Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 5/1/2017, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương đ&atilde; ban h&agrave;nh hướng dẫn Số 21- HD/BTGTW, hướng dẫn&nbsp;tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn trong năm 2017.&nbsp;<br /> <br /> <strong>I. MỤC Đ&Iacute;CH, Y&Ecirc;U CẦU</strong><br /> <br /> 1. Tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, truyền thống lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc; bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t huy chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, tinh thần đại đo&agrave;n kết, niềm tự h&agrave;o v&agrave; &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường d&acirc;n tộc; g&oacute;p phần củng cố v&agrave; bồi đắp niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n đối với Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; chế độ.<br /> <br /> 2. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm g&oacute;p phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận x&atilde; hội để triển khai thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; đồng thời cổ vũ to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp v&agrave; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.<br /> <br /> 3. C&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều h&igrave;nh thức ph&ugrave; hợp, c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm, thiết thực, an to&agrave;n, tiết kiệm, tr&aacute;nh ph&ocirc; trương h&igrave;nh thức; tạo kh&iacute; thế c&aacute;ch mạng, th&uacute;c đẩy việc thực hiện c&oacute; hiệu quả nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của địa phương, đơn vị. Tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn cần lồng gh&eacute;p với việc tuy&ecirc;n truyền thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị của đất nước, c&aacute;c chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, đặc biệt l&agrave; Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ v&agrave; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> <strong>II. NỘI DUNG, H&Igrave;NH THỨC TUY&Ecirc;N TRUYỀN, KỶ NIỆM</strong><br /> <br /> <strong>1. C&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước</strong><br /> <br /> <strong>1.1. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</strong><br /> <br /> <em>a. Kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) v&agrave; đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Đinh Dậu</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đ&oacute; tập trung n&ecirc;u bật những thắng lợi vĩ đại v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường c&aacute;ch mạng 87 năm qua, đặc biệt l&agrave; trong hơn 30 năm thực hiện c&ocirc;ng cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định mọi thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam.<br /> <br /> - Tiếp tục đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất l&agrave; những nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong nhiệm kỳ v&agrave; Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ; l&agrave;m r&otilde; t&igrave;nh h&igrave;nh, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p để mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tổ chức đảng nhận thức r&otilde; y&ecirc;u cầu v&agrave; nhiệm vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng hiện nay.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền kết quả ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng năm 2017; ch&uacute; trọng ph&aacute;t hiện, biểu dương những tổ chức đảng v&agrave; đảng vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, những kinh nghiệm hay v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng đảng trong sạch, vững mạnh ở c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền Chỉ thị số 11-CT/TW ng&agrave;y 20/12/2016 của Ban B&iacute; thư về việc tổ chức Tết năm 2017 v&agrave; Chỉ thị 33/CT-TTg ng&agrave;y 17/12/2016 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, điều h&agrave;nh nhằm b&igrave;nh ổn gi&aacute; cả thị trường, bảo đảm trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Đinh Dậu 2017; c&aacute;c hoạt động mừng Đảng, mừng xu&acirc;n, nhất l&agrave; c&aacute;c hoạt động chăm lo tết đối với gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn, đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; Nam Trung bộ bị thi&ecirc;n tai, lũ lụt; ch&uacute; trọng động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức; s&aacute;ng tạo, đổi mới tư duy v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m g&oacute;p phần đẩy mạnh sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước v&agrave; hội nhập quốc tế. &nbsp;&nbsp;<br /> <br /> - T&ocirc;n vinh những gi&aacute; trị văn ho&aacute; truyền thống, phong tục, tập qu&aacute;n tốt đẹp của d&acirc;n tộc Việt Nam. Tăng cường tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, vui xu&acirc;n đ&oacute;n tết l&agrave;nh mạnh, tiết kiệm gắn với việc ph&ecirc; ph&aacute;n những hiện tượng ti&ecirc;u cực, cờ bạc, m&ecirc; t&iacute;n dị đoan, l&atilde;ng ph&iacute; trong dịp Tết, những h&agrave;nh vi thiếu văn h&oacute;a nơi c&ocirc;ng cộng v&agrave; c&aacute;c biểu hiện thương mại h&oacute;a trong hoạt động lễ hội.<br /> <br /> - Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c th&ocirc;ng tin, quan điểm sai tr&aacute;i, xuy&ecirc;n tạc lịch sử Đảng v&agrave; &acirc;m mưu, hoạt động &ldquo;diễn biến ho&agrave; b&igrave;nh&rdquo; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch chống ph&aacute; Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước.<br /> <br /> <em>b. Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương ( m&ugrave;ng 10 th&aacute;ng 3 &acirc;m lịch)</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền về &yacute; nghĩa của Giỗ Tổ H&ugrave;ng Vương - Lễ hội Đền H&ugrave;ng để gi&aacute;o dục c&aacute;c thế hệ người Việt Nam, nhất l&agrave; thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri &acirc;n c&aacute;c Vua H&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng dựng nước v&agrave; c&aacute;c bậc tiền nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng lao to lớn trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh chống thi&ecirc;n tai, chống giặc ngoại x&acirc;m, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu về truyền thống, văn h&oacute;a, những phong tục, tập qu&aacute;n tốt đẹp của đất nước v&agrave; con người Việt Nam; cổ vũ c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n trong nước v&agrave; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i hướng về cội nguồn d&acirc;n tộc, chung sức, đồng l&ograve;ng x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, d&acirc;n chủ, văn minh.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc; t&ocirc;n vinh v&agrave; ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt l&agrave; trong giai đoạn đổi mới v&agrave; hội nhập quốc tế hiện nay.<br /> <br /> <em>c. Kỷ niệm 127 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)</em><br /> <br /> &nbsp;- Tuy&ecirc;n truyền th&acirc;n thế, cuộc đời, sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; t&ocirc;n vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc Việt Nam, với phong tr&agrave;o cộng sản v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n quốc tế.<br /> <br /> - Thể hiện l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh, tưởng nhớ, tri &acirc;n s&acirc;u sắc của nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; t&igrave;nh cảm y&ecirc;u mến, k&iacute;nh trọng của nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới đối với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> &nbsp;- Khẳng định gi&aacute; trị l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn của tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh đối với sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; đồng thời t&iacute;ch cực đấu tranh với c&aacute;c th&ocirc;ng tin xuy&ecirc;n tạc, b&ocirc;i nhọ th&acirc;n thế, sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; phủ định gi&aacute; trị to lớn của tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị, trong đ&oacute; cần ch&uacute; trọng tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua, những m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Cổ vũ, động vi&ecirc;n văn nghệ sỹ, tr&iacute; thức v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n tham gia s&aacute;ng t&aacute;c, quảng b&aacute; c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật, b&aacute;o ch&iacute; về chủ đề học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; về gương &ldquo;người tốt, việc tốt&rdquo; trong x&atilde; hội với phương ch&acirc;m &ldquo;lấy c&aacute;i đẹp, dẹp c&aacute;i xấu&rdquo;.<br /> <br /> <em>d. Kỷ niệm 42 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)</em><br /> <br /> - Khẳng định gi&aacute; trị lịch sử to lớn của cuộc kh&aacute;ng chiến chống đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.<br /> <br /> - Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu tr&iacute;, s&aacute;ng tạo v&agrave; &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của d&acirc;n tộc; t&ocirc;n vinh v&agrave; tri &acirc;n những đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến to lớn của c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; sự gi&uacute;p đỡ của bạn b&egrave; quốc tế trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước của d&acirc;n tộc.<br /> <br /> - N&ecirc;u bật những th&agrave;nh tựu của đất nước sau 42 năm thống nhất, đặc biệt l&agrave; trong c&ocirc;ng cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, ph&aacute;t huy tinh thần &ldquo;quyết thắng&rdquo; v&agrave; chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh m&ugrave;a xu&acirc;n 1975 để đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế.<br /> <br /> - Tiếp tục tuy&ecirc;n truyền, qu&aacute;n triệt đường lối, chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, nhất l&agrave; những quan điểm v&agrave; nguy&ecirc;n tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.<br /> <br /> - Đẩy mạnh đấu tranh, phản b&aacute;c những th&ocirc;ng tin, quan điểm sai tr&aacute;i, xuy&ecirc;n tạc lịch sử, phủ định vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n trong sự nghiệp đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước.<br /> <br /> <em>e. Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017)</em><br /> <br /> - N&ecirc;u bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ, gian khổ của nh&acirc;n d&acirc;n ta chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược; khẳng định &yacute; nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ đối với d&acirc;n tộc Việt Nam v&agrave; thế giới; nguy&ecirc;n nh&acirc;n thắng lợi v&agrave; b&agrave;i học kinh nghiệm.<br /> <br /> - T&ocirc;n vinh, tri &acirc;n những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược, trong chiến dịch Điện Bi&ecirc;n Phủ.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền, khơi dậy niềm tự h&agrave;o, ph&aacute;t huy tinh thần Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ, quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng c&aacute;c tỉnh v&ugrave;ng T&acirc;y Bắc c&ugrave;ng cả nước ph&aacute;t triển &nbsp;ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp v&agrave; văn minh.<br /> <br /> <em>g. Kỷ niệm 72 năm Ng&agrave;y C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng (19/8/1945 - 19/8/2017) v&agrave; Quốc kh&aacute;nh nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguy&ecirc;n nh&acirc;n thắng lợi v&agrave; &yacute; nghĩa lịch sử của cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945.<br /> <br /> - Những th&agrave;nh quả của Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta trong 72 năm x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa; ch&uacute; trọng tuy&ecirc;n truyền những b&agrave;i học kinh nghiệm trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước của nh&acirc;n d&acirc;n, do nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, nhất l&agrave; nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội; n&acirc;ng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nh&acirc;n d&acirc;n; tăng cường tiềm lực quốc ph&ograve;ng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.<br /> <br /> <strong>1.2. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm</strong><br /> <br /> Kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn năm 2017 được tổ chức bằng c&aacute;c h&igrave;nh thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ng&agrave;y 29/10/2013 của Ch&iacute;nh phủ:<br /> <br /> <em>a. Lễ kỷ niệm</em><br /> <br /> - Trung ương v&agrave; c&aacute;c địa phương kh&ocirc;ng tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức kỷ niệm ph&ugrave; hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.<br /> <br /> - L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện c&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương v&agrave; th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave;o Lăng viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Đ&agrave;i tưởng niệm. Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ chủ tr&igrave;, phối hợp với c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan tổ chức hoạt động n&agrave;y.<br /> <br /> <em>b. C&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kh&aacute;c</em><br /> <br /> - Tổ chức hội thảo, tọa đ&agrave;m, gặp mặt truyền thống, thăm di t&iacute;ch lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi c&aacute;c gia đ&igrave;nh, đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c địa phương, gia đ&igrave;nh v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa&hellip;<br /> <br /> - Ph&aacute;t động c&aacute;c đợt thi đua ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, vận động c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện tốt c&aacute;c phong tr&agrave;o: &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo;; &ldquo;cả nước chung sức x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;; &ldquo;x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o&rdquo;; &ldquo;Cuộc vận động Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;...; c&aacute;c hoạt động &ldquo;uống nước nhớ nguồn&rdquo;; &ldquo;đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> <br /> - Tr&ugrave;ng tu, t&ocirc;n tạo, quản l&yacute; v&agrave; sử dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, văn ho&aacute;, c&aacute;c nh&agrave; bảo t&agrave;ng, triển l&atilde;m...<br /> <br /> - Tổ chức c&aacute;c hội nghị, giao lưu, tọa đ&agrave;m, gặp mặt truyền thống biểu dương điển h&igrave;nh nh&acirc;n tố mới.<br /> <br /> - Đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền miệng th&ocirc;ng qua đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, đưa nội dung kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn v&agrave;o sinh hoạt của c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n, trong đ&oacute; quan t&acirc;m tuy&ecirc;n truyền đến c&aacute;c đối tượng l&agrave; thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n.<br /> <br /> - X&acirc;y dựng phim t&agrave;i liệu, ph&oacute;ng sự, bi&ecirc;n soạn xuất bản s&aacute;ch, t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền về những ng&agrave;y lễ lớn gắn với những th&agrave;nh tựu ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh; về những gương điển h&igrave;nh, nh&acirc;n tố mới; về kết quả học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - X&acirc;y dựng cụm th&ocirc;ng tin, cổ động, pan&ocirc;, &aacute;p ph&iacute;ch, khẩu hiệu, m&agrave;n h&igrave;nh cổ động ở c&aacute;c khu trung t&acirc;m, cơ quan, c&ocirc;ng sở v&agrave; nơi tập trung đ&ocirc;ng người để tuy&ecirc;n truyền.<br /> <br /> - Hướng dẫn nh&acirc;n d&acirc;n treo cờ Tổ quốc trong c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.&nbsp;<br /> <br /> <strong>2. Kỷ niệm 100 năm v&agrave; tr&ecirc;n 100 năm ng&agrave;y sinh c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt của Đảng, Nh&agrave; nước; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo tiền bối ti&ecirc;u biểu đ&atilde; từ trần</strong><br /> <br /> <strong>2.1. Kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh (09/2/1907-09/2/1917)</strong><br /> <br /> <em>a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang, những b&agrave;i học s&acirc;u sắc r&uacute;t ra từ cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Tổng B&iacute; thư Trường Chinh.<br /> <br /> - Những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của Tổng B&iacute; thư Trường Chinh đối với sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc v&agrave; dựng x&acirc;y đất nước, nhất l&agrave; trong những bước ngoặt của c&aacute;ch mạng.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Nam Định v&agrave; c&aacute;c địa phương kh&aacute;c.<br /> <br /> <em>b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm</em><br /> <br /> - Lễ kỷ niệm: Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy nhiệm cho Tỉnh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định chủ tr&igrave; tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh tại Nam Định.<br /> <br /> - Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: &ldquo;Tổng B&iacute; thư Trường Chinh - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Nam Định&rdquo;. Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh chủ tr&igrave;, phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương v&agrave; tỉnh Nam Định tổ chức tại Nam Định. &nbsp;<br /> <br /> - C&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cơ quan, đơn vị, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin, b&aacute;o ch&iacute; đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, trang th&ocirc;ng tin điện tử, c&aacute;c ấn phẩm tuy&ecirc;n truyền (s&aacute;ch, t&agrave;i liệu, tờ rơi&hellip;), th&ocirc;ng qua c&aacute;c sinh hoạt của c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam chuẩn bị tốt c&aacute;c điều kiện để tổ chức ph&aacute;t thanh v&agrave; truyền h&igrave;nh trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư Trường Chinh; Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh v&agrave; Truyền h&igrave;nh c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tổ chức tiếp s&oacute;ng.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đ&agrave;i truyền h&igrave;nh kh&aacute;c, c&aacute;c điểm, rạp c&ocirc;ng chiếu v&agrave; ph&aacute;t s&oacute;ng phim t&agrave;i liệu về th&acirc;n thế, sự nghiệp của Tổng B&iacute; thư Trường Chinh v&agrave;o khung giờ ph&ugrave; hợp.<br /> <br /> <strong>2.2. Kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn (07/4/1907-07/4/2017)</strong><br /> <br /> <em>a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> - Cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những b&agrave;i học s&acirc;u sắc r&uacute;t ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn &nbsp;- Nh&agrave; l&atilde;nh đạo xuất sắc của Đảng v&agrave; c&aacute;ch mạng Việt Nam.<br /> <br /> - Những đ&oacute;ng g&oacute;p của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam, đặc biệt l&agrave; những s&aacute;ng tạo về l&yacute; luận v&agrave; đường lối c&aacute;ch mạng trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, giải ph&oacute;ng miền Nam v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước.<br /> <br /> - Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn ở c&aacute;c địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, Ng&agrave;y Quốc tế Lao động (1/5).<br /> <br /> <em>b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm</em><br /> <br /> - Tổ chức Lễ kỷ niệm: Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ch&iacute;nh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủy nhiệm cho Tỉnh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ tr&igrave; tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn tại Quảng Trị.<br /> <br /> - Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: &ldquo;Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn - Nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu t&uacute; của qu&ecirc; hương Quảng trị&rdquo;; Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh chủ tr&igrave;, phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương v&agrave; tỉnh Quảng Trị tổ chức tại H&agrave; Nội.&nbsp;<br /> <br /> - C&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cơ quan, đơn vị, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tin, b&aacute;o ch&iacute; đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, trang th&ocirc;ng tin điện tử, c&aacute;c ấn phẩm tuy&ecirc;n truyền (s&aacute;ch, t&agrave;i liệu, tờ rơi&hellip;), th&ocirc;ng qua c&aacute;c sinh hoạt của c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam, Đ&agrave;i Tuyền h&igrave;nh Việt Nam chuẩn bị tốt c&aacute;c điều kiện để tổ chức ph&aacute;t thanh v&agrave; truyền h&igrave;nh trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y sinh Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn; Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh v&agrave; Truyền h&igrave;nh c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tổ chức tiếp s&oacute;ng.<br /> <br /> - Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đ&agrave;i truyền h&igrave;nh kh&aacute;c, c&aacute;c điểm, rạp c&ocirc;ng chiếu v&agrave; ph&aacute;t s&oacute;ng phim t&agrave;i liệu về th&acirc;n thế, sự nghiệp của Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Duẩn v&agrave;o khung giờ ph&ugrave; hợp.<br /> <br /> <strong>3. Kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y th&agrave;nh lập, ng&agrave;y giải ph&oacute;ng tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương, ng&agrave;y truyền thống của c&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương</strong><br /> <br /> &nbsp;- Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ở quy m&ocirc; cấp tỉnh hoặc cấp ban, bộ, ng&agrave;nh đối với năm tr&ograve;n ng&agrave;y th&agrave;nh lập, ng&agrave;y giải ph&oacute;ng tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương, ng&agrave;y truyền thống của c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương. Đối với c&aacute;c năm kh&aacute;c tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục th&iacute;ch hợp.<br /> <br /> - &nbsp;Tổ chức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, qua đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n.<br /> <br /> - &nbsp;C&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Trung ương phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương bi&ecirc;n soạn, ph&aacute;t h&agrave;nh t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền nh&acirc;n dịp kỷ niệm. Phối hợp với H&atilde;ng phim T&agrave;i liệu v&agrave; Khoa học Trung ương x&acirc;y dựng phim T&agrave;i liệu, tr&igrave;nh chiếu v&agrave;o dịp kỷ niệm.<br /> <br /> <strong>4. C&aacute;c ng&agrave;y lễ quốc tế</strong><br /> <br /> <strong>4.1. Kỷ niệm 147 năm Ng&agrave;y sinh V.I.L&ecirc;nin (22/4/1870 - 22/4/2017)</strong><br /> <br /> <em>&nbsp;a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> &nbsp; - Th&acirc;n thế, sự nghiệp của V.I.L&ecirc;nin, l&atilde;nh tụ vĩ đại của c&aacute;ch mạng X&atilde; hội chủ nghĩa Th&aacute;ng Mười Nga, của phong tr&agrave;o Cộng sản v&agrave; C&ocirc;ng nh&acirc;n thế giới.<br /> <br /> &nbsp;- Di sản tư tưởng, l&yacute; luận qu&yacute; b&aacute;u của V.I.L&ecirc;nin.<br /> <br /> &nbsp;- Sự vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.<br /> <br /> <em>b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm</em><br /> <br /> &nbsp;- Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th&agrave;nh phố H&agrave; Nội d&acirc;ng hoa tại tượng đ&agrave;i V.I.L&ecirc;nin ở H&agrave; Nội v&agrave;o ng&agrave;y sinh của V.I.L&ecirc;nin. &nbsp;<br /> <br /> &nbsp; - C&aacute;c học viện, c&aacute;c trường đại học, trường ch&iacute;nh trị tỉnh, th&agrave;nh phố t&ugrave;y điều kiện tổ chức tọa đ&agrave;m, hội thảo khoa học.<br /> <br /> &nbsp; - Tổ chức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng.<br /> <br /> <strong>4.2. Kỷ niệm 197 năm Ng&agrave;y sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2017)</strong><br /> <br /> <em>a. Nội dung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục</em><br /> <br /> &nbsp;- Cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen.<br /> <br /> &nbsp;- Những đ&oacute;ng g&oacute;p của Ph.Ăng-ghen với sự ph&aacute;t triển của chủ nghĩa x&atilde; hội khoa học v&agrave; giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n.<br /> <br /> - Sự vận dụng s&aacute;ng tạo chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng v&agrave; c&ocirc;ng cuộc đổi mới ở Việt Nam.<br /> <br /> <em>&nbsp;b. H&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm</em><br /> <br /> &nbsp;- C&aacute;c học viện, c&aacute;c trường đại học, trường ch&iacute;nh trị tỉnh, th&agrave;nh phố t&ugrave;y điều kiện tổ chức tọa đ&agrave;m, hội thảo khoa học.<br /> <br /> - Tổ chức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng.<br /> <br /> <strong>5. C&aacute;c ng&agrave;y kỷ niệm: Kỷ niệm 100 năm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017), 70 năm Ng&agrave;y Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), 100 năm Ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017) v&agrave; một số ng&agrave;y kỷ niệm kh&aacute;c; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương sẽ c&oacute; hướng dẫn ri&ecirc;ng.</strong><br /> <br /> <strong>III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</strong><br /> <br /> 1. Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o c&aacute;c tỉnh uỷ, th&agrave;nh uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội:<br /> <br /> - Tham mưu gi&uacute;p cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng v&agrave; tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn trong năm 2017 bằng h&igrave;nh thức ph&ugrave; hợp, gắn với tuy&ecirc;n truyền thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị trong năm 2017.<br /> <br /> - Chỉ đạo, hướng dẫn tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i, đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n. Thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i, kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, nhất l&agrave; nội dung tr&ecirc;n c&aacute;c cụm th&ocirc;ng tin cổ động, pa n&ocirc;, &aacute;p ph&iacute;ch, khẩu hiệu tuy&ecirc;n truyền ở c&aacute;c địa phương.<br /> <br /> - Chỉ đạo Hội Nh&agrave; b&aacute;o, Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh, th&agrave;nh phố c&oacute; c&aacute;c h&igrave;nh thức động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ văn nghệ sỹ s&aacute;ng t&aacute;c, quảng b&aacute;, biểu diễn c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn ho&aacute; c&aacute;ch mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội v&agrave;o dịp kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.<br /> <br /> 2. Bộ Văn ho&aacute;, Thể thao v&agrave; Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức c&aacute;c hoạt động th&ocirc;ng tin, cổ động, văn ho&aacute;, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển l&atilde;m, điện ảnh&hellip; phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, quan t&acirc;m nh&acirc;n d&acirc;n ở v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, v&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến. C&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n s&aacute;ng t&aacute;c những t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn ho&aacute; d&acirc;n tộc; biểu dương những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.<br /> <br /> 3. Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương chỉ đạo v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;, truyền th&ocirc;ng, đưa tin, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước bảo đảm kịp thời, đ&uacute;ng định hướng ch&iacute;nh trị, tư tưởng.<br /> <br /> 4. Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng hướng dẫn ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; nước ngo&agrave;i tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước; tổ chức bi&ecirc;n soạn v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế; hướng dẫn c&aacute;c cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam v&agrave; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i tổ chức kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước kết hợp với tuy&ecirc;n truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.<br /> <br /> 5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; Trung ương c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n<br /> <br /> - Tổ chức ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước; vận động c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, quyết t&acirc;m lao động, sản xuất v&agrave; kinh doanh, g&oacute;p phần thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.<br /> <br /> - Hướng dẫn tổ chức tuy&ecirc;n truyền, kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước gắn với tuy&ecirc;n truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (kh&oacute;a XII) về tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &quot;tự diễn biến&quot;, &quot;tự chuyển ho&aacute;&quot; trong nội bộ v&agrave; Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> <br /> - Tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n; c&aacute;c hoạt động &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;, &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, h&agrave;nh hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, n&oacute;i chuyện truyền thống.<br /> <br /> 6. Uỷ ban To&agrave;n quốc c&aacute;c Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học, Nghệ thuật c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tăng cường vận động c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, nhất l&agrave; giới văn nghệ sỹ, tr&iacute; thức s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; quảng b&aacute;, biễu diễn c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học, nghệ thuật ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.<br /> <br /> 7. Hội Nh&agrave; b&aacute;o Việt Nam chỉ đạo c&aacute;c li&ecirc;n chi hội, chi hội cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục; n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm ch&iacute;nh trị, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đội ngũ ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n.<br /> <br /> 8. C&aacute;c b&aacute;o, đ&agrave;i Trung ương v&agrave; địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử, văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc; tuy&ecirc;n truyền về tầm v&oacute;c, &yacute; nghĩa của c&aacute;c sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng b&aacute; về đất nước v&agrave; con người Việt Nam.<br /> <br /> <strong>IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUY&Ecirc;N TRUYỀN</strong><br /> <br /> 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xu&acirc;n Đinh Dậu 2017!<br /> <br /> 2. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017)!<br /> <br /> 3. To&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội năm 2017!<br /> <br /> 4. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 42 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)!<br /> <br /> &nbsp;5. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 62 năm Ng&agrave;y chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ (7/5/1954-7/5/2017)!<br /> <br /> &nbsp;6. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 72 năm Ng&agrave;y C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng (19/8/1945-19/8/2017) v&agrave; Quốc kh&aacute;nh nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) !<br /> <br /> 7. Nhiệt liệt ch&agrave;o mừng 127 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)!<br /> <br /> 8. Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh!<br /> <br /> 9. Quyết t&acirc;m thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !<br /> <br /> 10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mu&ocirc;n năm!<br /> <br /> 11. Nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam mu&ocirc;n năm!<br /> <br /> 12. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại sống m&atilde;i trong sự nghiệp của ch&uacute;ng ta!</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguồn: Tạp ch&iacute; Tuy&ecirc;n gi&aacute;o</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;