“Mỗi chiến sĩ tình nguyện một hoạt động, mỗi đội hình một công trình thanh niên tình nguyện” Quận Đoàn – Hội LHTN VN Quận Thủ Đức Sôi nổi lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 09/7, tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận, Quận Đo&agrave;n, Hội LHTN Việt Nam Quận tổ chức lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; năm 2016, tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Trung, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Đặng Thị B&iacute;ch Thuận, UVTV Trưởng ban Dan vận Quận ủy v&agrave; đại diện l&atilde;nh đạo các ph&ograve;ng Ban, Ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể của Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo Đảng ủy &ndash; UBND 12 phường, Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc v&agrave; hơn 1.000 c&aacute;c bạn l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng đến tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26252/DSC00360.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động H&egrave; v&agrave; c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện ng&agrave;y c&agrave;ng thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi quận Thủ Đức tham gia, g&oacute;p phần khắc họa ng&agrave;y c&agrave;ng r&otilde; n&eacute;t hơn ch&acirc;n dung tuổi trẻ t&igrave;nh nguyện h&ocirc;m nay: y&ecirc;u nước, năng động, s&aacute;ng tạo, gi&agrave;u ước mơ, l&atilde;ng mạn v&agrave; kh&aacute;t vọng h&agrave;nh động để biến ước mơ th&agrave;nh hiện thực, gi&uacute;p &iacute;ch cho đời v&agrave; cho x&atilde; hội. Tại buổi lễ Ban chỉ huy c&aacute;c chiến dịch đ&atilde; th&ocirc;ng qua từng nội dung trọng t&acirc;m sẽ l&agrave;m trong suốt chiến dịch...Với phương ch&acirc;m h&agrave;nh động &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện một hoạt động, mỗi đội h&igrave;nh một c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; anh Phạm Trần Tấn Phong đại diện hơn 1000 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n ph&aacute;t biểu trong lễ ra c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave; hứa quyết t&acirc;m thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng, hiệu quả c&aacute;c phần việc thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trong suốt chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26252/13599763_951246548317851_5705239765248552664_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mừng hoạt động trong lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện, l&atilde;nh đạo Bệnh viện Quận ủng hộ kinh ph&iacute; 200 &aacute;o, n&oacute;n cho c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave; Ban đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh ủng hộ kinh ph&iacute; 34.000.000đ. Nhằm chăm lo cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; Ban tổ chức đ&atilde; vận động v&agrave; trao 150kg gạo cho mặt trần phường Tam B&igrave;nh, Tam Ph&uacute;, Linh Đ&ocirc;ng...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&aacute;c với mọi năm, Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội LHTN VN Quận đ&atilde; trao tặng cho mặt trận 12 phường <strong>01 cặp thỏ </strong>nhằm động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần c&aacute;c chiến sĩ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ ph&aacute;t động ra qu&acirc;n, h&agrave;ng loạt hoạt động hưởng ứng được c&aacute;c đội nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n triển khai như: dọn dẹp ụ r&aacute;c tr&ecirc;n đường số 19 phường Linh Chiểu, ph&aacute;t hoang bụi rậm tại rạch cầu Đ&uacute;c Nhỏ, trồng mảng xanh tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n phường B&igrave;nh Thọ, nghe tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu...</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26252/13626443_951246501651189_733465660357695182_n.jpg" style="height:394px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26252/13600121_985365378248754_6816308685094716460_n.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26252/1468037515214_11971.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mẫn Sang</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;