Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thực tiễn phong ph&uacute; của c&aacute;ch mạng Việt Nam trong suốt 87 năm qua đ&atilde; chứng minh rằng sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng suốt của Đảng l&agrave; nh&acirc;n tố h&agrave;ng đầu quyết định mọi thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam. Đồng thời ch&iacute;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, Đảng ta được t&ocirc;i luyện, thử th&aacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng trưởng th&agrave;nh, d&agrave;y dạn kinh nghiệm để ng&agrave;y c&agrave;ng xứng đ&aacute;ng với vai tr&ograve; v&agrave; sứ mệnh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, xứng đ&aacute;ng với sự tin cậy của nh&acirc;n d&acirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27546/dang.jpg" /></strong></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&agrave;nh tựu quan trọng</strong><br /> <br /> T&aacute;m mươi bảy năm qua, dưới sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng suốt của Đảng, đất nước ta, d&acirc;n tộc ta đ&atilde; gi&agrave;nh được những thắng lợi vẻ vang, lập n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch trong thế kỷ XX: C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945 th&agrave;nh c&ocirc;ng, khai sinh Nh&agrave; nước Việt Nam d&acirc;n chủ cộng h&ograve;a; Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ năm 1954 lừng lẫy năm ch&acirc;u, chấn động địa cầu; Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh thắng lợi, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975...<br /> <br /> Từ một nước n&ocirc; lệ, Việt Nam đ&atilde; trở th&agrave;nh một nước độc lập, c&oacute; chủ quyền, thống nhất v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ, kh&ocirc;ng ngừng vươn l&ecirc;n trong x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển, đổi mới v&agrave; hội nhập quốc tế. Từ một nước ngh&egrave;o n&agrave;n, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, lại bị bao v&acirc;y cấm vận, Việt Nam đ&atilde; nỗ lực x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, cải thiện đời sống nh&acirc;n d&acirc;n, chăm lo ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, thực hiện c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, chủ động hội nhập quốc tế.<br /> <br /> Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đ&atilde; l&atilde;nh đạo đất nước vượt qua kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức v&agrave; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử. Tốc độ tăng trưởng kinh tế b&igrave;nh qu&acirc;n trong hơn 30 năm vừa qua lu&ocirc;n duy tr&igrave; ở mức cao, b&igrave;nh qu&acirc;n đạt 6,66%/năm; GDP b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người đạt khoảng 2.200 USD, tăng gần 25 lần so với năm 1988, đưa nước ta ra khỏi t&igrave;nh trạng k&eacute;m ph&aacute;t triển, đạt nhiều th&agrave;nh tựu trong thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển thi&ecirc;n ni&ecirc;n kỷ, được cộng đồng quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; cao về c&ocirc;ng t&aacute;c x&oacute;a đ&oacute;i, giảm ngh&egrave;o; phổ cập gi&aacute;o dục; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới...<br /> <br /> Độc lập, chủ quyền, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ được giữ vững; quốc ph&ograve;ng, an ninh được tăng cường. C&ocirc;ng t&aacute;c đối ngoại v&agrave; hội nhập quốc tế được tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, to&agrave;n diện, đi v&agrave;o chiều s&acirc;u mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, Việt Nam c&oacute; quan hệ ngoại giao với 187 nước; quan hệ kinh tế, thương mại với 220 nước v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ; k&yacute; kết 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương v&agrave; song phương. Vị thế, Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao, g&oacute;p phần duy tr&igrave; m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, ổn định, thuận lợi cho c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng khẳng định l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tham gia nhiều cơ chế, diễn đ&agrave;n hợp t&aacute;c đa phương, tham gia giải quyết những vấn đề lớn, to&agrave;n cầu.<br /> <br /> Năm 2016 với bộn bề kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, nhưng dưới sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Đảng, đất nước ta vẫn đạt nhiều kết quả đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực. GDP tăng trưởng kh&aacute; 6,21%, cao hơn c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển ở ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.<br /> <br /> Kinh tế vĩ m&ocirc; tiếp tục ổn định, lạm ph&aacute;t được kiểm so&aacute;t, c&aacute;c c&acirc;n đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. M&ocirc;i trường kinh doanh được cải thiện, Việt Nam xếp thứ 89/190, tăng 9 bậc so với năm 2015. Ng&agrave;nh du lịch đ&atilde; đạt kỷ lục đ&oacute;n 10 triệu lượt kh&aacute;ch quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt kh&aacute;ch nội địa. C&aacute;c lĩnh vực x&atilde; hội c&oacute; nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ ngh&egrave;o theo chuẩn đa chiều giảm c&ograve;n khoảng 8,5%... Đời sống vật chất v&agrave; tinh thần của nh&acirc;n d&acirc;n tiếp tục được cải thiện.<br /> <br /> Với những th&agrave;nh tựu to lớn đ&atilde; đạt được, đất nước ta chưa bao giờ c&oacute; được cơ đồ v&agrave; vị thế như ng&agrave;y nay. Đ&oacute; l&agrave; kết quả phấn đấu của to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta, dưới sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn v&agrave; s&aacute;ng suốt của Đảng.<br /> <br /> <strong>Đẩy mạnh x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng</strong><br /> <br /> Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng, Đảng ta lu&ocirc;n giữ vững bản lĩnh ch&iacute;nh trị, bản chất c&aacute;ch mạng v&agrave; khoa học; ki&ecirc;n định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng được thường xuy&ecirc;n chăm lo v&agrave; đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực. Năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao; phương thức l&atilde;nh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, ho&agrave;n thiện; vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng được giữ vững. Hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n được củng cố v&agrave; tăng cường; ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ổn định.<br /> <br /> C&aacute;c cấp ủy Đảng đ&atilde; quan t&acirc;m ph&aacute;t hiện, ngăn chặn v&agrave; xử l&yacute; ti&ecirc;u cực, sai phạm. Việc thực h&agrave;nh tiết kiệm chống l&atilde;ng ph&iacute; theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; chuyển biến r&otilde; n&eacute;t. Tinh thần th&aacute;i độ phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc được giao của c&aacute;n bộ được n&acirc;ng l&ecirc;n, g&oacute;p phần khắc phục một bước t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n. Niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n được củng cố. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đ&atilde; tăng l&ecirc;n nhiều, tạo ra thế v&agrave; lực mới cho đất nước tiếp tục đi l&ecirc;n với triển vọng tốt đẹp.<br /> <br /> Hiện nay, to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh to&agrave;n diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa. Bối cảnh quốc tế v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước b&ecirc;n cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức đan xen, nhiều vấn đề mới phải xử l&yacute;, giải quyết.<br /> <br /> Trong bối cảnh đ&oacute;, để vượt qua được những kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, Đảng c&agrave;ng phải thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, tập trung cao độ để x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội ti&ecirc;n phong l&atilde;nh đạo sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc.<br /> <br /> Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đ&atilde; n&ecirc;u r&otilde; trong những năm tới, phải đẩy mạnh hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng; x&aacute;c định nhiệm vụ trọng t&acirc;m thứ nhất trong nhiệm kỳ l&agrave; &quot;Tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển h&oacute;a&quot; trong nội bộ&quot;.<br /> <br /> Cụ thể h&oacute;a Nghị quyết Đại hội XII, tại Hội nghị lần thứ 4 kh&oacute;a XII, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết về x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định quyết t&acirc;m ch&iacute;nh trị rất cao, nỗ lực rất lớn v&agrave; tư tưởng nhất qu&aacute;n của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết x&aacute;c định r&otilde; mục ti&ecirc;u, quan điểm chỉ đạo; đề ra 4 nh&oacute;m giải ph&aacute;p đồng bộ, ch&iacute;nh diện, quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức lối sống, &ldquo;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển h&oacute;a&quot; trong nội bộ, x&acirc;y dựng Đảng ta ng&agrave;y c&agrave;ng trong sạch, vững mạnh.<br /> <br /> Cả hệ thống ch&iacute;nh trị đ&atilde; c&ugrave;ng v&agrave;o cuộc, ph&aacute;t huy tr&aacute;ch nhiệm, hiện thực h&oacute;a quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những h&agrave;nh động cụ thể. Gần đ&acirc;y, một loạt quy định của Trung ương được ban h&agrave;nh: Th&ocirc;ng b&aacute;o Kết luận của Ban B&iacute; thư về việc x&aacute;c định tuổi của đảng vi&ecirc;n, Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần l&agrave;m ngay để tăng cường vai tr&ograve; n&ecirc;u gương của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2017; C&aacute;c quyết định, nghị quyết, kết luận của Ban B&iacute; thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một số c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo cấp cao li&ecirc;n quan đến ti&ecirc;u cực... Những việc đ&atilde; l&agrave;m thời gian gần đ&acirc;y khẳng định quyết t&acirc;m của Đảng ta trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh kh&ocirc;ng khoan nhượng với những h&agrave;nh vi tham nhũng, ti&ecirc;u cực, suy tho&aacute;i; kh&ocirc;ng ngừng củng cố, x&acirc;y dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh.<br /> <br /> Để n&acirc;ng cao được năng lực l&atilde;nh đạo v&agrave; sức chiến đấu của Đảng, trong nhiều văn kiện, nghị quyết qua c&aacute;c thời kỳ, Đảng ta lu&ocirc;n x&aacute;c định x&acirc;y dựng Đảng l&agrave; nhiệm vụ &quot;then chốt&quot;. Bởi Đảng ta c&oacute; thực sự trong sạch vững mạnh mới n&acirc;ng tầm l&atilde;nh đạo đất nước, đưa con thuyền c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc tiếp tục vững bước đi tới những th&agrave;nh c&ocirc;ng, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u v&agrave; sự kỳ vọng của nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> <br /> Xu&acirc;n Đinh Dậu đ&atilde; về, một năm mới với nhiều ước vọng v&agrave; niềm tin v&agrave;o tương lai tươi s&aacute;ng của đất nước trong những chặng đường tiếp theo. Kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, tự h&agrave;o về Đảng quang vinh, mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; mỗi người d&acirc;n Việt Nam c&agrave;ng thấy r&otilde; hơn tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong việc g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Đảng ta ng&agrave;y c&agrave;ng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục l&atilde;nh đạo đất nước đẩy mạnh sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế./.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: Tạp ch&iacute; cộng sản</span></span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;