh cảm c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao phẩm chất đạo đức, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người c&aacute;n bộ c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo nhằm đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu mới của c&aacute;ch mạng.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>A- Ho&agrave;n cảnh ra đời v&agrave; mục đ&iacute;ch của t&aacute;c phẩm&nbsp;</strong><br /> <br /> Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; người s&aacute;ng lập, l&atilde;nh đạo v&agrave; r&egrave;n luyện Đảng ta; l&agrave; người s&aacute;ng lập ra Nh&agrave; nước Việt Nam d&acirc;n chủ cộng h&ograve;a, Nh&agrave; nước của d&acirc;n, do d&acirc;n v&agrave; v&igrave; d&acirc;n. Để Đảng được vững mạnh, Nh&agrave; nước hoạt động c&oacute; hiệu lực v&agrave; hiệu quả, ng&agrave;y 17-10-1945, trong&nbsp;<em>Thư gửi ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c kỳ, tỉnh, luyện v&agrave; l&agrave;ng,</em>&nbsp;Người nhắc nhở: &ldquo;Ch&uacute;ng ta phải hiểu rằng c&aacute;c cơ quan của Ch&iacute;nh phủ từ to&agrave;n quốc cho đến c&aacute;c l&agrave;ng đều l&agrave; c&ocirc;ng bộc của d&acirc;n, nghĩa l&agrave; để g&aacute;nh việc chung cho d&acirc;n, chứ kh&ocirc;ng phải để đ&egrave; đầu d&acirc;n như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Ph&aacute;p, Nhật.&nbsp;<br /> <br /> Việc g&igrave; c&oacute; lợi cho d&acirc;n ta phải hết sức l&agrave;m.&nbsp;<br /> <br /> Việc g&igrave; c&oacute; hại đến d&acirc;n, ta phải hết sức tr&aacute;nh&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> Qu&yacute; I năm 1947, Người lại gửi hai bức thư:&nbsp;<em>Gửi c&aacute;c đồng ch&iacute; Bắc Bộ v&agrave; Gửi c&aacute;c đồng ch&iacute; Trung Bộ,&nbsp;</em>nội dung hai bức thư đ&oacute; ph&ecirc; b&igrave;nh nghi&ecirc;m khắc một số cơ quan Đảng, Nh&agrave; nước mắc bệnh: l&agrave;m tr&aacute;i ph&eacute;p nước, cậy thế hủ h&oacute;a, tư t&uacute;ng chia rẽ, ki&ecirc;u ngạo&hellip;&nbsp;<br /> <br /> Th&aacute;ng 10-1947, tại Việt Bắc với b&uacute;t danh XYZ, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; viết t&aacute;c phẩm:&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc.&nbsp;</em><br /> <br /> Mục đ&iacute;ch của t&aacute;c phẩm l&agrave;: n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận, n&acirc;ng cao tư tưởng v&agrave; t&igrave;nh cảm c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao phẩm chất đạo đức, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người c&aacute;n bộ c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo nhằm đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu mới của c&aacute;ch mạng. Trong t&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc,&nbsp;</em>Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ph&ecirc; ph&aacute;n &ldquo;chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; v&igrave; đ&oacute; l&agrave; một thứ &ldquo;vi tr&ugrave;ng rất độc&rdquo; n&oacute; sinh ra c&aacute;c khuyết điểm nghi&ecirc;m trọng như bệnh tham lam, lười biếng, ki&ecirc;u ngạo, ham địa vị, thiếu kỷ luật, &oacute;c hẹp h&ograve;i, &oacute;c địa phương, &oacute;c l&atilde;nh tụ, bệnh &ldquo;hữu danh v&ocirc; thực&rdquo;, k&eacute;o b&egrave;, k&eacute;o c&aacute;nh, bệnh cận thị kh&ocirc;ng biết nh&igrave;n xa, tr&ocirc;ng rộng... Đồng thời, Hồ Ch&iacute; Minh vạch ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; phương hướng khắc phục. T&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc&nbsp;</em>kh&ocirc;ng chỉ nhằm ph&ecirc; ph&aacute;n m&agrave; chủ yếu l&agrave; c&aacute;ch mạng. Bởi v&igrave;, c&aacute;ch mạng mới l&agrave; động lực của lịch sử. Đảng l&agrave; lực lượng ti&ecirc;n phong, ưu t&uacute; nhất của x&atilde; hội, l&agrave; đầu t&agrave;u của lịch sử.&nbsp;<br /> <br /> <strong>B- T&oacute;m tắt t&aacute;c phẩm&nbsp;</strong><br /> <br /> T&aacute;c phẩm c&oacute; s&aacute;u phần ch&iacute;nh sau:&nbsp;<br /> <br /> <strong><em>I- Ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; sửa chữa</em></strong>&nbsp;<br /> <br /> Trong mục n&agrave;y, t&aacute;c phẩm n&ecirc;u r&otilde; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần phải thiết thực học tập, sửa chữa c&aacute;c khuyết điểm để c&ocirc;ng việc ng&agrave;y c&agrave;ng tiến bộ . Muốn vậy, mỗi cơ quan phải tổ chức ủy ban học tập, đề ra kế hoạch nghi&ecirc;n cứu, thảo luận, kiểm tra v&agrave; thực h&agrave;nh, x&aacute;c định thời gian t&agrave;i liệu v&agrave; c&aacute;ch thức học tập. Phải sửa đổi lối l&agrave;m việc của Đảng nhằm khắc phục bệnh chủ quan, bệnh &iacute;ch kỷ, hẹp h&ograve;i, bệnh ba hoa.&nbsp;<br /> <br /> <strong><em>II- Mấy điều kinh nghiệm&nbsp;</em></strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y của t&aacute;c phẩm tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch mấy điểm căn bản sau đ&acirc;y:&nbsp;<br /> <br /> 1. C&oacute; c&aacute;n bộ tốt việc g&igrave; cũng xong.&nbsp;<br /> <br /> 2. Ch&iacute;nh s&aacute;ch khẩu hiệu th&igrave; đ&uacute;ng, nhưng c&aacute;ch l&agrave;m, thực h&agrave;nh chưa đ&uacute;ng v&igrave; thế kết quả chưa đạt được mỹ m&atilde;n.&nbsp;<br /> <br /> 3. Phải biết nghi&ecirc;n cứu kinh nghiệm đến gốc. Bất kỳ c&ocirc;ng việc g&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hoặc thất bại cần phải nghi&ecirc;n cứu đến cội rễ, ph&acirc;n t&iacute;ch thật r&otilde; r&agrave;ng rồi kết luận. &ldquo;Đ&oacute; sẽ l&agrave; c&aacute;i&nbsp;<em>ch&igrave;a kh&oacute;a ph&aacute;t triển c&ocirc;ng việc v&agrave; để gi&uacute;p cho c&aacute;n bộ tiến tới&rdquo;.&nbsp;</em><br /> <br /> 4. Phải n&acirc;ng cao s&aacute;ng kiến v&agrave; l&ograve;ng hăng h&aacute;i :&nbsp;<em>&ldquo;D&acirc;n chủ, s&aacute;ng kiến, hăng h&aacute;i&rdquo;,</em>&nbsp;ba điều đ&oacute; rất quan hệ với nhau. C&oacute; d&acirc;n chủ mới l&agrave;m cho c&aacute;n bộ v&agrave; quần ch&uacute;ng đề ra s&aacute;ng kiến. S&aacute;ng kiến được khen ngợi th&igrave; người th&ecirc;m hăng h&aacute;i, bất kỳ việc to việc nhỏ,&nbsp;<em>hễ th&ecirc;m điều lợi, trừ điều hại cho d&acirc;n ch&uacute;ng, gi&uacute;p quần ch&uacute;ng giải quyết vấn đề kh&oacute; khăn, tăng hiệu quả của việc l&agrave;m, tăng sức sản xuất của x&atilde; hội, đ&aacute;nh đổ sức &aacute;p bức của qu&acirc;n th&ugrave;, c&oacute; điều l&agrave; s&aacute;ng kiến&rdquo;.&nbsp;</em><br /> <br /> 5. Bất cứ việc g&igrave; cũng v&igrave; lợi &iacute;ch của nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; l&agrave;m v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm với nh&acirc;n d&acirc;n.&nbsp;<br /> <br /> 6. Cần khắc phục hai chứng bệnh ở c&aacute;n bộ l&agrave;:&nbsp;<br /> <br /> - Bệnh khai hội: khai hội kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch, kh&ocirc;ng chuẩn bị kỹ lưỡng, kh&ocirc;ng thiết thực, khai hội l&acirc;u, khai hội nhiều m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả thiết thực;&nbsp;<br /> <br /> - Bệnh nể nang kh&ocirc;ng thiết thực ph&ecirc; b&igrave;nh, sợ mất l&ograve;ng.&nbsp;<br /> <br /> <strong>III- Tư c&aacute;ch v&agrave; đạo đức c&aacute;ch mạng&nbsp;</strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y gồm c&oacute; c&aacute;c vấn đề sau:&nbsp;<br /> <br /> 1. Ph&acirc;n t&iacute;ch 12 điều thuộc về tư c&aacute;ch của Đảng ch&acirc;n ch&iacute;nh c&aacute;ch mạng.&nbsp;<br /> <br /> 2. N&ecirc;u r&otilde; phận sự của đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ:&nbsp;<br /> <br /> <em>Một l&agrave;,</em>&nbsp;trong lợi &iacute;ch của Đảng hơn hết.&nbsp;<br /> <br /> <em>Hai l&agrave;,&nbsp;</em>coi trọng đạo đức c&aacute;c mạng: nh&acirc;n, nghĩa, tr&iacute;, dũng, li&ecirc;m.&nbsp;<br /> <br /> <em>Ba l&agrave;,</em>&nbsp;phải giữ kỷ luật: &ldquo;bất kỳ ở ho&agrave;n cảnh n&agrave;o, đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ cần phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n ra sức phấn đấu, ra sức l&agrave;m việc, cố gắng học tập để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ văn h&oacute;a, tri thức v&agrave; ch&iacute;nh trị của m&igrave;nh. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n giữ g&igrave;n kỷ luật&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> <em>Bốn l&agrave;,</em>&nbsp;đối với c&aacute;c hạng đảng vi&ecirc;n th&igrave; số đ&ocirc;ng l&agrave; v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; nước m&agrave; v&agrave;o Đảng, nhưng c&oacute; một số v&igrave; lẽ kh&aacute;c m&agrave; v&agrave;o Đảng, v&igrave; thế phải cảm h&oacute;a họ, dạy dỗ họ, n&acirc;ng cao sự hiểu biết v&agrave; l&ograve;ng phụ tr&aacute;ch của họ. &ldquo;Đối với những người kh&ocirc;ng chịu nổi kh&oacute; nhọc, kh&ocirc;ng chịu nổi kỷ luật nghi&ecirc;m khắc m&agrave; xin ra khỏi Đảng, th&igrave; Đảng vẫn bằng l&ograve;ng&rdquo;... &ldquo;Đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ cũng l&agrave; người. Ai cũng c&oacute; t&iacute;nh tốt v&agrave; t&iacute;nh xấu. Song đ&atilde; hiểu hết, đ&atilde; t&igrave;nh nguyện v&agrave;o Đảng v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; nước, đ&atilde; l&agrave; người c&aacute;ch mạng th&igrave; phải cổ gắng ph&aacute;t triển những t&iacute;nh tốt v&agrave; sửa bỏ kh&ocirc;ng t&iacute;nh xấu&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> <em>Năm l&agrave;,</em>&nbsp;trong Đảng v&igrave; c&oacute; những người chưa học được, l&agrave;m được bốn chữ &ldquo;Ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư&rdquo; cho n&ecirc;n mắc phải chứng &ldquo;Chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; thứ vi tr&ugrave;ng rất độc g&acirc;y ra c&aacute;c bệnh: bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh ki&ecirc;u ngạo, bệnh hiếu danh, thiếu b&iacute; mật, &oacute;c hẹp h&ograve;i, &oacute;c địa phương, &oacute;c l&atilde;nh tụ v.v, bệnh hữu danh v&ocirc; thực, k&eacute;o b&egrave;, k&eacute;o c&aacute;nh, bệnh cận thị, bệnh c&aacute; nh&acirc;n (trong s&aacute;ch c&ograve;n ri&ecirc;u r&otilde; lo biểu hiện căn bệnh n&agrave;y), bệnh lười biếng.&nbsp;<br /> <br /> <em>S&aacute;u l&agrave;,&nbsp;</em>Đảng ta kh&ocirc;ng phải từ tr&ecirc;n trời rơi xuống, Đảng ở trong x&atilde; hội m&agrave; ra. N&oacute;i chung, đảng vi&ecirc;n phần nhiều l&agrave; tốt, nhưng vẫn c&ograve;n một số chưa bỏ hết th&oacute;i xấu mang từ x&atilde; hội v&agrave;o Đảng. Đảng phải l&agrave;m c&ocirc;ng việc giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc to lớn, phức tạp, v&igrave; vậy, phải cố sức sửa chữa, cho tiệt nọc c&aacute;c chứng bệnh để cho Đảng c&agrave;ng mạnh khỏe, b&igrave;nh an.&nbsp;<br /> <br /> <em>Bảy l&agrave;,</em>&nbsp;những khuyết điểm sai lầm v&igrave; sao m&agrave; c&oacute; v&agrave; từ đ&acirc;u đến? Mỗi đảng vi&ecirc;n, mỗi c&aacute;n bộ cần phải thật th&agrave; tự x&eacute;t v&agrave; x&eacute;t đồng ch&iacute; m&igrave;nh, ai c&oacute; khuyết điểm n&agrave;o, th&igrave; phải thật th&agrave; cố gắng tự sửa chữa v&agrave; gi&uacute;p nhau sửa chữa &ldquo;Thang thuốc hay nhất<em>&nbsp;&ldquo;l&agrave; thiết thực ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh&rdquo;.&nbsp;</em><br /> <br /> <em>T&aacute;m l&agrave;,</em>&nbsp;đối với c&aacute;c khuyết điểm cần ph&acirc;n t&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, c&aacute;i g&igrave; đ&uacute;ng, c&aacute;c g&igrave; sai; ra sức tranh đấu sửa chữa những khuyết điểm; kh&eacute;o d&ugrave;ng c&aacute;ch ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; tự ph&ecirc; b&igrave;nh để gi&uacute;p đồng ch&iacute; kh&aacute;c sửa chữa những lỗi lầm; đo&agrave;n kết Đảng bằng sự tranh đấu nội bộ; n&acirc;ng cao kỷ luật v&agrave; uy t&iacute;n của Đảng.&nbsp;<br /> <br /> <em>3. Tư c&aacute;ch v&agrave; bổn phận đảng vi&ecirc;n&nbsp;</em>Hồ Ch&iacute; Minh viết mục n&agrave;y căn cứ v&agrave;o Điều lệ Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương.&nbsp;<br /> <br /> <em>4. Phải r&egrave;n luyện t&iacute;nh Đảng</em>&nbsp;<br /> <br /> Mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần phải c&oacute; t&iacute;nh Đảng&nbsp;<br /> <br /> - Đặt lợi &iacute;ch của Đảng, của d&acirc;n tộc l&ecirc;n tr&ecirc;n hết.&nbsp;<br /> <br /> - Việc g&igrave; cũng phải điều tra r&otilde; r&agrave;ng, cẩn thận v&agrave; phải l&agrave;m đến nơi đến chốn.&nbsp;<br /> <br /> - L&yacute; luận v&agrave; thực h&agrave;nh phải lu&ocirc;n đi đ&ocirc;i với nhau.&nbsp;<br /> <br /> Hồ Ch&iacute; Minh chỉ ra rằng, k&eacute;m t&iacute;nh Đảng dẫn đến 12 căn bệnh: ba hoa, địa phương, danh vị, thiếu kỷ luật, cẩu thả, xa quần ch&uacute;ng, chủ quan, h&igrave;nh thức, &iacute;ch kỷ, hủ h&oacute;a, thiếu ngăn nắp, lười biếng.&nbsp;<br /> <br /> Muốn khắc phục c&aacute;c căn bệnh cần phải thực h&agrave;nh những điều sau:&nbsp;<br /> <br /> Kiểm tra nghi&ecirc;m ngặt, ki&ecirc;n quyết thực h&agrave;nh nghị quyết c&oacute; hiệu quả.&nbsp;<br /> <br /> - Ph&ecirc; b&igrave;nh r&otilde; r&agrave;ng, thiết thực, ngay thẳng, ch&acirc;n th&agrave;nh cốt để sửa chữa chứ kh&ocirc;ng phải để c&ocirc;ng k&iacute;ch, cốt gi&uacute;p nhau tiến bộ, kh&ocirc;ng l&agrave;m đồng ch&iacute; nản l&ograve;ng, kh&oacute; chịu.&nbsp;<br /> <br /> - Ki&ecirc;n quyết thi h&agrave;nh kỷ luật.&nbsp;<br /> <br /> - Thực hiện khẩu hiệu: &ldquo;Cần kiệm li&ecirc;m ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> <strong>IV- Vấn đề c&aacute;n bộ&nbsp;</strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y ph&acirc;n t&iacute;ch kh&aacute; s&acirc;u sắc c&aacute;c vấn đề cơ bản sau:&nbsp;<br /> <br /> 1. Cần phải: Huấn luyện nghề nghiệp, huấn luyện ch&iacute;nh trị, huấn luyện văn h&oacute;a, huấn luyện l&yacute; luận cho c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> 2. Biết dạy c&aacute;n bộ v&agrave; d&ugrave;ng c&aacute;n bộ: Phải biết r&otilde; c&aacute;n bộ, cất nhắc c&aacute;n bộ cho đ&uacute;ng, kh&eacute;o d&ugrave;ng c&aacute;n bộ, ph&acirc;n phối c&aacute;n bộ cho hợp l&yacute;, gi&uacute;p c&aacute;n bộ cho đ&uacute;ng, giữ g&igrave;n c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> 3. Lựa chọn c&aacute;n bộ: Phải chọn những người rất trung th&agrave;nh v&agrave; hăng h&aacute;i trong c&ocirc;ng việc, lu&ocirc;n lu&ocirc;n quan hệ mật thiết với d&acirc;n ch&uacute;ng, c&oacute; thể phụ tr&aacute;ch giải quyết c&aacute;c vấn đề trong những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, lu&ocirc;n giữ đ&uacute;ng kỷ luật.&nbsp;<br /> <br /> 4. C&oacute; năm c&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ: Chỉ đạo, n&acirc;ng cao, kiểm tra, cải tạo v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> 5. Mấy điểm lớn trong ch&iacute;nh s&aacute;ch c&aacute;n bộ: Hiểu biết c&aacute;n bộ, kh&eacute;o d&ugrave;ng c&aacute;n bộ, cất nhắc c&aacute;n bộ, thương y&ecirc;u c&aacute;n bộ, ph&ecirc; b&igrave;nh c&aacute;n bộ.&nbsp;<br /> <br /> <strong>V- C&aacute;ch l&atilde;nh đạo&nbsp;</strong><br /> <br /> 1. L&atilde;nh đạo v&agrave; kiểm so&aacute;t&nbsp;<br /> <br /> L&atilde;nh đạo đ&uacute;ng l&agrave;: quyết định mọi vấn đề cho đ&uacute;ng, tổ chức thi h&agrave;nh cho đ&uacute;ng, tổ chức kiểm so&aacute;t cho đ&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Muốn l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng, người l&atilde;nh đạo phải c&oacute; mối li&ecirc;n hệ chặt chẽ với c&aacute;c tầng lớp d&acirc;n ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> 2. L&atilde;nh đạo thế n&agrave;o?&nbsp;<br /> <br /> Bất kỳ c&ocirc;ng việc g&igrave; cũng phải d&ugrave;ng hai c&aacute;ch l&atilde;nh đạo;&nbsp;<em>một l&agrave;,</em>&nbsp;li&ecirc;n hợp ch&iacute;nh s&aacute;ch chung với sự chỉ đạo ri&ecirc;ng;&nbsp;<em>hai l&agrave;,</em>&nbsp;li&ecirc;n minh người l&atilde;nh đạo với quần ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Sự l&atilde;nh đạo thiết thực trong mọi c&ocirc;ng việc của Đảng l&agrave;: Từ trong quần ch&uacute;ng ra, trở lại nơi quần ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> 3. Học hỏi quần ch&uacute;ng, nhưng kh&ocirc;ng theo đu&ocirc;i quần ch&uacute;ng, muốn vậy th&igrave; phải ki&ecirc;n quyết thực h&agrave;nh c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc sau:&nbsp;<br /> <br /> - Việc g&igrave; cũng phải học hỏi v&agrave; b&agrave;n bạc với d&acirc;n ch&uacute;ng, giải th&iacute;ch cho d&acirc;n ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> Tin v&agrave;o d&acirc;n ch&uacute;ng. Đưa mọi vấn đề cho d&acirc;n ch&uacute;ng thảo luận v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch giải quyết.&nbsp;<br /> <br /> - Lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải theo t&igrave;nh h&igrave;nh thiết thực của d&acirc;n ch&uacute;ng nơi đ&oacute; v&agrave; l&uacute;c đ&oacute;, theo tr&igrave;nh độ gi&aacute;c ngộ của d&acirc;n ch&uacute;ng, theo sự t&igrave;nh nguyện của d&acirc;n ch&uacute;ng m&agrave; tổ chức họ, t&ugrave;y ho&agrave;n cảnh thiết thực trong nơi đ&oacute;, v&agrave; l&uacute;c đ&oacute;, đưa ra tranh đấu.&nbsp;<br /> <br /> - Kh&eacute;o tập trung &yacute; kiến của quần ch&uacute;ng, biến n&oacute; th&agrave;nh đường lối l&atilde;nh đạo, chỉ đạo quần ch&uacute;ng..&nbsp;<br /> <br /> - &ldquo;Phải đưa ch&iacute;nh trị v&agrave;o giữa d&acirc;n gian&rdquo;. Kết hợp hai c&aacute;ch chỉ đạo l&agrave; từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; phản &aacute;nh kịp thời th&ocirc;ng tin từ dưới l&ecirc;n.&nbsp;<br /> <br /> <strong>VI- Chống th&oacute;i ba hoa&nbsp;</strong><br /> <br /> Mục n&agrave;y ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c vấn đề:&nbsp;<br /> <br /> <em>1. Th&oacute;i ba hoa biểu hiện nhiều vẻ:&nbsp;</em>d&agrave;i d&ograve;ng, rỗng tuếch, th&oacute;i &ldquo;cầu kỳ, kh&ocirc; khan, l&uacute;ng t&uacute;ng, b&aacute;o c&aacute;o l&ocirc;ng b&ocirc;ng, lụp chụp, cẩu thả, &ldquo;s&aacute;o cũ&rdquo;, n&oacute;i kh&ocirc;ng ai hiểu. Th&oacute;i ba hoa gắn với bệnh chủ quan v&agrave; hẹp h&ograve;i.&nbsp;<br /> <br /> <em>2. C&aacute;ch chữa th&oacute;i ba hoa</em>&nbsp;<br /> <br /> Mỗi tư tưởng, mỗi c&acirc;u n&oacute;i, chữ viết phải tỏ r&otilde; tư tưởng v&agrave; l&ograve;ng ước ao của quần ch&uacute;ng.&nbsp;<br /> <br /> - Phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n d&ugrave;ng những lời lẽ, những th&iacute; dụ giản đơn, thiết thực v&agrave; dễ hiểu.&nbsp;<br /> <br /> - Khi viết, khi n&oacute;i, phải cố gắng l&agrave;m cho ai cũng hiểu được.&nbsp;<br /> <br /> - Chưa điều tra, chưa nghi&ecirc;n cứu, chưa biết r&otilde; th&igrave; chưa n&oacute;i, chưa viết.&nbsp;<br /> <br /> Trước khi n&oacute;i phải nghĩ cho chắc, phải sắp đặt &yacute; cẩn thận sau khi viết phải xem đi, xem lại ba bốn lần, nếu l&agrave; t&agrave;i liệu quan trọng, phải xem đi, xem lại ch&iacute;n, mười lần:&nbsp;<br /> <br /> <strong>C-&Yacute; nghĩa của t&aacute;c phẩm&nbsp;</strong><br /> <br /> <em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc</em>&nbsp;l&agrave; t&aacute;c phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Đ&acirc;y l&agrave; một t&aacute;c phẩm c&oacute; t&iacute;nh l&yacute; luận, t&iacute;nh chiến đấu v&agrave; t&iacute;nh thực tiễn s&acirc;u sắc. Mặc d&ugrave; t&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc</em>&nbsp;kh&ocirc;ng d&agrave;i lắm nhưng đ&atilde; bao qu&aacute;t những vấn đề rộng lớn trong to&agrave;n bộ c&aacute;c mối quan hệ v&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc, phương ph&aacute;p, lề lối, c&aacute;ch thức l&agrave;m việc của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n m&agrave; trung t&acirc;m l&agrave; mối quan hệ giữa người với người. Người c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n được coi như l&agrave; kh&acirc;u trung t&acirc;m của c&aacute;c mối quan hệ ấy. Đảng vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ l&agrave; những chiếc cầu nối giữa Đảng, Nh&agrave; nước với nh&acirc;n d&acirc;n. Mọi việc th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại đều do c&aacute;n bộ tốt hay k&eacute;m.&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc&nbsp;</em>l&agrave; khắc phục khuyết điểm, ph&aacute;t huy ưu điểm của đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, sửa đổi c&aacute;ch l&atilde;nh đạo của Đảng để x&acirc;y dựng mối quan hệ tốt hơn giữa Đảng, Nh&agrave; nước với nh&acirc;n d&acirc;n theo nguy&ecirc;n tắc d&acirc;n l&agrave;m chủ.&nbsp;<br /> <br /> T&aacute;c phẩm&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc</em>&nbsp;ra đời c&aacute;ch đ&acirc;y đ&atilde; hơn 10 năm nhưng những luận điểm n&ecirc;u trong t&aacute;c phẩm c&ograve;n nguy&ecirc;n gi&aacute; trị n&oacute;ng hổi đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng nước ta hiện nay, đặc biệt với qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới v&agrave; chỉnh đốn Đảng, đổi mới đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n của Đảng trong thời kỳ mới.&nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo Giới thiệu t&aacute;c phẩm của C.M&aacute;c v&agrave; Ph.Ăngnghen, V.I. L&ecirc;nin, Hồ Ch&iacute; Minh về x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước, Nxb CTQG, H, 1999</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><em>Nguồn: B&aacute;o Điện tử Đảng Cộng s&agrave;n Việt Nam</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;