Trung cấp Phương Nam giành giải nhất bảng B Tầm nhìn xuyên thế kỷ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 255)">&nbsp;<strong>Trung cấp Phương </strong></span></strong></span></span><span style="font-family:arial"><span style="font-size:small"><strong><strong><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Nam</span></strong><strong><span style="color:rgb(0, 0, 255)"> gi&agrave;nh giải nhất bảng B Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ</span></strong></strong></span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đ&ecirc;m 15/5/2013, v&ograve;ng chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng H&ocirc;̣i thi T&acirc;̀m nh&igrave;n xuy&ecirc;n th&ecirc;́ kỷ di&ecirc;̃n ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; x&aacute;c định được đ&ocirc;̣i v&ocirc; địch ở bảng B.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đ&ecirc;́n với đ&ecirc;m chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng của bảng B, cả ba đ&ocirc;̣i phải trải qua 5 ph&acirc;̀n thi căng thẳng: D&acirc;́u &acirc;́n lịch sử, Đi t&igrave;m ch&acirc;n l&iacute;, Bản lĩnh người trẻ, Người trẻ h&agrave;nh đ&ocirc;̣ng, H&agrave;nh trang ra bi&ecirc;̉n lớn v&agrave; ph&acirc;̀n thi c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng g&acirc;y c&acirc;́n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Trong trận thi đấu quyết định n&agrave;y, TC Phương Nam c&oacute; hai đại diện v&agrave; quyết t&acirc;m bảo vệ ng&ocirc;i qu&aacute;n qu&acirc;n đ&atilde; gi&agrave;nh được c&aacute;ch đ&acirc;y 2 năm, tạo n&ecirc;n thế trận giữa: trường TC Văn thư lưu trữ Trung ương (đ&ocirc;̣i A) v&agrave; trường TC Phương Nam, với hai đại di&ecirc;̣n TC Phương Nam đ&ocirc;̣i 1 (đ&ocirc;̣i B) v&agrave; TC Phương Nam đ&ocirc;̣i 2 (đ&ocirc;̣i C).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="anh%201%20(3).JPG" style="height:336px; width:448px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><em>Đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;n giả đến cổ vũ cho ba đội thi.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>Khởi động</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Với lực lượng c&ocirc;̉ đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n đ&ocirc;ng đảo v&agrave; sự kịch t&iacute;nh l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; h&ocirc;̣i trường &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; l&ecirc;n ngay khi bước v&agrave;o ph&acirc;̀n thi đ&acirc;̀u ti&ecirc;n mang t&ecirc;n D&acirc;́u &acirc;́n lịch sử. Ở ph&acirc;̀n thi n&agrave;y, năm th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c đ&ocirc;̣i sẽ thay phi&ecirc;n nhau trả lời năm c&acirc;u hỏi của Ban t&ocirc;̉ chức. C&aacute;c bạn c&oacute; 20 gi&acirc;y đ&ecirc;̉ thay đ&ocirc;̉i c&acirc;u hỏi hoặc thay đ&ocirc;̉i người chơi, trả lời sai th&igrave; đ&ocirc;̣i đ&oacute; phải dừng cu&ocirc;̣c chơi l&acirc;̣p tức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">C&aacute;c đ&ocirc;̣i thi li&ecirc;n ti&ecirc;́p sử dụng quy&ecirc;̀n thay đ&ocirc;̉i c&acirc;u hỏi, thay đ&ocirc;̉i người chơi nhưng những cơ h&ocirc;̣i ghi đi&ecirc;̉m l&acirc;̀n lượt tr&ocirc;i qua, s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m m&agrave; c&aacute;c đ&ocirc;̣i ghi được kh&ocirc;ng nhi&ecirc;̀u. Trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c li&ecirc;n ti&ecirc;́p ba c&acirc;u hỏi, đ&ocirc;̣i B gi&agrave;nh được 20 đi&ecirc;̉m tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u ở ph&acirc;̀n thi thứ nh&acirc;́t. Hai đ&ocirc;̣i A v&agrave; C v&acirc;̃n b&aacute;m s&aacute;t nhau với s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m 2,5 v&agrave; 5.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Bước v&agrave;o ph&acirc;̀n thi Đi t&igrave;m ch&acirc;n l&iacute;, c&aacute;c bạn trẻ phải t&acirc;̣p trung cao đ&ocirc;̣ đ&ecirc;̉ gi&agrave;nh quy&ecirc;̀n trả lời năm c&acirc;u hỏi bằng c&aacute;ch nh&acirc;́n chu&ocirc;ng. Đ&ocirc;̣i trả lời sai sẽ kh&ocirc;ng được quy&ecirc;̀n trả lời ti&ecirc;́p c&acirc;u hỏi đ&oacute;. M&ocirc;̃i c&acirc;u hỏi c&oacute; t&ocirc;́i đa 20 đi&ecirc;̉m v&agrave; sẽ giảm d&acirc;̀n s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m khi c&oacute; gợi &yacute; từ người d&acirc;̃n chương tr&igrave;nh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ph&acirc;̀n thi th&acirc;̣t sự gay cấn khi những c&acirc;u hỏi đưa ra đ&ecirc;̀u đ&ograve;i hỏi ki&ecirc;́n thức vững v&agrave;ng v&agrave; sự nhanh nhạy của đ&ocirc;i tay nhấn chu&ocirc;ng. Với c&acirc;u trả lời &ldquo;phạm tr&ugrave; h&agrave;ng h&oacute;a&rdquo;, đ&ocirc;̣i B ti&ecirc;́p tục bứt ph&aacute; ghi được 15 đi&ecirc;̉m v&agrave; tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u sau hai ph&acirc;̀n thi với 35 đi&ecirc;̉m, trong khi hai đ&ocirc;̣i c&ograve;n lại v&acirc;̃n d&acirc;̣m ch&acirc;n tại ch&ocirc;̃.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>Chạy nước r&uacute;t&hellip;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Sau hai ph&acirc;̀n thi đ&acirc;̀u ti&ecirc;n, s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m của c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi ch&ecirc;nh l&ecirc;̣ch kh&ocirc;ng nhi&ecirc;̀u. L&uacute;c n&agrave;y, cả ba đ&ocirc;̣i đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cho cu&ocirc;̣c đua nước r&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="anh%202%20(7).JPG" style="height:336px; width:448px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">C&aacute;c đội thi đều rất tập trung cho từng c&acirc;u hỏi.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ti&ecirc;́n v&agrave;o ph&acirc;̀n thi thứ ba mang t&ecirc;n Bản lĩnh người trẻ, c&aacute;c đ&ocirc;̣i chia th&agrave;nh ba cặp đ&acirc;́u xen kẽ, tranh lu&acirc;̣n với nhau v&ecirc;̀ ba t&igrave;nh hu&ocirc;́ng m&agrave; Ban t&ocirc;̉ chức đặt ra. Sự tranh lu&acirc;̣n s&ocirc;i n&ocirc;̉i, c&aacute;c lu&acirc;̣n đi&ecirc;̉m v&agrave; l&yacute; lẽ m&agrave; c&aacute;c đ&ocirc;̣i đưa ra đ&ecirc;̉ phản bi&ecirc;̣n l&acirc;̃n nhau c&agrave;ng khuấy động kh&ocirc;ng kh&iacute; cả h&ocirc;̣i trường v&agrave; cho th&acirc;́y sự nhạy b&eacute;n của c&aacute;c bạn. Ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; ph&acirc;̀n tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; phản bi&ecirc;̣n của đ&ocirc;̣i B l&agrave; v&acirc;̣n dụng ch&iacute;nh x&aacute;c Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; l&yacute; lẽ sắc b&eacute;n khi tranh lu&acirc;̣n v&ecirc;̀ t&igrave;nh hu&ocirc;́ng &ldquo;học TCCN đ&atilde; đủ đ&ecirc;̉ đi l&agrave;m, kh&ocirc;ng c&acirc;̀n thi&ecirc;́t học l&ecirc;n cao nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Bước v&agrave;o ph&acirc;̀n thi Người trẻ h&agrave;nh đ&ocirc;̣ng, c&aacute;c đ&ocirc;̣i c&oacute; 4 ph&uacute;t đ&ecirc;̉ th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n m&ocirc;̣t v&acirc;́n đ&ecirc;̀ x&atilde; h&ocirc;̣i do c&aacute;c bạn tự chọn, c&aacute;ch th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n c&oacute; th&ecirc;̉ l&agrave; k&ecirc;̉ chuy&ecirc;̣n, hoạt cảnh hay s&acirc;n kh&acirc;́u h&oacute;a&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; ph&acirc;̀n thi đ&ograve;i hỏi năng khi&ecirc;́u bi&ecirc;̉u di&ecirc;̃n tr&ecirc;n s&acirc;n kh&acirc;́u, sự am hi&ecirc;̉u v&ecirc;̀ c&aacute;c v&acirc;́n đ&ecirc;̀ x&atilde; h&ocirc;̣i v&agrave; hướng giải quy&ecirc;́t th&ocirc;ng minh c&ugrave;ng với sự ph&ocirc;́i hợp nhịp nh&agrave;ng của cả đ&ocirc;̣i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Với hoạt cảnh n&oacute;i v&ecirc;̀ v&acirc;́n nạn, giới trẻ hi&ecirc;̣n nay sử dụng mạng x&atilde; h&ocirc;̣i với mục đ&iacute;ch x&acirc;́u, chưa nh&acirc;̣n thức được c&aacute;i lợi c&aacute;i hại khi tung c&aacute;c clip, h&igrave;nh ảnh sai l&ecirc;̣ch l&ecirc;n mạng x&atilde; h&ocirc;̣i. Ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; đ&ocirc;̣i C đ&atilde; chọn chủ đ&ecirc;̀ kh&aacute; thời sự, đặt v&acirc;́n đ&ecirc;̀ v&agrave; giải quy&ecirc;́t v&acirc;́n đ&ecirc;̀ kh&aacute; t&ocirc;́t. Với sự tươi trẻ, năng đ&ocirc;̣ng v&agrave; h&agrave;i hước c&aacute;c bạn đ&ocirc;̣i C đ&atilde; mang lại ti&ecirc;́ng cười cho cả h&ocirc;̣i trường. Sau b&ocirc;́n ph&acirc;̀n thi, s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m của c&aacute;c đ&ocirc;̣i nhảy vọt &acirc;́n tượng. Đ&ocirc;̣i A v&agrave; đ&ocirc;̣i C v&acirc;̃n b&aacute;m s&aacute;t nhau với s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m l&acirc;̀n lượt l&agrave; 105,5 v&agrave; 109, đ&ocirc;̣i B v&acirc;̃n tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u với 141 đi&ecirc;̉m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>V&ecirc;̀ đ&iacute;ch g&acirc;y c&acirc;́n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ph&acirc;̀n thi thứ năm mang t&ecirc;n H&agrave;nh trang ra bi&ecirc;̉n lớn, được kh&aacute;n giả chờ đợi nhi&ecirc;̀u nh&acirc;́t. Đ&acirc;y l&agrave; ph&acirc;̀n thi mang t&iacute;nh ch&acirc;́t quy&ecirc;́t định, lu&ocirc;n c&oacute; nhi&ecirc;̀u đi&ecirc;̀u b&acirc;́t ngờ xảy ra. Ở ph&acirc;̀n thi n&agrave;y c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi sẽ l&acirc;̀n lượt trả lời những c&acirc;u hỏi, đ&ecirc;̉ t&igrave;m ki&ecirc;́m gợi &yacute; v&agrave; đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c từ kh&oacute;a của ph&acirc;̀n thi. C&aacute;c bạn trẻ c&oacute; quy&ecirc;̀n sử dụng ng&ocirc;i sao hy vọng đ&ecirc;̉ nh&acirc;n đ&ocirc;i đi&ecirc;̉m s&ocirc;́ của c&acirc;u trả lời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đ&uacute;ng như sự mong chờ của kh&aacute;n giả, ph&acirc;̀n thi di&ecirc;̃n ra h&acirc;́p d&acirc;̃n với sự bứt ph&aacute; về điểm số. C&aacute;c ng&ocirc;i sao hy vọng được sử dụng ngay từ những ph&uacute;t đ&acirc;̀u ti&ecirc;n, ti&ecirc;́ng chu&ocirc;ng tranh nhau trả lời n&ocirc;̉i l&ecirc;n d&ocirc;̀n d&acirc;̣p. Đ&ocirc;̣i A li&ecirc;n tục trả lời đ&uacute;ng gi&agrave;nh được 35 đi&ecirc;̉m nhưng v&acirc;̃n kh&ocirc;ng đu&ocirc;̉i kịp đ&ocirc;́i thủ. Đ&ocirc;̣i C sử dụng ng&ocirc;i sao hy vọng v&agrave; gi&agrave;nh được 30 đi&ecirc;̉m x&ecirc;́p thứ hai. Với hai c&acirc;u trả lời &ldquo;quy lu&acirc;̣t đ&ocirc;̀ng ch&acirc;́t&rdquo; v&agrave; &ldquo;li&ecirc;n minh c&ocirc;ng n&ocirc;ng tri thức&rdquo; đ&ocirc;̣i B ghi th&ecirc;m 30 đi&ecirc;̉m tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ph&acirc;̀n thi cu&ocirc;́i c&ugrave;ng C&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch l&agrave; ph&acirc;̀n thi phụ, c&aacute;c đ&ocirc;̣i c&oacute; quy&ecirc;̀n kh&ocirc;ng tham gia, n&ecirc;́u đ&ocirc;̣i n&agrave;o mu&ocirc;́n n&acirc;ng cao s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m của m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;̉ chọn c&aacute;c c&acirc;u hỏi ở c&aacute;c g&oacute;i 15 đi&ecirc;̉m v&agrave; 30 đi&ecirc;̉m. Trả lời đ&uacute;ng sẽ được c&ocirc;̣ng đi&ecirc;̉m, trả lời sai sẽ bị trừ đi&ecirc;̉m của g&oacute;i c&acirc;u hỏi đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đang ở vị tr&iacute; &aacute;p ch&oacute;t, đ&ocirc;̣i A chọn g&oacute;i c&acirc;u hỏi 30 đi&ecirc;̉m với hy vọng sẽ vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ hai nhưng trả lời kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, đ&ocirc;̣i B cũng bị trừ 15 đi&ecirc;̉m. Trải qua năm ph&acirc;̀n thi ch&iacute;nh v&agrave; m&ocirc;̣t ph&acirc;̀n thi phụ đ&ecirc;m chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng gi&agrave;nh cho c&aacute;c trường CĐ, TCCN đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại. Đ&ocirc;̣i B đứng vị tr&iacute; thứ nh&acirc;́t với s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m 156, đứng thứ hai l&agrave; C đạt 139 đi&ecirc;̉m v&agrave; vị tr&iacute; thứ 3 thu&ocirc;̣c v&ecirc;̀ đ&ocirc;̣i A với 105,5 đi&ecirc;̉m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Bạn Huỳnh Phước Tu&acirc;n, ĐH Sư phạm Kỹ thu&acirc;̣t cho bi&ecirc;́t: &ldquo;Đ&ecirc;́n với đ&ecirc;m chung k&ecirc;́t n&agrave;y m&igrave;nh mong mu&ocirc;́n t&igrave;m ki&ecirc;́m, củng c&ocirc;́ lại ki&ecirc;́n thức v&agrave; c&ocirc;̉ vũ cho c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi, nhưng những g&igrave; m&igrave;nh nh&acirc;̣n được c&ograve;n nhi&ecirc;̀u hơn th&ecirc;́. Ni&ecirc;̀m vui, sự chia sẻ v&agrave; đo&agrave;n k&ecirc;́t của c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi đ&ecirc;m nay n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c đ&ocirc;̣i tham gia h&ocirc;̣i thi n&oacute;i chung, đ&atilde; thực sự l&agrave; những t&acirc;́m gương, những b&agrave;i học cho những sinh vi&ecirc;n như m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>THI&Ecirc;N </strong></span></span><strong><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">NAM</span></span><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"> &ndash; ĐỨC THỦY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;