Album ảnh
Thanh niên Hà Nội thực hiện phong tràoBa Sẵn sàng.

Phần I: TỰ HÀO TUỔI TRẺ VIỆT NAM

;