Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 - 09/02/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Phần 1: T&oacute;m tắt tiểu sử đồng ch&iacute; Trường Chinh</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27572/1.jpg" style="height:480px; width:376px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trường Chinh t&ecirc;n thật l&agrave; Đặng Xu&acirc;n Khu, sinh ng&agrave;y 09/02/1907 ở l&agrave;ng H&agrave;nh Thiện, x&atilde; Xu&acirc;n Hồng, huyện Xu&acirc;n Trường, tỉnh Nam Định trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống văn h&oacute;a gi&aacute;o dục rất cơ bản. &Ocirc;ng nội l&agrave; Đặng Xu&acirc;n Bảng, đỗ Tiến Sỹ khoa B&iacute;nh Th&igrave;n (1856), một người học rộng, t&agrave;i cao, văn v&otilde; to&agrave;n t&agrave;i, t&iacute;nh t&igrave;nh trung thực, c&oacute; tinh thần ki&ecirc;n quyết chống Ph&aacute;p, từng l&agrave;m &Aacute;n s&aacute;t, Tuần phủ ở một số tỉnh; sau l&agrave;m đốc học Nam Định. Th&acirc;n phụ l&agrave; Đặng Xu&acirc;n Viện, nổi tiếng trong việc viết s&aacute;ch v&agrave; khảo cứu tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực. Th&acirc;n mẫu l&agrave; Nguyễn Thị Từ, một phụ nữ hiền l&agrave;nh, thủy chung, suốt đời gắn b&oacute; với đồng ruộng v&agrave; hết l&ograve;ng phụng dưỡng chồng, con.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Truyền thống gia đ&igrave;nh, qu&ecirc; hương, đất nước đ&atilde; g&oacute;p phần hun đ&uacute;c t&igrave;nh cảm, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng ở đồng ch&iacute; Trường Chinh. Năm 1925, đồng ch&iacute; tham gia cuộc vận động đ&ograve;i thực d&acirc;n Ph&aacute;p &acirc;n x&aacute; cho nh&agrave; y&ecirc;u nước Phan Bội Ch&acirc;u; năm 1926, đồng ch&iacute; l&agrave; một trong những người l&atilde;nh đạo cuộc b&atilde;i kh&oacute;a ở Nam Định để đ&ograve;i truy điệu nh&agrave; y&ecirc;u nước Phan Chu Trinh. Sau cuộc b&atilde;i kh&oacute;a, đồng ch&iacute; bị thực d&acirc;n Ph&aacute;p đuổi học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1927, đồng ch&iacute; gia nhập Hội Việt Nam C&aacute;ch mạng Thanh ni&ecirc;n, rồi chuyển l&ecirc;n H&agrave; Nội học ở Trường Cao đẳng Thương mại. Năm 1929, đồng ch&iacute; tham gia cuộc vận động th&agrave;nh lập Đ&ocirc;ng Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam th&agrave;nh lập, đồng ch&iacute; Trường Chinh được chỉ định v&agrave;o Ban cổ động v&agrave; Tuy&ecirc;n truyền của Trung ương Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối năm 1930, đồng ch&iacute; bị đế quốc bắt v&agrave; kết &aacute;n 12 năm t&ugrave; ở nh&agrave; lao Hỏa l&ograve; v&agrave; Sơn La. Nhưng đến cuối năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận Nh&acirc;n d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; do phong tr&agrave;o đấu tranh của nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam đ&ograve;i quyền tự do, d&acirc;n chủ v&agrave; thả t&ugrave; ch&iacute;nh trị, đồng ch&iacute; Trường Chinh c&ugrave;ng nhiều đồng ch&iacute; kh&aacute;c được trả lại tự do.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng ch&iacute; hoạt động hợp ph&aacute;p v&agrave; nửa hợp ph&aacute;p ở H&agrave; Nội, l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Xứ ủy Bắc Kỳ v&agrave; đại biểu của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương trong Ủy ban Mặt trận D&acirc;n chủ Bắc Kỳ. Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, đồng ch&iacute; Trường Chinh chuyển v&agrave;o hoạt động b&iacute; mật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị Trung ương 7 (kh&oacute;a I) của Đảng th&aacute;ng 11/1940, đồng ch&iacute; Trường Chinh được cử v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương 8 (kh&oacute;a I) của Đảng th&aacute;ng 5/1941, đồng ch&iacute; được bầu l&agrave;m Tổng B&iacute; thư của Đảng ki&ecirc;m Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn, Trưởng ban C&ocirc;ng vận Trung ương, chủ b&uacute;t nhiều tờ b&aacute;o của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1943, đồng ch&iacute; bị t&ograve;a &aacute;n binh của thực d&acirc;n Ph&aacute;p ở H&agrave; Nội kết &aacute;n tử h&igrave;nh vắng mặt. Ng&agrave;y 9/3/1945, đồng ch&iacute; chủ tr&igrave; Hội nghị Thường vụ Trung ương mở rộng ra Chỉ thị &ldquo;Nhật, Ph&aacute;p bắn nhau v&agrave; h&agrave;nh động của ch&uacute;ng ta&rdquo;, chủ trương Tổng khởi nghĩa, th&aacute;ng 8/1945, đồng ch&iacute; được Hội nghị to&agrave;n quốc của Đảng cử phụ tr&aacute;ch Ủy ban Khởi nghĩa to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1951, tại Đại hội lần thứ II của Đảng, đồng ch&iacute; được t&aacute;i cử v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương, l&agrave; Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đến th&aacute;ng 10/1956. Năm 1958, đồng ch&iacute; l&agrave;m Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ki&ecirc;m Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nh&agrave; nước. Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, đồng ch&iacute; được bầu lại v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương v&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Quốc hội v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng của Đảng. Năm 1962, đồng ch&iacute; l&agrave; Trưởng Ban nghi&ecirc;n cứu Lịch sử Đảng Trung ương (1962 &ndash; 1982).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, đồng ch&iacute; được bầu lại v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ở Đại hội n&agrave;y, Đảng Lao động Việt Nam được đổi t&ecirc;n l&agrave; Đảng Cộng sản Việt Nam), đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Trưởng ban nghi&ecirc;n cứu Lịch sử Đảng Trung ương v&agrave; Trưởng ban L&yacute; luận Trung ương. Cũng năm 1976, đồng ch&iacute; được bầu l&agrave;m Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến ph&aacute;p của Quốc hội nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1981, đồng ch&iacute; được Quốc hội bầu l&agrave;m Chủ tịch Hội đồng Nh&agrave; nước v&agrave; Chủ tịch Hội đồng Quốc ph&ograve;ng nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1982, tại Đại hội lần thứ V của Đảng, đồng ch&iacute; được bầu lại v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị. Th&aacute;ng 7/1986, tại Hội nghị đặc biệt Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng ch&iacute; được bầu lại l&agrave;m Tổng B&iacute; thư của Đảng. Th&aacute;ng 12/1986, tại Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ I của Đảng, đồng ch&iacute; được cử l&agrave;m Cố vấn Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ph&oacute; Trưởng ban soạn thảo Cương lĩnh v&agrave; Chiến lược kinh tế ki&ecirc;m Trưởng Tiểu ban soạn thảo Cương lĩnh của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; l&agrave; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a II (1960 &ndash; 1964), kh&oacute;a III (1964 &ndash; 1971), kh&oacute;a III (1971 &ndash; 1975), kh&oacute;a V (1975 &ndash; 1976), kh&oacute;a VI (1976 &ndash; 1981), kh&oacute;a VII (1981 &ndash; 1987). Từ kh&oacute;a II đến kh&oacute;a VI, đồng ch&iacute; l&agrave;m Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Do những cống hiến to lớn của đồng ch&iacute; đối với sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; đối với sự nghiệp tăng cường đo&agrave;n kết quốc tế, đồng ch&iacute; đ&atilde; được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta tặng thưởng Hu&acirc;n chương Sao V&agrave;ng v&agrave; nhiều hu&acirc;n chương kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, Nh&agrave; nước Li&ecirc;n bang Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa X&ocirc; Viết tặng đồng ch&iacute; Hu&acirc;n chương L&ecirc; nin v&agrave; Hu&acirc;n chương C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười; Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tặng Hu&acirc;n chương V&agrave;ng quốc gia; Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia tặng Hu&acirc;n chương Ăngco, Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a Cuba tặng Hu&acirc;n chương H&ocirc;x&ecirc; M&aacute;cti, Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a d&acirc;n chủ Đức tặng Hu&acirc;n chương C&aacute;c M&aacute;c, Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a nh&acirc;n d&acirc;n M&ocirc;ng Cổ tặng Hu&acirc;n chương Xukh&ecirc; Bato, Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a nh&acirc;n d&acirc;n Hunggari tặng Hu&acirc;n chương L&aacute; cờ đ&iacute;nh kim cương, Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Tiệp Khắc tặng Hu&acirc;n chương Klement Gottwald.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Nguồn ảnh: baotanglichsu.vn</em></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;