Sắc xanh tình nguyện trên những dòng kênh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y ra qu&acirc;n chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh cũng l&agrave; ng&agrave;y c&aacute;c bạn chiến sĩ đồng loạt ra qu&acirc;n thực hiện thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp Th&agrave;nh &ldquo;Cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại rạch Lăng, quận B&igrave;nh Thạnh, hơn 200 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP.HCM, Đại học Ngoại Thương TP.HCM đ&atilde; tiến h&agrave;nh vệ sinh, vớt r&aacute;c, cỏ, lục b&igrave;nh dưới d&ograve;ng k&ecirc;nh khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng nước, cải tạo cảnh quan m&ocirc;i trường. Anh Huỳnh Hữu Vinh &ndash;Chỉ huy ph&oacute; thường trực chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh quận B&igrave;nh Thạnh cho biết, tuyến k&ecirc;nh c&oacute; chiều d&agrave;i 1.500m, rộng 30m v&agrave; c&ocirc;ng việc sẽ được ho&agrave;n th&agrave;nh dự kiến trong 4 ng&agrave;y bởi hơn 600 chiến sĩ đến từ c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n đại b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Quận 12 c&oacute; với 9 đơn vị tham gia c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n 12 khơi th&ocirc;ng tuyến rạch Cả Bốn, phường Thạnh Lộc. Anh Trần Anh Huy &ndash; Chỉ huy trưởng chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 12 chia sẻ: &ldquo;Tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh ở rạch Cả Bốn h&ocirc;m nay c&oacute; hơn 500 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh tham gia. C&aacute;c bạn chiến sĩ rất nhiệt t&igrave;nh, hăng h&aacute;i v&agrave; t&iacute;ch cực đ&atilde; tạo cho kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc s&aacute;ng ng&agrave;y h&ocirc;m nay rất hiệu quả v&agrave; s&ocirc;i nổi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26226/IMG_0368.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26226/IMG_0476.JPG" style="height:90090%; width:1200px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26226/rach-lang-5.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>M&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện phủ xanh c&aacute;c d&ograve;ng k&ecirc;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Đặng Th&agrave;nh Duy, chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải cho biết: &ldquo;Tuy trời nắng n&oacute;ng khiến ai cũng mệt mỏi nhưng đổi lại ai cũng thấy vui v&agrave; h&aacute;o hức. Tất cả c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đều đo&agrave;n kết v&agrave; nhiệt t&igrave;nh n&ecirc;n m&igrave;nh nghĩ c&ocirc;ng việc sẽ sớm ho&agrave;n th&agrave;nh trong thời gian ngắn&rdquo;. Bạn Trịnh H&agrave;n Kim Ngọc, sinh vi&ecirc;n trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh n&oacute;i: &ldquo;Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&aacute;ng nay rất s&ocirc;i nổi, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch tại địa phương nhiệt t&igrave;nh hỗ trợ nước uống, y tế cho chiến sĩ. Người d&acirc;n địa phương cũng tham gia chung đ&atilde; khiến cho hoạt động dọn dẹp vệ sinh cảnh quan ở đ&acirc;y hiệu quả. M&igrave;nh thấy m&ugrave;a h&egrave; của m&igrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute; tại quận Thủ Đức th&igrave; theo kế hoạch c&oacute; 7 đơn vị trường học v&agrave; Quận Đo&agrave;n Thủ Đức sẽ tiến h&agrave;nh khơi th&ocirc;ng k&ecirc;nh Cầu Đ&uacute;c Nhỏ trong hai ng&agrave;y 10-11/7. C&aacute;c chiến sĩ được ph&acirc;n c&ocirc;ng b&aacute;m s&aacute;t dọc theo con k&ecirc;nh, thực hiện thu vớt lục b&igrave;nh v&agrave; r&aacute;c thải trong l&ograve;ng k&ecirc;nh cũng như hai b&ecirc;n bờ, sau đ&oacute; vận chuyển đến nơi tập kết r&aacute;c thải v&agrave; tổng vệ sinh to&agrave;n bộ khu vực k&ecirc;nh Cầu Đ&uacute;c Nhỏ. Anh Dương Văn Mi, B&iacute; thư Chi bộ tổ d&acirc;n phố 10, khu phố 4 cho biết v&igrave; Cầu Đ&uacute;c Nhỏ nằm tr&ecirc;n quốc lộ 13 c&oacute; chiều d&agrave;i nối liền hai b&ecirc;n đường, l&agrave;n đường hẹp, cứ mỗi năm v&agrave;o m&ugrave;a mưa th&igrave; nước dưới k&ecirc;nh tr&agrave;n l&ecirc;n đường n&ecirc;n g&acirc;y cản trở rất nhiều cho phương tiện lưu th&ocirc;ng qua khu vực n&agrave;y. Khi khai th&ocirc;ng được d&ograve;ng k&ecirc;nh, th&ocirc;ng tho&aacute;ng d&ograve;ng chảy v&agrave; m&ocirc;i trường sống của b&agrave; con xung quanh được n&acirc;ng cao về nhiều mặt như nguồn nước, kh&ocirc;ng kh&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại rạch &Ocirc;ng Tổng, G&ograve; Vấp, mặc cho lục b&igrave;nh d&agrave;y đặc tr&ecirc;n mặt s&ocirc;ng, c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện vẫn ra sức k&eacute;o từng mảng lục b&igrave;nh lớn v&agrave;o bờ, thu gom v&agrave;o giỏ lớn, rồi c&ugrave;ng nhau chuyền tay đưa ra điểm tập kết lục b&igrave;nh. Việc k&eacute;o lục b&igrave;nh l&ecirc;n bờ l&agrave;m đất thấm nước, kh&aacute; trơn trượt nhưng c&aacute;c bạn vẫn b&igrave;nh tĩnh để tiếp tục khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n vệ sinh m&ocirc;i trường đưa lục b&igrave;nh ra xe chuy&ecirc;n dụng. C&aacute;c bạn nữ kh&ocirc;ng ngừng tiếp nước cho c&aacute;c bạn nam, thậm ch&iacute; c&oacute; bạn xắn tay &aacute;o, cầm c&agrave;o, cầm cuốc l&agrave;m phụ bạn m&igrave;nh, mặc cho đất lấm lem tr&ecirc;n người v&agrave; k&ecirc;nh dậy m&ugrave;i s&igrave;nh. Anh Phạm Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh quận G&ograve; Vấp chia sẻ: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động khơi gợi tinh thần xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n trong việc n&acirc;ng cao chất lượng m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố. C&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh h&ocirc;m nay đ&atilde; c&oacute; mặt rất sớm v&agrave; l&agrave;m việc rất nhiệt t&igrave;nh, hăng h&aacute;i. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc l&agrave;m của c&aacute;c bạn đ&atilde; g&oacute;p phần tuy&ecirc;n truyền đến người d&acirc;n về &yacute; thức giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, gi&uacute;p cho m&ocirc;i trường sống ng&agrave;y c&agrave;ng sạch đẹp, an to&agrave;n hơn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần thứ hai tham gia chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; giữ vai tr&ograve; Đội ph&oacute;, bạn Huỳnh Ngọc Thuận, Đại học Văn Lang cho biết: &ldquo;M&igrave;nh cảm thấy rất vui v&agrave; tự h&agrave;o khi được l&agrave; những chiến sĩ ti&ecirc;n phong, c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ kh&aacute;c hỗ trợ người d&acirc;n cải tạo con rạch n&agrave;y&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phấn khởi trong lần đầu ti&ecirc;n tham gia dọn vệ sinh tại rạch, bạn Trần Thị Thu Trinh, Đại học Mở TP.HCM h&agrave;o hứng cho biết: &quot;Lần đầu ti&ecirc;n tham gia M&ugrave;a h&egrave; xanh, m&igrave;nh cảm thấy rất phấn khởi. M&igrave;nh muốn được trải nghiệm, thử th&aacute;ch bản th&acirc;n, học hỏi nhiều điều bổ &iacute;ch cũng như gi&uacute;p đỡ được nhiều người. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; kỷ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n trong qu&atilde;ng đời sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nh&oacute;m CTV: ĐỨC DUY - TIỂU MI &ndash; L&Ecirc; CH&Acirc;U &ndash; YẾN NHI &ndash; HẢI H&Agrave; &ndash; NGỌC PHONG - &Aacute;NH Đ&Agrave;O &ndash; TRUNG NGHĨA &ndash; PHI LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;