Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Phần II: Những cống hiến to lớn của đồng ch&iacute; Trường Chinh cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n ta</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27573/truong-chinh_GXEO.jpg" style="height:302px; width:500px" /></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Trường Chinh, người học tr&ograve; xuất sắc của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của c&aacute;ch mạng Việt Nam:</em></span></li> </ol> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trường Chinh tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng từ l&uacute;c 18 tuổi, t&iacute;ch cực t&igrave;m hiểu nhiều t&aacute;c phẩm của Nguyễn &Aacute;i Quốc, chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc; nin, chuyển từ một người y&ecirc;u nước trở th&agrave;nh người cộng sản, người học tr&ograve; xuất sắc, người đồng ch&iacute; tin cậy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những năm 1925 &ndash; 1939, l&uacute;c hoạt động ở ngo&agrave;i cũng như khi ở t&ugrave;, đồng ch&iacute; đem hết nghị lực, tr&iacute; tuệ v&agrave; nhiệt t&igrave;nh c&aacute;ch mạng tham gia truyền b&aacute; chủ trương, đường lối của Đảng, g&oacute;p phần bồi dưỡng l&yacute; luận v&agrave; tinh thần c&aacute;ch mạng cho đ&ocirc;ng đảo c&aacute;n bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n; trong đ&oacute;, c&oacute; nhiều người đ&atilde; trở th&agrave;nh nh&acirc;n vật cốt c&aacute;n của c&aacute;ch mạng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau Chiến tranh thế giới thứ hai b&ugrave;ng nổ, địch tăng cường khủng bố, hầu hết c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Trung ương bị bắt, bị giết, nhiều tổ chức đảng v&agrave; quần ch&uacute;ng bị ph&aacute; vỡ. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương l&acirc;m thời do Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (11/1940) cử ra chỉ c&ograve;n lại c&oacute; 03 người. Với cương vị Quyền Tổng B&iacute; thư Đảng ở giai đoạn cực kỳ kh&oacute; khăn n&agrave;y, đồng ch&iacute; đ&atilde; cử c&aacute;n bộ đi chắp nối li&ecirc;n lạc, kh&ocirc;i phục tổ chức; cử người sang Quảng T&acirc;y (Trung Quốc) li&ecirc;n hệ v&agrave; đ&oacute;n l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc về nước. Nhờ vậy, phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng dần được kh&ocirc;i phục v&agrave; củng cố, chuẩn bị cho cao tr&agrave;o c&aacute;ch mạng năm 1939 &ndash; 1945.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (th&aacute;ng 5/1941), đồng ch&iacute; Trường Chinh được bầu l&agrave;m Tổng B&iacute; thư của Đảng. Sau Hội nghị, đồng ch&iacute; rời Pắc B&oacute; (Cao Bằng) về xu&ocirc;i trực tiếp chỉ đạo phong tr&agrave;o, đề ra s&aacute;ng kiến lập hệ thống li&ecirc;n ho&agrave;n c&aacute;c An to&agrave;n khu (ATK). Từ th&aacute;ng 8/1942 đến th&aacute;ng 9/1944, l&atilde;nh tụ Hồ Ch&iacute; Minh đi Trung Quốc v&agrave; bị ch&iacute;nh quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Văn Thụ bị địch bắt v&agrave; xử bắn, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Việt được cử đi c&ocirc;ng t&aacute;c nước ngo&agrave;i. Tr&aacute;ch nhiệm to lớn của Đảng v&agrave; c&aacute;ch mạng gần như đặt l&ecirc;n vai một m&igrave;nh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh. Nhưng với tr&iacute; tuệ th&ocirc;ng minh, sắc sảo, khả năng ứng ph&oacute; nhanh nhạy, đồng ch&iacute; c&ugrave;ng với Trung ương c&oacute; những quyết định quan trọng đưa sự nghiệp c&aacute;ch mạng tiến l&ecirc;n những bước nhảy vọt. Nổi bật nhất l&agrave; việc đồng ch&iacute; dự b&aacute;o việc Nhật &ndash; Ph&aacute;p bắn nhau v&agrave; sớm chủ tr&igrave; Hội nghị Thường vụ Trung ương ra Chỉ thị &ldquo;Nhật - Ph&aacute;p bắn nhau v&agrave; h&agrave;nh động của ch&uacute;ng ta&rdquo;. C&ugrave;ng với &ldquo;Lời k&ecirc;u gọi&rdquo; của l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc, Chỉ thị &ldquo;Nhật &ndash; Ph&aacute;p bắn nhau v&agrave; h&agrave;nh động của ch&uacute;ng ta&rdquo; đ&atilde; chỉ r&otilde; thời cơ đang đến v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng quyết định trong việc động vi&ecirc;n, hướng dẫn to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n trong cao tr&agrave;o chống Nhật cứu nước. Tại Đại hội quốc d&acirc;n ở T&acirc;n Tr&agrave;o, đồng ch&iacute; được cử phụ tr&aacute;ch Ủy ban Khởi nghĩa to&agrave;n quốc v&agrave; ng&agrave;y 13/8/1945, Ủy ban đ&atilde; ph&aacute;t lệnh Tổng khởi nghĩa. Cống hiến nổi bật của đồng ch&iacute; Trường Chinh trong giai đoạn n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; c&ugrave;ng với B&aacute;c Hồ v&agrave; Trung ương Đảng đề ra đường lối của giai đoạn c&aacute;ch mạng mới ở Hội nghị Trung ương lần thứ 8, trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 đến th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p, dưới sự l&atilde;nh đạo của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Trường Chinh c&ugrave;ng tập thể Bộ Ch&iacute;nh trị vạch ra đường lối v&agrave; trực tiếp chỉ đạo cuộc kh&aacute;ng chiến, kiến quốc. Quan điểm của Đảng về cuộc kh&aacute;ng chiến to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n diện, trường kỳ được đồng ch&iacute; Trường Chinh giải th&iacute;ch v&agrave; ph&aacute;t triển trong t&aacute;c phẩm &ldquo;Kh&aacute;ng chiến nhất định thắng lợi&rdquo;. Từ những chủ trương, đường lối đ&uacute;ng đắn đ&oacute; c&ugrave;ng với thực tiễn sinh động, cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p của d&acirc;n tộc ta đ&atilde; gi&agrave;nh thắng lợi to lớn, ghi dấu ấn đậm n&eacute;t trong lịch sử của d&acirc;n tộc ta.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, với cương vị l&agrave; Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rồi sau đ&oacute; l&agrave; Chủ tịch Hội đồng Nh&agrave; nước, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&ugrave;ng tập thể Bộ Ch&iacute;nh trị c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn v&agrave;o việc chuẩn bị v&agrave; đưa ra những quyết s&aacute;ch chiến lược, đưa cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước tới thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn cả nước thống nhất đi l&ecirc;n x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, cống hiến đặc biệt quan trọng của đồng ch&iacute; Trường Chinh l&agrave; đ&atilde; đặt nền m&oacute;ng cho c&ocirc;ng cuộc đổi mới. Năm 1986, ở cương vị Tổng B&iacute; thư, đồng ch&iacute; đ&atilde; sớm nhận r&otilde; được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, y&ecirc;u cầu v&agrave; nguyện vọng của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; đề ra chủ trương đổi mới. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị Đại hội VI, đồng ch&iacute; đ&atilde; n&oacute;i: &ldquo;Đối với nước ta, đổi mới l&agrave; y&ecirc;u cầu bức thiết, l&agrave; vấn đề c&oacute; tầm quan trọng sống c&ograve;n&rdquo;. V&igrave; vậy, Đại hội VI trở th&agrave;nh Đại hội đổi mới, đ&aacute;nh dấu một mốc son mới trong lịch sử c&aacute;ch mạng Việt Nam, một bước ngoặt trong tư duy l&yacute; luận của Đảng ta. Rồi với tr&aacute;ch nhiệm Cố vấn Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, đồng ch&iacute; đ&atilde; t&iacute;ch cực g&oacute;p sức m&igrave;nh trong việc x&acirc;y dựng Cương lĩnh v&agrave; Chiến lược kinh tế - x&atilde; hội, chuẩn bị nội dung cho Đại hội lần thứ VII của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng, đồng ch&iacute; Trường Chinh thể hiện l&agrave; một học tr&ograve; xuất sắc v&agrave; l&agrave; một trong những người bạn chiến đấu gần gũi của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Đồng ch&iacute; Trường Chinh đ&atilde; đến với c&aacute;ch mạng th&ocirc;ng qua c&aacute;c t&aacute;c phẩm của Nguyễn &Aacute;i Quốc. Cuộc gặp gỡ đầu ti&ecirc;n giữa l&atilde;nh tụ Nguyễn &Aacute;i Quốc với đồng ch&iacute; Trường Chinh tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (th&aacute;ng 5/1941) đ&atilde; c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng, g&oacute;p phần v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng Hội nghị, đ&aacute;nh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, đặt nhiệm vụ giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc l&ecirc;n tr&ecirc;n hết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh gi&aacute; về c&ocirc;ng lao của đồng ch&iacute; Trường Chinh, Điếu văn của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng (kh&oacute;a VI) đ&atilde; n&ecirc;u: &ldquo;Dưới ngọn cờ l&atilde;nh đạo của Đảng, đứng đầu l&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại, tr&ecirc;n cương vị l&agrave; Tổng B&iacute; thư của Đảng, từ năm 1941, c&ugrave;ng với Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương v&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; nhiều quyết s&aacute;ch đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo, nhất l&agrave; trong những bước ngoặt của c&aacute;ch mạng, vai tr&ograve; của đồng ch&iacute; nổi bật l&agrave; một trong những người l&atilde;nh đạo kiệt xuất đ&atilde; đưa cuộc C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m đến th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đưa cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p đến thắng lợi cuối c&ugrave;ng&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">2. Đồng ch&iacute; Trường Chinh, nh&agrave; l&yacute; luận sắc sảo, nh&agrave; văn h&oacute;a lớn.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trường Chinh l&agrave; một trong những nh&agrave; l&yacute; luận chiến lược của c&aacute;ch mạng Việt Nam, để lại nhiều t&aacute;c phẩm của gi&aacute; trị: Chống chủ nghĩa cải lương (1935), Vấn đề d&acirc;n c&agrave;y (viết chung với đồng ch&iacute; V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p năm 1937 &ndash; 1938), Ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của Đảng (1941), Kh&aacute;ng chiến nhất định thắng lợi (1947), B&agrave;n về c&aacute;ch mạng Việt Nam (1965), Nắm vững ba b&agrave;i học lớn để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược (1986)&hellip; Th&ocirc;ng qua những t&aacute;c phẩm đ&oacute;, đồng ch&iacute; đ&atilde; l&agrave;m r&otilde; nhiều vấn đề l&yacute; luận, đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o kho t&agrave;ng l&yacute; luận c&aacute;ch mạng Việt Nam. Đặc biệt l&agrave; l&yacute; luận về ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o ho&agrave;n cảnh cụ thể của c&aacute;ch mạng Việt Nam để g&oacute;p phần định ra đường lối chiến lược v&agrave; s&aacute;ch lược của Đảng; l&yacute; luận về c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n tiến l&ecirc;n c&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một nh&agrave; l&yacute; luận văn h&oacute;a, nh&agrave; l&atilde;nh đạo văn h&oacute;a, bản th&acirc;n đồng ch&iacute; Trường Chinh đ&atilde; thể hiện phẩm chất to&agrave;n diện của một nh&acirc;n c&aacute;ch văn h&oacute;a lớn. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: &ldquo;Văn h&oacute;a, nghệ thuật l&agrave; một mặt trận. Anh chị em l&agrave; chiến sĩ tr&ecirc;n mặt trận ấy&rdquo; n&ecirc;n đồng ch&iacute; Trường Chinh ở mỗi chặng đường lịch sử, trước mỗi thử th&aacute;ch của c&aacute;ch mạng đều đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng t&igrave;nh h&igrave;nh, n&ecirc;u l&ecirc;n tr&aacute;ch nhiệm cụ thể của văn h&oacute;a. H&agrave;ng loạt t&aacute;c phẩm c&ugrave;ng c&aacute;c b&agrave;i viết của đồng ch&iacute; tạo th&agrave;nh một hệ thống ho&agrave;n chỉnh những quan điểm đ&uacute;ng đắn, sắc b&eacute;n v&agrave; s&aacute;ng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave;o văn h&oacute;a v&agrave; nghệ thuật Việt Nam. Nổi bật nhất l&agrave; Đề cương Văn h&oacute;a Việt Nam, B&aacute;o c&aacute;o về Chủ nghĩa M&aacute;c v&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam, B&aacute;o c&aacute;o đọc tại c&aacute;c Đại hội văn nghệ to&agrave;n quốc. Đ&oacute; l&agrave; cơ sở l&yacute; luận cho việc x&acirc;y dựng một nền văn h&oacute;a mới Việt Nam theo phương ch&acirc;m &ldquo;d&acirc;n tộc h&oacute;a, đại ch&uacute;ng h&oacute;a, khoa học h&oacute;a&rdquo; m&agrave; đến nay vẫn nguy&ecirc;n gi&aacute; trị, c&oacute; &yacute; nghĩa lớn lao cho ch&uacute;ng ta x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển văn h&oacute;a con người Việt Nam đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển bền vững đất nước, chứng tỏ vốn tri thức uy&ecirc;n th&acirc;m, sức s&aacute;ng tạo kỳ diệu, tầm nh&igrave;n chiến lược của đồng ch&iacute; Trường Chinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; c&ograve;n l&agrave; nh&agrave; b&aacute;o c&aacute;ch mạng nổi tiếng với nhiều b&agrave;i viết sắc sảo, c&oacute; sự kế tục sự nghiệp b&aacute;o ch&iacute; Nguyễn &Aacute;i Quốc, tạo n&ecirc;n văn phong ch&iacute;nh luận, c&oacute; t&iacute;nh chiến đấu cao, c&oacute; sức thuyết phục lớn, ảnh hưởng s&acirc;u rộng trong c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n. Đồng ch&iacute; c&ograve;n l&agrave; nh&agrave; thơ với b&uacute;t danh S&oacute;ng Hồng v&agrave; c&oacute; gần 70 b&agrave;i thơ nổi tiếng, thể hiện cảm x&uacute;c của t&aacute;c giả trước hầu hết c&aacute;c sự kiện của đất nước bằng một t&acirc;m hồn lu&ocirc;n lu&ocirc;n lạc quan, tin tưởng ở tiền đồ x&aacute;n lạn của c&aacute;ch mạng. Thơ S&oacute;ng Hồng đ&atilde; trở th&agrave;nh vũ kh&iacute; đấu tranh giai cấp kỳ diệu, kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời với c&aacute;ch mạng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở đồng ch&iacute; Trường Chinh, nh&agrave; ch&iacute;nh trị, nh&agrave; tư tưởng, nh&agrave; l&yacute; luận, nh&agrave; hoạt động văn h&oacute;a, nh&agrave; b&aacute;o, nh&agrave; thơ đ&atilde; h&ograve;a quyện với nhau. Đ&oacute; l&agrave; sự thể hiện một c&aacute;ch sinh động lương t&acirc;m, tr&iacute; tuệ v&agrave; t&igrave;nh cảm c&aacute;ch mạng cao đẹp của người chiến sỹ cộng sản, của nh&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng của Đảng theo chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">3. Đồng ch&iacute; Trường Chinh, tấm gương người chiến sĩ cộng sản ki&ecirc;n cường, suốt đời phấn đấu v&igrave; l&iacute; tưởng cao đẹp của d&acirc;n tộc v&agrave; thời đại.</span></em></p> <p style="margin-left:54pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trải qua 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường v&agrave; li&ecirc;n tục, đồng ch&iacute; Trường Chinh đ&atilde; n&ecirc;u một tấm gương s&aacute;ng ch&oacute;i v&agrave; để lại cho ch&uacute;ng ta những b&agrave;i học qu&yacute;, đ&oacute; l&agrave;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Suốt đời hy sinh phấn đấu v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng ngừng học tập v&agrave; r&egrave;n luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh: cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- &Yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n cường c&aacute;ch mạng, t&iacute;nh nguy&ecirc;n tắc v&agrave; tổ chức kỷ luật, t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh với đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, t&iacute;nh khi&ecirc;m tốn, giản dị trong cuộc sống hằng ng&agrave;y, phong c&aacute;ch l&agrave;m việc khoa học, cẩn thận, cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Tinh thần d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Trước những bước ngoặt lịch sử, phải đổi mới tư duy, tr&ecirc;n cơ sở nh&igrave;n thẳng v&agrave;o sự thật, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng t&igrave;nh h&igrave;nh, đề ra chủ trương ph&ugrave; hợp, dựa v&agrave;o sức mạnh của nh&acirc;n d&acirc;n để l&agrave;m n&ecirc;n thắng lợi.</span></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Nguồn ảnh: thanhnien.vn</span></em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;