Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT TP. Hồ Chí Minh (04/9/1945 – 04/9/2015)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I.</strong> <strong>BỐI CẢNH, SỰ H&Igrave;NH TH&Agrave;NH LLVT TH&Agrave;NH PHỐ V&Agrave; NHỮNG TRẬN CHIẾN ĐẤU TRONG NHỮNG NG&Agrave;Y ĐẦU CUỘC KH&Aacute;NG CHIẾN CHỐNG THỰC D&Acirc;N PH&Aacute;P</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền ở H&agrave; Nội, Huế v&agrave; c&aacute;c đ&ocirc; thị kh&aacute;c trong cả nước c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định đến thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam. Chỉ trong v&ograve;ng 15 ng&agrave;y (từ 14 đến 28/8/1945) cuộc Tổng khởi nghĩa đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng. Từ th&acirc;n phận của kẻ n&ocirc; lệ, lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử người d&acirc;n Việt Nam đứng l&ecirc;n l&agrave;m chủ vận mệnh đất nước, l&agrave;m chủ vận mệnh của m&igrave;nh. Một kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi, hồ hởi tr&agrave;n ngập l&ograve;ng người trước sự đổi đời kỳ diệu của cả d&acirc;n tộc suốt bao năm bền bỉ chống &aacute;ch ngoại x&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, ch&iacute;nh quyền nh&acirc;n d&acirc;n vừa mới được th&agrave;nh lập đ&atilde; phải đương đầu với mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch cực kỳ nghi&ecirc;m trọng. Đất nước bị c&aacute;c thế lực đế quốc, phản động bao v&acirc;y, x&acirc;u x&eacute; v&agrave; chống ph&aacute; quyết liệt. Tại S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng c&ograve;n non yếu, c&aacute; biệt, ở một số hộ<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">(1)</a>, ch&iacute;nh quyền c&ograve;n nằm trong tay bọn phản c&aacute;ch mạng, một bộ phận trong giai cấp tư sản lăm le nhảy ra tranh gi&agrave;nh sự l&atilde;nh đạo với ch&iacute;nh quyền c&aacute;ch mạng, g&acirc;y cho ta nhiều kh&oacute; khăn, c&aacute;c tổ chức phản động r&aacute;o riết t&igrave;m đủ mọi c&aacute;ch để chia rẽ, ph&aacute; rối h&ograve;ng l&agrave;m suy yếu lực lượng c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 2/9/1945, gần 1 triệu đồng b&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận n&ocirc; nức tham gia cuộc m&iacute;t tinh trước quảng trường nh&agrave; thờ Đức B&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n ng&agrave;y lễ độc lập. Khi cuộc m&iacute;t tinh chuyển sang tuần h&agrave;nh th&igrave; một số t&ecirc;n l&iacute;nh Ph&aacute;p, Anh n&uacute;p tr&ecirc;n những lầu nh&agrave; cao xung quanh xả s&uacute;ng bắn v&agrave;o đo&agrave;n tuần h&agrave;nh l&agrave;m 47 người chết v&agrave; h&agrave;ng chục người bị thương. Những h&agrave;nh động ấy của kẻ th&ugrave; giống như đổ th&ecirc;m dầu v&agrave;o lửa, c&agrave;ng khiến cho l&ograve;ng căm th&ugrave; của nh&acirc;n d&acirc;n ta đối với bọn cướp nước ng&agrave;y một th&ecirc;m s&ocirc;i sục.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau những ng&agrave;y ngắn ngủi được hưởng niềm vui sống trong độc lập, tự do, người d&acirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; phải bước v&agrave;o cuộc chiến đấu mới. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban h&agrave;nh ch&iacute;nh Nam bộ, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c hộ được củng cố một bước, c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể c&aacute;ch mạng như c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, phụ nữ, thanh ni&ecirc;n cứu quốc hoạt động s&ocirc;i nổi. C&aacute;c đội thanh ni&ecirc;n tiền phong được chuyển th&agrave;nh thanh ni&ecirc;n cứu quốc. Hầu hết c&aacute;c hộ đều c&oacute; x&acirc;y dựng lực lượng, tổ chức luyện tập sẵn s&agrave;ng đ&aacute;nh địch theo y&ecirc;u cầu nhiệm vụ của Ủy ban h&agrave;nh ch&iacute;nh Nam bộ giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước t&igrave;nh cảnh ấy Chủ tịch Ủy ban h&agrave;nh ch&iacute;nh Nam bộ Trần Văn Gi&agrave;u chỉ thị Tổng c&ocirc;ng đo&agrave;n Nam bộ th&agrave;nh lập lực lượng vũ trang&nbsp; c&ocirc;ng n&ocirc;ng để bảo vệ t&iacute;nh mạng v&agrave; t&agrave;i sản của nh&acirc;n d&acirc;n, giữ vững th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng. Chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉ thị, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu phụ tr&aacute;ch tổng c&ocirc;ng đo&agrave;n, chỉ sau 2 ng&agrave;y đ&atilde; tổ chức được 360 to&aring; xung phong co&acirc;ng &ntilde;oa&oslash;n co&ugrave; ga&agrave;n 6.000 ho&auml;i vie&acirc;n, trong &ntilde;o&ugrave; co&ugrave; 500 t&ouml;&iuml; ve&auml; ta&auml;p trung, tre&acirc;n 2.000 thanh nie&acirc;n va&oslash; Co&acirc;ng an xung phong; về vũ kh&iacute; c&oacute; 120 su&ugrave;ng, 300 l&ouml;&iuml;u &ntilde;a&iuml;n, co&oslash;n la&iuml;i được trang bị ga&auml;y go&auml;c, gia&ugrave;o ma&ugrave;c. Ban chỉ huy được chỉ định gồm: Đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu - Chỉ huy trưởng; Từ Văn Ri - Chỉ huy ph&oacute;; Huỳnh Đ&igrave;nh Hai - Tham mưu trưởng; Trần Minh Quyền - Ủy vi&ecirc;n; Nguyễn Cao - Ủy vi&ecirc;n; Nguyễn Văn Tư - Ủy vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng v&agrave;o đ&ecirc;m ng&agrave;y 4 th&aacute;ng 9 năm 1945, đo&agrave;n trưởng c&aacute;c lực lượng xung phong C&ocirc;ng đo&agrave;n tụ họp tại trụ sở Tổng C&ocirc;ng đo&agrave;n Nam Bộ, số 72 đường Lagrandi&egrave;re (nay l&agrave; đường L&yacute; Tự Trọng), lập b&agrave;n thờ Tổ quốc tuy&ecirc;n thệ: <em>&ldquo;L&agrave; chiến sĩ xung phong C&ocirc;ng đo&agrave;n, xin thề trước b&agrave;n thờ Tổ quốc quyết c&ugrave;ng anh em lao động kh&ocirc;ng nản ch&iacute; trước kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng l&ugrave;i bước trước nguy hiểm để c&ugrave;ng đồng b&agrave;o bảo vệ Tổ quốc, giữ g&igrave;n non s&ocirc;ng&rdquo;.</em> Sau đ&oacute;, mỗi đồng ch&iacute; được cấp một giấy chứng nhận đề l&agrave; &ldquo;XP &ndash; CĐ&rdquo; tức l&agrave; &ldquo;xung phong &ndash; chiến đấu&rdquo; để đi c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 4/9/1945 l&agrave; một sự kiện quan trọng, l&agrave; mốc son lịch sử đ&aacute;nh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định ng&agrave;y ấy v&agrave; theo Quyết định số 180/QĐ- BTL ng&agrave;y 22/2/2007 của Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7 lấy ng&agrave;y 4/9 h&agrave;ng năm l&agrave; ng&agrave;y truyền thống của lực lượng vũ trang&nbsp; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y đầu được th&agrave;nh lập, lực lượng vũ trang&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định trang bị c&ograve;n rất khi&ecirc;m tốn chủ yếu l&agrave; v&otilde; kh&iacute; th&ocirc; sơ, v&agrave; vũ kh&iacute; tự tạo đ&atilde; phải chiến đấu chống lại đội qu&acirc;n viễn chinh Ph&aacute;p, một qu&acirc;n đội nh&agrave; nghề n&uacute;p dưới b&oacute;ng qu&acirc;n đồng minh. Đ&ecirc;m ng&agrave;y 22 tha&ugrave;ng 9 na&ecirc;m 1945 tại S&agrave;i G&ograve;n, qu&acirc;n Ph&aacute;p nổ s&uacute;ng đ&aacute;nh &uacute;p c&aacute;c c&ocirc;ng sở v&agrave; nhiều vị tr&iacute; quan trọng của ta, như Ủy ban h&agrave;nh ch&iacute;nh Nam bộ, trại cộng h&ograve;a vệ binh, sở bưu điện, kh&aacute;m lớn, b&oacute;t Catina, b&oacute;t Giếng nước, b&oacute;t Trần Hưng Đạo, sở Cảnh s&aacute;t, trụ sở Quốc gia tự vệ cuộc, Đ&agrave;i ph&aacute;t thanh, bưu điện, ng&acirc;n h&agrave;ng, nh&agrave; đ&egrave;n, cầu Thị Ngh&egrave;, cầu B&ocirc;ng, cầu Kiệu&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 23/9/1945, khi cuộc chiến đấu của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta trong nội th&agrave;nh đang tiếp diễn, tại số nh&agrave; 629 đường C&acirc;y Mai (nay l&agrave; đường Nguyễn Tr&atilde;i) xứ ủy Nam bộ tổ chức Hội nghị họp khẩn cấp với Ủy ban h&agrave;nh ch&iacute;nh Nam bộ. Hội nghị quyết định điện b&aacute;o ra Trung ương v&agrave; Hồ Chủ tịch xin Chỉ thị, đồng thời ph&aacute;t động nh&acirc;n d&acirc;n Nam bộ v&ugrave;ng l&ecirc;n kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược. Tại Hội nghị n&agrave;y Ủy ban h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&aacute;ng chiến Nam bộ cũng được th&agrave;nh lập do đồng ch&iacute; Trần Văn Gi&agrave;u l&agrave;m chủ tịch. C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ủy ban h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&aacute;ng chiến Nam bộ ph&aacute;t đi bản tuy&ecirc;n c&aacute;o quốc d&acirc;n k&ecirc;u gọi kh&aacute;ng chiến: &ldquo;<em>Đồng b&agrave;o Nam bộ, nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n, anh em c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n, tự vệ, d&acirc;n qu&acirc;n, binh sĩ! Đ&ecirc;m qua thực d&acirc;n Ph&aacute;p đ&aacute;nh chiếm trụ sở ch&iacute;nh quyền ta ở trung t&acirc;m S&agrave;i G&ograve;n. Như vậy l&agrave; Ph&aacute;p bắt đầu x&acirc;m lược nước ta một lần nữa. Ng&agrave;y 2 th&aacute;ng 9, đồng b&agrave;o ta đ&atilde; thề quyết hy sinh đến giọt m&aacute;u cuối c&ugrave;ng để bảo vệ độc lập của Tổ quốc! Độc lập hay l&agrave; chết. H&ocirc;m nay Ủy ban kh&aacute;ng chiến k&ecirc;u gọi: Tất cả đồng b&agrave;o gi&agrave;, trẻ, trai, g&aacute;i h&atilde;y cầm vũ kh&iacute; x&ocirc;ng l&ecirc;n đ&aacute;nh đuổi qu&acirc;n x&acirc;m lược. Ai kh&ocirc;ng c&oacute; phận sự do Ủy ban kh&aacute;ng chiến giao ph&oacute;, th&igrave; h&atilde;y lập tức ra khỏi Th&agrave;nh phố. Những người c&ograve;n ở lại th&igrave;: Kh&ocirc;ng l&agrave;m việc, kh&ocirc;ng đi l&iacute;nh cho Ph&aacute;p, kh&ocirc;ng đưa đường, kh&ocirc;ng b&aacute;o tin, kh&ocirc;ng b&aacute;n lương thực cho Ph&aacute;p. H&atilde;y t&igrave;m thực d&acirc;n Ph&aacute;p m&agrave; diệt. H&atilde;y đốt sạch, ph&aacute; sạch c&aacute;c cơ sở, xe cộ, t&agrave;u b&egrave;, kho t&agrave;ng, nh&agrave; m&aacute;y của Ph&aacute;p&hellip;&rdquo;</em> .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc kh&aacute;ng chiến của Nam bộ đ&atilde; bắt đầu tại S&agrave;i G&ograve;n ngay sau khi qu&acirc;n Ph&aacute;p g&acirc;y hấn theo phương &aacute;n &ldquo;Trong đ&aacute;nh ngo&agrave;i v&acirc;y&rdquo; của xứ ủy, sau đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c mặt trận tại cửa ng&otilde; v&agrave;o Th&agrave;nh phố. Ta chủ trương tập trung r&aacute;ng sức k&igrave;m ch&acirc;n địch trong nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn c&agrave;ng l&acirc;u c&agrave;ng tốt để c&aacute;c tỉnh Nam bộ c&oacute; thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến đấu l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dưới sự l&atilde;nh đạo trực tiếp của Uỷ ban h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&aacute;ng chiến Nam Bộ, lực lượng xung phong C&ocirc;ng Đo&agrave;n đ&atilde; l&agrave;m n&ograve;ng cốt cho đồng b&agrave;o Th&agrave;nh phố chống trả quyết liệt trước &acirc;m mưu xảo quyệt, sự cố t&igrave;nh quay lại cướp nước ta một lần nữa của thực d&acirc;n Ph&aacute;p. Người d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n thực hiện triệt để tổng đ&igrave;nh c&ocirc;ng, kh&ocirc;ng hợp t&aacute;c với giặc Ph&aacute;p. Hầu hết c&ocirc;ng sở, c&aacute;c h&atilde;ng bu&ocirc;n, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, đều đ&oacute;ng cửa, b&agrave;n, ghế, giường, tủ v.v... trở th&agrave;nh chướng ngại vật dựng la liệt khắp nơi. Chợ kh&ocirc;ng họp, xe kh&ocirc;ng chạy. C&aacute;c chiến sĩ tự vệ chiến đấu, thanh ni&ecirc;n xung phong, xung phong c&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố chiếm lĩnh c&aacute;c vị tr&iacute; chiến đấu, anh dũng đ&aacute;nh trả qu&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một trong những trận chiến đấu &aacute;c liệt v&agrave; sự hy sinh anh dũng ngay từ những ng&agrave;y đầu mới th&agrave;nh lập, m&atilde;i m&atilde;i được lịch sử ghi c&ocirc;ng đ&oacute; l&agrave; trận chiến đấu xảy ra tại cột cờ Thủ Ngữ (tại khu vực bến Bạch Đằng ng&agrave;y nay). Tiểu đội bảo vệ cờ c&oacute; 9 đồng ch&iacute; được trang bị s&uacute;ng săn, dao găm, nhưng phải chiến đấu với một đại đội qu&acirc;n Anh được trang bị vũ kh&iacute; đầy đủ. Tiểu đội&nbsp; đ&atilde; chiến đấu rất dũng cảm v&agrave; đ&atilde; anh dũng hy sinh&nbsp; đến người cuối c&ugrave;ng để bảo vệ cờ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 9 năm 1945, c&aacute;c chiến sĩ thuộc lực lượng Thanh ni&ecirc;n quyết tử, xung phong C&ocirc;ng đo&agrave;n l&agrave;m n&ograve;ng cốt cho quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n khu vực X&oacute;m Chiếu, Kh&aacute;nh Hội, T&acirc;n Thuận, T&acirc;n Quy, &hellip; cướp s&uacute;ng của địch đ&aacute;nh địch, lần lượt diệt b&oacute;t Thương Khẩu, b&oacute;t số 6, bắt giữ t&ugrave; binh v&agrave; giải tho&aacute;t được 70 thanh ni&ecirc;n do địch giam giữ. Cuộc phản c&ocirc;ng diễn ra rất &aacute;c liệt ở c&aacute;c khu vực trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố. Tại sở Cứu hỏa tr&ecirc;n đường Galli&eacute;ni ( nay l&agrave; đường Trần Hưng Đạo), c&aacute;c chiến sĩ tự vệ c&ocirc;ng nh&acirc;n vừa chiến đấu, vừa bảo vệ cho đồng ch&iacute; leo l&ecirc;n th&aacute;p cao để cắm cờ. Người trước ng&atilde; xuống người sau tiến l&ecirc;n, bốn chiến sĩ của ta đ&atilde; anh dũng hy sinh để cắm được l&aacute; cờ Tổ quốc v&agrave;o vị tr&iacute; cao nhất, trang trọng nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 9 năm 1945, du k&iacute;ch đ&atilde; tiến c&ocirc;ng địch ph&aacute; sập cầu L&aacute;i Thi&ecirc;u, phục k&iacute;ch 7 xe vận tải chuy&ecirc;n chở vũ kh&iacute; của qu&acirc;n đội Anh đi tiếp tế cho qu&acirc;n đội Ph&aacute;p, tập k&iacute;ch trụ sở x&atilde; Mỹ Thạnh T&acirc;y, ti&ecirc;u diệt nhiều l&iacute;nh Ph&aacute;p bắt sống một số t&ecirc;n, đ&aacute;nh chiếm cầu B&ocirc;ng.v.v &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 9 năm 1945, lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố phục k&iacute;ch địch ở đoạn đường Nh&agrave; L&agrave;ng &ndash; H&agrave;ng Xanh, đ&aacute;nh gi&aacute;p l&aacute; c&agrave; với qu&acirc;n Ph&aacute;p, ta ti&ecirc;u diệt tại chỗ 10 t&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 9, tại khu vực ng&atilde; ba Ch&uacute; &Iacute;a (nay l&agrave; ng&atilde; năm Nguyễn Th&aacute;i Sơn - G&ograve; Vấp), ta phục k&iacute;ch xe Jeep chở 2 sĩ quan đi thị s&aacute;t, ta ti&ecirc;u diệt 1 t&ecirc;n, bắt sống một t&ecirc;n sĩ&nbsp; quan người Nhật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 9, c&aacute;c lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố tiến c&ocirc;ng nhiều mục ti&ecirc;u kinh tế,&nbsp; qu&acirc;n sự quan trọng của địch từ trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố ra tới ngoại &ocirc; v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng l&acirc;n cận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chỉ trong v&ograve;ng một tuần, từ ng&agrave;y 23 đến ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 9 năm 1945, qu&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định đ&atilde; diệt gần 300 t&ecirc;n địch, đốt ph&aacute; 138 x&iacute; nghiệp v&agrave; c&ocirc;ng sở, 22 kho t&agrave;ng, 30 t&agrave;u lớn, 51 t&agrave;u nhỏ, tr&ecirc;n 100 xe &ocirc; t&ocirc; c&aacute;c loại &hellip; phạm vi kiểm so&aacute;t của qu&acirc;n đội Ph&aacute;p chỉ giới hạn từ khu vực Bến Th&agrave;nh ngược l&ecirc;n v&ugrave;ng&nbsp; chợ T&acirc;n Định. Nhưng đứng trước t&igrave;nh cảnh kh&ocirc;ng điện, kh&ocirc;ng nước, lương thực thực phẩm thiếu, vũ kh&iacute; cạn dần, ch&uacute;ng chỉ c&ograve;n tr&ocirc;ng chờ v&agrave;o viện binh. Trong khi đ&oacute; lực lượng ta đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh 4 mặt trận bao v&acirc;y ngăn chặn sự truy l&ugrave;ng, t&agrave;n s&aacute;t của địch đ&oacute; l&agrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. Mặt trận tiền tuyến Miền Đ&ocirc;ng do đồng ch&iacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Th&acirc;u chỉ huy, đ&oacute;ng tại khu vực G&ograve; Vấp sau đ&oacute; dời về An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng - Củ Chi c&oacute; nhiệm vụ đ&aacute;nh địch v&agrave; x&acirc;y dựng cơ sở tại quận G&ograve; Vấp v&agrave; huyện Củ Chi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Mặt trận Bắc &ndash; T&acirc;y Bắc S&agrave;i G&ograve;n do đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Tư chỉ huy c&oacute; nhiệm vụ đ&aacute;nh chặn địch từ hướng cầu Tham Lương, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mặt trận tiền tuyến Miền T&acirc;y, c&oacute; nhiệm vụ đ&aacute;nh chặn địch c&agrave;n qu&eacute;t ra hướng Ph&uacute; L&acirc;m, chợ Đệm, cầu Tre, B&igrave;nh Điền. Mặt trận na&oslash;y do &ntilde;o&agrave;ng ch&iacute; Nguye&atilde;n L&ouml;u ch&aelig; huy, tru&iuml; s&ocirc;&ucirc; &ntilde;o&ugrave;ng ta&iuml;i khu vực &ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng Ca&acirc;y Mai sau ru&ugrave;t ra B&igrave;nh &Ntilde;ie&agrave;n, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">4. Mặt trận ph&iacute;a Nam do đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Tr&acirc;n chỉ huy, trụ sở tại khu vực bến B&igrave;nh Đ&ocirc;ng bao gồm khu vực cầu chữ Y, T&acirc;n Thuận &ndash; Thủ Thi&ecirc;m, v&agrave; địa b&agrave;n ph&iacute;a Nam&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bốn mặt trận h&igrave;nh th&agrave;nh thế bao v&acirc;y địch trong Th&agrave;nh phố. Từ c&aacute;c hướng, qu&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; tổ chức đ&aacute;nh chặn, bẻ g&atilde;y c&aacute;c cuộc tiến c&ocirc;ng c&agrave;n qu&eacute;t của địch. Tổ chức c&aacute;c hướng, c&aacute;c bộ phận thọc s&acirc;u v&agrave;o nội th&agrave;nh, tập k&iacute;ch v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u qu&acirc;n sự, kho t&agrave;ng, vũ kh&iacute;, lương thực, nhi&ecirc;n liệu của địch, đ&aacute;nh địch li&ecirc;n tục khắp mọi nơi, kh&ocirc;ng cho địch rảnh tay c&oacute; thời gian phản k&iacute;ch ph&aacute; thế bao v&acirc;y của ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 10, qu&acirc;n Ph&aacute;p tập trung lực lượng c&oacute; trang bị hỏa lực mạnh đ&aacute;nh chiếm cầu B&ocirc;ng. Qu&acirc;n ta chặn đ&aacute;nh quyết liệt ti&ecirc;u diệt nhiều l&iacute;nh Ph&aacute;p, l&iacute;nh Anh, bắn ch&aacute;y 2 xe thiết gi&aacute;p. Nhưng thời điểm n&agrave;y lực lượng của ta c&ograve;n mỏng, vũ kh&iacute; trang bị th&ocirc; sơ, qua nhiều trận chống c&agrave;n quyết liệt, mặt trận ph&iacute;a Đ&ocirc;ng bị ph&aacute; vỡ. Ri&ecirc;ng mặt trận Thị Ngh&egrave;, ng&agrave;y 18 th&aacute;ng 10, với trận địa ph&ograve;ng ngự được chuẩn bị từ trước, tổ chức thế trận li&ecirc;n ho&agrave;n, lực lượng vũ trang&nbsp; l&agrave;m n&ograve;ng cốt c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n vũ trang&nbsp; tại chỗ đ&atilde; anh dũng chống trả, li&ecirc;n tiếp bẻ g&atilde;y nhiều đợt phản c&ocirc;ng của địch với sự yểm trợ của t&agrave;u chiến, xe tăng, ph&aacute;o binh. Ta diệt h&agrave;ng trăm t&ecirc;n địch, buộc qu&acirc;n Ph&aacute;p phải r&uacute;t lui. Chiến thắng Thị Ngh&egrave; g&acirc;y chấn động cả nước. Đ&acirc;y l&agrave; chiến thắng lớn nhất của qu&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định kể từ ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 9 năm 1945, ng&agrave;y mở đầu Nam Bộ kh&aacute;ng chiến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối th&aacute;ng 10, qu&acirc;n Ph&aacute;p &ndash; Anh, tập trung lực lượng c&oacute; xe tăng, xe thiết gi&aacute;p yểm trợ, chọc thủng c&aacute;c ph&ograve;ng tuyến v&acirc;y quanh S&agrave;i G&ograve;n của ta, ch&uacute;ng mở rộng đ&aacute;nh chiếm ra c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 4 th&aacute;ng 9 đến cuối th&aacute;ng 10 năm 1945, lực lượng vũ trang&nbsp; v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; v&acirc;y h&atilde;m địch trong th&agrave;nh phố, l&agrave;m thất bại &acirc;m mưu đ&aacute;nh nhanh, thắng nhanh của ch&uacute;ng, tạo ra khoảng thời gian hết sức qu&yacute; b&aacute;u để qu&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; qu&acirc;n d&acirc;n Nam Bộ n&oacute;i chung c&oacute; thời gian chuẩn bị cho cuộc kh&aacute;ng chiến l&acirc;u d&agrave;i, gian khổ, &aacute;c liệt hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>II.</strong> <strong>LLVT TH&Agrave;NH PHỐ VỪA X&Acirc;Y DỰNG VỪA CHIẾN ĐẤU V&Agrave;&nbsp; TRƯỞNG TH&Agrave;NH TRONG 2 CUỘC KH&Aacute;NG CHIẾN CHỐNG THỰC D&Acirc;N PH&Aacute;P V&Agrave; ĐẾ QUỐC MỸ X&Acirc;M LƯỢC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối th&aacute;ng 10 năm 1945, sau khi ph&aacute; vỡ được v&ograve;ng v&acirc;y của ta xung quanh S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn, thực d&acirc;n Ph&aacute;p triển khai kế hoạch đ&aacute;nh chiếm to&agrave;n Nam Bộ v&agrave; cực Nam Trung Bộ. C&aacute;c cơ quan ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể kh&aacute;ng chiến, lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố phải ph&acirc;n t&aacute;n ra nhiều hướng. Tuy nhi&ecirc;n, một bộ phận vẫn b&aacute;m giữ c&aacute;c địa b&agrave;n trong Th&agrave;nh phố như v&ugrave;ng An Lạc, B&igrave;nh Điền, An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, Rừng S&aacute;c, An Ph&uacute; v&agrave; những v&ugrave;ng l&acirc;n cận để tiếp tục hoạt động diệt &aacute;c trừ gian.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối năm 1945 lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t triển lớn mạnh hơn nhiều so với ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập cả về lực lượng, tổ chức, bi&ecirc;n chế, trang bị cũng như về chất lượng ch&iacute;nh trị. Cụ thể được tổ chức th&agrave;nh 3 chi đội gồm: Chi đội 2, Chi đội 3 v&agrave; Chi đội 4, trong mỗi chi đội c&oacute; từ 2 đến 3 đại đội. Đến năm 1946, Khu 7 th&agrave;nh lập Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn. Gồm c&aacute;c đồng ch&iacute;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1.&nbsp; Đặng Kim Th&agrave;nh (tức Nguyễn Xu&acirc;n Diệu) - Chỉ huy trưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2.&nbsp; Vũ Kiến Ch&iacute;nh (tức Nguyễn Mạnh Li&ecirc;m) - Chỉ huy ph&oacute;.</span></span></p> <h1 style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh lập c&aacute;c ban như: Ban trinh s&aacute;t số 1, Ban v&ocirc; h&igrave;nh, Đội cảm tử &hellip;</span></h1> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi ấy tỉnh Gia Định chưa s&aacute;p nhập v&agrave;o địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố nhưng đ&atilde; x&acirc;y dựng được lực lượng vũ trang&nbsp; v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c căn cứ b&iacute; mật nhằm mục đ&iacute;ch tiến h&agrave;nh &ldquo;cuộc chiến tranh du k&iacute;ch, chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;. C&oacute; h&agrave;ng loạt căn cứ nổi tiếng &aacute;p s&aacute;t đ&ocirc; thị như: An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Mỹ, Vườn Thơm &hellip; c&aacute;c căn cứ tr&ecirc;n đ&atilde; đẩy l&ugrave;i, bẻ gẫy nhiều cuộc c&agrave;n qu&eacute;t lớn của qu&acirc;n đội Ph&aacute;p v&agrave;o căn cứ kh&aacute;ng chiến, bảo to&agrave;n được lực lượng của ta, hạn chế mức thấp nhất sự t&agrave;n ph&aacute; của địch đối với t&iacute;nh mạng v&agrave; t&agrave;i sản của nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ. Điển h&igrave;nh như trận chống c&agrave;n ng&agrave;y 1 th&aacute;ng 3 năm 1946 của gần 1.000 qu&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave;o chiến khu An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng v&agrave; trận c&agrave;n ven Rừng S&aacute;c ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 3 năm 1946. Lực lượng ta (Chi &ntilde;o&auml;i 7) do &ntilde;o&agrave;ng ch&iacute;&nbsp; Mai Va&ecirc;n V&oacute;nh ch&aelig; huy &ntilde;a&otilde; linh hoa&iuml;t, b&iacute; mật ba&aacute;t ng&ocirc;&oslash; đ&aacute;nh địch la&auml;p chie&aacute;n co&acirc;ng xua&aacute;t sa&eacute;c die&auml;t go&iuml;n toa&oslash;n bo&auml; 1 &ntilde;a&iuml;i &ntilde;o&auml;i Ba&ucirc;o hoa&oslash;ng va&oslash; ga&agrave;n 1 trung &ntilde;o&auml;i&nbsp; A&Acirc;u &ndash; Phi, ba&eacute;t so&aacute;ng 5 te&acirc;n &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động của lực lượng vũ trang nội th&agrave;nh tập trung trừng trị những t&ecirc;n việt gian, phản động, &aacute;c &ocirc;n, điển h&igrave;nh l&agrave; ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 3 năm 1946 ti&ecirc;u diệt t&ecirc;n Hiền Sĩ chủ nhiệm tờ b&aacute;o phản động &ldquo;Phục Hưng&rdquo;, của nữ chiến sĩ Lan M&ecirc; Linh thuộc ban Trinh s&aacute;t qu&acirc;n ch&iacute;nh thực hiện. Trận thứ hai v&agrave;o ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 3 năm 1946 ti&ecirc;u diệt t&ecirc;n Trần Tấn Ph&aacute;t uỷ vi&ecirc;n hội đồng tư vấn Nam Kỳ do c&aacute;c chiến sĩ nh&oacute;m H&ugrave;ng Vương thực hiện. Trận thứ 3 v&agrave;o th&aacute;ng 5 năm 1946 trừng trị t&ecirc;n Nguyễn Trọng Hiền, một t&ecirc;n phản bội nguy hiểm, chuy&ecirc;n chỉ điểm giặc để bắt c&aacute;n bộ cơ sở của ta, do Ban c&ocirc;ng t&aacute;c số 1 thực hiện. Những đ&ograve;n trừng trị n&agrave;y, đ&atilde; l&agrave;m cho bọn việt gian tay sai khiếp sợ, kh&ocirc;ng c&ograve;n ngang nhi&ecirc;n chống ph&aacute; những người tham gia kh&aacute;ng chiến như trước nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến cuối năm 1947 đầu năm 1948, nhằm x&acirc;y dựng lực lượng vũ trang c&oacute; đủ khả năng chiến đấu chống lại c&aacute;c cuộc c&agrave;n qu&eacute;t khủng bố lớn của địch, c&aacute;c Ban c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; c&aacute;c đội tự vệ được thống nhất lại th&agrave;nh 10 ban c&ocirc;ng t&aacute;c. C&aacute;c đơn vị vũ trang được tổ chức lại th&agrave;nh 3 tiểu đo&agrave;n gồm: Tiểu đo&agrave;n Ho&agrave;ng Văn Thụ, Tiểu đo&agrave;n Ng&ocirc; Gia Tự, Tiểu đo&agrave;n K&yacute; Con, ch&iacute;nh những đơn vị n&agrave;y l&agrave; cơ sở cho việc th&agrave;nh lập lực lượng vũ trang&nbsp; khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn v&agrave;o cuối năm 1948.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ năm 1950 đến 1954 c&aacute;c Trung đo&agrave;n Phạm Hồng Th&aacute;i, Nguyễn An Ninh, Trung đo&agrave;n 300, 306, 308, 312 v&agrave; Tiểu đo&agrave;n Quyết tử 950 đ&atilde; chiến đấu dũng cảm lập nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bước sang giai đoạn c&ugrave;ng cả nước thực hiện cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước. Đ&acirc;y l&agrave; thời kỳ chiến đấu l&acirc;u d&agrave;i, gian khổ &aacute;c liệt nhất của d&acirc;n tộc Việt Nam. Nhưng ch&iacute;nh trong thời kỳ n&agrave;y lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t triển, trưởng th&agrave;nh vượt bậc, chiến đấu anh dũng v&agrave; lập l&ecirc;n nhiều chiến c&ocirc;ng rực rỡ nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 30/5/1959, tại chiến khu ở huyện Củ Chi C13 được th&agrave;nh lập, C13 l&agrave; tiền th&acirc;n của Trung đo&agrave;n Gia Định ng&agrave;y nay. Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm, l&agrave; mốc quan trọng đ&aacute;nh dấu đơn vị vũ trang&nbsp; tập trung đầu ti&ecirc;n của tỉnh Gia Định được th&agrave;nh lập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau đồng khởi năm 1960, lực lượng vũ trang&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định ph&aacute;t triển mạnh mẽ, ở c&aacute;c địa b&agrave;n ngo&agrave;i việc th&agrave;nh lập c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang&nbsp; tập trung v&agrave; c&aacute;c đội du k&iacute;ch, đ&atilde; tuyển chọn bổ sung cho c&aacute;c đơn vị của Qu&acirc;n khu, của Miền hơn 20.000 t&acirc;n binh. Trong thời gian n&agrave;y đơn vị C13 đ&atilde; phối hợp với lực lượng vũ trang&nbsp; v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n huyện Củ Chi đ&aacute;nh bại chiến thuật &ldquo;trực thăng vận, thiết xa vận&rdquo; của qu&acirc;n ngụy tr&ecirc;n v&ugrave;ng cửa ng&otilde; S&agrave;i G&ograve;n trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt của Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ năm 1961 đến cuối năm 1963 ở nội th&agrave;nh đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c đội biệt động 159, 65, 67, 69 với nghệ thuật v&agrave; c&aacute;ch đ&aacute;nh độc đ&aacute;o, s&aacute;ng tạo của Lực lượng Biệt động đ&atilde; chiến đấu h&agrave;ng trăm trận, ti&ecirc;u diệt v&agrave; loại khỏi v&ograve;ng chiến đấu h&agrave;ng trăm t&ecirc;n địch, trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; sĩ quan v&agrave; binh l&iacute;nh Mỹ v&agrave; qu&acirc;n đội c&aacute;c nước chư hầu. Nhiều trận đ&aacute;nh vang dội l&agrave;m chấn động mạnh mẽ dư luận trong v&agrave; ngo&agrave;i nước điển h&igrave;nh như:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tấn c&ocirc;ng t&agrave;u Card ng&agrave;y 2 th&aacute;ng 5 năm 1964, kh&aacute;ch sạn Caravelle ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 10 năm 1964, cư x&aacute; Brink ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 12 năm 1964, Đại sứ qu&aacute;n Mỹ ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 3 năm 1965, nh&agrave; h&agrave;ng nổi Mỹ Cảnh ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 4 năm 1965, kh&aacute;ch sạn Metropol ng&agrave;y 4 th&aacute;ng 12 năm 1965, vũ trường phục vụ phi c&ocirc;ng v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật tại S&acirc;n bay T&acirc;n S&acirc;n Nhất ng&agrave;y 3 th&aacute;ng 12 năm 1966 v.v &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn &ldquo;Chiến tranh cục bộ&rdquo; đ&acirc;y l&agrave; thời kỳ hoạt động s&ocirc;i nổi nhất của Lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố. Kết hợp chặt chẽ với phong tr&agrave;o chiến tranh du k&iacute;ch ph&aacute;t triển rộng khắp tr&ecirc;n c&aacute;c địa b&agrave;n c&aacute;c v&ugrave;ng&nbsp; ven, nhất l&agrave; ở Củ Chi đ&atilde; x&acirc;y dựng được v&agrave;nh đai diệt Mỹ, dựa v&agrave;o c&aacute;c hệ thống chiến h&agrave;o, địa đạo b&aacute;m trụ ki&ecirc;n cường, chiến đấu v&ocirc; c&ugrave;ng dũng cảm, bẻ g&atilde;y c&aacute;c cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n c&agrave;n qu&eacute;t của giặc Mỹ. Nổi bật nhất l&agrave; 2 cuộc c&agrave;n lớn khốc liệt nhất ở chiến trường Củ Chi mang t&ecirc;n Crimp (c&aacute;i bẫy) với quy m&ocirc; 12.000 qu&acirc;n (c&oacute; 8000 qu&acirc;n Mỹ v&agrave; &Uacute;c) mục ti&ecirc;u đ&aacute;nh ph&aacute; chủ yếu v&agrave;o v&ugrave;ng&nbsp; Bắc Củ Chi nhằm ti&ecirc;u diệt cơ quan đầu n&atilde;o của Miền v&agrave; căn cứ Qu&acirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định. Lực lượng chống c&agrave;n của ta chủ yếu l&agrave; du k&iacute;ch, bộ đội địa phương, tiểu đo&agrave;n 1 Quyết Thắng v&agrave; c&aacute;c đơn vị của Miền dựa v&agrave;o thế trận l&agrave;ng x&atilde; chiến đấu, với hệ thống giao th&ocirc;ng h&agrave;o, địa đạo, chiến đấu ki&ecirc;n cường, trong 12 ng&agrave;y đ&ecirc;m (từ ng&agrave;y 8 đến ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 1 năm 1966) qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Củ Chi đ&atilde; đ&aacute;nh 237 trận lớn nhỏ, diệt h&agrave;ng ng&agrave;n t&ecirc;n Mỹ, &Uacute;c v&agrave; ngụy qu&acirc;n, bắn rơi 56 m&aacute;y bay, ti&ecirc;u diệt v&agrave; ph&aacute; huỷ 77 xe qu&acirc;n sự trong đ&oacute; c&oacute; 56 xe tăng v&agrave; xe thiết gi&aacute;p. Cuộc c&agrave;n mang t&ecirc;n &ldquo;c&aacute;i bẫy&rdquo; thất bại kh&ocirc;ng đạt được mục đ&iacute;ch buộc qu&acirc;n Mỹ v&agrave; chư hầu phải r&uacute;t qu&acirc;n về ph&iacute;a Nam Củ Chi thiết lập căn cứ Đồng D&ugrave;, trận c&agrave;n thứ hai mang t&ecirc;n Cedar Falls (b&oacute;c vỏ tr&aacute;i đất từ ng&agrave;y 8/1/1967 &ndash; 26/1/1967) mục ti&ecirc;u chủ yếu l&agrave; đ&aacute;nh ph&aacute; v&agrave;o v&ugrave;ng&nbsp; &ldquo;tam gi&aacute;c sắt&rdquo; (huyện Củ Chi, S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định ; huyện Trảng B&agrave;ng thuộc tỉnh T&acirc;y Ninh; huyện Bến C&aacute;t thuộc tỉnh B&igrave;nh Dương) với 30.000 qu&acirc;n (15 tiểu đo&agrave;n Mỹ v&agrave; 8 tiểu đo&agrave;n nguỵ qu&acirc;n) nhằm ti&ecirc;u diệt v&agrave; bắt sống cơ quan đầu n&atilde;o của Miền v&agrave; Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định ở hướng T&acirc;y Bắc S&agrave;i G&ograve;n, ph&aacute; huỷ hệ thống địa đạo, gom d&acirc;n v&agrave;o ấp chiến lược, ủi bằng địa h&igrave;nh v&agrave; biến v&ugrave;ng &ldquo;tam gi&aacute;c sắt&rdquo; th&agrave;nh v&ugrave;ng&nbsp; &ldquo;tự do huỷ diệt&rdquo;, mở rộng v&agrave;nh đai bảo vệ S&agrave;i G&ograve;n từ ph&iacute;a T&acirc;y Bắc. Nhưng với kinh nghiệm đ&aacute;nh Mỹ ở trận c&agrave;n Crimp, qu&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng &ldquo;tam gi&aacute;c sắt&rdquo; đ&atilde; chủ động chiến đấu anh dũng, ki&ecirc;n cường b&aacute;m trụ suốt 18 ng&agrave;y đ&ecirc;m qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; đ&aacute;nh bại ho&agrave;n to&agrave;n cuộc c&agrave;n CedarFalls của Mỹ v&agrave; qu&acirc;n nguỵ bảo vệ vững chắc căn cứ v&agrave; cơ quan đầu n&atilde;o của ta. G&oacute;p phần đ&aacute;nh bại chiến lược &ldquo;2 gọng k&igrave;m&rdquo; l&agrave; b&igrave;nh định v&agrave; t&igrave;m diệt với chiến thuật &ldquo;trực thăng vận&rdquo;, &ldquo;nhảy c&oacute;c&rdquo;, &ldquo;đổ chụp&rdquo;, &hellip; của ch&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hướng Đ&ocirc;ng Nam S&agrave;i G&ograve;n, &aacute;n ngữ tr&ecirc;n con đường vận chuyển huyết mạch bằng đường biển. Th&aacute;ng 4/1966 theo Quyết định của Bộ Chỉ huy miền đ&atilde; th&agrave;nh lập đặc khu Rừng S&aacute;c. Ng&agrave;y 15/4/1966 đo&agrave;n 10 đặc c&ocirc;ng Rừng S&aacute;c được th&agrave;nh lập. Sau lễ ra mắt Đo&agrave;n 10 rất t&iacute;ch cực chủ động x&acirc;y dựng địa b&agrave;n hoạt động đ&aacute;nh địch, nổi bật l&agrave; những trận đ&aacute;nh t&agrave;u địch tr&ecirc;n s&ocirc;ng như: Ng&agrave;y 2/7/1966 tr&ecirc;n s&ocirc;ng Dần X&acirc;y v&agrave; L&ocirc;i Giang ta bắn ch&aacute;y 1 t&agrave;u vận tải 10.000 tấn h&agrave;ng qu&acirc;n sự v&agrave; bắn bị thương 2 t&agrave;u tuần tiểu của địch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 23/8/1966 đo&agrave;n 10 đ&aacute;nh ch&igrave;m t&agrave;u VictoRy vận chuyển xe tăng, m&aacute;y bay phản lực, h&agrave;ng trăm khẩu ph&aacute;o, h&agrave;ng ng&agrave;n tấn lương thực thực phẩm. Chiến c&ocirc;ng nối tiếp chiến c&ocirc;ng l&agrave; những trận như: đ&aacute;nh ph&aacute; kho bom th&agrave;nh Tuy Hạ, đốt ch&aacute;y kho xăng Nh&agrave; B&egrave;, v&agrave; những trận luồn s&acirc;u ph&aacute;o k&iacute;ch v&agrave;o S&acirc;n bay Bi&ecirc;n H&ograve;a, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, nội th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, ph&aacute;o k&iacute;ch v&agrave;o lễ quốc kh&aacute;nh của ngụy quyền S&agrave;i G&ograve;n&hellip; Những chiến c&ocirc;ng vang dội đ&atilde; l&agrave;m nức l&ograve;ng nh&acirc;n d&acirc;n 2 miền Nam Bắc, rung động lầu năm g&oacute;c, tạo n&ecirc;n nhiều cuộc biểu t&igrave;nh phản đối chiến tranh tại Mỹ v&agrave; những người y&ecirc;u chuộng h&ograve;a b&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở nội th&agrave;nh, nhiều đội Biệt động được th&agrave;nh lập như: F 21, F 100, C 10. Lực lượng Biệt động vừa chiến đấu vừa t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng cơ sở chuẩn bị cho thời cơ lớn. Đ&ecirc;m ng&agrave;y 30 rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 1 năm 1968 lực lượng Biệt động đ&atilde; đồng loạt tiến c&ocirc;ng c&aacute;c mục ti&ecirc;u quan trọng tại S&agrave;i G&ograve;n như: dinh Độc Lập, Đại sứ qu&aacute;n Mỹ, Bộ tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n ngụy v&agrave; Đ&agrave;i ph&aacute;t thanh S&agrave;i G&ograve;n... C&aacute;c đơn vị vũ trang Th&agrave;nh phố kết hợp với c&aacute;c đơn vị tiến c&ocirc;ng v&agrave;o trung t&acirc;m huấn luyện&nbsp; Quang Trung, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, th&agrave;nh Cổ Loa, Ph&ugrave; Đổng, &hellip; lập l&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng oanh liệt g&oacute;p phần gi&aacute;ng đ&ograve;n quyết định v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của Đế quốc Mỹ. Chiến lược &ldquo;chiến tranh cục bộ&rdquo; của Đế quốc Mỹ bị ho&agrave;n to&agrave;n thất bại, buộc địch l&acirc;m v&agrave;o thế khủng hoảng nghi&ecirc;m trọng về chiến lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thất bại nặng nề trong chiến dịch Mậu Th&acirc;n 1968 buộc Mỹ&nbsp; phải ngồi v&agrave;o b&agrave;n đ&agrave;m ph&aacute;n với ta tại Hội nghị Pari, đơn phương ngừng n&eacute;m bom đ&aacute;nh ph&aacute; Miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, tiến tới việc đ&agrave;m ph&aacute;n giải quyết vấn đề r&uacute;t qu&acirc;n đội Mỹ ra khỏi Miền Nam Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn chiến lược &ldquo;Việt Nam ho&aacute; chiến tranh&rdquo;. Sau Hiệp định Pari (27/1/1973) lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố vẫn giữ được thế chủ động, li&ecirc;n tục đ&aacute;nh lui c&aacute;c cuộc c&agrave;n gi&agrave;nh d&acirc;n, lấn đất của địch bảo vệ hiệp định, bảo vệ v&ugrave;ng&nbsp; giải ph&oacute;ng. Ở nội đ&ocirc; nhiều đội biệt động được x&acirc;y dựng để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, c&aacute;c đội vũ trang&nbsp; quần ch&uacute;ng của Th&agrave;nh đo&agrave;n, C&ocirc;ng vận, Hoa vận được kh&ocirc;i phục, củng cố. Sẵn s&agrave;ng nhận nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tr&agrave;n đầy phấn khởi v&agrave; quyết t&acirc;m, lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đơn vị phối thuộc long trọng l&agrave;m lễ xuất qu&acirc;n đi chiến đấu tại căn cứ rừng l&agrave;ng (An Nhơn T&acirc;y &ndash; Củ Chi) chuẩn bị tham gia chiến dịch tiến c&ocirc;ng giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n. Đến ng&agrave;y 18/3/1975 Th&agrave;nh đội S&agrave;i G&ograve;n Gia Định đ&atilde; tạo điều kiện để Bộ Chỉ huy Miền triển khai một lực lượng lớn xung quanh S&agrave;i G&ograve;n gồm 6 trung đo&agrave;n đặc c&ocirc;ng v&agrave; lữ đo&agrave;n 316 đặc c&ocirc;ng biệt động được bố tr&iacute;: Trung đo&agrave;n 117, Trung đo&agrave;n 429 triển khai đội h&igrave;nh ở hướng T&acirc;y v&agrave; T&acirc;y Nam S&agrave;i G&ograve;n; Trung đo&agrave;n đặc c&ocirc;ng Rừng S&aacute;c được bố tr&iacute; ở hướng Đ&ocirc;ng Nam; Trung đo&agrave;n 113, 115, 116 Sư đo&agrave;n 2 được bố tr&iacute; ở hướng Đ&ocirc;ng Bắc; Lữ đo&agrave;n 316 bố tr&iacute; lực lượng ở v&ugrave;ng ven đ&ocirc;; Trung đo&agrave;n Gia Định ở hướng T&acirc;y (Đức H&ograve;a &ndash; Long An); Trung đo&agrave;n 2 đất th&eacute;p được bố tr&iacute; ở xung quanh huyện H&oacute;c M&ocirc;n; 5 Tiểu đo&agrave;n đặc c&ocirc;ng biệt động bố tr&iacute; ở c&aacute;c hướng theo nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Miền giao. Về tổ chức, th&agrave;nh đội được tổ chức Sở chỉ huy cơ bản tại căn cứ ở huyện Củ Chi, sẵn s&agrave;ng theo đội h&igrave;nh tiến c&ocirc;ng v&agrave;o c&aacute;c hướng Đ&ocirc;ng Bắc v&agrave; T&acirc;y Nam S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 31/3/1975 Bộ Ch&iacute;nh trị quyết định <em>&ldquo; Thời gian tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch &ndash; tổng khởi nghĩa tốt nhất l&agrave; v&agrave;o th&aacute;ng 4/1975, kh&ocirc;ng thể chậm hơn v&igrave; m&ugrave;a mưa sắp tới v&agrave; trận quyết chiến chiến lược diễn ra tại S&agrave;i G&ograve;n. Chỉ đạo c&aacute;c đơn vị chủ lực, địa phương:</em> <em>&ldquo;Nắm thời cơ chiến lược hơn nữa với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, t&aacute;o bạo, bất ngờ, chắc thắng, thực hiện tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất l&agrave; trong th&aacute;ng 4/1975, kh&ocirc;ng thể chậm&rdquo;. </em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian n&agrave;y bộ đội tập trung của Th&agrave;nh phố c&oacute; 2 trung đo&agrave;n, 5 tiểu đo&agrave;n mũi nhọn, với qu&acirc;n số 4.924 c&aacute;n bộ, chiến sĩ. Mỗi huyện c&oacute; từ 1 đến 2 đại đội, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; 3.345 du k&iacute;ch v&agrave; h&agrave;ng trăm tự vệ mật, 6 trung đo&agrave;n của tr&ecirc;n tăng cường v&agrave; 1 lữ đo&agrave;n đặc c&ocirc;ng biệt động, t&iacute;nh chung lực lượng vũ trang&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định c&oacute; tr&ecirc;n 20 ngh&igrave;n c&aacute;n bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch, tất cả đều phấn khởi trước kh&iacute; thế bước v&agrave;o trận chiến đấu cuối c&ugrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 18/4/1975 đồng ch&iacute; L&ecirc; Duẩn thay mặt Bộ Ch&iacute;nh trị điện cho Bộ chỉ huy chiến dịch <em>&ldquo;Thời cơ qu&acirc;n sự, ch&iacute;nh trị để mở cuộc tiến c&ocirc;ng v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; ch&iacute;n mồi, cần ph&aacute;t triển tr&ecirc;n c&aacute;c hướng kh&ocirc;ng để chậm&rdquo;</em>. Ở mặt trận ph&iacute;a Bắc S&agrave;i G&ograve;n sau 12 ng&agrave;y đ&ecirc;m chiến đấu cực kỳ &aacute;c liệt, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 đ&atilde; giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n thị x&atilde; Xu&acirc;n Lộc tỉnh Long Kh&aacute;nh, tuyến ph&ograve;ng thủ quan trọng chỉ c&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n 80km. Địch coi l&agrave; &ldquo;c&aacute;nh cửa th&eacute;p&rdquo; cuối c&ugrave;ng đ&atilde; bị đập tan. Sau khi mất Xu&acirc;n Lộc, t&igrave;nh h&igrave;nh qu&acirc;n sự đ&atilde; suy sụp, trong t&igrave;nh thế ho&agrave;n to&agrave;n hoang mang tuyệt vọng, Nguyễn Văn Thiệu &ndash; Tổng thống Việt Nam cộng h&ograve;a l&ecirc;n Đ&agrave;i ph&aacute;t thanh, truyền h&igrave;nh đọc diễn văn từ chức. Qua s&oacute;ng Đ&agrave;i ph&aacute;t thanh, c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố v&ocirc; c&ugrave;ng phấn khởi, c&agrave;ng vững tin v&agrave;o thắng lợi cuối c&ugrave;ng. T&igrave;nh h&igrave;nh chiến sự xung quanh S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; bắt đầu s&ocirc;i động. Trong l&uacute;c c&aacute;c binh đo&agrave;n chủ lực thần tốc tiến về S&agrave;i G&ograve;n, c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố đ&atilde; b&aacute;m c&aacute;c cửa mở; chiếm giữ v&agrave; chốt c&aacute;c đầu cầu quan trọng, tham gia chế &aacute;p c&aacute;c trận địa ph&aacute;o của địch, đ&aacute;nh chiếm một số vị tr&iacute; then chốt v&agrave; phối hợp với quần ch&uacute;ng nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền ở một số điểm v&ugrave;ng ven. Trong đ&oacute;, tiểu đo&agrave;n 2 trung đo&agrave;n 1 Gia Định ra qu&acirc;n đ&aacute;nh thắng trận đầu xuất sắc, ti&ecirc;u diệt b&oacute;t Giồng Dầu, giải ph&oacute;ng x&atilde; Mỹ Hạnh (Đức H&ograve;a &ndash; Long An) mở rộng c&aacute;nh cửa ph&iacute;a T&acirc;y Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng 17 giờ ng&agrave;y 26/4/1975, Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh ra lệnh Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch v&agrave;o s&agrave;o huyệt cuối c&ugrave;ng của Mỹ ngụy tại S&agrave;i G&ograve;n, lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố với &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m cao, phấn khởi, tự tin bước v&agrave;o chiến dịch giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n. C&aacute;c đơn vị đ&atilde; dũng m&atilde;nh tiến c&ocirc;ng, độc lập v&agrave; phối hợp với c&aacute;c đơn vị bạn, đ&aacute;nh chiếm c&aacute;c vị tr&iacute;: S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, ph&acirc;n chi khu Xu&acirc;n Thới Thượng, Chi khu B&agrave; Điểm, T&acirc;n Ki&ecirc;n, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, Quận 8, Quận 5, huyện Nh&agrave; B&egrave;, Thủ Đức, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, H&oacute;c M&ocirc;n, cầu T&acirc;n Cảng, cầu Rạch Chiếc&hellip; Đặc biệt ở ph&iacute;a T&acirc;y th&agrave;nh phố, tại Ng&atilde; ba Giồng, sau khi giải ph&oacute;ng Xu&acirc;n Thới Thượng; Tiểu đo&agrave;n 2 Trung đo&agrave;n 1 Gia Định do đồng ch&iacute; Phan Trung Ki&ecirc;n chỉ huy, đ&atilde; mưu tr&iacute; gọi h&agrave;ng to&agrave;n bộ chiến đo&agrave;n 46 sư đo&agrave;n 25 ngụy, gồm 1.860 t&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại cầu Rạch Chiếc, đặc c&ocirc;ng biệt động Lữ đo&agrave;n 316 được sự gi&uacute;p đỡ của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Thủ Đức đ&atilde; anh dũng chiến đấu suốt 2 ng&agrave;y đ&ecirc;m, đ&aacute;nh lui nhiều đợt phản k&iacute;ch của địch, giữ cầu nguy&ecirc;n vẹn cho xe tăng v&agrave; c&aacute;c lực lượng tiến v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n. Tại đ&acirc;y, h&agrave;ng chục c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&atilde; hy sinh, v&agrave; h&agrave;ng chục đồng ch&iacute; bị thương, đ&acirc;y l&agrave; tổn thất lớn nhất của ta trước cửa ng&otilde; S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với c&aacute;c mũi tiến c&ocirc;ng của bộ đội tập trung v&agrave; bộ đội địa phương quận, huyện, lực lượng biệt động đ&atilde; c&ugrave;ng với c&aacute;c đội c&ocirc;ng t&aacute;c vũ trang , đo&agrave;n thể ở nội th&agrave;nh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng địa phương, đ&atilde; hướng dẫn nh&acirc;n d&acirc;n nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền v&agrave; l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c binh vận ngụy qu&acirc;n, ngụy quyền, cảnh s&aacute;t, bỏ s&uacute;ng đầu h&agrave;ng v&agrave; tan r&atilde;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lực lượng vũ trang&nbsp; tại chỗ đ&atilde; hỗ trợ quần ch&uacute;ng nổi dậy giải ph&oacute;ng c&aacute;c huyện lỵ Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, G&ograve; Vấp, Thủ Đức, B&igrave;nh Ch&aacute;nh; chiếm c&aacute;c trụ sở h&agrave;nh ch&aacute;nh c&aacute;c quận 3, 5, 10 , 11, t&ograve;a đ&ocirc; ch&aacute;nh Gia Định, c&aacute;c ty cảnh s&aacute;t quận 3, 5&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;ng 11 giờ 30 ph&uacute;t ng&agrave;y 30/4/1975, qu&acirc;n ta đ&atilde; cắm cờ l&ecirc;n dinh Độc lập &ndash; Phủ Tổng thống ngụy quyền, kết th&uacute;c thắng lợi chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử. Với mọi cố gắng vượt bậc, lực lượng vũ trang&nbsp; S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của m&igrave;nh trong trận quyết chiến, chiến lược cuối c&ugrave;ng, g&oacute;p phần giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định, giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước. Trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng với c&aacute;c lực lượng ti&ecirc;u diệt v&agrave; l&agrave;m tan r&atilde; 31 ngh&igrave;n t&ecirc;n địch, bắt sống 12.619 t&ecirc;n, chiếm giữ 9 cầu, 21 chi khu qu&acirc;n sự, trụ sở tề ấp, 22 đồn cấp tiểu đo&agrave;n, đại đội, chi khu; thu 88 xe qu&acirc;n sự, 12.275 s&uacute;ng c&aacute;c loại, 216 tấn vũ kh&iacute;, trang bị qu&acirc;n sự. Số ngụy qu&acirc;n lần lượt ra tr&igrave;nh diện l&agrave; 400 ngh&igrave;n t&ecirc;n, ngụy quyền, c&ocirc;ng an cảnh s&aacute;t c&aacute;c loại hơn 100 ng&agrave;n t&ecirc;n...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trưa ng&agrave;y 30/4/1975, Bộ Ch&iacute;nh trị gửi điện khen ngợi qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định: <em>&ldquo;Bộ Ch&iacute;nh trị nhiệt liệt khen ngơi qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định, khen ngợi to&agrave;n bộ c&aacute;n bộ, chiến sĩ; đảng vi&ecirc;n; đo&agrave;n vi&ecirc;n thuộc đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương; bộ đội tinh nhuệ, d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ đ&atilde; chiến đấu cực kỳ anh dũng, lập chiến c&ocirc;ng ch&oacute;i lọi, ti&ecirc;u diệt v&agrave; l&agrave;m tan r&atilde; lực lượng lớn qu&acirc;n địch, buộc ch&uacute;ng phải đầu h&agrave;ng kh&ocirc;ng điều kiện, giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố, đưa chiến dịch lịch sử mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ vĩ đại đến to&agrave;n thắng&rdquo;</em>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bức điện đ&atilde; động vi&ecirc;n mạnh mẽ lực lượng vũ trang&nbsp; v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố. Trong kh&iacute; thế phấn khởi, tự tin bước v&agrave;o nhiệm vụ mới: bảo vệ th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng vừa mới gi&agrave;nh được sau 21 năm chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>III.</strong> <strong>TRONG GIAI ĐOẠN X&Acirc;Y DỰNG, BẢO VỆ TH&Agrave;NH PHỐ, THAM GIA CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BI&Ecirc;N GIỚI PH&Iacute;A T&Acirc;Y NAM V&Agrave; L&Agrave;M NHIỆM VỤ QUỐC TẾ GI&Uacute;P NH&Acirc;N D&Acirc;N CAMPUCHIA</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau ng&agrave;y Th&agrave;nh phố được giải ph&oacute;ng 30/4/1975, lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố bước sang giai đoạn c&aacute;ch mạng mới đ&oacute; l&agrave;: thực hiện nhiệm vụ qu&acirc;n quản Th&agrave;nh phố. Tuy Th&agrave;nh phố mới được giải ph&oacute;ng, nhưng thực trạng Th&agrave;nh phố khi ấy rất phức tạp, với d&acirc;n số 3 triệu 4 trăm ng&agrave;n người, trong đ&oacute; c&oacute; tới hơn 1 triệu người thất nghiệp, nửa triệu binh l&iacute;nh v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh quyền chế độ tan r&atilde; tại chỗ, c&oacute; khoảng tr&ecirc;n 20.000 t&agrave;n qu&acirc;n địch c&ograve;n lẩn trốn, tệ nạn x&atilde; hội xảy ra phức tạp như: mại d&acirc;m, x&igrave; ke, ma t&uacute;y, cướp của giết người, trẻ mồ c&ocirc;i, người lang thang cơ nhỡ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chấp h&agrave;nh mệnh lệnh của Ủy ban qu&acirc;n quản, lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố khẩn trương ổn định tổ chức, bi&ecirc;n chế mới, c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị, đo&agrave;n thể c&ugrave;ng bắt tay v&agrave;o thực hiện nhiệm vụ: duy tr&igrave; trật tự an ninh, từng bước ổn định đời sống nh&acirc;n d&acirc;n, tổ chức đăng k&yacute; học tập cải tạo h&agrave;ng vạn sĩ quan, binh l&iacute;nh v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n ngụy quyền chế độ cũ, trấn &aacute;p bọn tội phạm v&agrave; bọn phản động ng&oacute;c đầu dậy. Tới ng&agrave;y 21/1/1976 Ủy ban qu&acirc;n quản ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ v&agrave; kết th&uacute;c nhiệm kỳ hoạt động, lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban qu&acirc;n quản giao ph&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25/6/1976 Quốc hội quyết định th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định được mang t&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, theo đ&oacute; Bộ Tư lệnh th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định cũng mang t&ecirc;n mới: Bộ Tư lệnh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉ thị của Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, lực lượng vũ trang&nbsp; th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp chặt chẽ c&ugrave;ng lực lượng c&ocirc;ng an, ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể c&ugrave;ng với sự ủng hộ của nh&acirc;n d&acirc;n, mở nhiều đợt truy qu&eacute;t, triệt ph&aacute; nhiều băng nh&oacute;m gi&aacute;n điệp phản động, cướp giật, giết người, kịp thời dập tắt h&agrave;nh động ph&aacute; hoại g&acirc;y rối của một số tổ chức đội lốt t&ocirc;n gi&aacute;o ng&oacute;c đầu dậy, trừng trị những t&ecirc;n đầu sỏ nguy hiểm, g&oacute;p phần giữ vững an ninh &ndash; ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội cho Th&agrave;nh phố, bảo vệ an to&agrave;n c&aacute;c mục ti&ecirc;u trọng điểm như: c&aacute;c cơ quan, trụ sở ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp, kho t&agrave;ng, bến b&atilde;i cũng như đầu mối giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&atilde; huy động tr&ecirc;n 167 ng&agrave;n lượt c&aacute;n bộ, chiến sĩ, d&acirc;n qu&acirc;n du k&iacute;ch l&agrave;m nhiệm vụ r&agrave; ph&aacute; thu gom 415 tấn bom, m&igrave;n, vật liệu ch&aacute;y nổ, thu gom xử l&yacute; chất độc h&oacute;a học c&ograve;n tồn lưu tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đ&atilde; r&agrave; ph&aacute; bom, m&igrave;n bảo đảm an to&agrave;n cho 2.286 hec ta đất sản xuất n&ocirc;ng nghiệp để đồng b&agrave;o trở về qu&ecirc; cũ l&agrave;m ăn sinh sống, x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương. Để đạt được kết quả tr&ecirc;n, đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng chục c&aacute;n bộ, chiến sĩ đ&atilde; hy sinh v&agrave; bị thương để c&oacute; được sự an to&agrave;n cho nh&acirc;n d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m canh t&aacute;c trong khu vườn, thửa ruộng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song c&ugrave;ng thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động phong tr&agrave;o: mỗi c&aacute;n bộ, chiến sĩ tr&iacute;ch một khẩu phần ăn để gi&uacute;p đỡ ủng hộ cứu trợ cho 18.161 gia đ&igrave;nh thiếu đ&oacute;i, gi&uacute;p đỡ v&agrave; vận động được 5.827 gia đ&igrave;nh hồi hương v&agrave; đi x&acirc;y dựng v&ugrave;ng kinh tế mới. Triển khai v&agrave; thực hiện Nghị quyết 265/QĐ-TƯ của qu&acirc;n ủy trung ương về nhiệm vụ qu&acirc;n đội tham gia x&acirc;y dựng kinh tế. Ng&agrave;y 20/3/1976 lực lượng vũ trang&nbsp; Th&agrave;nh phố tổ chức lễ ra qu&acirc;n l&agrave;m kinh tế, khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng n&ocirc;ng trường cầu An Hạ khai hoang được gần 1.800 hec ta đất n&ocirc;ng nghiệp. Năm 1984, theo nhiệm vụ tr&ecirc;n giaoTrung đo&agrave;n Gia Định t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng tuyến đường Nh&agrave; B&egrave; Duy&ecirc;n Hải&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong l&uacute;c to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n, to&agrave;n d&acirc;n ta đang tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh k&eacute;o d&agrave;i 30 năm để lại. Tuyến bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam Tổ quốc, chế độ độc t&agrave;i phản động P&ocirc;n pốt, I&ecirc;ng xa ri tại Campuchia k&iacute;ch động hận th&ugrave; d&acirc;n tộc, ph&aacute;t động cuộc chiến tranh x&acirc;m lấn bi&ecirc;n giới nước ta, ch&uacute;ng g&acirc;y ra nhiều tội &aacute;c d&atilde; man đối với nh&acirc;n d&acirc;n ta dọc theo bi&ecirc;n giới Việt Nam &ndash; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chấp h&agrave;nh chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của Qu&acirc;n đội, lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố lại l&ecirc;n đường ra bi&ecirc;n giới chiến đấu. Ng&agrave;y 4/10/1978 trung đo&agrave;n Gia Định đ&atilde; c&oacute; mặt tại bi&ecirc;n giới tỉnh T&acirc;y Ninh gi&aacute;p Campuchia c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị bạn chiến đấu bảo vệ bi&ecirc;n cương ph&iacute;a T&acirc;y Nam Tổ quốc. Trung đo&agrave;n được Bộ Tư lệnh Qu&acirc;n khu đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đơn vị chiến đấu tốt, giữ nghi&ecirc;m kỷ luật chiến trường, giữ g&igrave;n mối quan hệ qu&acirc;n d&acirc;n tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 5/5/1978 theo Quyết định của ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng đổi t&ecirc;n Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố th&agrave;nh Bộ CHQS th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ng&agrave;y 10/6 1978 Th&agrave;nh phố tổ chức lễ xuất Qu&acirc;n cho LLVT Th&agrave;nh phố tham gia chiến đấu bảo vệ bi&ecirc;n giới. Ng&agrave;y 6/11/1978 LLVT Th&agrave;nh phố được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh h&ugrave;ng LLVT.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 7/1/1979, được sự chi viện của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, Qu&acirc;n đội v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia đ&atilde; đập tan chế độ t&agrave;n bạo của P&ocirc;n pốt &ndash; I&ecirc;ng xa ri, đất nước Campuchia đ&atilde; được giải ph&oacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ qu&acirc;n sự Quốc ph&ograve;ng địa phương được Bộ Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7, Th&agrave;nh ủy, UBND Th&agrave;nh phố giao cho, đồng thời tổ chức, bi&ecirc;n chế, b&agrave;n giao, nhiều đơn vị sang chiến đấu, gi&uacute;p bạn x&acirc;y dựng lại Qu&acirc;n đội v&agrave; ch&iacute;nh quyền đất nước ch&ugrave;a th&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 23 - 24/1/1979, Bộ Chỉ huy qu&acirc;n sự Th&agrave;nh phố tiễn trung đo&agrave;n Gia Định đi tăng cường cho Qu&acirc;n khu 9 chiến đấu giải ph&oacute;ng thị x&atilde; T&agrave; Keo sau khi bị qu&acirc;n P&ocirc;n Pốt đ&aacute;nh chiếm. Lại một lần nữa Trung đo&agrave;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu c&ugrave;ng đơn vị bạn giải ph&oacute;ng thị x&atilde; T&agrave; Keo v&agrave; được Bộ Tư lệnh Qu&acirc;n khu 9 khen ngợi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng thời điểm n&agrave;y, Bộ Chỉ huy qu&acirc;n sự Th&agrave;nh phố giao nhiệm vụ, động vi&ecirc;n Trung đo&agrave;n 195 kiểm so&aacute;t qu&acirc;n sự sang gi&uacute;p bạn tại Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trải qua 10 năm gi&uacute;p bạn chiến đấu v&agrave; x&acirc;y dựng lại đất nước, ch&iacute;nh quyền v&agrave; lực lượng vũ trang&nbsp; bạn đ&atilde; trưởng th&agrave;nh vững mạnh tự đảm đương được nhiệm vụ của m&igrave;nh, Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ quốc tế cao cả, r&uacute;t qu&acirc;n về nước&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>IV. LỰC LƯỢNG V&Otilde; TRANG TH&Agrave;NH PHỐ TRONG GIAI ĐOẠN 1989 ĐẾN NAY.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo tinh thần đường lối đổi mới của Đảng, từ năm 1988, c&aacute;c chỉ thị, nghị quyết cụ thể h&oacute;a đường lối quốc ph&ograve;ng, về x&acirc;y dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới lần lượt ra đời: Nghị quyết 02/ BCT của Bộ Ch&iacute;nh trị, Chỉ thị 20/TBB của Ban B&iacute; thư (kh&oacute;a 6) c&ugrave;ng c&aacute;c quy định 11, 12; Chỉ thị 66/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay l&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ). Nội dung những văn kiện tr&ecirc;n nổi l&ecirc;n 4 vấn đề:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một l&agrave;, x&acirc;y dựng c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố c&aacute;c khu vực ph&ograve;ng thủ vững chắc của Tổ quốc theo kế hoạch thống nhất của qu&acirc;n khu v&agrave; cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai l&agrave;, n&acirc;ng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu t&igrave;nh h&igrave;nh nhiệm vụ mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba l&agrave;, x&aacute;c định lực lượng vũ trang phải tham gia l&agrave;m kinh tế, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước v&agrave; tự trang trải một phần nhu cầu của m&igrave;nh, giảm nhẹ g&aacute;nh nặng của nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bốn l&agrave;, tiếp tục khẳng định cơ chế Đảng l&atilde;nh đạo trực tiếp, tuyệt đối mọi mặt với sự nghiệp quốc ph&ograve;ng v&agrave; lực lượng vũ trang qua hệ thống tổ chức thống nhất, th&ocirc;ng suốt, hiệu lực từ trung ương đến cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới diễn biến ng&agrave;y c&agrave;ng phức tạp, đặc biệt l&agrave; sự tan r&atilde; của Li&ecirc;n X&ocirc; v&agrave; c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa ở Đ&ocirc;ng &Acirc;u (1991), trong l&uacute;c đ&oacute; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vẫn lu&ocirc;n l&agrave; một trong những địa b&agrave;n then chốt địch tập trung thực hiện chiến lược &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;, bạo loạn lật đổ với nội dung chủ yếu l&agrave; l&agrave;m mất ổn định ch&iacute;nh trị, mất uy t&iacute;n về ngoại giao... tiến tới bạo loạn lật đổ, c&oacute; phối hợp trong ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&oacute; vị tr&iacute; chiến lược quan trọng cả về ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a-x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng-an ninh của cả nước, nhận thức s&acirc;u sắc điều đ&oacute;, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố thường xuy&ecirc;n n&acirc;ng cao cảnh gi&aacute;c, sẵn s&agrave;ng chiến đấu v&agrave; chiến đấu thắng lợi. Hệ thống kế hoạch, phương &aacute;n t&aacute;c chiến ph&ograve;ng thủ trong c&aacute;c t&igrave;nh huống ph&ograve;ng chống &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; g&acirc;y bạo loạn lật đổ (kế hoạch A2) v&agrave; chống chiến tranh x&acirc;m lược (kế hoạch A) thường xuy&ecirc;n được Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự th&agrave;nh phố bổ sung, ho&agrave;n thiện. Hằng năm, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố đều c&oacute; kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực ph&ograve;ng thủ tr&ecirc;n một số phương &aacute;n v&agrave; t&igrave;nh huống ph&ograve;ng thủ cấp th&agrave;nh phố, hoặc từng cụm quận huyện, phường x&atilde; li&ecirc;n ho&agrave;n. Th&ocirc;ng qua diễn tập, c&aacute;c kế hoạch v&agrave; phương &aacute;n kh&ocirc;ng ngừng được củng cố s&aacute;t hợp với đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; y&ecirc;u cầu bảo vệ địa phương của từng cấp. Qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức thực hiện, năng lực l&atilde;nh đạo điều h&agrave;nh của cấp ủy, ch&iacute;nh quyền trong huy động lực lượng v&agrave; sức mạnh tổng hợp, độc lập xử tr&iacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống, bảo vệ ổn định ch&iacute;nh trị ở mỗi cấp đ&atilde; c&oacute; bước tiến quan trọng. Tr&igrave;nh độ chỉ huy t&aacute;c chiến hiệp đồng trong khu vực ph&ograve;ng thủ của lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố được n&acirc;ng l&ecirc;n một bước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; chế độ trực sẵn s&agrave;ng chiến đấu; kết hợp với lực lượng cấp tr&ecirc;n, c&ocirc;ng an, bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị ở cơ sở triển khai kế hoạch sẵn s&agrave;ng chiến đấu; lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố lu&ocirc;n nắm chắc t&igrave;nh h&igrave;nh, tham mưu gi&uacute;p cấp ủy v&agrave; ch&iacute;nh quyền địa phương trong giải quyết c&aacute;c &ldquo;điểm n&oacute;ng&rdquo;, g&oacute;p phần giữ vững an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội ở địa phương. Tiếp tục r&agrave; so&aacute;t, bổ sung kế hoạch ph&ograve;ng thủ th&agrave;nh phố. Tổ chức diễn tập ph&ograve;ng chống biểu t&igrave;nh, bạo loạn ở c&aacute;c quận mới th&agrave;nh lập đạt kết quả tốt. Thực hiện diễn tập theo chỉ đạo của Qu&acirc;n khu 7 l&agrave; &ldquo;giải t&aacute;n biểu t&igrave;nh, dập tắt bạo loạn, ti&ecirc;u diệt địch đổ bộ đường kh&ocirc;ng v&agrave; đổ bộ đường biển&rdquo;. Diễn tập ph&ograve;ng thủ cụm li&ecirc;n ho&agrave;n của th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; l&atilde;nh đạo điều chỉnh kế hoạch A v&agrave; A2, kế hoạch bảo vệ sở chỉ huy v&agrave; chỉ đạo c&aacute;c quận mới tiếp tục x&acirc;y dựng kế hoạch A2; vừa chỉ đạo to&agrave;n diện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện ở c&aacute;c mục ti&ecirc;u v&agrave; địa b&agrave;n trọng điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với nhận thức củng cố v&agrave; giữ vững trận địa tư tưởng l&agrave; nhiệm vụ quan trọng h&agrave;ng đầu, từ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự th&agrave;nh phố đến cấp ủy chỉ huy c&aacute;c đơn vị thường xuy&ecirc;n coi trọng n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục, x&acirc;y dựng bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng; l&agrave;m cho lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố lu&ocirc;n l&agrave; lực lượng chiến đấu trung th&agrave;nh, tin cậy của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố. Từ đ&oacute;, đề cao cảnh gi&aacute;c c&aacute;ch mạng, sẵn s&agrave;ng chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ ch&iacute;nh quyền v&agrave; bảo vệ nh&acirc;n d&acirc;n; đồng thời, đấu tranh kh&ocirc;ng khoan nhượng với mọi quan điểm tư tưởng sai tr&aacute;i, g&oacute;p phần bảo vệ sự trong s&aacute;ng của chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục quốc ph&ograve;ng cho c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, duy tr&igrave; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng của Trung ương v&agrave; th&agrave;nh phố. Tờ tin &ldquo;Quyết Thắng&rdquo; của lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố ph&aacute;t h&agrave;nh đều đặn h&agrave;ng th&aacute;ng, chương tr&igrave;nh &ldquo;Quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n&rdquo; ph&aacute;t định kỳ th&aacute;ng 4 lần tr&ecirc;n Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, phản &aacute;nh hoạt động của c&aacute;c cơ quan, đơn vị, g&oacute;p phần t&ocirc;n vinh h&igrave;nh ảnh Bộ đội Cụ Hồ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong huấn luyện, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định, bảo đảm về nội dung v&agrave; thời gian; huấn luyện s&aacute;t với y&ecirc;u cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Qu&acirc;n số tham gia huấn luyện đạt 98%, kết quả kiểm tra c&aacute;c m&ocirc;n kỹ thuật chiến đấu đạt 100% y&ecirc;u cầu, trong đ&oacute; c&oacute; tr&ecirc;n 84% kh&aacute; giỏi. B&ecirc;n cạnh việc ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ kỹ chiến thuật cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; kết hợp huấn luyện với h&agrave;nh qu&acirc;n r&egrave;n luyện, huấn luyện ban đ&ecirc;m&hellip; gi&uacute;p bộ đội nắm chắc c&aacute;c bước chuẩn bị v&agrave; thực h&agrave;nh chiến đấu, r&egrave;n luyện sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. C&ocirc;ng t&aacute;c hội thi, hội thao c&oacute; sự đổi mới cả về nội dung lẫn h&igrave;nh thức, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng thực chất kết quả huấn luyện của c&aacute;c quận-huyện, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham mưu có hi&ecirc;̣u quả gi&uacute;p c&acirc;́p ủy, chính quy&ecirc;̀n địa phương lãnh đạo, chỉ đạo n&acirc;ng cao ch&acirc;́t lượng tuy&ecirc;̉n chọn và gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nh&acirc;̣p ngũ h&agrave;ng năm đạt 100% chỉ ti&ecirc;u ở cả 3 c&acirc;́p, tỷ l&ecirc;̣ đảng vi&ecirc;n, tr&igrave;nh độ học vấn tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, trong tuy&ecirc;̉n chọn và gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nh&acirc;̣p ngũ những năm gần đ&acirc;y đ&atilde; tuyển c&ocirc;ng chức nhập ngũ theo chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố, gắn với quy hoạch tạo nguồn c&aacute;n bộ ở địa phương, n&acirc;ng cao tỷ lệ tr&igrave;nh độ học vấn. Duy tr&igrave; tốt m&ocirc; h&igrave;nh hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n, đảm bảo thực sự trở th&agrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội&rdquo; ở địa phương v&agrave; đơn vị</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần đ&atilde; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật v&agrave; c&aacute;c chế độ ti&ecirc;u chuẩn cho lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố thực hiện nhiệm vụ thường xuy&ecirc;n v&agrave; đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c sẵn s&agrave;ng chiến đấu. Thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;X&acirc;y dựng v&agrave; quản l&yacute; doanh trại ch&iacute;nh quy, xanh-sạch-đẹp&rdquo; ở c&aacute;c đơn vị. C&ocirc;ng t&aacute;c kỹ thuật bảo đảm đầy đủ vũ kh&iacute; trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn s&agrave;ng chiến đấu, huấn luyện; duy tr&igrave; thực hiện c&oacute; hiệu quả cuộc vận động 50 về &ldquo;Quản l&yacute;, khai th&aacute;c vũ kh&iacute;, trang bị, tốt, bền, an to&agrave;n, tiết kiệm v&agrave; an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;C&ocirc;ng ty Minh Th&agrave;nh hoạt động c&oacute; hiệu quả, giữ vững chủ quyền, kinh doanh đ&uacute;ng ph&aacute;p luật; sắp xếp cơ cấu c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh đ&uacute;ng hướng, doanh thu v&agrave; lợi nhuận tăng; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c rừng ph&ograve;ng hộ tại Củ Chi v&agrave; Cần Giờ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khu di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức tiếp đ&oacute;n h&agrave;ng trăm ng&agrave;n kh&aacute;c trong nước v&agrave; quốc tế đến tham quan, bảo đảm an to&agrave;n. Tiếp tục phối hợp với c&aacute;c ng&agrave;nh chức năng lập thủ tục triển khai c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; triển khai tu bổ, t&ocirc;n tạo, n&acirc;ng cấp mở rộng một số hạng mục c&ocirc;ng tr&igrave;nh như: Đền Bến Dược, Bến Đ&igrave;nh, t&aacute;i hiện lại v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng, v.v&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một sự kiện l&agrave;m nức l&ograve;ng c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ, chiến sĩ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n quốc ph&ograve;ng lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, theo đề nghị của Thường trực Th&agrave;nh ủy, Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, Bộ tư lệnh Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; c&aacute;c cơ quan chức năng cấp tr&ecirc;n, ng&agrave;y 14-1-2011, Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; ra Quyết định số 150/QĐ-BQP đổi t&ecirc;n Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự th&agrave;nh phố th&agrave;nh Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, thuộc Qu&acirc;n khu 7. C&ugrave;ng ng&agrave;y, Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng cũng ra quyết định về việc trao qu&acirc;n kỳ Quyết thắng cho Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời ủy quyền cho Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7 trao Qu&acirc;n kỳ Quyết thắng cho Bộ Tư lệnh th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự tự h&agrave;o đối với c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 36 năm ng&agrave;y miền Nam ho&agrave;n to&agrave;n giải ph&oacute;ng v&agrave; thống nhất đất nước, ng&agrave;y 28-4-2011, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam k&yacute; quyết định phong tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n cho lực lượng v&otilde; trang nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, v&igrave; &ldquo;đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu v&agrave; phục vụ chiến đấu, g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước trao tặng danh hiệu cao qu&yacute; n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau 40 năm kể từ ng&agrave;y miền Nam ho&agrave;n to&agrave;n được giải ph&oacute;ng, đặc biệt l&agrave; sau 30 năm thực hiện c&ocirc;ng cuộc đổi mới, c&ugrave;ng với cả nước, th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u đ&atilde; gi&agrave;nh được những th&agrave;nh tựu rất to lớn về ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; quốc ph&ograve;ng-an ninh. Nghị quyết 16-NQ/TW (10-8-2012) của Bộ Ch&iacute;nh trị x&aacute;c định: &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đ&ocirc; thị đặc biệt, một trung t&acirc;m lớn về kinh tế, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, khoa học c&ocirc;ng nghệ, đầu mối giao lưu v&agrave; hội nhập quốc tế; l&agrave; đầu t&agrave;u, động lực c&oacute; sức thu h&uacute;t v&agrave; sức lan tỏa lớn của v&ugrave;ng kinh tế trọng điểm ph&iacute;a Nam, c&oacute; vị tr&iacute; ch&iacute;nh trị quan trọng của cả nước&rdquo;. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; vinh dự được Đảng, Nh&agrave; nước phong tặng c&aacute;c danh hiệu cao qu&yacute;: &lsquo;Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng&rdquo;, &ldquo;Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Anh h&ugrave;ng Lao động thời kỳ đổi mới&rdquo;, 2 lần được tặng thưởng Hu&acirc;n chương Sao V&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong th&agrave;nh t&iacute;ch chung ấy c&oacute; sự đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng của c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; niềm vinh dự tự h&agrave;o, đồng thời l&agrave; động lực th&uacute;c đẩy lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố tiếp tục kế thừa truyền thống c&aacute;ch mạng ki&ecirc;n cường, năng động s&aacute;ng tạo, kh&ocirc;ng ngừng vươn l&ecirc;n, xứng đ&aacute;ng với l&ograve;ng tin cậy v&agrave; y&ecirc;u mến của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; của nh&acirc;n d&acirc;n.</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KẾT LUẬN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">70 năm một chặng đường (1945-2015), nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gắn liền với nhiệm vụ ba thời kỳ c&aacute;ch mạng lớn của đất nước, trong đ&oacute; gần một nửa thời gian l&agrave; chiến tranh, phần c&ograve;n lại vừa c&oacute; chiến tranh vừa c&oacute; h&ograve;a b&igrave;nh. Trong 30 năm chiến tranh, lực lượng đ&oacute; b&aacute;m trụ, chiến đấu ở vị tr&iacute; tiếp cận s&agrave;o huyệt, đầu n&atilde;o qu&acirc;n th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t huy truyền thống qu&acirc;n sự giữ nước của d&acirc;n tộc, từ lực lượng quần ch&uacute;ng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (1940) v&agrave; trong C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m (1945), lực lượng ấy được sinh ra từ &yacute; ch&iacute; &ldquo;độc lập hay l&agrave; chết&rdquo;. Tinh thần bất khuất quật cường ấy được giương cao trong suốt hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; chống đế quốc Mỹ x&acirc;m lược.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi đầu với l&ograve;ng y&ecirc;u nước căm th&ugrave; giặc, người d&acirc;n cầm vũ kh&iacute; đ&aacute;nh giặc tự ph&aacute;t, nhưng từ khi c&oacute; sự l&atilde;nh đạo của Đảng, c&aacute;c lực lượng ấy đ&atilde; được tập hợp lại v&agrave; được chỉnh đốn, h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n một đội qu&acirc;n chiến đấu, c&ugrave;ng qu&acirc;n d&acirc;n Nam Bộ thực hiện nhiệm vụ &ldquo;đi trước&rdquo;, vừa từng bước x&acirc;y dựng n&ecirc;n lực lượng vũ trang c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Địa b&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n-Chợ Lớn-Gia Định kh&ocirc;ng c&oacute; ba v&ugrave;ng chiến lược theo nghĩa chung, nhưng c&oacute; ba v&ugrave;ng, với đặc điểm ri&ecirc;ng của m&igrave;nh l&agrave; nội đ&ocirc;, ngoại &ocirc;, n&ocirc;ng th&ocirc;n ngoại th&agrave;nh, từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh thế trận chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n gồm: lực lượng vũ trang tr&ecirc;n cả ba v&ugrave;ng với hệ thống cơ sở c&aacute;ch mạng, lực lượng ch&iacute;nh trị v&agrave; l&otilde;m ch&iacute;nh trị từ nội ngoại th&agrave;nh, l&otilde;m l&agrave;m chủ v&ugrave;ng ven, căn cứ du k&iacute;ch v&agrave; địa b&agrave;n l&atilde;nh đạo chỉ huy. C&oacute; thể n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh chiến trường đồng bằng Nam Bộ thu nhỏ, nhưng tập trung về lực lượng cả hai ph&iacute;a ta v&agrave; địch. Vận dụng đường lối x&acirc;y dựng lực lượng vũ trang của Đảng tr&ecirc;n một địa b&agrave;n đặc biệt như vậy, trong đ&oacute; lấy nội đ&ocirc; l&agrave;m trung t&acirc;m, Qu&acirc;n ủy v&agrave; Bộ chỉ huy Miền đặc biệt coi trọng x&acirc;y dựng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, nhắm đ&aacute;nh v&agrave;o những mục ti&ecirc;u trọng yếu của địch. Việc x&acirc;y dựng tr&ecirc;n cơ sở ph&aacute;t triển đồng bộ ba thứ qu&acirc;n trong tổng thể ba v&ugrave;ng của địa b&agrave;n đ&ocirc; thị. Lực lượng tại chỗ gồm đặc biệt tinh nhuệ, du k&iacute;ch ngoại &ocirc; v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n ngoại th&agrave;nh, bộ đội địa phương huyện v&agrave; lực lượng cơ động bao gồm những đơn vị mũi nhọn v&agrave; những đơn vị &ldquo;quả đấm&rdquo; với quy m&ocirc; ph&ugrave; hợp. Mỗi lực lượng c&oacute; vai tr&ograve;, vị tr&iacute; ri&ecirc;ng theo y&ecirc;u cầu nhiệm vụ ch&iacute;nh trị l&uacute;c bấy giờ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lực lượng tinh nhuệ sau n&agrave;y thường gọi l&agrave; &ldquo;biệt động&rdquo; sinh ra từ tinh thần &ldquo;Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;, chiến đấu trong l&ograve;ng đ&ocirc; thị, giữa s&agrave;o huyệt qu&acirc;n th&ugrave;. Từ c&aacute;c chiến sĩ quyết tử những ng&agrave;y đầu Nam Bộ kh&aacute;ng chiến, theo y&ecirc;u cầu của chiến tranh giải ph&oacute;ng, lực lượng ấy đ&atilde; ph&aacute;t triển đến cấp lữ đo&agrave;n. N&eacute;t đặc trưng về hoạt động của đội qu&acirc;n biệt động l&agrave; đ&aacute;nh s&acirc;u, đ&aacute;nh hiểm, sẵn s&agrave;ng tiến c&ocirc;ng c&aacute;c mục ti&ecirc;u chiến lược của kẻ th&ugrave;, g&acirc;y rối loạn hậu phương của ch&uacute;ng. Qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển lực lượng đi đ&ocirc;i với qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute;ch đ&aacute;nh: từ những h&agrave;nh động cảm tử, đơn lẻ, t&aacute;o bạo, diệt &aacute;c tr&ecirc;n đường phố đến những trận tiến c&ocirc;ng mục ti&ecirc;u s&agrave;o huyệt địch c&oacute; tổ chức quy m&ocirc;, nhưng kh&ocirc;ng sử dụng số đ&ocirc;ng lực lượng m&agrave; bằng sự tinh gọn, c&oacute; phương &aacute;n hiệp đồng chặt chẽ c&aacute;c lực lượng bảo đảm, xung k&iacute;ch, hỗ trợ, phục vụ... được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, thời điểm v&agrave; mục ti&ecirc;u được chọn theo y&ecirc;u cầu ch&iacute;nh trị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với lối đ&aacute;nh b&iacute; mật, bất ngờ, t&aacute;o bạo, &ldquo;xuất quỷ nhập thần&rdquo;, linh hoạt, tập trung, ph&acirc;n t&aacute;n, c&oacute; thể kết hợp nội c&ocirc;ng - ngoại k&iacute;ch, một người, một tổ trong khoảnh khắc c&oacute; thể &ldquo;l&agrave;m n&ecirc;n lịch sử&rdquo;. C&aacute;c chiến sĩ biệt động đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n những tiếng nổ thốn &oacute;c qu&acirc;n x&acirc;m lược Ph&aacute;p, Mỹ: Thị Ngh&egrave;, Majestic, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, t&agrave;u Card, M&eacute;tropole, Caravelle, Brink, t&ograve;a đại sứ Mỹ, s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất; đặc biệt l&agrave; cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, xu&acirc;n 1975. C&oacute; những t&ecirc;n người đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng của tinh thần &ldquo;Quyết tử&rdquo; như L&ecirc; Văn Thọ, Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Đang, Trần Ph&uacute; Cương...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hoạt động trong l&ograve;ng đ&ocirc; thị, lực lượng biệt động l&agrave; đội qu&acirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cơ sở c&aacute;ch mạng trong l&ograve;ng đ&ocirc; thị. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, ngay sau Nam Bộ kh&aacute;ng chiến, lực lượng n&agrave;y từng mang t&ecirc;n &ldquo;Ban c&ocirc;ng t&aacute;c Th&agrave;nh&rdquo;. X&acirc;y dựng cơ sở trong l&ograve;ng đ&ocirc; thị l&agrave; nhiệm vụ c&aacute;ch mạng, đồng thời l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c bảo đảm cho sự tồn tại, hoạt động v&agrave; ph&aacute;t triển lực lượng. Hiệp đồng c&ugrave;ng tiếng s&uacute;ng nội đ&ocirc;, c&aacute;c lực lượng tr&ecirc;n v&agrave;nh đai đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng lịch sử: R&agrave;ng - Trung Hưng, L&aacute;ng Le - B&agrave;u C&ograve;, B&agrave;u L&aacute;ch, C&acirc;y Trắc, B&agrave;u S&igrave;nh, Baton Rouger Victory, Hạnh Th&ocirc;ng T&acirc;y, Th&agrave;nh Tuy Hạ, Nh&agrave; B&egrave;...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qu&aacute; tr&igrave;nh b&aacute;m trụ của lực lượng vũ trang đ&ocirc; thị g&oacute;p phần tạo thế, tạo lực tại chỗ, sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n thời cơ c&ugrave;ng lực lượng tr&ecirc;n thực hiện những trận đ&aacute;nh quyết định v&agrave;o dinh lũy cuối c&ugrave;ng của địch. Với qu&aacute; tr&igrave;nh b&aacute;m trụ chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, 30 năm kh&ocirc;ng c&oacute; ng&agrave;y ngơi nghỉ, c&aacute;c lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố đ&atilde; t&iacute;ch lũy, khẳng định bản lĩnh, truyền thống v&agrave; những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u để bước v&agrave;o một cuộc đấu tranh mới, tuy c&oacute; h&ograve;a b&igrave;nh, nhưng đầy thử th&aacute;ch tiếp theo - đ&oacute; l&agrave; 20 năm vừa tiếp tục cầm s&uacute;ng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tr&ecirc;n bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam, vừa g&oacute;p phần giữ y&ecirc;n một th&agrave;nh phố từng l&agrave; &ldquo;thủ đ&ocirc;&rdquo; của địch, sau chiến thắng 30-4-1975 đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi ch&uacute;ng tập trung mọi nỗ lực thực hiện &acirc;m mưu kế hoạch hậu chiến nhằm lật đổ chế độ ta từ b&ecirc;n trong, đồng thời l&agrave;m tr&ograve;n nghĩa vụ quốc tế đối với nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&igrave;n lại chặng đường đầu, trải qua nhiều giai đoạn, chủ yếu l&agrave; chiến tranh c&aacute;ch mạng, thực hiện nhiệm vụ tr&ecirc;n một địa b&agrave;n c&oacute; vị tr&iacute; chiến lược đặc biệt, đầy thử th&aacute;ch, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố đ&atilde; tự khẳng định chiều d&agrave;y lịch sử vinh quang; g&oacute;p phần c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave;m n&ecirc;n một &ldquo;S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định anh h&ugrave;ng&rdquo;, một &ldquo;Củ Chi đất th&eacute;p Th&agrave;nh đồng&rdquo; trong c&aacute;c cuộc chiến tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc. &ldquo;Đi l&agrave; chiến thắng. Đ&aacute;nh l&agrave; dứt điểm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiến đấu ở nơi mặt gi&aacute;p mặt qu&acirc;n th&ugrave;, chiến sĩ S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định, ti&ecirc;u biểu l&agrave; lực lượng quyết tử, biệt động đ&atilde; thể hiện &yacute; ch&iacute; &ldquo;quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;, t&aacute;c phong &ldquo;mưu tr&iacute;, t&aacute;o bạo, bất ngờ&rdquo; v&agrave; khẳng định truyền thống:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Đo&agrave;n kết một l&ograve;ng<br /> Mưu tr&iacute; v&ocirc; song<br /> Dũng cảm tuyệt vời<br /> Trung ki&ecirc;n bất khuất&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kế tiếp truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của những năm th&aacute;ng đ&aacute;nh giặc, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng trưởng th&agrave;nh v&agrave; lớn mạnh, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với th&agrave;nh t&iacute;ch đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu v&agrave; phục vụ chiến đấu, g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố vinh dự được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước phong tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n lần thứ hai. Từ lực lượng vũ trang Đặc khu S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, lực lượng vũ trang S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định trong chống Mỹ, đến lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, l&agrave; sự tiếp nối vững chắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tr&ograve;n 40 năm kể từ sau ng&agrave;y miền Nam ho&agrave;n to&agrave;n giải ph&oacute;ng, non s&ocirc;ng gấm v&oacute;c thu về một mối, trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng trưởng th&agrave;nh v&agrave; lớn mạnh. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh ấy, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự th&agrave;nh phố trước đ&acirc;y, Bộ Tư lệnh th&agrave;nh phố ng&agrave;y nay, đặc biệt chăm lo c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, n&acirc;ng cao sức chiến đấu của c&aacute;c tổ chức cơ sở Đảng, l&agrave;m n&ograve;ng cốt cho việc ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ. Hệ thống Đảng bộ, chi bộ qu&acirc;n sự được x&acirc;y dựng từ th&agrave;nh phố đến c&aacute;c quận-huyện, đơn vị, phường x&atilde;, l&agrave; hạt nh&acirc;n l&atilde;nh đạo, bảo đảm cho lực lượng vũ trang lu&ocirc;n trung th&agrave;nh với sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, với Tổ quốc v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn s&agrave;ng chiến đấu v&agrave; chiến đấu thắng lợi, lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố đ&atilde; t&iacute;ch cực tham mưu gi&uacute;p cấp ủy Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp kịp thời l&atilde;nh đạo, chỉ đạo điều h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c quốc ph&ograve;ng; x&acirc;y dựng lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ theo phương ch&acirc;m rộng mạnh, vững chắc; x&acirc;y dựng lực lượng dự bị động vi&ecirc;n. Nhiều năm liền, th&agrave;nh phố thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh tuyển chọn v&agrave; gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ, ho&agrave;n th&agrave;nh vượt mức chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;p lệnh. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục quốc ph&ograve;ng được tăng cường v&agrave; triển khai s&acirc;u rộng, c&oacute; hiệu quả trong c&aacute;c trường phổ th&ocirc;ng trung học, cao đẳng v&agrave; đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức của thế hệ trẻ đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o với truyền thống v&agrave; những th&agrave;nh t&iacute;ch vẻ vang của LLVT Th&agrave;nh phố 2 lần Anh h&ugrave;ng, c&aacute;n bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố&nbsp; đ&atilde; luơn thể hiện sự trung th&agrave;nh tuyệt đối với Đảng, với chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa, với nh&acirc;n d&acirc;n, luơn luơn đề cao tinh thần cảnh gi&aacute;c c&aacute;ch mạng, sẵn s&agrave;ng chiến đấu khơng để bị động bất ngờ trước mọi t&igrave;nh huống. Khơng ngừng qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc những nhận thức về l&yacute; luận chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, Ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, kỷ luật của Qu&acirc;n đội, c&aacute;c Nghị quyết, Chỉ thị của cấp tr&ecirc;n, tập trung thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phịng, c&aacute;c chỉ thị của Tư lệnh Qu&acirc;n khu về x&acirc;y dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, x&acirc;y dựng đơn vị vững mạnh tồn diện, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng v&agrave; sự l&atilde;nh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, x&acirc;y dựng lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố vững mạnh theo hướng c&aacute;ch mạng, ch&iacute;nh quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống, phẩm chất đạo đức &ldquo;Bộ đội Cụ Hồ&rdquo; gĩp phần n&acirc;ng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn s&agrave;ng chiến đấu thắng lợi trong mọi t&igrave;nh huống, chủ động xử l&yacute; cĩ hiệu quả c&aacute;c vụ việc xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n theo phạm vi, chức tr&aacute;ch, gĩp phần giữ vững an ninh ch&iacute;nh trị - trật tự an tồn x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đẩy mạnh việc thực hiện &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khĩa XI), t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền về truyền thống anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, h&igrave;nh ảnh cao đẹp &ldquo;Bộ đội Cụ Hồ&rdquo; trong lịng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đồng thời, đ&atilde; thường xuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền vận động nh&acirc;n d&acirc;n hiểu r&otilde;, nắm chắc c&aacute;c chủ trương của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước về 2 nhiệm vụ chiến lược x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa. Về cơng t&aacute;c x&acirc;y dựng nền quốc phịng tồn d&acirc;n, đường lối chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n, tổ chức nhiều đợt h&agrave;nh qu&acirc;n d&atilde; ngoại, thực hiện đền ơn đ&aacute;p nghĩa, ch&iacute;nh s&aacute;ch hậu phương Qu&acirc;n đội, lao động gi&uacute;p d&acirc;n, qua đĩ củng cố hơn nữa truyền thống tốt đẹp qu&acirc;n với d&acirc;n một &yacute; ch&iacute;. Thắt chặt hơn nữa niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n với Đảng, Nh&agrave; nước. Lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố tiếp tục phấn đấu hồn th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c nhiệm vụ được giao, luơn xứng đ&aacute;ng với lời khen của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền, nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố &ldquo;Trung th&agrave;nh vơ hạn, b&aacute;m trụ ki&ecirc;n cường, đồn kết kỷ cương, năng động s&aacute;ng tạo, quyết chiến quyết thắng&rdquo; v&agrave; lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: &ldquo;Qu&acirc;n đội ta trung với Đảng, hiếu với d&acirc;n; sẵn s&agrave;ng chiến đấu hy sinh v&igrave; độc lập tự do của Tổ quốc, v&igrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, nhiệm vụ n&agrave;o cũng hồn th&agrave;nh, khĩ khăn n&agrave;o cũng vượt qua, kẻ th&ugrave; n&agrave;o cũng đ&aacute;nh thắng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch, chiến cơng trong chiến đấu v&agrave; cơng t&aacute;c, nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n của lực lượng v&otilde; trang th&agrave;nh phố đ&atilde; được Nh&agrave; nước, Bộ Quốc phịng, Qu&acirc;n khu 7, Th&agrave;nh phố v&agrave; nước bạn phong tặng nhiều danh hiệu v&agrave; phần thưởng cao qu&yacute;, xứng đ&aacute;ng l&agrave; một đơn vị của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam anh h&ugrave;ng, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u của nh&acirc;n d&acirc;n ta, xứng đ&aacute;ng l&agrave; &ldquo;Bộ đội Cụ Hồ&rdquo;, từ nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; ra, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n m&agrave; chiến đấu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trải qua 70 năm, x&acirc;y dựng, chiến đấu v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong đĩ cĩ 30 năm b&aacute;m trụ ki&ecirc;n cường, chiến đấu dũng cảm ngay tại s&agrave;o huyệt của kẻ th&ugrave; trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, l&agrave;m nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia v&agrave; thực hiện nhiệm vụ qu&acirc;n sự - quốc phịng tr&ecirc;n một địa b&agrave;n trọng điểm,&nbsp; Lực lượng v&otilde; trang Th&agrave;nh phố đ&atilde; lập được nhiều chiến cơng vang dội, gĩp phần c&ugrave;ng tồn Đảng, tồn d&acirc;n v&agrave; tồn qu&acirc;n ta hồn th&agrave;nh sự nghiệp giải phĩng miền Nam thống nhất đất nước, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, xứng đ&aacute;ng với vinh dự l&agrave; LLVT mang t&ecirc;n vị l&atilde;nh tụ k&iacute;nh y&ecirc;u của d&acirc;n tộc, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh./.</span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">PHỤ LỤC<br /> KHEN THƯỞNG<br /> (1945 - 2015)</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>I. TẬP THỂ</strong><br /> - 99 đơn vị Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n (c&oacute; danh s&aacute;ch k&egrave;m theo)<br /> - 3 Hu&acirc;n chương Th&agrave;nh đồng hạng 1, 2, 3<br /> - 1 Hu&acirc;n chương Hồ Ch&iacute; Minh (Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)<br /> - 2 Hu&acirc;n chương Lao động hạng Nhất<br /> - 19 Hu&acirc;n chương Qu&acirc;n c&ocirc;ng giải ph&oacute;ng c&aacute;c hạng<br /> - 24 Hu&acirc;n chương Qu&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;c hạng<br /> - 750 Hu&acirc;n chương Chiến c&ocirc;ng giải ph&oacute;ng c&aacute;c hạng<br /> - 3 Hu&acirc;n chương Bảo vệ Tổ quốc c&aacute;c hạng<br /> - 45 Hu&acirc;n chương Chiến c&ocirc;ng c&aacute;c hạng<br /> <strong>II. C&Aacute; NH&Acirc;N</strong><br /> - 128 Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n (c&oacute; danh s&aacute;ch k&egrave;m theo).<br /> - 12 Hu&acirc;n chương Qu&acirc;n c&ocirc;ng giải ph&oacute;ng c&aacute;c hạng<br /> - 174 Hu&acirc;n chương Qu&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;c hạng<br /> - 10.177 Hu&acirc;n chương Chiến c&ocirc;ng giải ph&oacute;ng c&aacute;c hạng<br /> - 2.499 Hu&acirc;n chương Chiến c&ocirc;ng c&aacute;c hạng<br /> - 2.639 Hu&acirc;n, Huy chương chiến thắng<br /> - 888 Hu&acirc;n, Huy chương kh&aacute;ng chiến<br /> - 13.544 Hu&acirc;n, huy chương Chiến sĩ vẻ vang<br /> - 33.426 Hu&acirc;n, huy chương Chiến sĩ giải ph&oacute;ng<br /> - 4.435 Huy chương Qu&acirc;n kỳ quyết thắng<br /> - 1.891 Hu&acirc;n chương Bảo vệ Tổ quốc<br /> - 61 Hu&acirc;n huy chương Hữu nghị</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>C&Aacute;C TẬP THỂ, C&Aacute; NH&Acirc;N ANH H&Ugrave;NG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NH&Acirc;N D&Acirc;N (1945 - 2015)</strong><br /> <strong>I. TẬP THỂ: 99 đơn vị</strong><br /> a. Trong kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p:<br /> 1. Tiểu đo&agrave;n Quyết tử 950, Đặc khu S&agrave;i G&ograve;n-Chợ Lớn.<br /> b. Trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ:<br /> 1. Lực lượng v&otilde; trang nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (2 lần Anh h&ugrave;ng).<br /> 2. Lực lượng Cơ yếu S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 3. Lực lượng Giao bưu Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 4. Đội 3 Biệt động S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 5. Đội 4 Biệt động S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 6. Đội 5 Biệt động F100 (2 lần Anh h&ugrave;ng).<br /> 7. K20 huyện Thủ Đức.<br /> 8. Đại đội 5 Đặc c&ocirc;ng-Tiểu đo&agrave;n Gia Định.<br /> 9. C2 Qu&acirc;n y - Ph&ograve;ng Hậu cần, Ph&acirc;n khu 1.<br /> 10. Đội 11 Biệt động S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 11. Tiểu đo&agrave;n 4 Thủ Đức, S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 12. Tiểu đo&agrave;n Đặc c&ocirc;ng Gia Định 4, S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 13. Tập thể 32 D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Vĩnh Lộc, Mậu Th&acirc;n 1968.<br /> 14. Qu&acirc;n d&acirc;n y S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 15. Ban Hoa vận Đặc khu S&agrave;i G&ograve;n-Chợ Lớn-Gia Định.<br /> 16. Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam.<br /> 17. Ban Tr&iacute; vận Mặt trận Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 18. Tiểu đo&agrave;n 2 Trung đo&agrave;n 268 Ph&acirc;n khu 1 S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 19. Trung đo&agrave;n Gia Định, BTL Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> 20. Tiểu đo&agrave;n 1 Quyết thắng.<br /> 21. Tiểu đo&agrave;n 2 Trung đo&agrave;n Gia Định, BTL Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> 22. Tiểu đo&agrave;n 3 Trung đo&agrave;n Gia định, BTL Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> 23. Tiểu đo&agrave;n 31 kiểm so&aacute;t qu&acirc;n sự BTL Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> 24. Trung đo&agrave;n 10 Đặc c&ocirc;ng Rừng S&aacute;c, BTL Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br /> 25. Đại đội 5 Đo&agrave;n 10 Đặc c&ocirc;ng Rừng S&aacute;c, BTL Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (2 lần Anh h&ugrave;ng).<br /> 26. Tiểu đo&agrave;n 7 Trung đo&agrave;n 16.<br /> 27. Lực lượng Biệt động S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 28. Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n huyện Củ Chi.<br /> 29. X&atilde; Trung An, huyện Củ Chi.<br /> 30. X&atilde; Nhuận Đức, huyện Củ Chi.<br /> 31. X&atilde; Tăng Nhơn Ph&uacute;, huyện Thủ Đức.<br /> 32. Đại đội 1 bộ đội địa phương huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 33. X&atilde; Ph&uacute; Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.<br /> 34. X&atilde; Trung Lập, huyện Củ Chi.<br /> 35. X&atilde; Phước Hiệp, huyện Củ Chi.<br /> 36. Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n huyện Thủ Đức.<br /> 37. Lực lượng vũ trang thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh, S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 38. X&atilde; Xu&acirc;n Thới Thượng, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br /> 39. X&atilde; Vĩnh Lộc, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 40. X&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 41. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br /> 42. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND huyện Củ Chi.<br /> 43. X&atilde; An Ph&uacute;, huyện Củ Chi.<br /> 44. X&atilde; An Nhơn T&acirc;y, huyện Củ Chi.<br /> 45. X&atilde; Hưng Long, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 46. X&atilde; B&igrave;nh Lợi, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 47. X&atilde; L&yacute; Nhơn, huyện Cần Giờ.<br /> 48. X&atilde; Tam B&igrave;nh, huyện Thủ Đức.<br /> 49. X&atilde; hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave;.<br /> 50. X&atilde; B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 51. X&atilde; Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.<br /> 52. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 53. X&atilde; B&agrave; Điểm, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br /> 54. X&atilde; T&acirc;n Xu&acirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br /> 55. X&atilde; Long Trường, huyện Thủ Đức.<br /> 56. X&atilde; Hiệp B&igrave;nh, huyện Thủ Đức.<br /> 57. X&atilde; B&igrave;nh Trưng, huyện Thủ Đức.<br /> 58. X&atilde; Long Phước, huyện Thủ Đức.<br /> 59. X&atilde; Phước Long, huyện Thủ Đức.<br /> 60. X&atilde; An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, huyện H&oacute;c M&ocirc;n.<br /> 61. X&atilde; T&acirc;n T&uacute;c, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 62. X&atilde; Ph&uacute; H&ograve;a Đ&ocirc;ng, huyện Củ Chi.<br /> 63. X&atilde; T&acirc;n Ph&uacute; Trung, huyện Củ Chi.<br /> 64. X&atilde; Th&aacute;i Mỹ, huyện Củ Chi.<br /> 65. X&atilde; T&acirc;n Thạnh T&acirc;y, huyện Củ Chi.<br /> 66. X&atilde; Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.<br /> 67. X&atilde; T&acirc;n Tạo, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 68. X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 69. X&atilde; T&acirc;n An Hội, huyện Củ Chi.<br /> 70. Tiểu đo&agrave;n 7 Củ Chi, S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 71. Tiểu đo&agrave;n 5 Ph&acirc;n khu c&aacute;nh Nam, huyện Nh&agrave; B&egrave;, S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 72. Tiểu đo&agrave;n 6, B&igrave;nh T&acirc;n, S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 73. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường An Ph&uacute;, quận 2.<br /> 74. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường Thảo Điền, quận 2.<br /> 75. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, quận 7.<br /> 76. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường Ph&uacute; Hữu, quận 9.<br /> 77. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường Long B&igrave;nh, quận 9.<br /> 78. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường Thạnh Lộc, quận 12.<br /> 79. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường Thạnh Xu&acirc;n, quận 12.<br /> 80. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, quận T&acirc;n Ph&uacute;.<br /> 81. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, quận T&acirc;n Ph&uacute;.<br /> 82. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; H&ograve;a Ph&uacute;, huyện Củ Chi.<br /> 83. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVT ND x&atilde; T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội, huyện Củ Chi.<br /> 84. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; T&acirc;n Thạnh Đ&ocirc;ng, huyện Củ Chi.<br /> 85. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; Nhơn Đức, huyện Nh&agrave; B&egrave;.<br /> 86. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; Ph&uacute; Xu&acirc;n, huyện Nh&agrave; B&egrave;.<br /> 87. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; Phong Ph&uacute;, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 88. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; Quy Đức, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 89. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; Đa Phước, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.<br /> 90. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND x&atilde; Long H&ograve;a, huyện Cần Giờ.<br /> 91. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND huyện Cần Giờ.<br /> 92. Đội Thanh ni&ecirc;n xung phong 198 Th&agrave;nh đồng S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định.<br /> 93. Tập thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ sở mật Văn ph&ograve;ng Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ.<br /> 94. Phường 11, quận T&acirc;n B&igrave;nh, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Min<br /> 95. Đội Biệt động B2-F100, Qu&acirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash;Chợ Lớn &ndash; Gia Định.<br /> 96. Đội Biệt động 159, Qu&acirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash;Chợ Lớn &ndash; Gia Định.<br /> 97. Tiểu đo&agrave;n 2 G&ograve; M&ocirc;n, Qu&acirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash;Chợ Lớn &ndash; Gia Định.<br /> 98. Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; LLVTND phường 3, quận 3, Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định (trước đ&acirc;y l&agrave; V&ugrave;ng l&otilde;m ch&iacute;nh trị, Căn cứ c&aacute;ch mạng B&agrave;n Cờ).<br /> <strong>II. C&Aacute; NH&Acirc;N: 128 đồng ch&iacute;</strong><br /> a. Trong kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p:<br /> 1. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Văn Thọ<br /> 2. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Huỳnh Văn Nghệ<br /> 3. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phan Nhung<br /> 4. Anh h&ugrave;ng LLVT ND T&ocirc; K&yacute;<br /> b. Trong kh&aacute;ng chiến chống Mỹ:<br /> 1. Anh h&ugrave;ng LLVT ND B&ugrave;i Văn Ba<br /> 2. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Ng&ocirc; Ch&iacute; Quốc<br /> 3. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Ry.<br /> 4. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Trỗi<br /> 5. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Hai<br /> 6. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Quỳ<br /> 7. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Cội<br /> 8. Anh h&ugrave;ng LLVT ND T&ocirc; Văn Đực<br /> 9. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Lực<br /> 10. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Tăng<br /> 11. Anh h&ugrave;ng LLVT ND B&agrave;nh Văn Tr&acirc;n<br /> 12. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trịnh Xu&acirc;n Bảng<br /> 13. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn B&iacute;ch<br /> 14. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Xu&acirc;n Sinh<br /> 15. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Sơ<br /> 16. Anh h&ugrave;ng LLVT ND V&otilde; Viết Thanh<br /> 17. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trương Văn Th&agrave;nh<br /> 18. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thạnh Ph&uacute;<br /> 19. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Đinh Thị V&acirc;n<br /> 20. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Minh Xu&acirc;n<br /> 21. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Mai Dinh<br /> 22. Anh h&ugrave;ng LLVT ND V&otilde; Thị Huynh<br /> 23. Anh h&ugrave;ng LLVT ND V&otilde; Văn Trạng<br /> 24. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Hữu Tr&iacute;<br /> 25. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Chất X&ecirc;<br /> 26. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Văn Dần<br /> 27. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Minh Thắng<br /> 28. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Hồng Thế<br /> 29. Anh h&ugrave;ng LLVT ND H&agrave; Quang V&oacute;c<br /> 30. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị Thu Trang<br /> 31. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn A<br /> 32. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn B&aacute;<br /> 33. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Ph&uacute; Cương<br /> 34. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Tống Viết Dương<br /> 35. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Văn Đang<br /> 36. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Văn Đạm<br /> 37. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trương Văn Hải<br /> 38. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Đ&igrave;nh Khơi<br /> 39. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phan Trung Ki&ecirc;n<br /> 40. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Kiệp<br /> 41. Anh h&ugrave;ng LLVT ND V&otilde; Ho&agrave;ng L&ecirc;<br /> 42. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Thị Mai<br /> 43. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Thị Mỹ<br /> 44. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Văn Mười<br /> 45. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Lương Văn Mướt<br /> 46. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Đỗ Tấn Phong<br /> 47. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Tấn Quốc<br /> 48. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Đặng Thị R&agrave;nh<br /> 49. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn T&acirc;y<br /> 50. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Văn Thế<br /> 51. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Dương Văn Th&igrave;<br /> 52. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Thương<br /> 53. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Đo&agrave;n Thị &Aacute;nh Tuyết<br /> 54. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thanh T&ugrave;ng<br /> 55. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Trọng<br /> 56. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Ho&agrave;ng Sơn<br /> 57. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Việt<br /> 58. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Hồ Thị Bi<br /> 59. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Đ&igrave;nh Ch&iacute;nh<br /> 60. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Th&agrave;nh Trung<br /> 61. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Văn Việt<br /> 62. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Văn Chẩm<br /> 63. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị N&ecirc;<br /> 64. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Ch&iacute;nh<br /> 65. Anh h&ugrave;ng LLVT ND V&otilde; Văn H&aacute;t<br /> 66. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Minh Nhựt<br /> 67. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Đ&agrave;o Ph&uacute;c Lộc<br /> 68. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Ni<br /> 69. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Đức Nghĩa<br /> 70. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn On<br /> 71. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Minh Ch&acirc;u<br /> 72. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thế Truyện<br /> 73. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn L&eacute;m<br /> 74. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Th&acirc;n<br /> 75. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị R&iacute;<br /> 76. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Ho&agrave;i Thanh<br /> 77. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thanh Tuyền<br /> 78. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Quang Cơ<br /> 79. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Cao Ngọc Sơn<br /> 80. Anh h&ugrave;ng LLVT ND B&ugrave;i Văn Mới<br /> 81. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Đặng Tấn T&agrave;i<br /> 82. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trương Thanh<br /> 83. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Văn Cưỡng<br /> 84. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Gia Lộc<br /> 85. Anh h&ugrave;ng LLVT ND T&ocirc; Ho&agrave;i Thanh<br /> 86. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Bảy<br /> 87. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Văn Tăng<br /> 88. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Minh Tr&iacute;<br /> 89. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Ng&ocirc; Th&agrave;nh V&acirc;n<br /> 90. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Tấn Quốc<br /> 91. Anh h&ugrave;ng LLVT ND T&ocirc; Cẩm Vinh<br /> 92. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Ngọc Đồng<br /> 93. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị Tư<br /> 94. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Đức Nghĩa<br /> 95. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Quang Ninh<br /> 96. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trương Nhật Quang<br /> 97. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị Nhẫn<br /> 98. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Văn Th&ocirc;n<br /> 99. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần L&ecirc; Quận<br /> 100. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Quốc Lương<br /> 101. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Ng&ocirc; Thanh Nguy&ecirc;n<br /> 102. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Đức H&ugrave;ng<br /> 103. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị Đen<br /> 104. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trang Văn Học<br /> 105. Anh h&ugrave;ng LLVT ND V&otilde; Thị Lớn<br /> 106. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Đ&agrave;m Thanh Quan<br /> 107. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Sơn H&agrave;<br /> 108. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Văn Nghề<br /> 109. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Hồ Hảo Hớn<br /> 110. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Ca L&ecirc; Hiến (L&ecirc; Anh Xu&acirc;n)<br /> 111. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Ho&agrave;ng Ca (Nguyễn Thi)<br /> 112. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Ch&iacute; Trực<br /> 113. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị Lan<br /> 114. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thị Phượng<br /> 115. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Tiềm<br /> 116. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn C&ocirc;ng Bao<br /> 117. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Nguyễn Thanh Xu&acirc;n (Bảy B&ecirc;)<br /> 118. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Thanh (L&ecirc; Văn Dọn)<br /> 119. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Hải Phụng<br /> 120. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, 5USON)<br /> 121. Anh h&ugrave;ng LLVT ND L&ecirc; Thị Thu Nguyệt (Mỹ Linh)<br /> 122. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Phạm Văn Hoa<br /> 123. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Huỳnh Lan Khanh<br /> 124. Anh h&ugrave;ng LLVT ND Vũ Đ&igrave;nh Bạch</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN