Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thực tiễn phong ph&uacute; của c&aacute;ch mạng Việt Nam trong suốt 87 năm qua đ&atilde; chứng minh rằng sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng suốt của Đảng l&agrave; nh&acirc;n tố h&agrave;ng đầu quyết định mọi thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam. Đồng thời ch&iacute;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, Đảng ta được t&ocirc;i luyện, thử th&aacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng trưởng th&agrave;nh, d&agrave;y dạn kinh nghiệm để ng&agrave;y c&agrave;ng xứng đ&aacute;ng với vai tr&ograve; v&agrave; sứ mệnh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, xứng đ&aacute;ng với sự tin cậy của nh&acirc;n d&acirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27546/dang.jpg" /></strong></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&agrave;nh tựu quan trọng</strong><br /> <br /> T&aacute;m mươi bảy năm qua, dưới sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng suốt của Đảng, đất nước ta, d&acirc;n tộc ta đ&atilde; gi&agrave;nh được những thắng lợi vẻ vang, lập n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch trong thế kỷ XX: C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 th&agrave;nh c&ocirc;ng, khai sinh Nh&agrave; nước Việt Nam d&acirc;n chủ cộng h&ograve;a; Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ năm 1954 lừng lẫy năm ch&acirc;u, chấn động địa cầu; Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh thắng lợi, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975...<br /> <br /> Từ một nước n&ocirc; lệ, Việt Nam đ&atilde; trở th&agrave;nh một nước độc lập, c&oacute; chủ quyền, thống nhất v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ, kh&ocirc;ng ngừng vươn l&ecirc;n trong x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển, đổi mới v&agrave; hội nhập quốc tế. Từ một nước ngh&egrave;o n&agrave;n, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, lại bị bao v&acirc;y cấm vận, Việt Nam đ&atilde; nỗ lực x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, cải thiện đời sống nh&acirc;n d&acirc;n, chăm lo ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, thực hiện c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, chủ động hội nhập quốc tế.<br /> <br /> Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đ&atilde; l&atilde;nh đạo đất nước vượt qua kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức v&agrave; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử. Tốc độ tăng trưởng kinh tế b&igrave;nh qu&acirc;n trong hơn 30 năm vừa qua lu&ocirc;n duy tr&igrave; ở mức cao, b&igrave;nh qu&acirc;n đạt 6,66%/năm; GDP b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người đạt khoảng 2.200 USD, tăng gần 25 lần so với năm 1988, đưa nước ta ra khỏi t&igrave;nh trạng k&eacute;m ph&aacute;t triển, đạt nhiều th&agrave;nh tựu trong thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển thi&ecirc;n ni&ecirc;n kỷ, được cộng đồng quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; cao về c&ocirc;ng t&aacute;c x&oacute;a đ&oacute;i, giảm ngh&egrave;o; phổ cập gi&aacute;o dục; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới...<br /> <br /> Độc lập, chủ quyền, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ được giữ vững; quốc ph&ograve;ng, an ninh được tăng cường. C&ocirc;ng t&aacute;c đối ngoại v&agrave; hội nhập quốc tế được tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, to&agrave;n diện, đi v&agrave;o chiều s&acirc;u mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, Việt Nam c&oacute; quan hệ ngoại giao với 187 nước; quan hệ kinh tế, thương mại với 220 nước v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ; k&yacute; kết 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương v&agrave; song phương. Vị thế, Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao, g&oacute;p phần duy tr&igrave; m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định, thuận lợi cho c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng khẳng định l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tham gia nhiều cơ chế, diễn đ&agrave;n hợp t&aacute;c đa phương, tham gia giải quyết những vấn đề lớn, to&agrave;n cầu.<br /> <br /> Năm 2016 với bộn bề kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, nhưng dưới sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Đảng, đất nước ta vẫn đạt nhiều kết quả đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. GDP tăng trưởng kh&aacute; 6,21%, cao hơn c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển ở ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.<br /> <br /> Kinh tế vĩ m&ocirc; tiếp tục ổn định, lạm ph&aacute;t được kiểm so&aacute;t, c&aacute;c c&acirc;n đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. M&ocirc;i trường kinh doanh được cải thiện, Việt Nam xếp thứ 89/190, tăng 9 bậc so với năm 2015. Ng&agrave;nh du lịch đ&atilde; đạt kỷ lục đ&oacute;n 10 triệu lượt kh&aacute;ch quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt kh&aacute;ch nội địa. C&aacute;c lĩnh vực x&atilde; hội c&oacute; nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ ngh&egrave;o theo chuẩn đa chiều giảm c&ograve;n khoảng 8,5%... Đời sống vật chất v&agrave; tinh thần của nh&acirc;n d&acirc;n tiếp tục được cải thiện.<br /> <br /> Với những th&agrave;nh tựu to lớn đ&atilde; đạt được, đất nước ta chưa bao giờ c&oacute; được cơ đồ v&agrave; vị thế như ng&agrave;y nay. Đ&oacute; l&agrave; kết quả phấn đấu của to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta, dưới sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng suốt của Đảng.<br /> <br /> <strong>Đẩy mạnh x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng</strong><br /> <br /> Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, Đảng ta lu&ocirc;n giữ vững bản lĩnh ch&iacute;nh trị, bản chất c&aacute;ch mạng v&agrave; khoa học; ki&ecirc;n định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng được thường xuy&ecirc;n chăm lo v&agrave; đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực. Năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao; phương thức l&atilde;nh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, ho&agrave;n thiện; vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng được giữ vững. Hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n được củng cố v&agrave; tăng cường; ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ổn định.<br /> <br /> C&aacute;c cấp ủy Đảng đ&atilde; quan t&acirc;m ph&aacute;t hiện, ngăn chặn v&agrave; xử l&yacute; ti&ecirc;u cực, sai phạm. Việc thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chuyển biến r&otilde; n&eacute;t. Tinh thần th&aacute;i độ phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc được giao của c&aacute;n bộ được n&acirc;ng l&ecirc;n, g&oacute;p phần khắc phục một bước t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. Niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n được củng cố. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đ&atilde; tăng l&ecirc;n nhiều, tạo ra thế v&agrave; lực mới cho đất nước tiếp tục đi l&ecirc;n với triển vọng tốt đẹp.<br /> <br /> Hiện nay, to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh to&agrave;n diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa. Bối cảnh quốc tế v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước b&ecirc;n cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức đan xen, nhiều vấn đề mới phải xử l&yacute;, giải quyết.<br /> <br /> Trong bối cảnh đ&oacute;, để vượt qua được những kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, Đảng c&agrave;ng phải thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, tập trung cao độ để x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội ti&ecirc;n phong l&atilde;nh đạo sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc.<br /> <br /> Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đ&atilde; n&ecirc;u r&otilde; trong những năm tới, phải đẩy mạnh hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng; x&aacute;c định nhiệm vụ trọng t&acirc;m thứ nhất trong nhiệm kỳ l&agrave; &quot;Tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển h&oacute;a&quot; trong nội bộ&quot;.<br /> <br /> Cụ thể h&oacute;a Nghị quyết Đại hội XII, tại Hội nghị lần thứ 4 kh&oacute;a XII, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết về x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định quyết t&acirc;m ch&iacute;nh trị rất cao, nỗ lực rất lớn v&agrave; tư tưởng nhất qu&aacute;n của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết x&aacute;c định r&otilde; mục ti&ecirc;u, quan điểm chỉ đạo; đề ra 4 nh&oacute;m giải ph&aacute;p đồng bộ, ch&iacute;nh diện, quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức lối sống, &ldquo;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển h&oacute;a&quot; trong nội bộ, x&acirc;y dựng Đảng ta ng&agrave;y c&agrave;ng trong sạch, vững mạnh.<br /> <br /> Cả hệ thống ch&iacute;nh trị đ&atilde; c&ugrave;ng v&agrave;o cuộc, ph&aacute;t huy tr&aacute;ch nhiệm, hiện thực h&oacute;a quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những h&agrave;nh động cụ thể. Gần đ&acirc;y, một loạt quy định của Trung ương được ban h&agrave;nh: Th&ocirc;ng b&aacute;o Kết luận của Ban B&iacute; thư về việc x&aacute;c định tuổi của đảng vi&ecirc;n, Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần l&agrave;m ngay để tăng cường vai tr&ograve; n&ecirc;u gương của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2017; C&aacute;c quyết định, nghị quyết, kết luận của Ban B&iacute; thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một số c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo cấp cao li&ecirc;n quan đến ti&ecirc;u cực... Những việc đ&atilde; l&agrave;m thời gian gần đ&acirc;y khẳng định quyết t&acirc;m của Đảng ta trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh kh&ocirc;ng khoan nhượng với những h&agrave;nh vi tham nhũng, ti&ecirc;u cực, suy tho&aacute;i; kh&ocirc;ng ngừng củng cố, x&acirc;y dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh.<br /> <br /> Để n&acirc;ng cao được năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng, trong nhiều văn kiện, nghị quyết qua c&aacute;c thời kỳ, Đảng ta lu&ocirc;n x&aacute;c định x&acirc;y dựng Đảng l&agrave; nhiệm vụ &quot;then chốt&quot;. Bởi Đảng ta c&oacute; thực sự trong sạch vững mạnh mới n&acirc;ng tầm l&atilde;nh đạo đất nước, đưa con thuyền c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc tiếp tục vững bước đi tới những th&agrave;nh c&ocirc;ng, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u v&agrave; sự kỳ vọng của nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> <br /> Xu&acirc;n Đinh Dậu đ&atilde; về, một năm mới với nhiều ước vọng v&agrave; niềm tin v&agrave;o tương lai tươi s&aacute;ng của đất nước trong những chặng đường tiếp theo. Kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, tự h&agrave;o về Đảng quang vinh, mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; mỗi người d&acirc;n Việt Nam c&agrave;ng thấy r&otilde; hơn tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong việc g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Đảng ta ng&agrave;y c&agrave;ng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục l&atilde;nh đạo đất nước đẩy mạnh sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế./.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: Tạp ch&iacute; cộng sản</span></span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN