Công bố “100 QUYỂN SÁCH THANH THIẾU NHI THÀNH PHỐ NÊN ĐỌC”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> <title></title> <div> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <div><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Xu&#7845t ph&aacute;t t&#7915 &yacute; ngh&#297a v&agrave; t&#7847m quan tr&#7885ng c&#7911a vi&#7879c &#273&#7885c s&aacute;ch, Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n TP. H&#7891 Ch&iacute; Minh &#273&atilde; ph&aacute;t &#273&#7897ng trong &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; ng&#432&#7901i d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889 c&ugrave;ng nhau gi&#7899i thi&#7879u &ldquo;100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&rdquo;. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &#273&atilde; nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 h&#432&#7903ng &#7913ng nhi&#7879t t&igrave;nh c&#7911a &#273&ocirc;ng &#273&#7843o b&#7841n tr&#7867 v&agrave; ng&#432&#7901i d&acirc;n th&agrave;nh ph&#7889.</span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Sau g&#7847n m&#7897t n&#259m ph&aacute;t &#273&#7897ng, Ban t&#7893 ch&#7913c cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &#273&atilde; nh&#7853n &#273&#432&#7907c g&#7847n 8400 phi&#7871u gi&#7899i thi&#7879u c&#7911a b&#7841n &#273&#7885c cho nh&#7919ng quy&#7875n m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch nh&#7845t. C&aacute;c b&#7841n tr&#7867 &#273&atilde; gi&#7899i thi&#7879u t&#7893ng c&#7897ng 3233 &#273&#7847u s&aacute;ch v&#7899i &#273&#7847y &#273&#7911 c&aacute;c th&#7875 lo&#7841i: v&#259n h&#7885c trong n&#432&#7899c, v&#259n h&#7885c n&#432&#7899c ngo&agrave;i, l&#7883ch s&#7917, truy&#7873n th&#7889ng v&#259n h&oacute;a d&acirc;n t&#7897c, s&aacute;ch k&#7929 n&#259ng, th&#7921c h&agrave;nh x&atilde; h&#7897i, s&aacute;ch d&agrave;nh cho thi&#7871u nhi, tu&#7893i m&#7899i l&#7899n,&hellip; Trong &#273&oacute;, c&oacute; 2011 &#273&#7847u s&aacute;ch Vi&#7879t v&agrave; 1222 &#273&#7847u s&aacute;ch d&#7883ch c&#7911a 32 Nh&agrave; xu&#7845t b&#7843n tr&ecirc;n c&#7843 n&#432&#7899c. Cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng gi&#7899i thi&#7879u &ldquo;100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c&rdquo; &#273&atilde; b&#432&#7899c &#273&#7847u t&#7841o &#273&#432&#7907c s&#7921 lan t&#7887a trong thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 khi nh&#7853n &#273&#432&#7907c s&#7921 h&#432&#7903ng &#7913ng nhi&#7879t t&igrave;nh t&#7915 c&aacute;c b&#7841n. </span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> B&#7841n &#273&#7885c kh&ocirc;ng ch&#7881 b&igrave;nh ch&#7885n nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch m&agrave; c&ograve;n th&#7875 hi&#7879n nh&#7919ng suy ngh&#297, c&#7843m nh&#7853n c&#7911a b&#7843n th&acirc;n v&#7873 cu&#7889n s&aacute;ch. &#272&oacute; l&agrave; nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch c&oacute; t&aacute;c d&#7909ng gi&aacute;o d&#7909c, &#273&#7883nh h&#432&#7899ng l&yacute; t&#432&#7903ng s&#7889ng, l&#7889i s&#7889ng &#273&#7865p trong thanh thi&#7871u nhi ho&#7863c c&oacute; t&aacute;c &#273&#7897ng t&iacute;ch c&#7921c l&agrave;m thay &#273&#7893i nh&#7853n th&#7913c v&agrave; h&agrave;nh &#273&#7897ng c&#7911a c&aacute;c b&#7841n. Nh&#7919ng cu&#7889n s&aacute;ch &#273&#432&#7907c b&igrave;nh ch&#7885n c&ograve;n l&agrave; nh&#7919ng quy&#7875n s&aacute;ch ca ng&#7907i t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; h&#432&#417ng, &#273&#7845t n&#432&#7899c, l&ograve;ng t&#7921 h&agrave;o v&#7873 truy&#7873n th&#7889ng d&acirc;n t&#7897c, c&#7893 v&#361 b&#7841n tr&#7867 hang say lao &#273&#7897ng, h&#7885c t&#7853p, nghi&ecirc;n c&#7913u khoa h&#7885c, h&agrave;nh trang &#273&#7875 c&aacute;c b&#7841n l&#7853p th&acirc;n, l&#7853p nghi&#7879p, x&acirc;y d&#7921ng qu&ecirc; h&#432&#417ng, &#273&#7845t n&#432&#7899c. </span></span></div> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> Ban Th&#432&#7901ng v&#7909 Th&agrave;nh &#272o&agrave;n c&ocirc;ng b&#7889 <a href="http://www.mediafire.com/download/6f3f4qtl3rv2u8v/Danh+sach+100+quyen+sach.xls">danh s&aacute;ch 100 quy&#7875n s&aacute;ch thanh thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889 n&ecirc;n &#273&#7885c.</a></span></span></div> <div style="text-align: right;"><strong><br /> </strong></div> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#7842nh: B&aacute;o Tu&#7893i tr&#7867<br /> </span></span></strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br /> </span></span></div> </meta> </div> </meta> </div> </meta> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;