Trung cấp Phương Nam giành giải nhất bảng B Tầm nhìn xuyên thế kỷ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 255)">&nbsp;<strong>Trung cấp Phương </strong></span></strong></span></span><span style="font-family:arial"><span style="font-size:small"><strong><strong><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Nam</span></strong><strong><span style="color:rgb(0, 0, 255)"> gi&agrave;nh giải nhất bảng B Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ</span></strong></strong></span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đ&ecirc;m 15/5/2013, v&ograve;ng chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng H&ocirc;̣i thi T&acirc;̀m nh&igrave;n xuy&ecirc;n th&ecirc;́ kỷ di&ecirc;̃n ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; x&aacute;c định được đ&ocirc;̣i v&ocirc; địch ở bảng B.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đ&ecirc;́n với đ&ecirc;m chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng của bảng B, cả ba đ&ocirc;̣i phải trải qua 5 ph&acirc;̀n thi căng thẳng: D&acirc;́u &acirc;́n lịch sử, Đi t&igrave;m ch&acirc;n l&iacute;, Bản lĩnh người trẻ, Người trẻ h&agrave;nh đ&ocirc;̣ng, H&agrave;nh trang ra bi&ecirc;̉n lớn v&agrave; ph&acirc;̀n thi c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng g&acirc;y c&acirc;́n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Trong trận thi đấu quyết định n&agrave;y, TC Phương Nam c&oacute; hai đại diện v&agrave; quyết t&acirc;m bảo vệ ng&ocirc;i qu&aacute;n qu&acirc;n đ&atilde; gi&agrave;nh được c&aacute;ch đ&acirc;y 2 năm, tạo n&ecirc;n thế trận giữa: trường TC Văn thư lưu trữ Trung ương (đ&ocirc;̣i A) v&agrave; trường TC Phương Nam, với hai đại di&ecirc;̣n TC Phương Nam đ&ocirc;̣i 1 (đ&ocirc;̣i B) v&agrave; TC Phương Nam đ&ocirc;̣i 2 (đ&ocirc;̣i C).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="anh%201%20(3).JPG" style="height:336px; width:448px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><em>Đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;n giả đến cổ vũ cho ba đội thi.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>Khởi động</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Với lực lượng c&ocirc;̉ đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n đ&ocirc;ng đảo v&agrave; sự kịch t&iacute;nh l&agrave;m kh&ocirc;ng kh&iacute; h&ocirc;̣i trường &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; l&ecirc;n ngay khi bước v&agrave;o ph&acirc;̀n thi đ&acirc;̀u ti&ecirc;n mang t&ecirc;n D&acirc;́u &acirc;́n lịch sử. Ở ph&acirc;̀n thi n&agrave;y, năm th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c đ&ocirc;̣i sẽ thay phi&ecirc;n nhau trả lời năm c&acirc;u hỏi của Ban t&ocirc;̉ chức. C&aacute;c bạn c&oacute; 20 gi&acirc;y đ&ecirc;̉ thay đ&ocirc;̉i c&acirc;u hỏi hoặc thay đ&ocirc;̉i người chơi, trả lời sai th&igrave; đ&ocirc;̣i đ&oacute; phải dừng cu&ocirc;̣c chơi l&acirc;̣p tức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">C&aacute;c đ&ocirc;̣i thi li&ecirc;n ti&ecirc;́p sử dụng quy&ecirc;̀n thay đ&ocirc;̉i c&acirc;u hỏi, thay đ&ocirc;̉i người chơi nhưng những cơ h&ocirc;̣i ghi đi&ecirc;̉m l&acirc;̀n lượt tr&ocirc;i qua, s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m m&agrave; c&aacute;c đ&ocirc;̣i ghi được kh&ocirc;ng nhi&ecirc;̀u. Trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c li&ecirc;n ti&ecirc;́p ba c&acirc;u hỏi, đ&ocirc;̣i B gi&agrave;nh được 20 đi&ecirc;̉m tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u ở ph&acirc;̀n thi thứ nh&acirc;́t. Hai đ&ocirc;̣i A v&agrave; C v&acirc;̃n b&aacute;m s&aacute;t nhau với s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m 2,5 v&agrave; 5.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Bước v&agrave;o ph&acirc;̀n thi Đi t&igrave;m ch&acirc;n l&iacute;, c&aacute;c bạn trẻ phải t&acirc;̣p trung cao đ&ocirc;̣ đ&ecirc;̉ gi&agrave;nh quy&ecirc;̀n trả lời năm c&acirc;u hỏi bằng c&aacute;ch nh&acirc;́n chu&ocirc;ng. Đ&ocirc;̣i trả lời sai sẽ kh&ocirc;ng được quy&ecirc;̀n trả lời ti&ecirc;́p c&acirc;u hỏi đ&oacute;. M&ocirc;̃i c&acirc;u hỏi c&oacute; t&ocirc;́i đa 20 đi&ecirc;̉m v&agrave; sẽ giảm d&acirc;̀n s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m khi c&oacute; gợi &yacute; từ người d&acirc;̃n chương tr&igrave;nh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ph&acirc;̀n thi th&acirc;̣t sự gay cấn khi những c&acirc;u hỏi đưa ra đ&ecirc;̀u đ&ograve;i hỏi ki&ecirc;́n thức vững v&agrave;ng v&agrave; sự nhanh nhạy của đ&ocirc;i tay nhấn chu&ocirc;ng. Với c&acirc;u trả lời &ldquo;phạm tr&ugrave; h&agrave;ng h&oacute;a&rdquo;, đ&ocirc;̣i B ti&ecirc;́p tục bứt ph&aacute; ghi được 15 đi&ecirc;̉m v&agrave; tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u sau hai ph&acirc;̀n thi với 35 đi&ecirc;̉m, trong khi hai đ&ocirc;̣i c&ograve;n lại v&acirc;̃n d&acirc;̣m ch&acirc;n tại ch&ocirc;̃.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>Chạy nước r&uacute;t&hellip;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Sau hai ph&acirc;̀n thi đ&acirc;̀u ti&ecirc;n, s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m của c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi ch&ecirc;nh l&ecirc;̣ch kh&ocirc;ng nhi&ecirc;̀u. L&uacute;c n&agrave;y, cả ba đ&ocirc;̣i đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cho cu&ocirc;̣c đua nước r&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="anh%202%20(7).JPG" style="height:336px; width:448px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">C&aacute;c đội thi đều rất tập trung cho từng c&acirc;u hỏi.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ti&ecirc;́n v&agrave;o ph&acirc;̀n thi thứ ba mang t&ecirc;n Bản lĩnh người trẻ, c&aacute;c đ&ocirc;̣i chia th&agrave;nh ba cặp đ&acirc;́u xen kẽ, tranh lu&acirc;̣n với nhau v&ecirc;̀ ba t&igrave;nh hu&ocirc;́ng m&agrave; Ban t&ocirc;̉ chức đặt ra. Sự tranh lu&acirc;̣n s&ocirc;i n&ocirc;̉i, c&aacute;c lu&acirc;̣n đi&ecirc;̉m v&agrave; l&yacute; lẽ m&agrave; c&aacute;c đ&ocirc;̣i đưa ra đ&ecirc;̉ phản bi&ecirc;̣n l&acirc;̃n nhau c&agrave;ng khuấy động kh&ocirc;ng kh&iacute; cả h&ocirc;̣i trường v&agrave; cho th&acirc;́y sự nhạy b&eacute;n của c&aacute;c bạn. Ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; ph&acirc;̀n tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; phản bi&ecirc;̣n của đ&ocirc;̣i B l&agrave; v&acirc;̣n dụng ch&iacute;nh x&aacute;c Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; l&yacute; lẽ sắc b&eacute;n khi tranh lu&acirc;̣n v&ecirc;̀ t&igrave;nh hu&ocirc;́ng &ldquo;học TCCN đ&atilde; đủ đ&ecirc;̉ đi l&agrave;m, kh&ocirc;ng c&acirc;̀n thi&ecirc;́t học l&ecirc;n cao nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Bước v&agrave;o ph&acirc;̀n thi Người trẻ h&agrave;nh đ&ocirc;̣ng, c&aacute;c đ&ocirc;̣i c&oacute; 4 ph&uacute;t đ&ecirc;̉ th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n m&ocirc;̣t v&acirc;́n đ&ecirc;̀ x&atilde; h&ocirc;̣i do c&aacute;c bạn tự chọn, c&aacute;ch th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n c&oacute; th&ecirc;̉ l&agrave; k&ecirc;̉ chuy&ecirc;̣n, hoạt cảnh hay s&acirc;n kh&acirc;́u h&oacute;a&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; ph&acirc;̀n thi đ&ograve;i hỏi năng khi&ecirc;́u bi&ecirc;̉u di&ecirc;̃n tr&ecirc;n s&acirc;n kh&acirc;́u, sự am hi&ecirc;̉u v&ecirc;̀ c&aacute;c v&acirc;́n đ&ecirc;̀ x&atilde; h&ocirc;̣i v&agrave; hướng giải quy&ecirc;́t th&ocirc;ng minh c&ugrave;ng với sự ph&ocirc;́i hợp nhịp nh&agrave;ng của cả đ&ocirc;̣i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Với hoạt cảnh n&oacute;i v&ecirc;̀ v&acirc;́n nạn, giới trẻ hi&ecirc;̣n nay sử dụng mạng x&atilde; h&ocirc;̣i với mục đ&iacute;ch x&acirc;́u, chưa nh&acirc;̣n thức được c&aacute;i lợi c&aacute;i hại khi tung c&aacute;c clip, h&igrave;nh ảnh sai l&ecirc;̣ch l&ecirc;n mạng x&atilde; h&ocirc;̣i. Ban gi&aacute;m khảo đ&aacute;nh gi&aacute; đ&ocirc;̣i C đ&atilde; chọn chủ đ&ecirc;̀ kh&aacute; thời sự, đặt v&acirc;́n đ&ecirc;̀ v&agrave; giải quy&ecirc;́t v&acirc;́n đ&ecirc;̀ kh&aacute; t&ocirc;́t. Với sự tươi trẻ, năng đ&ocirc;̣ng v&agrave; h&agrave;i hước c&aacute;c bạn đ&ocirc;̣i C đ&atilde; mang lại ti&ecirc;́ng cười cho cả h&ocirc;̣i trường. Sau b&ocirc;́n ph&acirc;̀n thi, s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m của c&aacute;c đ&ocirc;̣i nhảy vọt &acirc;́n tượng. Đ&ocirc;̣i A v&agrave; đ&ocirc;̣i C v&acirc;̃n b&aacute;m s&aacute;t nhau với s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m l&acirc;̀n lượt l&agrave; 105,5 v&agrave; 109, đ&ocirc;̣i B v&acirc;̃n tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u với 141 đi&ecirc;̉m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>V&ecirc;̀ đ&iacute;ch g&acirc;y c&acirc;́n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ph&acirc;̀n thi thứ năm mang t&ecirc;n H&agrave;nh trang ra bi&ecirc;̉n lớn, được kh&aacute;n giả chờ đợi nhi&ecirc;̀u nh&acirc;́t. Đ&acirc;y l&agrave; ph&acirc;̀n thi mang t&iacute;nh ch&acirc;́t quy&ecirc;́t định, lu&ocirc;n c&oacute; nhi&ecirc;̀u đi&ecirc;̀u b&acirc;́t ngờ xảy ra. Ở ph&acirc;̀n thi n&agrave;y c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi sẽ l&acirc;̀n lượt trả lời những c&acirc;u hỏi, đ&ecirc;̉ t&igrave;m ki&ecirc;́m gợi &yacute; v&agrave; đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c từ kh&oacute;a của ph&acirc;̀n thi. C&aacute;c bạn trẻ c&oacute; quy&ecirc;̀n sử dụng ng&ocirc;i sao hy vọng đ&ecirc;̉ nh&acirc;n đ&ocirc;i đi&ecirc;̉m s&ocirc;́ của c&acirc;u trả lời.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đ&uacute;ng như sự mong chờ của kh&aacute;n giả, ph&acirc;̀n thi di&ecirc;̃n ra h&acirc;́p d&acirc;̃n với sự bứt ph&aacute; về điểm số. C&aacute;c ng&ocirc;i sao hy vọng được sử dụng ngay từ những ph&uacute;t đ&acirc;̀u ti&ecirc;n, ti&ecirc;́ng chu&ocirc;ng tranh nhau trả lời n&ocirc;̉i l&ecirc;n d&ocirc;̀n d&acirc;̣p. Đ&ocirc;̣i A li&ecirc;n tục trả lời đ&uacute;ng gi&agrave;nh được 35 đi&ecirc;̉m nhưng v&acirc;̃n kh&ocirc;ng đu&ocirc;̉i kịp đ&ocirc;́i thủ. Đ&ocirc;̣i C sử dụng ng&ocirc;i sao hy vọng v&agrave; gi&agrave;nh được 30 đi&ecirc;̉m x&ecirc;́p thứ hai. Với hai c&acirc;u trả lời &ldquo;quy lu&acirc;̣t đ&ocirc;̀ng ch&acirc;́t&rdquo; v&agrave; &ldquo;li&ecirc;n minh c&ocirc;ng n&ocirc;ng tri thức&rdquo; đ&ocirc;̣i B ghi th&ecirc;m 30 đi&ecirc;̉m tạm d&acirc;̃n đ&acirc;̀u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Ph&acirc;̀n thi cu&ocirc;́i c&ugrave;ng C&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch l&agrave; ph&acirc;̀n thi phụ, c&aacute;c đ&ocirc;̣i c&oacute; quy&ecirc;̀n kh&ocirc;ng tham gia, n&ecirc;́u đ&ocirc;̣i n&agrave;o mu&ocirc;́n n&acirc;ng cao s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m của m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;̉ chọn c&aacute;c c&acirc;u hỏi ở c&aacute;c g&oacute;i 15 đi&ecirc;̉m v&agrave; 30 đi&ecirc;̉m. Trả lời đ&uacute;ng sẽ được c&ocirc;̣ng đi&ecirc;̉m, trả lời sai sẽ bị trừ đi&ecirc;̉m của g&oacute;i c&acirc;u hỏi đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Đang ở vị tr&iacute; &aacute;p ch&oacute;t, đ&ocirc;̣i A chọn g&oacute;i c&acirc;u hỏi 30 đi&ecirc;̉m với hy vọng sẽ vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ hai nhưng trả lời kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, đ&ocirc;̣i B cũng bị trừ 15 đi&ecirc;̉m. Trải qua năm ph&acirc;̀n thi ch&iacute;nh v&agrave; m&ocirc;̣t ph&acirc;̀n thi phụ đ&ecirc;m chung k&ecirc;́t x&ecirc;́p hạng gi&agrave;nh cho c&aacute;c trường CĐ, TCCN đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại. Đ&ocirc;̣i B đứng vị tr&iacute; thứ nh&acirc;́t với s&ocirc;́ đi&ecirc;̉m 156, đứng thứ hai l&agrave; C đạt 139 đi&ecirc;̉m v&agrave; vị tr&iacute; thứ 3 thu&ocirc;̣c v&ecirc;̀ đ&ocirc;̣i A với 105,5 đi&ecirc;̉m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">Bạn Huỳnh Phước Tu&acirc;n, ĐH Sư phạm Kỹ thu&acirc;̣t cho bi&ecirc;́t: &ldquo;Đ&ecirc;́n với đ&ecirc;m chung k&ecirc;́t n&agrave;y m&igrave;nh mong mu&ocirc;́n t&igrave;m ki&ecirc;́m, củng c&ocirc;́ lại ki&ecirc;́n thức v&agrave; c&ocirc;̉ vũ cho c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi, nhưng những g&igrave; m&igrave;nh nh&acirc;̣n được c&ograve;n nhi&ecirc;̀u hơn th&ecirc;́. Ni&ecirc;̀m vui, sự chia sẻ v&agrave; đo&agrave;n k&ecirc;́t của c&aacute;c đ&ocirc;̣i chơi đ&ecirc;m nay n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c đ&ocirc;̣i tham gia h&ocirc;̣i thi n&oacute;i chung, đ&atilde; thực sự l&agrave; những t&acirc;́m gương, những b&agrave;i học cho những sinh vi&ecirc;n như m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"><strong>THI&Ecirc;N </strong></span></span><strong><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial">NAM</span></span><span style="font-size:small"><span style="font-family:arial"> &ndash; ĐỨC THỦY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người đang tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Chúc mọi người thật khỏe để cùng giúp Thành phố khỏe hơn lúc này!

Agile Việt Nam
;