Công bố “100 QUYỂN SÁCH THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ NÊN ĐỌC”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Xu&#7845t ph&aacute;t t&#7915 &yacute; ngh&#297a v&agrave; t&#7847m quan tr&#7885ng c&#7911a vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; ph&aacute;t &#273&#7897ng trong &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; ng&#432&#7901i d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 c&ugrave;ng nhau gi&#7899i thi&#7879u &ldquo;100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&rdquo;. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &#273&atilde; nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 h&#432&#7903ng &#7913ng nhi&#7879t t&igrave;nh c&#7911a &#273&ocirc;ng &#273&#7843o b&#7841n tr&#7867 v&agrave; ng&#432&#7901i d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Sau g&#7847n m&#7897t n&#259m ph&aacute;t &#273&#7897ng, Ban t&#7893 ch&#7913c cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &#273&atilde; nh&#7853n &#273&#432&#7907c g&#7847n 8400 phi&#7871u gi&#7899i thi&#7879u c&#7911a b&#7841n &#273&#7885c cho nh&#7919ng quy&#7875n m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch nh&#7845t. C&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &#273&atilde; gi&#7899i thi&#7879u t&#7893ng c&#7897ng 3233 &#273&#7847u s&aacute;ch v&#7899i &#273&#7847y &#273&#7911 c&aacute;c th&#7875 lo&#7841i: v&#259n h&#7885c trong n&#432&#7899c, v&#259n h&#7885c n&#432&#7899c ngo&agrave;i, l&#7883ch s&#7917, truy&#7873n th&#7889ng v&#259n h&oacute;a d&acirc;n t&#7897c, s&aacute;ch k&#7929 n&#259ng, th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i, s&aacute;ch d&agrave;nh cho thi&#7871u nhi, tu&#7893i m&#7899i l&#7899n,&hellip; Trong &#273&oacute;, c&oacute; 2011 &#273&#7847u s&aacute;ch Vi&#7879t v&agrave; 1222 &#273&#7847u s&aacute;ch d&#7883ch c&#7911a 32 Nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n tr&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u &ldquo;100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&rdquo; &#273&atilde; b&#432&#7899c &#273&#7847u t&#7841o &#273&#432&#7907c s&#7921 lan t&#7887a trong thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 khi nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 h&#432&#7903ng &#7913ng nhi&#7879t t&igrave;nh t&#7915 c&aacute;c b&#7841n. </span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> B&#7841n &#273&#7885c kh&ocirc;ng ch&#7881 b&igrave;nh ch&#7885n nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch m&agrave; c&ograve;n th&#7875 hi&#7879n nh&#7919ng suy ngh&#297, c&#7843m nh&#7853n c&#7911a b&#7843n th&acirc;n v&#7873 cu&#7889n s&aacute;ch. &#272&oacute; l&agrave; nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch c&oacute; t&aacute;c d&#7909ng gi&aacute;o d&#7909c, &#273&#7883nh h&#432&#7899ng l&yacute; t&#432&#7903ng s&#7889ng, l&#7889i s&#7889ng &#273&#7865p trong thanh thi&#7871u nhi ho&#7863c c&oacute; t&aacute;c &#273&#7897ng t&iacute;ch c&#7921c l&agrave;m thay &#273&#7893i nh&#7853n th&#7913c v&agrave; h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n. Nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch &#273&#432&#7907c b&igrave;nh ch&#7885n c&ograve;n l&agrave; nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch ca ng&#7907i t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; h&#432&#417ng, &#273&#7845t n&#432&#7899c, l&ograve;ng t&#7921 h&agrave;o v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng d&acirc;n t&#7897c, c&#7893 v&#361 b&#7841n tr&#7867 hang say lao &#273&#7897ng, h&#7885c t&#7853p, nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, h&agrave;nh trang &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n l&#7853p th&acirc;n, l&#7853p nghi&#7879p, x&acirc;y d&#7921ng qu&ecirc; h&#432&#417ng, &#273&#7845t n&#432&#7899c. </span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n c&ocirc;ng b&#7889 <a href="http://www.mediafire.com/download/6f3f4qtl3rv2u8v/Danh+sach+100+quyen+sach.xls">danh s&aacute;ch 100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c.</a></span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><br /> </strong></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#7842nh: B&aacute;o Tu&#7893i tr&#7867<br /> </span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></span></div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;