Gò Vấp: Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nằm trong chuỗi c&aacute;c hoạt động của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 23 - năm 2016. S&aacute;ng ng&agrave;y 17/7/2016, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh quận G&ograve; Vấp được Ban Chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố ph&acirc;n c&ocirc;ng thực hiện điểm ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n L&agrave;ng Hoa G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26326/ATGT%20(6).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n/ Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố/ Chỉ huy Trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - UVBCH/ Ph&oacute; Ban MT.ANQP.ĐBDC/ Chỉ huy Ph&oacute; chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Nam Huy &ndash; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Nahi, đồng ch&iacute; Nguyễn Tr&iacute; Dũng - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận uỷ, đồng ch&iacute; Trần Thị Thanh Nh&agrave;n - UVTV/ Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận uỷ, đồng ch&iacute; Trần Văn Tịnh - QUV/ Ph&oacute; chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n quận, đồng ch&iacute; Nguyễn Kim Hiếu - QUV/ B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phạm Trung Hiếu - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n/ Chỉ huy Trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh cấp quận v&agrave; c&ugrave;ng với sự tham gia của hơn 1.000 lượt chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ sau ph&aacute;t biểu khai mạc Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n/ Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố/ Chỉ huy Trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố k&yacute; kết phối hợp với C&ocirc;ng ty Cổ phần Nahi về việc thực hiện c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng, tuy&ecirc;n truyền về An to&agrave;n giao th&ocirc;ng;&nbsp;ra qu&acirc;n 9 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện trực chốt, điều phối giao th&ocirc;ng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ khai mạc nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi được diễn ra như: S&acirc;n chơi nhảy hiện đại tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng với sự tham gia của 12 đội nhảy, kết quả đạt giải nhất thuộc về đội Crowbar quận G&ograve; Vấp, giải nh&igrave; đội nhảy Trường Nguyễn C&ocirc;ng Trứ quận G&ograve; Vấp, giải ba đội nhảy của quận 5;&nbsp;hội thi t&igrave;m hiểu c&oacute; thưởng về c&aacute;c kiến thức li&ecirc;n quan đến Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ;&nbsp;hội thi vẽ tranh thiếu nhi về &ldquo;Giao th&ocirc;ng an to&agrave;n&rdquo;; hướng dẫn kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n; phối hợp với c&ocirc;ng ty TNHH Head Honda Việt Th&aacute;i Qu&acirc;n tổ chức kiểm tra miễn ph&iacute; v&agrave; bảo dưỡng xe gắn m&aacute;y cho thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n; tuy&ecirc;n truyền kiến thức v&agrave; tập huấn kỹ năng điều khiển, chỉ huy điều khiển giao th&ocirc;ng cho 250 chiến sĩ của c&aacute;c đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện điều phối giao th&ocirc;ng, đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, tại Bến đ&ograve; An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng nối liền giữa Quận G&ograve; Vấp v&agrave; Quận 12 diễn ra buổi diễn tập cứu hộ tr&ecirc;n s&ocirc;ng với t&igrave;nh huống giả định, l&uacute;c 09 giờ 00 một chiếc ph&agrave; chở kh&aacute;ch thuộc bến ph&agrave; An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng đang lưu th&ocirc;ng từ hướng Quận G&ograve; Vấp về hướng Quận 12 kh&uacute;c gần ng&ocirc;i miếu th&igrave; bỗng nhi&ecirc;n bị bốc ch&aacute;y, nguy&ecirc;n nh&acirc;n do nh&acirc;n vi&ecirc;n l&aacute;i ph&agrave; h&uacute;t thuốc xong rồi vứt xuống s&ocirc;ng đồng thời một cơn gi&oacute; lớn l&agrave;m t&agrave;n thuốc bay v&agrave;o hầm m&aacute;y, l&uacute;c n&agrave;y gặp đường ống dẫn nhi&ecirc;n liệu của đ&ocirc;ng cơ bị r&ograve; rĩ dẫn đến bốc ch&aacute;y 01 động cơ của ph&agrave;, l&agrave;m cho 01 động cơ ngừng hoạt động v&agrave; khiến con ph&agrave; di chuyển kh&oacute; khăn do mất điều khiển v&agrave; d&ograve;ng nước chảy xiết. L&uacute;c n&agrave;y c&oacute; hơn 50 h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; khoảng 20 phương tiện xe đang tr&ecirc;n ph&agrave; hốt hoảng do sự cố ch&aacute;y tr&ecirc;n ph&agrave;; sau khi ph&aacute;t hiện được vụ ch&aacute;y c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; cố gắng d&ugrave;ng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y x&aacute;ch tay để xử l&yacute; đ&aacute;m ch&aacute;y nhưng do chất ch&aacute;y chủ yếu l&agrave; xăng, dầu l&agrave;m ngọn lửa lan nhanh v&agrave; c&oacute; khối nhiều n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể dập tắt được đ&aacute;m ch&aacute;y. Ngay sau đ&oacute;, người d&acirc;n đ&atilde; gọi cho lực lượng Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y TP. Hồ Ch&iacute; Minh đồng thời b&aacute;o cho c&aacute;c cơ quan kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan đến dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y v&agrave; cứu người bị mắt kẹt tr&ecirc;n con ph&agrave;. Đồng thời l&uacute;c 09 giờ 10, c&oacute; 01 chiếc ghe chở 4 người đi miếu nổi gần đ&oacute; để thờ c&uacute;ng v&agrave; khi gặp vụ ch&aacute;y ph&agrave; người l&aacute;i thuyền đ&atilde; ho&atilde;n loạn kh&ocirc;ng thể xử l&yacute; được con thuyền kết hợp với d&ograve;ng nước chảy mạnh đ&atilde; khiến cho con thuyền đ&acirc;m v&agrave;o ph&agrave; v&agrave; l&agrave;m cho 04 người tr&ecirc;n thuyền rơi xuống s&ocirc;ng v&agrave; l&agrave;m cho ph&agrave; c&aacute;ch xa bờ hơn. Đến 09 giờ 15 ph&uacute;t, nhiều h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&atilde; nhanh chống sử dụng &aacute;o phao để bơi v&agrave;o bờ, trong đ&oacute; nhiều h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n ph&agrave; đang ho&atilde;ng loạn gặp th&ecirc;m sự cố tai nạn giữa ph&agrave; v&agrave; thuyền đ&atilde; l&agrave;m cho họ sợ h&atilde;i m&agrave; kh&ocirc;ng mặc &aacute;o phao nhảy xuống s&ocirc;ng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n một số h&agrave;nh kh&aacute;ch kh&ocirc;ng d&aacute;m nhảy xuống s&ocirc;ng do số lượng &aacute;o phao tr&ecirc;n t&agrave;u kh&ocirc;ng đủ cung cấp cho h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n t&agrave;u. Người d&acirc;n sống xung quanh khu vực bến ph&agrave; v&agrave; những người đang đợi ph&agrave; sau khi thấy vụ ch&aacute;y c&oacute; nhiều người nhảy xuống s&ocirc;ng để tự tho&aacute;t&nbsp; n&ecirc;n họ đ&atilde; nhanh chống bơi ra ứng cứu v&agrave; sử dụng c&aacute;c phương tiện như phao tr&ograve;n, c&acirc;y d&agrave;i,&hellip;để đưa c&aacute;c nạn nh&acirc;n l&ecirc;n bờ v&agrave; đưa về ph&iacute;a bờ thuộc Quận G&ograve; Vấp để sơ cứu, nhiều người kh&ocirc;ng biết bơi ở lại tiếp tục k&ecirc;u cứu v&agrave; c&oacute; 02 nạn nh&acirc;n bị bất tỉnh do ngạt kh&oacute;i. Đến 09 giờ 30, nh&acirc;n vi&ecirc;n l&aacute;i ph&agrave; đ&atilde; điều khiển m&aacute;y phụ của ph&agrave; v&agrave; cho ph&agrave; cập v&agrave;o bờ b&ecirc;n hướng Quận G&ograve; Vấp, 05 nh&acirc;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n t&agrave;u v&agrave; 10 h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&atilde; được lực lượng y tế đưa ra ngo&agrave;i v&agrave; kiểm tra t&igrave;nh trạng sức khỏe. Đồng thời lực lượng C&aacute;nh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y tại chỗ tiếp tục phối hợp c&ugrave;ng lực lượng Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y TP. Hồ Ch&iacute; Minh xử l&yacute; đ&aacute;m ch&aacute;y tiến h&agrave;nh phun nước chữa ch&aacute;y, dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y. T&igrave;nh huống giả định tr&ecirc;n nhằm tuy&ecirc;n truyền về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường thủy cho h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; chủ phương tiện cũng như c&aacute;ch xử l&yacute; t&igrave;nh huống khi xảy ra sự cố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội đ&atilde; g&oacute;p phần tuy&ecirc;n truyền về Luật giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; đường thuỷ, n&acirc;ng cao &yacute; thức văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng, qua đ&oacute; tạo nhiều s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n; ph&aacute;t huy sức trẻ trong việc t&igrave;nh nguyện giữ g&igrave;n trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;